ZIERIKZEESCHE e;o U R A N T, «S Eitigsdag den 17 October, r Vt Q S fff. NU- aar- poe» nij. che |KR SS fflea (ver* j ries Re* ive^ [a, ?rt die fen, JTC- ea feze [kin* u- I a fit® m IP op |dere j V31J> hec rrieof dQ foor* ede rot Frd. N'. 8$ SPANJE. Madrid, den 28 September. De Oostenrijksche ttinistei, tie heer dt Èrunetti, is terug geroepen; zijn oovolger wordt nog niet genoemd. El Gat0, welks in Valencia een roorerbendi aanvt eitgeelt (leeds blijken van eene meer dan ge- Vrune ftoutmoedigheid, Ofschoon de regering een hoo ien prijs op zijn hoofd (lelten zulks in alle dor pen en gehuchten heeft doen aanflaan, doorloopt hij het platte land even als re .voren en is hij zelfs rustig en otigemoed ook daar verschenen, waar men kort te Voren de bedoelde prijs uitlooving had aangeplakt. De handel en kustvaart wordt (leeds door Co lli robtaansc he kapers verontrust, welke zich niet ont zien, om des nachts tot onder den wal te naderen, Oe kabels van de .en anker liggende koopvaarders te 'kappenen dezelve alzoo mede te voeren. Va N db G R E N z e wden-i October. Men meldt uit Lissabon het navolgende van den 33 Septcm her: Men beeft dezer dagen veeder een zoogenaamd dekreet van den Infant D. Miguel aangeplakt, waar bij Z. K. H zich verklaard te zijn wettige Koning en souverein van Portugal, en waarbij bij tevens een rituw regentschap aanilelt. De regering heeft zich gehaast de menigte, door middel van het officieel «Lgblad, te verzekeren, dat dit dekreet geheel ver dicht is en alleen roert .worden aangemerkt als eene riiuwe poging der kwalijkgezinden, ten einde de ligt- geloovjgeu te bedriegen en de bellaande rust te ver- fleren. Men heeft eenige veranderingen gemaakt in '-het commando der onderscheidene provinciën; de burg-0 giaaf ae Santa Marthaaan welken het opperbevel 'over Entre-Minho e-Deero-was opgedragen, en die,. 2-0 men vertrouwt eenige .gemeenschap heeft onder b aden wet den.naar Madrid geweken generaal Siivei- ra. is vooreerst buiten diepst gefield, Het is rus'ig-in deze hoofd (lid, doch menbe-J pin e spreken vso de aanftunde komst van eenige E' gelsche troepen." Volgens bijzondere berigten uit Gibraltar zoude een ceel «er troepen, aldaar in bezetting,, last heb ben tekonten om zich gereed te houdenten einde naar Portugal te worden ingescheept. Dit aantal zrude Itonsschen niet zeer aanmerkelijk kunnen,zijn, daar; oe geheele bezetting in'gewone tijden kwalijk 3 i 4000. tuan beloopt. DÜITSCHLA ND. Eerlijn, den 8 October. Men meldt uit Peters-/ tuig, dat Vorst H'o/kotiski.ongeReld.ia en vooreerst bin ben» opgedragen ministerie'niet zal aanvaarden. Officiële berigten uit genoemde hoofdfiad van den S9 September luiden als volgt: De jongde berigten van den generaal ffermojoff laten .geen twijfel meer ever betrekkelijk de vijandige gezindheid van het hof wan'Perzie jen aanzien van Rusland. Den 10 September bezette de vijand Elizabeth- "jjol, en was een deel der ruiterij tot Scheroschadil Ooorgedrongenalwaar het zich met omtrent 2000 cipflandelingenaldaar wóonacbtjg, en met eene ben «Ieruiterij van Evivan had vereettigd; welke laaide door Abbas-Mir za roet den overlooper Alexander goon van den czar van Georgie, naar Cakhetie was gezondenom de menigte tu ditn omtrek in opdand te brengen. De generaal Madazof, met eene afdeeling, op de Axtapha hebbende post gevat, is die rivier des nachts «vergetrokken, ten einde den vijand te overrompelen. Hij ontwaarde echter al spoedig, dat dezelve was op gebroken en zich op de hoogte had geprotesteerd. Een ige weinige kanonschoten waren genoegzaam, om hem te verjagen, maar- de generaal had te weinig rui terij bij zichom zijn voordeel te vervolgen. Niette min hebben de Armeniërs uii de omliggeude dorpen verscheidene