S Dingsdag Hen 3 O Na. 79' I ZIERIKZEESCHE SPANJE. Madrid, den, 14 September. De grrat dc Es- spanna is tot grande van het Rijk benoemd. Het billutwaarbij hem die nieuwe waardigheid wordt verleend, bevat tie vltijendfte bewoordingen te zijnen cpzigte. De Columbiaansche kaper cl Rtpublicanowelke, sedert eenige wtken, door eetiige Spaansche vaartui gen va» het flation te Algesiras liggende, werd ge- blok keeid is hei; na veisglieidene mislukte pogingen, jn den avond van den 5 dezer, geluktaan de waak zaamheid dier schepen te onssnappen. Laa'sigenoem- den hebben gemehien kaper dadelijk vervolgd. In Barcelona is de eerwaardige prior van het klooster te Mercij in zijne cel vermoord, hetwelk eene groote onOelienis in die Bad heeft veroorzaakt. Men verneemt, dat een deel der ruiterij, welke van Oiivenza naar Portugal is gedeserteerd, langs ffenen anderen weg op Spaansch grondgebied is terug gekomen, cn een' post van 10 man, van hetzelfde xegcm'cmheeft overrompeld, met dat gevolg, dar de manschappen, met wapenen en paardenden weg naar Portugal hebben ingeflagen. Den 9 dezer, is aihier een buitengewone cou rier van de Portugeesche grenzen aangekomen, 'waar op dadelijk eene raadsvergadering werd gehouden. In de casernen der kurasfitrs van de Konink lijke garden hebben den 10 hevige onlusten plaats gthad, en de geest onder de infanterie schijnt niet veel beter te wezen. He' gouvernement heeft de aan he'zelve, door den beer Ta/sin, in naam van eene Engelsche en Fran- sche compagnie, voorgeflelde leening heilig geweigerd omdat de voorwaarden de in betalingneming der Hol- landsche schuld en die der Cortes inhielden. Echter, beeft de minister van finantien eenige dagen geleden aan de voornaaroBe huizen van Madrid eene som van van 8 milioetien realen [één milioen gulden] gevraagd, welke hij zeide dringend noodig te hebben, riocli hij is het wegens de imressen cn waarborgen niet eens luimen worden, zoodat men niet denkt dat deze iee- Sing voortgang zal hebben, DUITSCHLAND, Frankfort, den 24. September. (Een (buiten- gewoon courier heeft in Weenen berigten aangebrngr uit Ktinftantinopel van het begin der maand Septem ber. Volgens de bladen dier Bad heeft de Sultan een Tartaar van denSera.skier en uietdenzelven de tijding be- lomen, dat zijne troepen zich den 15 Augustus, na een hevigen tegenBand, van Athene hadden meester gemaakt, doch dat de bezetting, onder bevel van Gox- ranaar de Acropolis was gewekenin welke Berk je zij eene menigte leeftogt had vereenigd; dat ten gevolge van dien zich 33 dorpen in den omtrek had- hen ondet worpen. Dit berigt is we! van geen groot belang, daar de Bad Athene voor geenen emBigen tegenBand vatbaar ■Wordt gerekend en de onderwerping der omliggende dorpen, zoodra dezelve door den vijand is bezet, a's wiet bijzonder merkwaardig kan voorkomen; maar van meer. gewigt is de tijding, dat KonBanrinopel op den 31 Augustus door een allerhevigsten brand is ver woest, en wel op het oogenblik, dat de sultan het kamp binnen het Serai! meenende ootehrelten en de vaan van den profeet iutetrekken. Volgens de Oos- lenriikscbe bladen is deze brand bijzonder noodlortig geweestdoor een hevigen noorden wind en door ge brek aan water, doch heeft de Sultan de poorten van bet Serail doen openen, ten einde de bewoners der aangetaste huizen gelegenheid te geven hunne goederen 2so veel mogeliik te bergen: zijn de nieuwe troepen fieeds in de wapenen en op de been geweest, en beeft bij dit ongeval de meest mogelijke orde geheer- schf- ln deze bovenBaande berigten wordt nier gemeld, dat men den brand meester is gewotden. In bijzon dere brieven, welke de dagteekening voeren van den 3 September, wordt verzekerd, dat dit onheil voorzeker door misnoegden was gePticht; dat de vlammen het Serail Beeds naderden en dat de toeBand van den Groe ten Heer elk oogenbbk bedenkelijker werd. Men be rekende,dat reeds viif duizend huizen in de ascb lagen, en men hield zich overtuigd, dat de brand op onder scheidene plaatsen was aangeBoken, en daar, waar clezelve reeds was gehluscht, op nieuw werd aange Vakkerd. De sultan befiuurde de spuiten met zijnen tgevvt nen ijverdoch werd ditmaal niet zoo als wel eer door de menigte onderBftind; welke, hoogst te jpvtede over de jongBe verordeningenden brand als 2 o -a -i? -KL J* COURANT. eene flmf des Hemels beschouwde, en haren moed, door traagheid, wilde koelen. Den derden Septem ber duurde de brand nog voort en iatete berigten heeft men tot dus verre niet ontvangen. V a n D e n M e in den 04 September. Den 15 dezer is vorst