5* 55 n> OÖ N'. 87: ZIERIKZEESCHE Dings dag R U S L. A N D. Moscou, den 29 September. Gisteren fce-.ft het volksfeest uer krooning plaats gehad Te midden van het daartoe bcllemde pi in, was een paviljoen voor de kez> rl 1 jke fa.miL»e copgerigt; aan beide zijden had men, op Zekere afftanden, 4 gallerijen opgerigtde,eers-e voor de lieden der drie eersie (landen de tweede voor de ftlatsgezancende eerde voor de gene raals en de vierde voor de personen van het hof Verder op, aan beide ziiden, waren zeer lange gailerijen voor de aanscbo JWvrs Tos schen deze galleiijen en over de.gtheele le»gre van her plein zag men een en twintig, tenten voor de muzijk, zestien itaskaden en acht fonteinen j van witten en rooden wijn, twee glij bergen, Siegen böscbtooneeleneece troep koordedan sers, drie amphitheaters voor bet opgaan va.o een gel» 1 k getal luchtbollen, einotitjk «40 lange safeis- Midden op elke tafel was een'gebiaoeo schaap, met vergulde horens en verzilverden $top, en de romp met rood damast overdekt. Cip elite zijde eene vaas, waarin 2 emmersbier een gesuikerde koekin den vorm va» een bloem pot mee rozen, een mandje met appels, een schotel gebraad (uit 30 hoenders, 4 ganzen en 4 eenden beftaande.J nvt een veiguid of ver Sih'erd gevogelte er op; een vaas. inhoudende 5 emmers met-de, .eene .vaas met pruimen, twee hammen, eene vaaswaarin 2, emmers b.er, een EDanaje met peren, et-n schoiel gelei, weder appels, en eindelijk een Huk gekookt vleesth va» 60 pond. Op elke rafel waren voorts nog SOO witte en 40 kleine roggebrooden. Men re Itentdat er in-den morgen 200,000 nitcschen bijeen zijn geweesc. Er zijn bij deze gelegen, held aan het volk uitgedeeld .250 schapt-u; 4*0 gesuikerde koeken,- 480 (lukken gekookt vlee.-cn, van 60 pond ieder, en 4H0 borden gelei7.00 hoenders, 1000 ganzen en 1000 eenden, allen gebraden; 46.000 appels, even zooveel pert n ®n pruimen; 4000 emmers bier en even zoo veel mee die; 2420 emmers-roode en witte wijn; 34,000 wittebrooden; 96.00-kleine roggebroouen en 9Ó00 hammen, DUIT.SCHLAND, F rank F o kt, dt ti ss-October. Mep schrijft uit Petersburg, van den 1,2,. dat de generaal der infanterie, Xermoiojfj, aan den Keizer be rigt heeft gezonden ütuüe generaal majoor Prins F/enchinoff' zonder eenig toeval roetal de-awrwe taa s van het Keizerlijk, gezantschap te iMRia. was aangekomen. In de Algemeine Zietimgvan den 20 Octo ber wordt uit Kocllantmppelvan den 25 September geschreven, dat de Sultan zijne ont werpen in alle opzigteti doorzet De grooten des ri ks, die dtn Sultan in zi ne ontwerpen tot het daarflelltn der nieuwe kri gsmagt onüeilleu Ben. wotden het meeste begun.ftigd. (.Uit de Fransche dagbladen blijkt, dat de grootfte verflagenheid te Konftaticinopel heer* sc.be, dagelijks en nog meer des nachts, wor den mannen en vrouwen gedood; wurgenver drinken enz. zijn aan de ord,e van dert dag De ftad wemelt van verkieedne liedendie alle da* den en gesprekken bespieden; ae dood is ee nen ieder wacntende, die over (laa.tszaken spreekt) Van den 24 October. Brieven uit Odessa van den U dezer bevestigen de tijding üat het Rus- siescte ultimatum den 6den des avonds te Ac Itermsn door de Tutksche commissarissen aan genomen is. Van Konftantinopel verneemt men, dat de Engelsche gezant, de heer Stratford Canning, den Reis hffendi op eene vertrouwelijke wijze .kennis gegeven heeft van hergeen in April ius schen den graaf van Nesselrude en den hertog SU fefl I'M OURANT. van WeUingtn? 0; omr'ren'i de' »&i npo-ligi.ng san heden óm eaa-:- merk va,, der. Ei.geischen gezant schijnt onder russciieti ge ..etst te zijn van de Porte over' te Ka Ven ligen. den 31 October te Petersburg, verhandeld is en der Griekenen van de uit- de o. r.