vlugtelingen opgevangen. De voormalige khan van Schirwan, welke zich aan het hóófd der opdandelingen heeft gefieldheeft rch, onderfieund door de Perziaansche ruiterij, mees ter gemaakt van Axa, doch is door den generaal Qrab le van daar verdreven. De khan van Kaschouwik heeft- gepoogd, om rot zijn voormalig gebied door te drin gen, doch is door Aslari-Khan, welken den Russen 300 man ruiterij, met. zijnen zt on aan 'thoofdheeft gezondendaarin verhinderd. De inwoners van Akou- achine zijn .getrouw gebleven, e.n de poging van -Ab ias-Mirzaom Dageilati in op'ftand te brengen, is aaislukt. De aardar van Erivan, welke met eene aan. zieneliike kriigsmagt laatstgeaoemdSU VOISt afwacht jljjfi fiseds werkeloos» S *p u •r .c, co a en M - gj p_ oj g M£ - ".«■Eg 2? 5 -é t-.TJ 3 2 a "xJs S - >S is- se *3 - -j s Mui '•s a s c-p c -5 -v 9J La CO utt. 5: o CUO a S: li ra """Ei -ïSï^ïiige'S TJ 52 co rfl O 03 <i> ^5 2 5^ "P tu «a* CO OJ -c CÜ T3 UJ C 3 C K T - o Sf S De Perzianen heuden den Russischen ambassa deur, Vorst Mcnsikof, benevens zijn geheel gevolg alsmede de ambtenaren der vorige ipissiete Erivan, gevangen en duiden niet., dat zij .eenige gemeenschap tnc.t Rpsland hebben." Den 18 September heeft men in Akkermannter gelegenheid der krooning, een prachtig feest', gevierd. De gouverneur-generaal heeft «en gastmaal gegeven, waarbijuit hoofde van de afwezigheid van den ge neraal IVoronzofwelke zichter zake van ambts bezigheden, naar Odessa bad begeven, de Haatsraad Ponton de toasten heeft ingedeld. Men bemerkte bij die gelegenheid 's Keizers cijfer roet Russische en ook roet Turksche karakters. De Turksche gevolmsgtig- den zijn öet een talrijk gevolg en in eene bijzon der daartoe Ingerigte tent, bij dit schouwspel tegen woordig geweest. FttANnroRT, den to October. Volgens de Oos tenrijksche couranten brengen de brieven van Konilan- tinopel van den 11 September, met den laaiden post te Weenen aangekomen, geene nadere berigten zoo uit die dad als van het tooneel des oorlogs mede. Kondantinopel is volmaakt rustig en men schijnt er van de vroegere opgevatte gedachte, dat de brand het werk van moedwilligheid was geweestgeheel terug- gekomen, daar zich gedttrende den geheelén brand ner gens eenig spoor van opdand heeft getoond. De Sul tan is deeds druk bezig aan de nieuwe organisatie der troepen 5 in de hoofddad zijn twintig duizend man geworven voor de twaalf faeftaande regementen van linie, die grootendeeis reeds de nieuwe uniform dra gen. De Sultan woötit dikwerf de excercitien bij eri heeft het bouwen der nieuwe kasernen niet doen (la- kenzoo als dadelijk na den brand gezegd is gewor den maar bevolen daarmede ijverig voOrttegaan. De Potte beeft door verscheiden Tartaren die Re- sshtd-paoha uit -bet leger voor Athene afgezonden had de tijding ontvangen van eene overwinning bevochten op de Grieken, onder bevel van Karaiskakij en F,tb- vier, die rot ontzet-van de Acropolis te Lessina gé- land waren. De Seraskier geeft het verlies der Grie ken op als uit t Joo doodén en gekwetstenbenevens -zeven kanonnen en eenige .vaandels bellaande. Oak in bijzondere brieuenlangs eenen anderen wég ontvangen, wordt van deze nederlaag der Grieken ge sproken en er bijgevoegd, dat de overlie Fabvicr ten tweedemaal genoodzaakt is.geweest aan boord van den admiraal de Rtgnij te vlugten, daar de Grieken, wel ke hij had georganiseerd, hem bij zijne onderneming om Athene te ontzetten hebben verlaten, De Euro. pesche militairen, die onder ziine bevelen dienden, zon- den zich, om hunne overfle te tedden, door de troe. pen van Reschid in (lukken hebben laren houwen. Daaremegeo schijnt -de kapitein-pacha met zijne vloot 3 •O ,Sr tn p I- w •5 CO QJ <W gj B -3 o S S 5 a S O» S g O S S -3 O it w O RöS c a t: O O. 3 W êr; b S 2 O Q I I 3 o e-=ï SS g sa E 5 '2|j8iiE||l"|si C3 Ja tC>-Ou-oasDn CU n Vj ■"•12* ©.