.«Bï5 S *0 O? s» I rj: K i i?- Q. o s »"2 s% re -• £i;! Eo.3 S g - re S I o i'™ «"S a S- s |f." Isr s?fs re re 3 cd 3' BERIGT AAN DE TEELDERS VAN MEEKRAP ADVERTENTIE. C3 f» o» n> v o- c '3 rt s' o o 3 - £L Q. 3 3 ®-S g S Sjj a -a s »n n n> S >3; a a on K. O.S" 4T> a n CLÜ{ 3. 0 s c«"ï J o 5 G 3," i? S 9- n 3* s3 su <D %>k P- O to S-5 5 oi»: 5 p s 2- 2- 2- O-TJ «33 - o 2 2 •re n> C/3 - 5 rt 9 )"S =r -t Q. <t> K -1 3 eh S 2 «IS - C* re 0 2 3 -f° ra ro co PT ~j CD n> B U n It ra - 3 CJ 3 3 rt ex -i nj 3 ere a-n a, 3 20£ff-ao8 O "O to er o Co O o- a. -I'm o ÏJ 3 n> B S-ft O 4* ere O re X a .1 Q o £4 «1» £3 O re eg 3 Or - *Ti R <X 11 U a a Q 3 n> re -. "rtJ w s a. «3 3- r* 3 g 3 3 a. J® 2 *3 ere =r S>3m5-S. n> R* M x" »*e tl. 1 V» FT* 5* re «re 33- rt> JM 2 f6 -. io n> re o - S ••g; re* CD 3 a» 2> 3 t *-» 5 ®S *2 m O re re u 3 o 2 - S i a! 2 - re -. pr E Cx 5 01 W 3 ?T 3 re —1 3 2 -. O s.r CD w 3 cr< Jg n> 3 o 2.0 3 I 3 S HjS- 5„S™"° a. 3 a> <-* tT* 3 S- 3 2 33 O m - O) I fa »-* ra to O 3 -, - w rro s dS h> O re -1 3 r» n N C? 5J 1 v- 7Ï' c» r5 N TT" ^3" 3 T Cb P r-f SS - =r ■r c n- n> 3 i; n *r cd 3- n> N -- "3 rc- S X aa O s ro Cu - c-cre 3 S-3 ^re 3- - ro 3~ fD o rr1 5 c <v «- tu rr jjr' o. ro 2- 3 - a 2. ex a z o 5 0 B 3 cd o» fX. a 3 5' JS.cre s - ire °- n. Z w a ta re gl if I E. 9t* S a» ere 3 3 n. n» G. 3 ra 2. - c *T5 CT n> 53 re o-§ S S CD I Q. -« .2 **"g Q 3 S o oJ 3 3' 2 a, ^■n n .2? =r er n re u rt O 1 3 a. =r 2. ere -&3 3. S |S. Ce'tfl 1.1." co 3 0 -B2. =rS ft CD O. - <?a X3 w rx o* D- 9-\ "a c o cn f;. --t3 3 i -=-§ I" - 3 01 S» s s s«§" "S-So 1 S 2 :S - .- >r "5 3 ft ft. 3 C =1 s c a. 2. ro ex t E' ex a* 2 "=•1 M (1 Q. ej "i a 3 X? re ri" fD re a tu 3 5 -? eh? fr o <rt 3 CX Q.- O-.S- ;a 3 ■o o o K O M ïq K 3 cc sa en =r to rt. u on 2 i - I 3 l cd 2 11 Si 3 -1 CD - 3 tb f cd et r 6N 2.0 ?r n. 3- re O i Cu g* I a I: to ere O CD c 3 a 2* n a 2 !J 3-0. J. N N 3 ='S tre ra .cd Cx «71 3 «L. re 0 CD ere 35 -1 ST o. c irs:: 05 3 >2 S. S- 1 2 L fï w 1 3- en' r o N 1 c o 1 -t re Jr o PP- O 2-. CD 3 2.S P!" CX -* S5 tO r 2 cru 3 n cxere *3 to re ft e 3 co ct re r? 2- ft 3 p3 ^s?re o a r 3 9 2i W 3 N ca - n .^C w m <^- cx 10 3 -5 <TT> "o .S Q 5^" 2 o MS S" 4 r - I <5 CO 2 3" cd x ■c cs ex. ft 3 f< -1; O. 3 C3 o 10 2 5 «H s 3 2 co Cx.ra B n 3 pi -• 9 Sr. ere 2 s- ^S- cd cd O O 2 C3 o re c 3- re CX J- - 3 re 3 re 3 E Q* P3 K O 2 O 1/5 cd 5» -< CO 5. o a. e g 2 S o 3 r s SJ O 0 „1 o B g. r Sis ai a ~r r. B 3 ffa 5c* 9 B 8- ST re re cd ïl 3 3 re. «s: jqrt re so co en re 3* 2 a- ere rj S-&-2..Q.8 -0 3 td 2.5 •3 S.|cre-:«- B 2 «5 a- re Pf. re J P MSTUREN en ADMINISTRATIEF. De Gouverneur van de Provincie Zeeland ver wittigd bii deze,alle Grondeigenaren in de Gemeente Krabbendijkbdat de werkzaamheden, betrekkelijk de opmeting voor het Kadaster binnen die Gemeente, op den 16 dezer zullen worden aangevangen. Geschiedende deze Kennisgeving, ten einde hen in fiaat te (lellenom ,bij de meting hunner eigendom men, waar vaii de Juisre tijd binnen de Gemeente zal worden aangekondigd, tegenwoordig te zijn, ot' zich daor hunne pachters nf zaakgelastigden te doen vertegenwoordigen i tot lret geven van de noodige inlichtingen. MiBDELBUR.it, den 9 October 1826. van VREDENBÜRCH. BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ZIERIKZEE, brengen, bij deze, ter kennis van <1- In- en Opgezetenen dezer Stad, dat