N*. 80; 23ERIKZEESCHE Vrijdag DUITSC.HLAND. Frankfort, den 29 September. De acht I?ei c. Sv lie (Beieren die naar .Griekenland verrrokkrn zin, en onder welke 2icl1 de luj'enan't-kolonel von Heidegger bevindt, hebben niét retgiGreeks verK.f ge- Viegcn, in bii de Grieken te dienen', maar wel, om eene reis in ïialie en Griekenland ie doen, ten einde zich in künflcrt en wetenschappen te' volmaken Elk dier 1 fïicieren heeft een onderofficier als oppasser mo gen roedenemen'. GROOT-BR ITTANNIEN. A°. 1826 COURANT. den 6 October J-s s re s 1 s s--:.| 3 SA ~i 5 3 J 2 S 2 a - *1 •o - e: 5 5 S O <N 1 r - V .s 3 - o =2 o - 3 5 a i 5? 3 - 1 s c O F i 2 S..f3 Over de onderhandelingen te Ackerthan vindt Dien in een der geschifte DunSche. dagbladen, dat er aan geen oor) g tust-ch'en'Rüslarid' en de Porte te d.nken is. Reeds gedurende' hei verblijf van den her- tog van Wellington ie Petersburg' werd in de confe- reh ieii "'fiisschen hem en den graef van Nesselrode gehandeld ovier de genoegdoening, die Rusland van tie P ;r e :e eischen heef» en vervolgens kwamen de katmie 'en van Londen en Petersburg overeen, dat in lie uuerlle geval eener roiliiaire demonllratie geen de zer hoven aanspraak zou maken op eene vergroo'ing v n grondgebied, en later iraden de kabinetten van VVeenen, Berlijn en Portjs tot deze overeenkomst toe. Indien nu de Porte hei Russisch ultimatum weigert aaneiemen, heigeen niet ie denken is, zal Rusland dreigen van Moldavien en Wa'Hachijen zoo laii'g" te b.zctien, mi dat de Porie de gevorderde voldoening, die door a Ie mogendheden gebillijkt wordt, zal gege- yen henhen, en zoodanige Bedreiging zal des te eer der van goed gevolg zijn, da3r de ondervinding ge leerd heeft, dat de Porte (leeds aan ernftige bedrei gingen hei oor heeft geleend. Van Korftantinopel schrijft men den 39 Augustus, dat de Reis-EfFndi. op. aanhouden van aen heer ven Blinziakijnieuwe inftruciien aan de commissarissen ie Ackerinan gezonden heeft, ten einde het schikken der verschillen met Rusland te bevorderen. De Pcterburgscbe couiant meldt alleen uit Acker- man, dat de Turksche gezanten dagelijks naar eene fontein wandelenwaar fiei zeer koel en aangenaam is, en dts avonds een ongemeen behagen scheppen lo oe sprongen van eene tioep koorddansers. L-ngs ten buiiengewonen weg heeft men hier brie ven vao Konfiantinopel van den 6 dezer, waarin het getal der huizen, die in de riikfte wijken van die fiart eene prooi der vlammen geworden ziinop 35,000 en de schade op 300 milliotn piasiers gescbai Wordt; waarschijnlijk echer is die opgaaf niet verkleind; vijf honderd menseden hadden daarbij, zoo als de Tur ken verzekerenhet leven verloren, (Naar berigien te Parijs omvangen tot den 7 September, heefi de brand zes en dertig uren geduurd; is de schade on- beiekentaar, en heeft toen sedert 1780 geen zoo fei len brand in Konilantinopel gezien. De Sultan heeft hei oud paleis voor de vrouwen dGen inruimen, die liare wnni ,gen verloren, en heeft tevens gelast, alk de essar ès of betaal briefjesdie aan de militairen v mr soldi) uitgegeven worden, ten volle te betalen.. Te Konftaniinopel verspreide men het gerucht, dai Falvier en Karaiskahij bij Athene geslagen en me' scli erlaing van iwee kanonnen en drie vaandels ge- llugi waren.) Hei Griekscbe gouvernement te Nnpnli heeft den 1 Julii eene oproeping aan de natie gedaan, waar in alle weerbare mannen nirgenocdigd worden, om de wapenen oprevanen, en aan de overige om door vrijwillige gif-en tot de onkosten van den oorlog bij- tedragen. Het gouvernement verklaart, dat de tijd daar is, om mei goed gevolg den vijand te beftrij den, daar zijne magr zoo te land als ter zee nooit 2w.ikker geweest is dan tegenwoordig en de Grieken rooit