I ZIERIKZEESCHE COURA T. I s èl- rt s> - i«ö a S §Jïï - s Z: s -w 1 -I-S ES 8-31^ JT. 8$ Dingsdag STUREN en ADMINISTRATION. de Provincie ZEE- i$w- den 24 October De GOUVERNEUR van art. 176178, 181 en 182 der 1817, op art. 10 der Wet van en art. 4246 der AVer van art. 6, 7 en 8 van ZIJNER van 25 Maart 1819 Liu Ti. 2 en r6 van dai van den 18 Mei 1826 LAND, gelet op Wet van 8 Januarij 28 November 1818, 27 April 1820, <>p MAJESTEitS Besluit e'u op art. 1, 2 en 110. 125. BES Art. t. De Heeren Burgemeesters en Wethouders der Ste- <ien en Gemeenten ten platten Lande, zullen bij toe. rfte INSPECTIE. luit. zending van een Extract uit den algetneenen ftaat der met Verlof in deze Provincie aanwezige Manschap pen van de Nationale Militie bekend worden gemaakt, met de Verlofgangers welke zich in hunne Gemeente moeten bevinden. Art. 2. Uiterlijk vóór den 1 der maand Novem ber aanftaande, zullen zij een rapport inzenden, of alle de aan hen op voorschrevene wijze bekend ge maakte Manschappee in hantie- Gemeente sw-vfcig zijn, met opgave ren aanzien van de ontbrekende van de waarschijneliike redenen van hun achterblijven, en waar zij zich vermoedelijk ophouden. Arr. 3. De Inspectiën der in de Provinciën zich bevinden de Verlofgangers, zullen plaats hebben in de Hoofd plaatsen der onderscheidene Militie-Kantons op d« volgende dagen en uren, te weten: Militie-Kantons. 1. 2. 3- 4- 5- <5. 7- 8. 9- 30. 31. 32. ade INSPECTIE N a tnen der Hoofdplaatsen. Middelburg. Vlis'singtn. Pcere. Zterikt.ee. brouwershaven Tholen. Goes. K a-peil'e. Sluis. Ij zendij ke. Axel. Hulst. INSPECTIE. Nov. 1826 Oct. uren 12 21 Febr» 1827. 9 9 22 M 9 2 9 9 26 9 12 2'7 9 ifc I Maart 9 9 3 -- 9 12 5 -- 9 10 12 - 9 12 0 - 9 0 10 3 - w»-— y 12 7 9 Art. Spectie 4. Acht dagen vóór bet begin van iedere In- zullen de Burgemeesters het Duplikaar-regis- 1 1- inaiodsn da in hunne Gemeente zich bevindende Verlofgangers telkens tor de op handen zijnde Inspectie opgeroepen, heit de plaats der zameu- komst doen kennen, en leu hunnen aanziet) ftipielijk nakomen de bepalingen voorkomende in de Circulai- jen van den 13 Augustus en 22 October 181S ille Afd. no. 2087 en 27O8. van den 19 Aprii eu 7 Mei 38r9 N. M. no. 1023 en 124Ó, en van den 23 April 1823 Reg. AN. M. no. 1693, 23 Maart 1824 A, N. M. no. 1519 en van dea 26 Septem ber 1826 A. lfte Afd. N. M. no. 9910. Art. 5 Van de Inspectiën zijn vrijgefteld: 1. De Manschappen behoorcnde lot de Ligting van bei jaar 1826, welke bij de Reserve der Afdeelin- gen Infanterie, der 3de en 6de Betaillons Artille rie en der Divisie Pontonniers zijn ingelijfd. <t. De Verlofgangers welke tot de ligting van het jaar 1822 behoovendoch alléén voor zoo verre met hen bij liet Korps finaal is afgerekend. Alie de overige zich met groot Verlof bevindende Man schappen, die van de Ligting van het jaar 1822, met welke niet fiuaal is afgerekend, daar onder .begrepen, zullen zich op fle bepaalde dagen en ruien in de Hoofdplaats van het Militie - Kanton waariu zij verblijf houden, voor den Militie-Kom- missaris sifteren. Art. 6. Aan de Verlofgangers worden in het bij sorder herinnerd de volgende bepalingen, en tot eene .flipte opvolging derzelve aangemaand j. Dat hunne Verloftijd moet gerekend worden aan vang te hebben genomen, met den dag, dat zij hun Korps, en niet met dien, dat zij de Hoofd plaats der Provincie hebben verlaten. -8, Dat zij, volgens de artikelen 176 en 177 der Wet van 8 Januarij 1817 verpligi zijnzicb dadelijk naar de Gemeente waartoe zij behooren te begeven •en zich aldaar onverwijld, na hunne aankomst bij let Plaatselijk Beftuur aan te melden, ten einde hun Verlofpas tegen het Attest model Lilt. H. H. te verwisselen, cp poene van te worden aangemerkt j als Deserteur, bij aUlicti de gemelde verwisseling niet binnen vier weken na dtn aanvang van hef 'Verlof is bewerkftelligd. Dat zij gehouden zijnzoo als die verpligting op alle andere in de Gemeente met groot verlof te- tug gebleven Manschappen rust, om op de be paalde Inspectiën der Verlofgangers te verschijnen daar onder begrepen, di'é, welke binnen verloop .van vier.weiennz dat zij het .Korps gebben ver. laten zal invaflen, op poenevan bij gebreke daar van, wanneer zij, voor hun achterblijvengeen ten genoegen van den Mili'ie-Komrotssaris vol doende redenen mogiea kunnen aanvoeren 8 over; S l» S 1 jt A f? l~ S I s O «V OJ 5» B zz fttOc cg: O 3 w a J-'É C .E <u L: -N3 o O o» C eu: O zO? u -n Tl - M jj :G J- u q u A. O Of a. X r. - Z c bO Cl •3 a zzr. *- a— t <U qj 43 M AA "^3 !c 0 - 0 br u ti 5 c .