N°. 82. 0:^:0 Vrijdag S, 'E den 13 October - <u <0 u cd u -X <n t-irbjD ïr"2öfË«J<üo2-j;Qj - dï u U Zi r s °Z u 5 2 - Q CJ 8 O u n <0 O 'Z J -§ c£ rvv 1» W w C nj u •u.,4- x- rs tu Lm u a o ÏZ V Z) V n bjj O O o - e C a 5 OE li XC J JX JU c B- o OL U (U u a c W tZ r. S, *•- TD c qj T3 C c c <u O O 'X v dj C li 5» Oj -C C bC -• 11 1 00 3 ïi U OU ^2 CO ÖC S CVC tr. u u j: "r bl li OL N 'c CU u ij ÖJt C C3 b |-s -s a -O 23ERIKZEESCHE SPANJE. Madrid, den 55 September. Er loopt een ge rucht, dat de Portugesche minister hoewel hij nog niet als ambassadeur erkend is, aan het kabinet van Madrid eeee nota heeft overhandigd, waarin hij zeer dringend vordert, dat binnen een bepaalden tijd het conftiiuiio- neel gouvernement van Portugal erkeune, en zich voor of tegen hetzelve verklare. Hei gouvernement heeft berigt, dat het garni zoen der Portugesche vesting Almeida, waarover een aeef van den bekenden generaal Silveijra het bevel voerde, met wapens en bagagie naar Spanje overge- Joopen is. De Portugesche soldaten: die zich thans op Spaan- achen bodem bevinden, ontvangen 3lieen levensmid. delen en volftrekt geen onderffand in geld, hetgeen hun zeer mishaagt. Het 2 regement Zwitzers is naar het Escuriaal Vertrokken, waar de Koning, en het hofgezin heden Verwacht worden. Overmorgen zal derwaarts eene co lonne koninklijke vrijwilligers van hier op uiarsch gaan, om er den 30 dezer den verjaardag van 's Koning bevrijding uit Kacjix den dienst te doen. Men vreest bij die gelegenheid weder voor wanorden. Tê St. Ildefonse hebben eenige gardes-du corpszoo in de ltottijhuizen als in den schouwburg en op de openbare wandelwegen, oproerige kree en doen hooren, zoo als dood aan Liberalen! weg met de ministers, be halve Calomardeleve de Koning met onbeperkt ge zag! geene kamers! en dergelijkenverscheiden dezer militaire zijn tot eene gevangenisliraf verwezen en een kolonel- en een kapitein voor vier jaren naar eene ves- ling gezonden. Nog heeft te S'. Ildefonse wanorde plasts gehad onder het regement der garde. Vier deserteurs van dat corps waren bij Segovie gegrepen en door een krijgsraad ter dood veroordeeldwelke draf echter op eene eerste desertie door de wet niet bepaald wordt. Hierover werd de garde misnoegd en zij verzette zich met geweld tegen het uitvoeren van dat vonnis. De soldaten floten zich in de ttaserne op en zwoeren hun vaandel te zullen verlaten, zoo de Koning hunne makkers geene gratie verleende. De generaal graaf z?' E.'pagne beproefde te vergeefs om het oproer te flilleneindelijk gaf Z. M. het verlangde pardon en de Iroepen keerden dadelijk tot de orde terug. De sol daten der garde waren ie meer ontevreden over het vonnis, om dat weinige dagen geleden een misdadi ger die een moord begaan hadgenade had verwor vendewijl hij tot de koninklijke vrijwilligers be hoorde. In Valencia zijn de liberalen of liever de ge- goedfte lieden der flad, aan wie men dezen naam geeft, sedert de laatlje verandering in de regering van Portugal, ten prooi aan de schrikkelijkfte vervolgin gen. De gevangenissen zijn vol van personen van beide kunnen en die, welke tot dvvanp-arbeid veroordeeld zijn, worden tot liet laagste en afzigtelijkfle werk ge dwongen en daarbij door het gemeen met schimp en hoon overladen. Alleen diegenen, welke geld hebben en dit willen opofferen, kunnen daardoor hunne vrij heid wederkrijgeu. DUITSCHLAND. Frankfort, den 6 October. Van Weenen Verzekert men, dat de infant don Miguel den 17 September aan zijne zuster de Prinses-Regentes, op hare uitnoodiging om den eed op de conftuuiie van Portugal afteleggen, geantwoord heeft, dat hij, zon der te protesteren tegen het invoeren dier