•SO tu r_ J3 -S c 5 S eo c 2 s s - s C 5,Sa-c^Ss>.? jj op 2 a u 2? 2 8 s Ücü n c% a Aé - «_eéï>ra-0*-.!=«r9 Q <U 1) U 1:3 kJ, 8 «-5( S 1! '-s *rr. CJ U u U ^5 'br. g „13 "5 I n - - e «-= s 1 2 -o .E o nj v a ■fi •o tp on 3 T3 o -s O =5? Ui ït* a J-P 'Sc a «D -tu c r: rc co o U o o .3 =>Soo"'«~~ïï «-!S ïO'on^vis sS "5 3 I11 C.é -vïö| E Cm Bt S •-« 8 S S 5'5 3 S O Wii2 «- <U »ca •Hcc«Bh>Ma Ou4lU;J;a>0>BB«M N22T>t3N&.NO>*C^S •o -i= .Si <u> otl c 5 8pó2 —IJ2 OJ O UMM o .iu öJ9 c. T2 «O ~Si e w fc» v. as c xi a O tr ®-i ^3 t» - r »- bi K e, S o g sSSg-Üg e o. CO - W J3 3 S o V! 3 Si -S -g - s n- S s|^.s niets tegen Samos uitgerigt te hebben, De Aziatische o gZ^-jg-g vroonnn 'Ai», hii non lanrï novilt Koof) Iaama^ _1 f? amL_ "Pajj "jij 5 ,2i. i isil-rl e M W-a Z Z H f- o£ co C O BO «I to aE? o e c 2 a gj a. Cd O SIMS'05 S'O t ;g.:= Bi S--o N 's o-'o N O 9" -OJ 'O B O »A Q.X O i2 cd o ii 42 «j -2i E -o s e n o c <u oj o e w o .3, «ji'-a Sï'sS n troependie hij aan laad gezet heeft, loopen uit el- kanderen en keeren naar hun vaderland terug. De vloot was, volgens eenigen door tegenwind gedwon gen om te Boudroun te blijven, doelt wachte, vol gens anderen, de aankomst der vijfde evpeditie, wel ke te Alexandrie uitgerust wordt. De vergaderingen van den divan, welke dadelijk na het omvangen van den. laaiden courier nit Ackermann begonnen zijnduren nog dagelijks voort. De pest schijnt gedurende veertien dagen verminderd te zijn, hoewel die schrikkelijke ziekte nog blijft woe den en vele flagtoffers vooral onder de Armeniërs en Joden maakt. In een brief uit Petersburg vindt men het vol gende; De Keizer heeft vele troepen naar den kant van den Caucasus gezonden, om het leger van Georgie te ver- (lerken. De Perzianen zijn vobrtgerukt en hebben twee der drie Mahomedaansche provinciënweike aan Rus land toebehooren en op de grenzen liggenin opfland gebragt; waarschijnlijk zijn het die aan de overzijde -S£^ -™"SS'"-g - »»»!•-"■-.1 .5 s S - - q E"0 Q.g X.U-D v J5 -rj "O 4» f tn <u w B r>. B-* to e oj O 3 <u C- bf a TJ u c "O *2 H S C E cK c <J* g 55 ;i ^5 O w - a O a- B v, u-~ S s s y s -5 N •C - O w- "lü SI ta ft H w ...u B Mi ts» H C (3 I 3 ;N C 3 ,2 >3-1® s- A. C C C Q Ec 3 '1 o e e c o> o» «u w 2J,c" JJ, 5. tu- tu: u «- r» E-^-Z S.|| g».2 g» c ÖD -2 <u: 00w 3 o! a C W 3 w .3 w S w ra- C o N P o ra a.A o M u (3 Sa ra C N -S m o» ra w c: te w jd *c et? - ra a> 5> &S O - .■c '5 5 C 3 U «j I- w c O tl r- 5 1 der Kouf liggenwelke Tillis besproeit en door ge heel Georgie loopt. De provincie, waarop men het minst rekende, is getrouw gebleven. Volgens het barbaarsch onstersch gebruik is de Prins van Menzi- kof en de officieren, die tot zijne ambassade behoo- renin Perzie gevangen gezet. Ondertusschen is het. niet wel, mogelijk, dat met het begin van den winter of.voor de aatiftaapde len e, zoo min van den eenen als van den anderen kant, de veldtogt in Georgie met nadruk wordt doorgezet, tfe groote hoogten en talrijke rivierenhet gebrek aan bruggen, de onbruikbare wegen en de, armoede van het land belettenin het flechte jaargetijdehet spoe- '=3'5 «3 ï-Ü SS 5 N tl. O J3 3 -O a rj- uw a w 5 CO- -© JJ S5 5?- c c rt'' <u; |Qr§ «"O co C g 2 55 -2 a A 8 o IS B G* w .e j j «J C o .S o -n c 2 - - O O^S ..2 a-° g._ - 2 2 S 5 2 5 g 32 s - H e 3 <U «1 a i d A- :5* .l-.&ri3sa2& A-s--g -2-, H o1 M e 3 o cc O - N D. c -c. C •- or 3 c -s u c 5: N - XJ ra Q T5 2b M o oc uZ w u - a -= -c té S B u 0£ N 3 c ns 3'*3 .5? -**'• *- «- &c5 ra c? SCütie>C-ai?"pS C 3 ra e M *c\ «Ar gj A— A—H W. CJ vtriolg op d$ kant v*a dtse ihds,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1