N' 8 li ZIER.IKZEESCHE COURANT. 1*5 I i s. 'A>. 1J26 ra to S3 to C* to oj to to RlS'^ to C ra Dingsdag T U R K E Y E. Konstantinopel, den 8 September. (Door Buitengewone gelegenheid; uit de /llgems ine Zeitung De laa.lte, e Ackermann, door ue Russische cota- missatiss-n aan die der Ototnanuische Porie overge- gevene voordellen, bevatten 82 zinsneden, d ich men kan dezelve ut drie hoofdpunten brengen: 1. De vraag, bettekkelijk de Aziatische op de linie der Pha- sis gelegene Vcsdtigen; 2. De betrekkingen van het Tegt van Moldavië en van Wallachiie, aan welke Rusland, jui een definitief traktaat, een uitgebreid attikel moet vastdellen, om dpi land aan de koevela- riien der Porie te ontirekken; 3. Het burgerlijk en godsdienftig bedaan der Serviërs. Bij de ontvangst dezer beslissende verklaring van Rusland, welke tevens den 25 September, N. S.. is bepaald, als het ujadip waarop het amwoord te Ackermann moet gebragt zijnwaren de Ttirksche commissarissen zoodanig omhu's', dat zij dadelijk hunne begeerte aan den dag legden om Ackermann te verlaten- Het schijnt nie tegeuftjande, dat, na dat hun van den kant van Rusland eene escorte tot hun ren terugtogt naar Moldavië, was aangeboden, zij de verantwoordelijkheid niet op zien wilden nemen, noch van hun verrek, nóch van het afbreken der onderhandeling; zij vergenoegden met eene verlenging van bet tijplltp te bepalen, ten einde de mogelijkheid te hebben, mfirucien van Konihntinopel te bekomen. De Russische commissarissen hebben alstoen lot een bepaald tijdftip, den 7 October vastgedelri, en te vens. bij den heer ton Minciaky aangedrongen al zij ne pogingen aan te wenden, out den reis effendi over te halentot het geven van een ganschelijk voldoen- deud antwoord. De Russische drogman heeft tot de memorie door den heer ton Miciaky aan den reis-effendi overgege ven-eene opgaaf van den (laat der onderhandelingen «e Ackermann, en hfi heefr er roondelijks bijgevoegd de verzekering, dat indien alle de voordellen van Rusland tegen den 7 October niet zouden aangeno men zijnhet Russische leger de Pruth zou over- ttt kkett. Zoodanig is de toedragt van zaken omirent de te genwoordige betrekkingen tusschen Rusland en de Porte, door geloofwaardige lieden opgegeven. Men kan naauwelijks voortir.derflellendat die mogend heid, in hare tegenwoordige geftebenis aan de vor deringen van Rusland, kan weigeren, ofschoon de Grieken, en ceuigen invlced hebbende Turksche mi- Bisters, liet gevoelen trachten te verbreiden, dai Rus land den krijg niet erndig wil aanvangen. De Fran ken re Peis. in legended, zijn overtuigd dat, over het algemeen bet Russisch gouvernement niets ver rigt dan na bevorens met al de groote mogendheden van Europa alles te zijn overeengekomen, DUITSCHLA ND. Frankfort, den 1 October. Men leest in de Oostenrijkse he bladen een berigt van het; eiland Tino van den 28 Augustus, eene opgave, behelzende van een ooggetuige, betreffende het mislukken van de po ging der Grieken, om de citadel van Athene te om zetten. Hetzelve bevat onder andere het navolgende: ,,De geregelde troepen onder Fabtier, de benden van Vatsodie van den Aihenienser Lekka en eenige honderd Arnauten onder Kart iskakihebben zich' in het midden van de maand Augus us vereenigdten getale van 4000 manten einde de gezameliike magt van den seraskier en Omarwelke Athene belegert, ie verdrijven. Zij zijn ten dien einde den 16 Augus lus bit Eleusis, tusschen .Megara en Athene, geland, en des nachts aan den ingang der vlakte verschenen, doch hebben, door de onwilligheid der Palicaris1, om aich in de