conftitutie San zijn broeder Keizer don l'edro geschreven heeft Omtrent zijne aanspraak op het regentschapgeduren de de lange afwezigheid of minderjarigheid der Konin gin, en daarop zijn antwoord verwacht. De Infant zou voorts geschreven hebben, dat hij zijnen door- Jucbtigen beschermer den Keizer van Oostenrijk, die toen niet te VVeerien was, wilde raadplegen en zich Tiaar ziinen raad zou gedragen. Van de Moldavische grenzen schrijft men den 19 September, dat, volgens berigten uit Konftantino- pel, de Groote Heer, begrijpende dat de vrede on misbaar is voor het volvoeren zijner plannen, zeer ge zind is om toetetreden tot de eischen van Rusland en derhalve aan zijne commissarissen te Ackertnann sa! doen gelasten, om de betrekkingen van vriendschap lusschcn beide riiken te regelen en tot wederzijdsch genoegen te herftellen. Bijzondere brieven uit Knnftantinopel melden, dat «enige dagen na den verschrikkelijken brand en te mid. 4ca van eene zeer gevaarlijke politieke crisis het be JÉ sS -c w IS ■- a J T3 JZ li O fc S* 1» JP, «•**'- g J »tv -ofi üi-- m a. 4> c s COURANT. tUUmi:* 5 s t a clj c: c w- T) JC Q_> WD oj n O ÖC c c oc-* *-C Q kende Rusfisch ultimatum aldaar aankwam en den 4 September door den heer von Minciakij aan den Reis- Effendi overhandigd werd. Deze moet zich bij die gelegenheid bitter beklaagd hebben over de zoo drin gende vootflagen van Rusland en onder anderen heb ben gezegd, dat men de Porte het mes op de keel zette. Men dacht algemeen, dat het ultimatum aan genomen zou worden. GROOT-BRITTANNIEN. L o nd e n den 3 October. Ineen Columblaausch blad van den 23 Julii, gisteren ontvangen, vindt men de aanspraak, den 22 Junij te Panama, bij de ope ning van het Amerikaansche congres, door Manuel de Vidaurreprefideot van het hoog geregtsnof der republiek Peru eo een der afgevaardigden op den Ame- rikaanschen bondsdag, uitgesproken, na dat alvorens, om eene volmaakte gelijkheid te bewaren, bij het lot omtrent het prefidentschap en de volgorJe der onder- teckeningen beüist was. Onder anderen leest men in deze aanspraak de volgende opmerkelijke zinsneden Van heden af aan is het groote Amerikaansche congres, hetwelk een raadgever in groote verschillen, een getrouwe uitlegger van traktaten, een bemiddelaar in onderlinge twisten, een agent in de vorming onzer nieuwe regten met vreemde staten zijn moet, met al die magt bekleed, noodig om het edel, groot en be- fttssend doel te vervullen waartoe bet zamengeroepen is. Weinige, maar hecht zijn de grondslagen, waar op ons bondgenootschap rnstvrede met de wereld eerbied voor de gevestigde gouvernementen van Eu ropa, hoezeer zij ook lijnregt mogen ftrijden met dat, hetwelk in Amerika aangenomen is; vrije handel met alle natiënen eene groote vermindering van reg en, ten voordeele van hen die onze onafhankelijkheid er kend hebben; godsdiensnge verdraagzaamheid tegen over wier kerkplegtighedeti verschillen die, welke 'wij voor ons zeiven aangenomen hebben. Dit ztjn de grondflageo onzer unie Laat) de vreemdeling tot ons komen, en wat ook zijn godsdiertst zij, hij zal ont vangen, geëerbiedigd, en beschermd worden, indien zijne zedelijk beidwelke waarlijk godsd:enst is, niet beliegt hetgeen onze Zaligmaker leerde. Met opzigt tot ons zeiven hebben wij twee ver schrikkelijke klippen te vermijden: de eerste is de zucht der staten naar uitbreiding, ten koste of nadeele van andereu; de ivtreede is het gevaar, dat een heersch- zucluig mensch opfta om naar magt te ftaan, door het breidelen zijner broederen. Ik vrees beide geval len even fferk, als ik de aanvallen der zwakke Span jaarden veracht. Wij kunnen de driften niet uitroei- jen, en