eene zoo lalrijlte en bekwame vloot hebben gehad. Volgens brieven uit Venetien zou men aldaar van Zante herigr hebben, dat lord Cochrane met eenige schepen te iohpoli aangekomen was en dat daarop twee Grieksche smaldeelen onder zeil gegaan waren, waarvan ten onder ziin onmiddelijk bevel. Deze es kaders waren beftemd om tegen den kapitein-pacha en tegen Akxandrie ie ageren, Londen, den cö Septemher. Lord Howard de H aldenondersecretaris van (laat voor de buitenland- $che zakenvertrekt naar Pains, om een bezoek bij enzen ambassadeur, lord Granvilleaf te leggen, bii wkn zich tars bevinden de vader van lord Howard (lord ScaSord'i, zoo wel als de secretaris tan (laar, de heer Canning Na de operatiedoos den hertog van Forz on- >J SK dergaan, vindt zich die vorst eenigzins beter, zoodat hij reeds dikwerf uitrijdt. Men zegr, dat het gouvernement voornemens is, het (leisel van colonisatie, in de Nederlanden, na te volgen. De werken aan den nieuwen weg, nnder den Teems beginnen flerk te vordereniedere week wordt er eene lengte van 13 Jt 18 voet afgemaoki in het geheel is van het werk reeds over de 200 voet gereed! Van Mtfl'iha schrijft men, van den 6 dezer, dat daags te vnreb een der (lootnboten van lord Cochrane voorbij dat eiland gevaren was, noordoostelijk komen dewaaruit men opmaakte, dat zij van den kant van Messina kwam en ziin lordschap opzocht. Voorts heeft men er niets omtrent ziine expeditie vernomen. Verscheidene onzer nieuwspapieren blijven ftreds aandringen op de noodzakeliikheid eener aanmerkeliike vermindering der belastingen, en zij hopen, dat het parlement de ministers daartoe noodzaken zal,'gelijk het ben vroeger noodzaakte om de belasting op het inkomen en andere lasien af te schaffen. Volgens het gevoelen onzer nieuwspapieren, heeft men, wanreer de belastingen niet' aanmerkelijk verminderd worden eenen gedurigen achteruitgang van den handel en het fabrljk wezen, dien levensadem der Engelscbe natie, en te gelijk eene trapswijze vermindering der opbreng, ilen van de belastingen te wachten, tot dar, einde- hik, handel en fabrijUen bij ons zullen te gronde zijn gegaan, en de (laar alsdan ook niet meer in (laat, om de intressen der publieke schuld te betalen, geheel.en al zal nederftorten van die hoogte, waarop hij zich sedert jaren gehandhaafd heeft. Worden, daarentegen, de belastingen zonder verwijl aanmerkelijk verminderd dan meenen zii, dat koophandel en fabrijkwezen zich bij erts met kracht wederom opbeuren, en in de me dedinging met 'her vas'e land zegepralend den boven toon behouden zullen; dat alsdan tevens de opbrengst der verminderde belastingeneven zoo flerk eene he- flendi'ge toeneming, als thans eene gedu ige vermin dering opleveren zal, en, eindelijk, dat alleen dan de houders onzer publieke fondsen met serustheid de .toe komst te gemocr kunnen zien, en van de betaling der intressen zéker zijn zullen. Zij erkennen wel, dat men, van den kant der mitiistecsgroot bezwaar zal maken, hoe, bii eene plotselinge aanmerkelijke vermindering der belastingen, in al de ftaa'uitgaven te voorzien; maar zii oordeelen, dat, wanneer maar eenmaal de vermin dering er door zal zijn, de ministers, door den nood gedrongen, wel middelen zoeken en vinden zullen; en zij rueenen dat die zeer gereed in bezuinigingen te vin- deu zijn. Sommigen zouden -voegen zij er bij, kun nen denken, dat het beter ware met de bezuinigingen te beginneen daaraan tot eene vermindering der be lastingen -e komen; neen, zeggen onze nieuwspapie ren indien met de 'bezuioigihgen moe- begonnen wor- dan, dan zal de negentiende eeuw verloopen, alvorens men daarvan iets bespeurt; daarom moet bet parle ment eerst de lasten verminderen, en daarna aan de ministers