vlakte te wagen, het gunftig oogenblik ten einde de wijd en zijd verftrooide, kamperende Tur ken >e overvallen, verloren. In (lede van de Turken aanteiasten, bleven zij werkeloos in hunne (le)ling en gaven zij dezelve tijdom zich te vereenigenen hen den volgenden dag (den 17) aan te grijpen. ,,De Palicaris hielden zich, als naar gewoon-e, achter de muren, in welke zij zich genesteld hadden, doch de geregelde troepen bleven in de vlakte aan het vuur des vijands Montgefteld. Op deze wijze werd, met ge/ijk voordeel, tot den avond gescher mutseld. Ai'suien hadden de Grieken nog altijd de kans voor zich, om met voordeel door hunnen vp- and heten te breken: o k wiiden Fabvicr en Ka raiskaki dit in de daad beproeven, doch.de Palicaris sloegen bet af en begonnen terug te wiiken, hetwelk aanleiding gaf, dai de overige mede in verwarring ge- den 10 October raakten enmét achterlating van twee (lukken ge schut en drie vaneu, naar Eleusis vloden, om daar weder aan boord te gaan. Ten hunnen gelukke zijn zij op die vlugt niet door de Turken vervolgd." Ofschoon het nu wel als zeker mag worden aan genomen, dat hét gevecht van den 17 niet dien uit slag heeft gehadwelken de Grieken aan hetzelve hebben toegeschreven, is het met met genoegzame zekerheid gebleken, dat de Grieken het opzet, om Athene te ontzet'en, geheel hebben opgegeven. Even wel belooft de weinige overeendttmming tusschen de Palicaris en de geoefende benden ten dien aanzien niet veel goeds, en ziet men niet zonder bekommering nadere berigten deswegens te gemoet. Volgens op. gaven nit Naupii en van Egina, tot den 26 Augus tus, door de FransChe dagbladen geleverd, zoude men meer gundige herigten mogen verwachten, doch de ondervinding heeft geleerd, dat men zelden op de zelve kan vertrouwen. Van den 3. De Koning van Beijeren heeft op zij ne kabinetskas eene som van 50.000 guldens aange wezen tot een zeer menschiievend einde, namelijk het oprigten van een inilituut v tor blindgeborenen te Freijsing. De interessen dezer som zullen ten eeuwi gen dage tot nut van dit gedicht gebruikt worden, doch hei kaphaal moet tevens dienen, ora aan kleine grondeigenaars, die de hypothecaire belastingen niet kunnen betalen, voorschotten te doen van niet min der dan too en niet meerder dan 300 guldens. Z. M. heeft, naar men berekent, in dit jaar op zijne kasette reeds omtrent driemaal honderd duizend gul den uitgegeven voor verschillende weldadige oogmer ken behalve nog hetgeen hij op de kas van het hof heeft aangewezen tot onderdeuning van behoeftigen en he'geen hij aan de Grieken geschonken heeft. Volgens brieven van Triest verzekert men op nieuw dat lord Cochrane in den Archipel aangeko men zou zijn. Een sctiipper had een eskader van elf schepen derwaarts zien zelen, hetwelk nog-ans we! het Algerijnsche geweest zijn kan. Men zegt ook, dat hij teeds het bevel over honderd der ig Grieksche schepen op zich genomen heeft T ten zijn lordschap den 29 Augustus te Cagliari aan boord van een fregat (volgens andeten eene goalet) binnen liep, werd hij er piegtig begroet, doch zette, na een oponthoud van slechts weinige uren, de reis naar Napo!i-di-Romanie voort;, na dat hij vernomeo had, dat ztine doomhoot twee dagen te voren derwaarts' verrrokken was. In brieven van Kotfu van den 13 September wordt gemeld, dat Arheoe op den 14 Augustus na een zeer hardnekkig gevecht door Karaiskaki en Fab vicr omzet is. H ambu r G den 3 October. Het ambt Riize> - tel is meue, even als in die oorden, welke in het laai de jaar overdroomd zijn geweestten gevole der on gewone warmte, door