op Maandag den 16 dezer, des middags ten twaalf ure. ten R'aad- huize dezer Staddoor de Commissie van beheer over het gcweacne Fonds van Kazerneringzai worden gedaan derzelver Rekening en Verantwoor ding. En noodigen mitsdien alle de daarbij belanghebben de In-e Opgezetetten uit, om op de biervoren bepaal den tijd, de gemelde Rekening en Verantwoording bii te wónen. Zierikzceden 1 a October 1826. Burgemeester en Wethouders voornoemd, DE C R A N EVt. Tet Ordonnantie van Dezelve: Dc Stads Secretaris W. J. P K l< O E F. A D V E R T E N T I E N. Heden nacbr beviel voorspoedig van eenen ZOONGER ARDINA JOHANNA ROST van TONNINGEN, geliefde Ecbrpenoote van Zierikzee H. GUDDE Junior, den 13 Oct. 1-826. Jn de Geoctroijeerde VLAAMSCHE MEËSTOOF, DE DRIE ENGELENit.nde binnen deze Stnd die sedert eenige dagen onder de Diiectte van den Drooger MARiNUS NEELE, mer hare werkin gen een aanvang-heeft genomen, zijn bereid3 12 Vaten twee en een gevuld, waarvan de kwaliteiten en c ü- leur zeer fraai zijn gereed, en alzoo aan de beste verwachting van de Eigenaars volkttmerttlijk heeft beant- •woord, het geene overtuigend bewiist, dat dezen Drooger alle de vereischie beltwaamheden bezit, om in deze Fabriek, (alwaar niets tot eene goede werking ontbreekt,) de schoonde kwalieiren van MEEKRAPop de voordceligde wijze te kunnen Reeden en ieder Reeder zal bij voortduring ondervinden, de bijzondere voordeden, welke deze Meedoof hun aanbied, daar men 'en allen 'ijde de hoogde Markt voor de schoon de en zuiverde gereede Meekrap kan bedingen, en vermits de vlugge werkingen een teder waarhnrgt van- zijne Meede spoedig te kunnen doen reedenzoo blijft niemand meer gewaagd om zijne Meede door hee lange daan te zien wegkwijnen of bevriezen bij invallende vorst, en tegens eene geringe bijdrage kan metj dezelve zoo wel ongereed ais gereed tegens gevaar van Brand verzekerenen metï wordt daarenboven in da gelegenheid gedeldom van de gundige Mark'en te kunnen ptofiteien, het geen altijd het vo rdeeligde voof iederen Meereelder uitkoomt, en op dat vele Meereelders, die ver van deze Fabrijk verwijderd zijn, mede van deze werkingen gehruik zouden kunnen maken, zoo heeft den Eigenaar de ReedhuuT verminderd tot goedkoming hunner vervoerkosten en bepaald voor: de gedampte Meekrap op 32 per 500 pond Nol. 25 1 20 Racine Muilen - a o Ï4 a" S I-S" 0 ro 0,0(0 V Heden beviel zeer voorspoedig van eene DOCH. TERELIZABETH BLOEMHOF, geliefde Echt- t gettoote van S. B. POLAK. Zierikzee, den 12 October 1826. Heden nacht ten 'half een uur overleed tot mij ne en mijner kinderen bittere droefheid, mijne harte lijk geliefde Dochter MARIA JOHANNA de CL'ERCQ, in den Jeugdigen leeftijd van declits 21 Jaren '6 Mnanden en a Weken, 'aan de gevolgen vru net niet geregeld te voorschijn komen van,het Rood- votikvergezeld met hevige Zenuwkoortsen. God sterke mij in deze mijne omftandighedendaar- ook mijn hart nog bloedt aan de wind, hetzelve toe- gebragtdoor het verlies van de jongde Dochter, mij ner lievelingen, op den 30 September II. Stavenisse, J de CLERCQ. den li October 1826. Het Collegie van Diakenen der Neder!oitsche Hervormde Gemeente, binnen deve Sul. ven'angt, tegen primo January aanftaan V c 1 R'NNHNV' t '1F.R en MOEDER, in het lie'dar.ig /h men-Gi/ltcht. Die genen, van den Proicfiaitt.Mhen Gonsde st, welke genegen zijn hier naar te solicitere kunnen zich, ook 