-5-5 s oj -r* - 13 O t Mét ï"0 c Mü TO M !r 0 -0 C2 O I g ■H SI - S Sê :E, 2 2t -3 -ö "g 5 c.- tuX-^ QJ- i: n i- r 'ju -° 2 e o C "O »1« E -O ■i* ck e; "«SS- M C b» e> X y. "X tt CC nil Hz aj 5J i_4 w O R NJ iH, Cd ai tu .5 -c o. Sp - o c c fe.5?-s^a 5=r 55 2 o. U- «sT3 ,13 5 - -o S t. #3 O X •a S O -te (5c 'i c v Ct4 o," Cd 'CO >Cd n- z CU 43 'Z C 3=1 g - q 3 43 3 H 00 a a o a N A, .2 'èd "Q 2 •t-J ad Cd Q ld 2 c«J s s g O K-a 0 W - -53 - r N -Sf S c CL 2 g w e C T3 ÏC O ^3 S S - K cfl T3 43 "e" rJ 5 £2 td ij ia =3 cl"X -- S O o 'I2I w a, - eenkomilig het bepaalde bij art. 183 der Wet van 8 Januarij I 17, 'e worden gtftrafr. t- Dar zij op cie gemelde Inspectiën zullen behooren te verschijnen gekleed in de uniform en voorzien vsn de verdere Kleeding en EquipemeDts-ftukken die bij vertrek van her Korps aan hen zijn gelaten, benevens van het Attest model II IJ. hun door t het Plaatselijk Befiuur hunner Gemeente uitgereikt, en dat zij, gedurende de gemelde Inspectiën, zijn onderworpen aan de Militaire Discipline. 5. Dat wanneer zij zich buiten de Provincie willen begeven om te verblijven, zij o'erzeiver Verlofpas sen aan het Plaatselijk Beftuur hunner Gemeente moeten terug vragen, en dat zij zich binnen vier weken moeren aangeven bij het Beduur der Ge meente in welke zij voornemens zijn te verbliiven op poene van als Deserteurs te Worden gejlraft. Dat wanneer zij zich langer dan tweemaal vier en twintig uren uit hunne Gemeene willen verwij deren, zij daar-van in persoon moeten kennis ge ven aan het Plaatseliik Beftuur met opgave der Ge meente werwaarts zij zich begeven, op jlraf van een arrest van 1 tot 6 dagen door het Plaatselijk op te leggen. 6. Dat zij zich op gelijke frafingevM zij langer dan tweemaal vier en twintig uren buiten hunne Ge meente verblijven, bij het Plaatselijk Beftuur der Gemeente, alwaar zij zich bevinden, moeten aan melden. Art. 7. Aan de Burgemeesters en Wethouders der Steden en de Burgemeesters der Sieden en Gemeen, ten ten platte Lande.' wordt bijzonder aanbevo len, om san de Verlofgangers van burtne Gemeen te derzelver verpligtingen bij alle gelegenheden voor oogen te houdenen om ten dien einde tri dorso van het attest H.H hetwelk door dezelve aan de Verlofgangers tegen uitreiking hunner Verlofpassen, moet worden afgegeven, aantewijzen de bepalingen van art. 6 voornoemd, bevattende de verpligtingen welke overeenkomstig de Wetten op de Nationale Militie, op de bedoelde Manschappen berusten, en daarop tevens duidelijk te vermelden de tijd- ftippen waarop, en de plaatsen, waar de Insp'ec- tien zullen worden gehouden; terwijl er bij de eerstvolgende oplage der Attesten model H.H. ge zorgd zal worden dat die bepalingen in dorso van dit attest, worden opgenomen. Een genogzaam aaeai exemplaren van dit Beflnit zal worden toegezonden aan Heeren Burgemeesters en Wethouders der Steden en Burgemeesters der Steden en. Plaatsen ten platten Lande, zoo tot in- formatien en narigt nis om daavan de noodige pu» biicatié en .affictie terpen. ,j I' den i3 October 1826. VAW VREDENBURGH. S o3 O w uJ E> S-~o ra o -Q 2 ad "H-ïa s<- O f? ai 4J ges o O 53 tn H 13 CJ •a - C/5 - *^-3 Q 13 •e "c o 1? c W 73 U 03 .5 «LI I ■- SS g'i - 53 c 5 ocgso^ e fT"j 7-3 Ov -5 03 U K O 'TJ T3 •O N TG -XJ 4» «ï-iggl* =g s >5|^<.ËgcÊ2 Cd, C: JA. TG - 63 Ui. S r 13 H W 3 03 O OC S Si ■s a N i 0 bd.= a N 4J ai f3 T? c£j at£ T3 ea cd 03 C 13 "O ei n co w c :G: C/D X C3 co o "A3 N -o is ja ■a c c -- if 9 E J a O 2 S Q 2 BS be} W ea 1: «j c VS i> Cd m Cd "O. g C rs .O 3 •"-« Cj "n -~ r. c s 13 Q> 2- •ed'l-ri CzJ -X CJ H TG CS O {X! "X IJS Ck. c. c 73 c C^N 43 43 L 0 "O -O - C <r 43 -r: t "G n co O o S Sf.P w »- T; O C cr O •- 13 (L> .S. o aj c -X C« 43 1» c w s; t/3 3 S] 33 CX 'O -§ "S "s 5 Mi X- at «v >7 o l.^ au 2 S c ©1 s S OJ BS 3 VAÏ C13 r 13 -rL tfl 5) #j G 55 JS Mibdslsurg, ■!N er H

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1