koortsen bezocht geworden, die wel geene bijzondere derfte hebben te weeg ge bragt, maar zoodanig algemeen zijn verbreid, dar een aantal gezinnen daardoor in armoede is gedompelt. Door Hamburg onderdeund, hééft men maarregelen genomen, om de hulpbehoevende van de noodige spijze en ver kwikking te verzorgen, en ook op andere wijze te ge- moet te komen. Van de Nederrlve, den 3 October, Men meldt uit Petersburg van den 23 Sep ember, dat de nieuws papieren (leeds vervuld zijn met bet vetslag v.n de kostbare feesten, die ter gelegenheid1 van de krooning te Moscou worden gehouden Eene valkeójagtjwel- ke door vorst Narischkin is gegeven, w.ir.tt hoogé- lijk geroemd, even gelijl; de groote maskarade, welke den 14 September in den schouwburg Pertowzki is gehouden, waarbii vijf duizend der aaozienlijkde en verntogencKle Russen een buitengemeenen rijkdom moeten hebben ten toon gespreid HH- MM. dB Keizer en Keizerin bevonden zich zeer welvarende. De Keizer heeft eenen minister benoemd van het kei zerlijk buis en denzelvcn tevens het beduur over de schouwburgen opgedragen. Deze waardigheid is aan vorst IFolkonski, den vriend van wijlen Keizer Alex anderte beurt gevallen. De nieuwspapieren maken (leeds gewag van menigvuldige bevorderingen, zoo in liet burgerlijke, als in lie' militaire. De Keizer heeft aan den graaf van Suchtelen het groot kruis van de St. Andrèks-orde verleend. De Keizer heeft graaf Nestélrode een kostbaar cfo- metnin het gouvernement Tambow gelegen, ten ge schenke gegeven. In de nkase, bij die gelegenheid uitgevaardigd, worden de gewigtige diens enwelke de graaf onder he' bewind van Keizer Alexander aan (Hei vervolg op de kant van deze bladz, 1 rï -= OJ - 3 •=N-O~-E.CS3.CC-U.2:.C&SS.S o ■- n „2 5 s> &_T z 5 f" GO "O to c 5) o J» <0 Q..S T3 f I ;s ■o ex X - c ~H3 o* c G S - B T3 'T; E -r. 'F &c - 5 ZZ C 1 t u 3 O» Cl S Cfl W; u. o z i> «o jz 1 ro co *-> tMc"0 eetO ,'ee en c iu e-w ^,<U S S -0 c 5c 1- if s - e: 1/3 u w c "O o -c w ü.i c C QJ V - 5 2 T3 <U g _g -v 5 c .dL hj Sc U e- - CJ w S3 rj O n c. N 5t S 0. O - 3 E 'zz x -a y 2"° 2 0 -2 c 5 S <u "c c u. 3 co cu "jr -10 f "O "3 Ctj c:n u C -33 W o» JZ OJ e-r- Ut o (L> tu - T 3 r, co cu 0 -11a a s te: c -o S a v fciC' N-- t o tf X3 i* -O to tr bti u. to O CJ "C 'O c o "o E "3 3 c 2 u C •- cj» Ji -c -E 12 to c 5 .a Z c -a jo en c - o <D c» 2 S.£ 2 to T3 4» S '3 c M - T5 w C ddt *r. c e a, 0J| <u '5 eict: co t- «- u xi u U U co C 'ZS tn "D x: F Si c - a> >2: cn ojjt t to c - c cü O O* <0 a i ai .X -o Gl ee _LC cj I u o en -6 ■è?Z a t= -S u s r v: ^3 t "C Ï3D 7 90 to to» -- ■G tl - 1 S.2 t«- e c «5 to en x: -SJ to O S. CS bf .E Cs. fee a c s x: J «30 Z a 2 -3 O3 l> „to°% C er SJ w O 1) Ï«J x: s ex o r c co T3 X C O o e to ra "O o tt; c en ■- 3 m Q. to *z to t- .s2-c F g' -n c ff to c 3 c c S -c ex-- CJ e VÏ*. c «2 Ct. QJ tu E »- co 32 to C ra -5T - a ens 2 CJ ej F E ra C. CO.C O E.2-S. T C to to I s-°_ er j= U C IJ 6 -5 CD T3 c ex s'ïs cj cr u t<i co SQ -S c m OJ rr N .a ra X G C to -O 1 r l"2 A aj ÖC 'g e© <u S' s'"3 3T Ï'i5 J? U e - at S 5 rt C T! i. 12 T3 T3 w ff C 90 QJ re u oj _ff :g: a> ar 4ur Crt ff O -c <u C- T3 z O ra Sjj O 'ff CJ u r K •g 5 5 f I S *S '•S -ï "S g i5 ff' o 2 a 3 »S5 «S jW ra ai is - "H «o C to u V 3 of-S =- W - C co ex u. h, fZ ff rj N tt. F F 73 c ff c ff t» C 5"g S eD s a c e oj fc lb O» •3C C 1 c .E QJ ex i -T 2 F XS _oj xs gj a c. tu Cj UT rj p* XT Jsfi 5» C2 bil 3 Cb g W i-a M C 0» c QJ qj "oj rr -ff* r r r U U 12 OJ «t W> 05 fï-, ir Q> c '«l£=Sgr-5 r!

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1