n°. zierikzeesche Vrijdag mibdelbur®den 18 October 1826. van vredenburgil courant. den ij October. n V ■1 "!#3ïilsi =-s to to s i .1 r s c tta s \}H 1 BESTUREN en ADM1N1STRAT1EN. De GOUVERNEUR, van de Provincie ZEE LAND, gelet op art. 176, 178, 181 en 182 der Wet van 8 Januarij 1817, op art. 10 der Wet van 28 November 1818, en art. 42-46 der Wet van 27 April 1820, op arr. 6, 7 en 8 van ZIJNER MAJESTEITS Besluit van 25 Maan 1819 Liet. Vx. en op art. 12 en 16 van dat van den r8 Mei 1826 xo. 125. BESLUIT. Art. 1. De Heeren Burgemeesters en Wethouders der Ste den en Gemeenten ten platten Lande, zullen bij toe- Mtlitie-Kantons. 1 ifle INSPECTIE, ade INSPECTIE 4de INSPECTIE. E e 1. s. 3- 4- 5- 6 7- 8. 9- jo. li. i 12. N a ui e n der Hoofdplaatsen. Middelburg. Vlissingttn. Veere. Zicrikzee. Brouwershaven] Thalen. Goes. Kajtelle. Sluis. I izendijke. Axel. Hulst uren Art. 4. Acht dagen vóór het begin van iedere Ip- spectie, zullen de Burgemeesters het Duplikaat-regis- Iter model 1 1- inzendende in hunne Gemeente zich bevindende Veil' fgangers telkens tot de op handen zijnde Inspectie opgetoepen, hen de plaats der zameti- komst doen kennenen ten hunnen aanzien ftiptelijk nakomen de bepalingen voorkomende in de Circulai- zen van den 13 Augustus en 22 October 1818 ifte Aid. no. 2087 en 2768. van den 19 April en 7 Mei jbi9 N. M. 110. 1023 en J246, en van den 23 Apnt 1803 Reg. A, N. M. no. 1693, 23 Maart 1824 AN. M. no. 1519 en van oen 26 Septem ber 1826 Atfte Afd. N. M. no. 9910. L A". 5. Van de Inspectiën zijn vrijgefleld: f X. De Manschappen behourende tot de Ligting van liet jaar 1826, welke bij de Réserve der Afdeelin- gen Infanterie, der 3de en 6de Beraillons Artille rie en der Divisie Pontonniers zijn ingelijfd, a. De Verlofgangers welke tot de ligting van het jaar 1822 behoorendoch alléén voor zoo verre met hen bij het Korps finaal is afgerekend. Alle de overige zich met gtoo: Verlof bevindende Man schappen, die van de Ligting van het jaar 1822, met welke niet fiuaal is afgerekenddaar onder begrepen, zullen zich op de bepaalde dagen en uren in de Hoofdplaats van het Militie - Kanton waarin zii verblijf houden, voor den Militie-Kora- ntissaris sifteren. Art. 6. Aan de Verlofgangers worden in het bij zonder herinnerd de volgende bepalingen, en tor eene flipje opvolging derzelvc aangemaand 2. Da: hunne Verlcftijd moet gerekend worden aan vang te hebben genomen, roet den dag, dat zij hun Korpsen niet met dien, dat zij de Hoofd plaats der Provincie hebben verlaten. 