'er verkrijging van na-tere inliep ing, ver. voegen, telken Maardag in de hippende maand, des voormiddags van elf tot twaalf uren, bij Heeren Re. genten in opgemeld Gedicht. Zierikzee, den 9 October 1826. Het C-'llegie voornc -md, G. P O P, V Ter ordonnantie «an hetzelve,; De Seeretatis J. G. de KATER. V De COMMISSIE" van LANDBOUW irt Zeeland, brengt hiermede ter kennis van allen die eenige verzoeken of voordragten mogtetr willen doen, of hierbij eenigziits belang hebben dat zij hare ge wone. Vergadering zal houden irt de Abdtj te Mie- delburg, op Donderdag den 26 October 1826 eu volgende dagen, des vnormiddags ten tc uren. Middelburg, den 5 October 1S26. Op last der vonrn lemrte Commissie, J. H. LIE BERTSecretaris. En dus vleijen wij ons dat alle deze overtuigende bewijzen en voordeeiige voorwaarden, U lieden zullert aai moedigen om deze Meefioof met uwe gunst te vereeren. Zierikzee, den 5 October 1826. G U D D E S en C O M P. qq. De gezamentliike KARLIEDEN dezer Stad, bieden zich aan tot het vervoeren van Groene Meede, ra de Geoctroijeerde Vlaamsche Meefioof de drie Engelen alhier, onder belofte eener prompte bediening, en tegens een redelijk- loon, dat na den afftand zoo civiel mogelijk zal worden bepaald. Tot nader infor matie dezer, gelieve men zich te vervoegen aan het zoogenaamde Karremanshuis, liaande op de Nieuwe Havenbinnen deze Stad. Re Heer M, de LANGE CATS, als gemagtigde van JAN SCHOONHOVEN, is voornemens ten overflaan van den Heer Notaris B. BOOM, te: veilen op Maandag den 16 October 1826, des vnt-r- middags ten 12 tironde kapitalen vrnchtdragenden BOOMGAARD. HOVENIERING, ERF, WERF, HUIZING, GROENSELHUIS en SCHUUR, genaamd de RegenboogBaande engelegen binnen deze Stad, aan den Raamert, Wijk C, Nó. 398, bij de VVestpoort. Een WERKMEID, met de Wasch kunnende omgaan, benoodigd legen November aanBaande. Adres bij den Uitgever dezes. FRANQOIS HOOSË maakt zijne Stad- en Landgenoofen hekend, dat bij door aankoop Eigenaar geworden is-van he' Huis van FRANS de KOK, in de Laiige. Nohelfiraataldaar uknefeod he' BROOD- eu KOEKBAKKEN. Verziekt ieders gunst en recommandatie, met belofte van eene prompte bediening, Lu' Een SMITS-KNECHT, van de Gereformeerde Religie, ziin Werk wel verRaandeen genegen ziinde op Zonnemaire te werken, adressere zich hoe eerder zoo iiever by THOMAS LOOFF, Smitsbaae te Zonnemaire voornoemd. Op den 24 -October 1826, zal-binnen de Gemeente Haamstfdede gewone jaarliiltsche BEESTEN MARKT gehouden worden, en na dezelve eene verknoping van VETTE- en andere BEESTEN, ten over flaan van een bevoegd Ambtenaar, op dag van betaling, tegen 1 Maart 1827. Een ieder wordt uitgenoodigd om déze Markt en verkooping te komen bijwonen, e» op dezelve het Vee, dac hij wenscht te verknopen- aan te brennert.- Alle gelegenheid gefleid voor de Toegang tot de TENTOONSTELLING van schoorte KUNSTEN, hij J. H. KORTE, gedurende drie dagen voor verminderde prtis, als de eerfte Rang 30 cents, tweede Rang 20 cents. Finale sluiting Dingsdag avond ten 5 uren'. Kinderen' half geld. A THEEWIS, PARUIKF.MAKER en HAARSNIJDER, alhier geëtahliseerd zijnde, wonende bij, HENNING op de Oude Haven te Zierikzee, verzoekende elks gunst en recommandatie, belooft een prompte bediening. Te ZIERIKZEE} tij ABRAHAM ds VOS Js,» Stadsdrukker op de Oude Haven 1816,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 2