de taak der vermindering van hunne uitga ven overla'en; om kort te gaan .'men moer de mid delen van overdaad benemen, en Zr. Ms. minister zul len de middelen uit vinden cm spaarzaam te zijn- Die middelen zijnvolgens onze nieuwspapieren, niet ver te zoeken; er is eene menigte van sinecuresambts- bedienigen, die groote traktementen geven, zonder eenig werk of nut; eene groote liïst van afwezende aangefieldendie nooit op hun bureau verschijnen dan op den driemaandeiijkscben betaaldag, er ziin eene menigte van coiotiia'e gouverneurs op 5000 tot 15,000 p. st. traktement; de armee kon binnen de conflitu- tionele palen beperkt, en de verdediging de coloniert aan de marine ovetgela-en worden. Om kort te gpan men kan niet ianger de interessen en de nuttelooze verspillingen te ge|ijk betalen. Van de Kaap de Goede Hoop ziin berigfen ont vangen tot den 20 Julij In dezelve wordt fterk ge klaagd over het willekeurig beduur van den laatften, reeds naar Engeland wedergekeerden gouverneur, lord Charles Sommerscten de hoop uit gedrukt, dat her parlement, in weerwil der pogingen van het colooiaa! departement, om dien man de hand boven het hoofd te houden, regt zal verschaffen; terwijl men in de co- lonie niet rusten zal, voor men dat zal verkregen heb ben. Met 'den nieuwen gouverneur, generaal Bourke scheen men te vreede te zijn; hii hoorde alle klagten met veel geduld aan, en toonde een man van een vast karakter te ziin. (Ztc omtrent den tot/land van de Kaap den brief uit Kaap jl adhier boven). Men «tas .voorts aan de Kaap verblijd geworden, door de aailkoaist van verscheidene Inrlingen tarwe en meel (JHet vervolg op de kant van deze bladz, et e ar b 9J OT te e a;e- t3 o co ca a e «- CT> C a u J5 k— oj e -e ,r_ ai a» <u *t> c N .i '3 <L) '-6 1 «1 «V Cf2 c- 3? 2 T u u br 1 c Cu o -Z e to U C <0 OJ 'Si c* 5 "a "o t. o i> c r O c - B M J at 3 (Ce-o es U 5) c S SF - a 5 •- d 3 e S - 'E u etc cll -..II is"41 0 s 3 <u o O 3 O 2 2 N - IO .-'-J JD C «j (U -2 - "5? br g £-1 g "5 2 5 l ai e- o S s C c v •y nt ."H tJ O to c T3 .ru TJ a SS o c 3 o S -= F f c s 11 U C- re 0 J re 1: f ert kt1 x O rr - 2 cd 5 - a» Si fc ■5 -T- JU fr o, w .2* 0 br !r E F b 1 e 9 5s z I ïr -ïï i .8 4 -• n <n cd... ;tu lu c m v 1 c -c ■- t-11 1, g ;a 4 - g éSj r 2 n r ra B o c i> i 'i n Z 'i 5 .1 - F .-O 1 '-j'ï - p ïf.'i i 5 5 -■-te c -y? r r> is ~o t v 2 S t -> 2 f g; «sr -g j» siSSfi bis Z ij - 3 9 -t br DJ 31 «tl - - r c r 1 1 .r br f !aS rë aj o" S H r S?t I B-S" B-S - o O ra cn !c F Z -C öC co 6 2 c c -c re 'n C Cu u OJ GJ c cd c oj CD -c F SC bC c ru nx, co c: w -c CU •v er* S> cr <u c dj T3 GJ có s OJ 41 J3 C d) <U D T3 c f u bf CU dj r <u c 6 esc -C CJ -C U N3 C- '55 e GJ <3J c GL e NS e s 3 dJ _bf- =itS SC c 0 O m 6C ■5 "r c. 9 cu eo u 2r B 3 -t CsJ rr bc o fj <r va C l> re bC 'Cr -O Z "5 cj r-> t-2 co -y o O 3 b£> cg 1 CS - E t? u C SS c O •- O _tr p V. w co ■C3 O .32 C u •- ié T S? fl> 2 re tu 5 F 5 "O w S -X re -a .2 c re es r aa- C2 rh «o-. re cu c 'Z tsj r ofu I re J S 5 o c "Si er -er S O <D JT2 ,22 c; "öS 9 3 v. *3 - I 5 «vj cj -j qj cl xo -bi c-a cu taj c* 0> aj dj rrc c aj u co O) co o> 3 -f cao 3 - re S*.- C O j f C Ci F E F •CQ re w o h -o w".^. cr* o re u S ^-25 "■•5 II NO" ec -o c S3 2J .2 ei öfl'5 fee e a> c4-» ST 2 bo if n re» -x- r- -a r1- ra g - 3. ■g £^-r 01 a; cr w, -E -■ S OJ O F <D r F T3 1 g re re 5 k. a» f° _re o aj cnr *r; c u O) v S F C tn 5j jc w k cr 3 fF ti ai a u u 33 22 dl m CJ -O t- F r c u W b£ re r,wF d ce e M3 cc - U C O) C 2 vz-s cS?5?S^°2 aj .F CL» "re Ir U m 3 s w t: F S3 T3 r» C F r- gj c re E ai c a» ,t: l- rj c re c, o) a O GJ U* »- tl 2 '5 I t f, 1= re E .C 1 £c«F d -e o ei

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1