-e verbonden mogend tpe'eilsrr.men Het hoofdoog- om.de eischoii van Russlaod intewil F R A N K R IJ K. Parijs, den 24 October Men zegt, dat de kam.rs tegen den 15 December zullen op* gero -pen worden. Bij tene koninklijke ordonnantie worden de beambten öer don--ie gemagtigd toe bet nemen van de n.oodige' maatregele 1om hec invoeren in Frankrijk *an visch en vooral van haring van vr-e-nie visscherijen te beletten. De graaf do Celles, ambassadeur van Z M. den Kor-ing der Nederlanden bij het hof van Rome, moet van hier naar Italië op reis gegaan zijn Di. marquis de Livronde bekende agent van dtn Q., ier - Kooi g van Egypte, welke den generaal /Anjer in dienst van dien paoba moest opvolgen, is te Pari;s aangekomen. Men zegt, dat een jong tnensch te Parijs, die zeer ingenomen rs met de zaak der Griekeu, hem een brief heeft geschrevenon ben, zoo het-schijnt, tot een tweegevecht uittedagan. Lord Cochrane heeft de goelee Unicom te Marseillegeiaten en is den 16 van daar met ic.n heer Hob kou,elid van het parlement vertrokken, zoo men wil naar Geneve, dach vol rem. anderen naar Londen. Men heeft hier een brief van den overfte Fabvierden 3 Septemner geschreven. In denzeiven beklaagt bij ztch over het Grieksch gouvernement, dat hem van alles ontbloot neett.gelaten, hetgeen hem genoodzaakt heefc op Methava eene verblijfplaats te kiezen, waar h 11 een (ore opgeworpen heeft, eene goede haven, magazijnen, putien en een garnizoen van drie honderd man, onder bevel van Ingli- ri, bezit, daar heeft hij zijne infanterie uit HyJra laten komen en twee goede bataiilons opgerigt, met welse hij vervolgens naar A ti ca is getrokken Hier vond hij Kar ai-kaici aan het bootd van drie duizend man, door het gouvernement afgezonden, onder wiens orders hij, in plaats van langs oen weg van Daphi, die vrij was, door de bergen heeft moeten voortrukken, tot-dat hij des avonds in een dal aankwam en zich legerde, waar hij den vol genden ochtend door twee dq.zend man Turk. scne infanterie en duizend kun ruiters omsin geld weriit Door den moed zijner manschap gelukte het hem den vijand te verdrijvendoch het was hem onmoueiijk de ongeregelde ben den van Karaiskakï deel te doen nemen aan het gevecht, en deze namen dan ook daags daarna, toen Omer pacba hen aanviel, de vlugc, terwijl de gedisciplineerde troepen den aanval rnoesren doorlban hergeen zi vrij lang deden w.arna zij echter gedwongen werden tot wij ken Hun verlies bedroeg evenwel niet tneer dan 15 of 10 man, de kolonel Robertdie het eerde bataillon commandeerdeis gekwetst en een ander officier, Icro genaamd, met twee Italianen gevangta genomen. Fabvier vleit zich zi.ne troepen nieuwen moed te zuilen in boezemen en is voornemens iets niet zijne rui terij te beproeven De tijdingen uit Spanje worden van dag 'tot dag bedroevender. In Opper en Neder" Arragon worden de gewezen cor(Inutionelen gruwelijk vervolgd en zelfs erger oan op het tijdftip van 's Konings terugkomst van Kaoix. De omilteken van Madrid blijven, wat ook üe (//ei vervolg ot> de kant van deze biadz. 5) u o u O S Ml g c V N cd 2 n aj Cd O Q d 11 c* Cd c O» -O TJ g O O c: <- QJ QJ 1 S bJD - C - C <D O -g - a> -o c 3 a G o S Jü )- ZZ G S o> x: -o a 4i .n» cs Jti a> c t; ej J •o D Cd •C£3 Q z l H - -a u a> 5 QJ -KT g -G ~a 1 o s g - m 1 QJ .5, k: S is 1 C3 t Sa» c t-, 3 c CS a> 'zr C QJ c3 *C to 'O X3 Q G 2 03 o "3 "u -a N 00.22 -Q T3 "5 Q3 a S Q* G Xi G aj -o w fcXj teD C ra <U CD O bIJ O c O a ra O C3 r -O V Xi <3> <0 .0? ~0 CS O C c: (U «3> G i- oj «-* O 3 hjw U Q- c ««Al C c c 2»^ y t) o jp on-o o -S g g 0) "G C F. C c O ca ttC O 5 o 3 c Cl QJ T3 Q 3 CS XJ C <N« G a> _c= '-o u VS o i CS C t i, Cu C TI T3 N 0 r- W"- bC W U, b£ O G 03 O i QJ C CNn Qj 0J n, c/> 0> o o» W w c. c O t .01PO s 3 1 O Q. "U u I O» 'O 2 c o» SI QJ QJ t. e Pu .CD c 5 --C3 3 bi Q, U O» g 5 C£* O» 2 s a> fcü cs CÖ O O -o QJ C jn qj QJ In S O CS QJ C C <U s bü cv. - 3 bi' r. C I soi -o o £3 Q QJ S2 -G QJ '03 O 'G -S S O 5P§ b 5 3 -l» QJ - -G x: -=5 a -j -40 0> c 2.a S O* - o js N r* Qj bC i cl 3 G tJj T* N xa e -Q 1 W o b£ ^r o. G5 Q o a» 'in a <u "G -G w 5 ei ""Sn QJ C O «D *G O C3 <1> QJ I~ D- Qj CJ XJ 5X bJD w S-o C ua o 2? a> c -o a> 73 cd cs -o r cs o E3 Q- "t? r? tij ,,x O - G cn G v o cd .5 a1 5 5.^ o r u- o u c H x: ®J a» -i«5 a O- O O c G. c 3 - 2 O G. Se t£ QJ -j "O NJ O c'O c W- ja- CK. G G O C - J2 cs c a.' Qj T3 QJ C G C CJ TJ N O» a ki w ^•^50 cd "G

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1