2, Dat zij, volgens de artikelen 176 en 177 der Wet van 8 Januarij 1T7 verpligt zijn, zich dadelijk maar de Gemeente waartoe zij behooren, te begeven, «n zich aldaar onverwijldna hunne aankomst bij het Plaa'seliik Beftuur aan te melden, ten einde hun Verlofpas tegen het Attest model Lilt. H. II. te verwisselen, op poene van te worden aangemerkt sis Deserteur, hij aldien de gemelde verwisseling riet binnen vier weken na den aanvang van het Verlof is bewerkflelligd. Dat zii gehouden zijnzoo als die verpligtjng op Ialle andere in de Gemeente roet groot verlof te rug gebleven Manschappen rust om op de be- paalde Inspectiën der Verlofgangers te verschijnen «iaar onder begrepen, die, welke binnen verloop van vier. weken, na dat zij het Korps gehben ver-' 1 laten zal invallen, op poenevan bij gebreke daar van, wanneer zij, voor hun achterblijven, geen ten genoegen van den Militie-Kororoissaris vol- öcetule redenen mogten kunnen aanvoerenover. 3- eenkomllig her bepaalde bij art. 183 der Wet van 8 Januarij 1817, e worden gtflrafr. 4. Dat zij op oe gemelde Inspectiën zullen behooren te verschijnen gekleed in de uniform en voorzien van de verdere Kleeding en Equipemcots-ftukken, die bij vertrek van het Korps aan hen zijn gelaten, benevens van het Attest model H.H. hun door het Plaatselijk Beduur hunner Gemeente uitgereikt en dat zij, gedurende de gemelde Inspectiën, zijn onderworpen aan de Militaire Discipline. 5. Dat wanneer zij zich buiten de Provincie willen begeven om te verblijven, zij derzelver Verlofpas sen. aan het Plaatselijk Beduur hunner Gemeente moeten terug vragen, en dat zij zich binnen vier weken moeten aangeven bij het Beduur der Ge meente in welke zij voornemens zijn te verblijven, op poene van als Deserteurs te worden geftraft. Dat wanneer zij ztch langer dan tweemaal vier en twintig uren uit hunne Gemeene willen verwij deren, zij daar van in persoon moeten kennis ge ven aan het Plaatselijk Beduur met opgave der Ge meente werwaatts zij zich begeven, op flra van een arrest van tot 6 dagen door het Plaatselijk op te leggen 6. Dat zij zich np gelijke firaf ingeval zij langer dan tweemaal vier en twintig uren buiten hunne Ge meente verblijven, bij het Plaatselijk Beduur der Gemeente, alwaar zij zich bevinden, moeten aan melden. Art. 7. Aan de Burgemeesters en Wethouders der Steden en de Burgemeesters der S'eden en Gemeen ten ten platte Lande, wordt bijzonder aanbevo len, om aan de Verlofgangers van hunne Gemeen- te derzelver verpligtingen bij alle gelegenheden voor oogen te houdenen om ten dien einde in 'dorso van het attest H.H. hetwelk door dezelve aan de Verlofgangers tegen uitreiking hunner Verlofpassen moet worden afgegeven, aantewijzen de bepalingen van art. 6 voornoemd, bevattende de verpligtingen welke overeenkomstig de Wetten op de Nationale Militie, op de bedoelde Manschappen berusten, en daarop tevens duidelijk te vermelden de tijd- flippen waarop, en de plaatsen, waar de Inspec tiën zullen worden gehouden; terwijl er bij de eerstvolgende oplage der Attesten model H.H. ge zorgd zal worden dat die'bepalingen in dorso van dir attest, worden opgenomen. Een getiogzaam natal exemplaren van dit Befluit zal wórden toegezonden aan Heeren Burgemeesters en -Wethouders der Steden en Burgemeesters der Steden en Plaatsen ten platten Lande, zoo tot in- formatien en narigt als om daavan de noodige pu blicatie en nflictie te doen. *3 W fi. O ,0 E.