Mcttcrnich Insptuck gepasseerdde reize naar Weenen vervorderende. Volgens officiële berigten uit Petersburg van den 12 September had een aide-de-camp des Keizer vau Rusland depeches uit Georgie aargebragt. tJi: den inhoud derzelve was nog nietmet genoegzame ze kerheid, optemaken, aan welke oorzaak de onver wachte inval der Perzianen moest worden toegeschie- ven. Het Rusfisch gouvernement meende zich echter te mogen vleijen dat die aanval het gevolg was van de uitwerking eener dweepzucht, welke de Schah van van Perzie zelf kwalijk zoude kunnen bedwingen. Her waren intnsschen alleen de troepen van den Sardar vati E ivan, welke de grenzen waren overgetrokken, en deze maakten nog weinige vorderingen. Aan den an deren kan: trok de generaal jfermolojf ziine troepen bijeen ten einde den vijand met te meer ernst te kun nen afwijzen. Men verneemt iuru=schen dat de divifie infanterie, welke in de Krim in bezetting ligt, last beeft, ora naar Georgie op te breken, en door andere rroepen zoude worden vervangen. Het is niet onmogeliik dat deze omBandigheid eenigen invloed heeft op de beflui- ten van den Suban, met betrekking tot de onderhan delingen van Akkerman, ten ware de brand van K»n- Bantinopel, waarvau de gevolge nog nier bekend zijn, eenige verandering in den Baat van zaken had te weeg 'gebragt. GROOT-BR IT TA NNI EN. Londen, den 27 September. Van Maltha schrijft uien den 6 dezer, dat daags re voren een der floombooten van lord Cochrane voorbij dat eiland gevaren wasnoord-oostelijk komendewaaruit men opmaakte, dat zij van den kant van Messina kwa- men en zijn lordschap opzocht. Voorts heeft men er niets omtrent ziine expeditie vernomen. In een brief van Zattte van den 1 S-ptember wordt flellig verzekerd, dat de kolonel Fabvicr de Turketi van voor Athene verjaagd en de communicaiie roer Argoe en Napoli geopend heeft. Ibrahim-pacha was, volgens deze tijding, te Mistra en had eene verBerking van vier duizend man ontvangen. Ziine troepen die te Cantina en Tripoli'sa gekampeerd lig gen, worden tnet een aanval bedreigd van Colocotroni, welke daartoe eene aanzienlijke magt verzamelt. Van de Turksche vloot hoon men niets, na dat zij van Samos gevlugt is.. a In een bijzonderen brief uit Subania, in Perzie, van den s8 Julij, vindt men omtrent de vijandelijk heden, door de perzianen tegen Rusland aangevaq gen, dat Abbas Mirzade kroonprins, de voor- naamfte oorzaak is, dat de onderhandelingen mer den prins Menzidoff die te Sultania was tot schikking der verschillen tussehen beide rijken, geen gelukkigen uitslag zullen hebben. Deze prins, aan wien in het algemeen weinig vastheid van karakter toegeschreven wordt, scheen door twee grooten des rijks overge haald om eene poging te doen, otn de oude Perzi sche provinciën, die Rusland in bezit 'heeft, van het vreemde juk te bevrijden, in het Breeiend voor- uitzigt, dat bij zich daardoor zeer bemind zou uia- ken bij de narie, die reeds tegen de Russen opge ruid was] door menige klagt, die men verspreid had over de mishandelingenwelke de bewoners dier pro vinciën van de Russen te lijden haddenzoo dat het volk geloofdedat het verschijnen van een leger al leen genoegzaam zijn zon otn die landen in op- Band ie brengen en de Russen te verjagen. De Ko ning, die van een zeer vredelievenden aard is, heeft zich echter verbonden, om de teruggaaf vau Gouke- ha, dat door dc Russen bezet is, te verkrijgen of den oorlog te verklaren. Hij heeft aan den prins Menzikoff doen voorslaandat die plaats onbezet zou blijven, tot dat hij deswegens naderen last van den Keizer ontvangen had, doch deze ambassadeur heeft daarin niet kunnen tocBemtuen, uit hoofde dat de gedurige lagen van den surdar van Erivan de vei ligheid van omtrent twaalf duizend huisgezinnen van Zr. Ms. Mahomedaansche onderdanen in gevaar zou- den brengen, nograns wilde hij wel eene bezetting van Perzianen in de plaats toelaten, tot dat het ge schil uitgewezen mogt zjin; maar hierin werd geen genoegen genomen en Abb'as Mirza deed den Rus- sischtn zaakgelastigde, den heer Amburger roepen, en gaf hem. kennis, dat hij naar de greczen vertrok m qj oj ~r "a y. Cl °ü-£ c *3z n 5 t3 5 P -fi c o js (u aj .g -C o jy c K ■3 Q h - c m M ik ij u e 3 Q> 13 «r <5 5 3 Z -o s cj O - e 3 <u -c 'm j» bó h— <3 -S Cd T3 ■~Z c QJ S CD 6oi U QJ c QJ Qj QJ jc rr "O .q cc to j a D T3 ^5 ac"" D f, Cl. O a F rr) v QJ mt3 U2 c s a, oj tt> "O z. 0 "O c C c x> - 55 O B 5 "o 13 -~J QJ r - oa~ - c ÖJ3 QJ Q k o c M -O n 0- <U a c- O OXJ J N 'i w

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1