zulks zou ook niet goed zijn. De eene haakt altoos naar onderscheiding; een ander is niet te vre- den met hetgeen hij bezit; een derde is onregtvaardig, en kunnen wij hem op eenmaal bezielen niet de liefde tot regtvaardigheid He' eerfte gevaar is te vermijden, door al onze ver schillen te brengen binneu den kring van bemiddeling; de eene republiek heeft niets, wat de begeerlijkheid of nijd der andere behoeft op te wekkenen zou de herder, die duizend schapen weidt, de kleine kudde van zijnen nabuur willen berooveh nooit zal de bonds- lag zulks toela'en. Voorts, daar menigmaal onder linge oorlogen ontdaan ten gevolge van verbindrenis- sen, zoo moet Amerika nooit anders dan met gemeen overleg van het bondgenootschap zich daarin hegeven. Her tweede gevaar moet daardoor vermeden worden, dar vooreerst de verbondene gouvernementen elkander hunne vrijheid en onafhankelijkheid waarborgen; dat ten iweede, nooit aan eenig' persoon meer magt ge geven worde, dan noodig is tot de uitoefening zijner ambtsverrigtingendat ten derde, naar mate zijne magt groot is, de tijd van uitoefening derzetve be kort worde; dat, ten vierde, de persoon, aan wien die magt gegeven wordt, altoos afhankelijk gemaakt worde van dat gedeelte der natie, hetwelk geene wa pens draagr; dat, ten vijfde, er geen ftaand leger zij, dan in tijden van oorlog, en dat, ten zesde, deze verschrikkelijke geesel, onbeftaanbaar niet de orde der maatschappij, tegengegaan worde door alle middelen in onze magten welke de eer en voorzigtigbeid kun nen aan de hand geven De spreker, na vervolgens de onmagt van Spanje, om de Amerikaansche staten te beoorlogen, aangetoond te hebben, zegt: Het is miin voornemen nier, nm eene verminde ring onzer magt aan te raden. Integendeel, laar ons die vermeerderen, zoo ter zee als te land, doch niet met oogmerk om die ledig te laten en in kwartieren Hit vervolg op do kant van dtso bladz, ',-z c J: "SS - rr t>£ -D n c «j a 1—4 g-OCccJ-0^ s e u~ tl f<Sc"l,r"eSS!«Z g;5 ai O qj £3 w,®£o°£-a c J2f T2 i: x 2P cccu.^ a Cotua)™tuoa»_5 N N -C -T3 os- QID.ir u >~21§ O <u •- 'O cj dj ri JH« -'1^1 «r; w "U rf 13 c Q. C £9 - e c a> c fi os «-e m - co s 2-5 =v N r OJ 6J- qj: a ir 3 S w— 'Z 4, O U-' f- 4J O «- -iö OJ a. <u Si O -O -ZD C d» t_ ^3 QJ ^4_, C/3 0-> - CJD «i f3 t- c: t". c c ee re C c 2 c O QJ o - C/J UJ u C T3 r "a NJ Xi O «3 -o O TD t- tU •- t» "O 73 13 SJ s J 0 o S c (U K j "O c 00 ij o o tr» x <U T7- E 2 -a ^|I- B C 3J C O r- N -U s s "5 5g o .i= - S J£ ,2i cs "o 2 N x. a i _r - C/J <J 1 - - .s e s§! l S 7o "t3 n ~'u ts - - o =3 -o c S»r ci ozZ •- ÖD c c ffl O n - f-5 a> v O CC N - n c: PO o a» o 9 ■O o u B eo C C ur. O c 1 S ja -C ti O 3 aj QJD "3 JT, 01 25 e" SI ■s 1 l» w c ■00 co V <:r u tu S f3 tl u S M! S'lls c 1*2 0 cu. N hf u li Q "3 MI 1|3 c a 1 ft. s o -hf cv o cü s; a, u cu SP öfi'ö 2 o a> "aj s: c .5 a O >-v VU O *5» ••Ci -- •S '5 51 aj -»e. -5 c 3 <5 - u S, j c 5 ii E u S S v^tz13 8 .s -Vï 73 T3 C 2 ai J -s, -C: ~Z c a> jd g QJ li S -o -7 «V C .H c X - ij D- «as 2 hr C *a u u. v-id <n -s CU 1-X2 a n eHili CU li Ui fr -o c c 3'^"° c ,2 r c x 2r u CO CB U -r U c u n CJ T 5 bS U 3 TJ O CS C u O) C -c c- u V rsü 2 o B o S-s n -a: e>L - C <u aj O H O QC.C^ i" L a» E u B) U T -MC C u or aj 3 S '5 2 T3 U I, u C U (SJ CS C J* n C n - 1» JK 73 a> C Zfjvi _q n u "tu T3 -C u -a 3, c 5 o 3 U - 0 2 Ef 5 s E o S ÏJ |-3 Sun cS5 - tu w li Cc. u "O li U a M S 3D C ■S 5 S-l az X a/ c 'ër 5 5 2 7. 21.^ 3 s ex 3 1 g S 5 g" s 1 2'S S r<o ao c S dl C p» B H n J u v. j= X» 9 "2 O «r M ■5S.»ïS S 0 r |s Sf "2 c 00 w 73 c u CJ kt rs e- "2 o i cfl-c

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1