«o g.-H P -ï D k. T o tu T e g B S -5 '3 e g 5 zending van een Extract uit den algemeenen ftaat der met Verlof in deze Provincie aanwezige Manschap pen van de Nationale Militie bekend worden gemaakt, mat de Verlofgangers welke zich in hunne Gemeente moeten besindeu. Art. 2. Uiterlijk vóór den 1 der maand Novem ber aanmaande, zullen zij een rapport inzenden, of alle de aan hen op voorschrevene wijze beltend ge maakte Manschappen in hunne Gemeente aanwezig zijnmet opgave ten aanzien van de ontbrekende van de waarschijnelijke redenen van hun achterblijven, en waar zii zich vermoedelijk ophouden. Art. 3. De Inspecriën der in de Provinciën zich bevinden de Verlofgangers, zuilen plaats hebben in de Hoofd plaatsen der onderscheidene Militie-Kantons op de volgende dagen en uren, te weten: t» ra -yS p c 5 "u 2 ra - - C c Ui in <.-3 rr tr -»i «D bO co g" S3 "tj a «3 c o .c t; bc 0. ot e v s .5 J* B r- CC Ci O 2 O O ao e« u. u» C M U. ■Ss^.gg T3 C C U -s' E s M 5 '5 5 S3 W 0 uQv-M O T3 •i— ,aj z. rs 2-= 5;&s c- 5ï"2 rpj T3 B rtj ra -p5 N tu £*-• ra 5 ra T3 5iD to to w ra -o 2 SOA co u. QJ U I N 73 <U uj C w O O. ra "O oj et; XS O O .a g-a .S s A* as g e> -ö O J2 Ci e, 61,0 3 c Q- J5 <U «Sftu -0-S-OCÜT3 2 qj to IZZ O -c ur c: c4 bC TJ e OJ to wTto S "C 0 to E 'r ,r- Od IUf\ G =0 e c to E3 QJ eo Q aj ^5 z, ac - a n 2 C O !r <Ö- a. .cd ra «de» •E -O <u D 5» br •- 2 O O S O to N. Q, 2 D Q r' 2. J C co -C 2^ bj| uj M 51 ■O O" Ci b£- 1 s s T3 O -1 <0^3 h <3 M O D M r a 22 U W Q 3 Z. O - bfi ?gs.sp5 8 53 bc^ö JT Ck O D ^3 3 <u Ut -o to ca bD "3 ---• be E »- D - VAZ U3 n O -e« O t x' to e f 5 c ra d p. ÖC u. B"* U oj so CU L .to M. B 5) to 3 ra r- ra 4J v 2 B tj u. fts-j73 a o ml o> 3 73 JX e 0 to -o s - u-a O C 1» D T3 .Si c c c ja .^3* OJ is- it t W3 N^5 S 1 <u UJ N Cx. «aO s -qsz ttJ 2 C-, Q* I4t> J> CJ Stto CJ O D CO CJ QJ s bO k* s CQ e 3 c ir o- o -o t: ra CL O ra G o D "G .5? C"1 o- S 55 O 0 -ë id "2 «J 3 3 O <U B" ,Q«ÏS c' OS B 5 C c to sT kl 11 U 3 o - a^, O 0^ C G oj hïS> tri 3 -. M Cd Cd O os C2 gjc» Sf c -2 S to C ÏCd'i-ë^ =0=' 5g| a-S?"8 1 s y) c O OJ c cc üf 2 B S 81 ck Cd .3 0 S L_J M 3 M a t_ tu U 3 IU ty (S) N •a ti -o a .3 £3 ro D5 aj X3 aj '2* ëNI O 2? WH s; Q W a tal cq C/3 w O t2f J= 2: 5 D -G (L> D 13 O D .2 M - r-. D rT\ CJ d S2 co ra N N «V c c- D Ode CÜ É- oc to to Si Cd: Oi cd 8B: U t OJ D CO. P- 73 *G D 2 -3 C D O J? D A-» 7 C c SP O C O. O <0 O 53' 'Sï tf) 53 1 v uy' «- 2 c" «-> E o 55 0 D - llSg3 5 fë i bC C kV a NO Cl CJ «O D 5 «N D O-ar N Si - *5- U Si "O CJ 5/3 I :N 'v' <u r— D o. ■to k- CcC r- w to e c 73 CU oj n u. QJ !fi S 3 ïr1 S o U C,W «ja O D tu U, w vB Sf tri- - CO - tu «5 CU US O :3- XI «- p to to O mz. ■o - S C iS Si c-x V S'5X a M

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1