Vrijdag 5 ra - - pCt. If - V yda ne- van tiling jctocfl dan lenda 1 den nir*. he* )eds ievs I aris ion- drie en i \N* dee ea een san inr. den Iiec ■«tV* NT. 7& ZIERIKZEESCHE SPANJE. Madrid, den 8 September. De commandant van het kamp te Gibraltar heeft, aan de inwoners van zijn districteene proclamatie uitgevaardigd, waar uit tnen de ongerustheid van giestwelke in Spat je heerscht, kan opmaken. De laatile ftaatknndige gebeurtenissen van Poru- 'gal, zegt de heer José Miranda, zijn site zeèr a'3n eik een bekend; zij zijn de oorzaak, dar ecnige kwaad- wiliigenzich onder ten' schijnheiligen fluyer verber gende, beTigten verspreid hebben, welke al het ver gif, dat zij in ftaat zijn toe te brengenin zich be vatten, Zij hebt en geen ander oogmerkdan zwakke lieden te misleiden, om dezelve in hnrine gevoelens te doen wankelen, en te beproeven, of zij hen op eene dusdanige wijs van de weg der eer en getrouwheid kunnen afbrengen." De heer José Miranda gaar voortmet te verze keren, dat de inwoners «anPqrtug.il het volflrekt monarchaal gouvernement boven het conditutionelezul len verkiezen, en eindigt aldus: Getrouwe inwoners van bet kamp van Gibraltar, •dat onder u geene ongerustheid heetsche; ieent geen gehoor aan de verleidingen, dier liedenwelke zich piet aan her vaderlijk beduur van onzen geliefden monarch kunnen onderworpen. Z. M, verklaarde in zijn decreet van den .19 .Ap.iil 1825, dat hij geene iri- flelling van kamers of anders jnitelrtngen zou gedoo- gen, hoe ook genaamd. Ho- gstdezeive heeft deze oppersten wil vernieuwd door c.eu ander Koninklijk decteet, van den 15 AuPUS'iyt, welke in de Gacela van den 19 is publiek gemaakt: Alle Spanjaarden kennen geene weitig: regeertdan die der kerk en kroon. Zijt daarom onderworpen, en vertrouwt tl op de waakzaamheid en de welbekende koningsgezindheid van het achtbaar garnizoen, van hetwelk ik de eer heb commandant te zijn, en ziji verzekerd, dar, met haar, en met uwe medewerking, ik altijd bereid zal zijn, de heilige zaak van den Koning, onzen meester, te beschermen." A'gezira, den j6 Augustus 1826 Uw commandant en intendant van politie, (gdcchftd) JOSÉ MIRANDA." (Uiltreksel rut een partikulitren brief). Hoe meer sneu den Haat dezes lands nagaat, hoe meer men zich on.Helt. De Spanjaarden zijn wezenlijk op een' vuur spuwenden berg. Men ontmoet nier dan verzwakte, bleeke en sombere wezens, terwijl de onrast in aller harten schijnt te heerscben. De absolutisten ziin be vreesd, dat hunne ptooi hut) moge ontsnappen, daar de conditutionele partij flechts bet teeken afwacht, om heil te verdinden. Wat zeg ikzij zouden van zelve op de eerste beweging invallen, zoo zij niet door Vreemde magt werd verlamd. Bij het uitgaan van den schctiwhnrg, nadert u een man, welke u toevoegt: Mijnheer, heb medelijden met mij; ik ben van mijn post, als officier der artil lerie, ontze'; ik ben een gezin van drie kinderen... ik heb br: odsgebrek Dat is hetgeen, men alhier dagelijks hoort. In het hospitaal vond ik een kolo nel op eene peluw, in de grnotile ellen.de. Een ge- nersal-majooronder de coresgouverneur van Guada- iaxara, is thans schoenmaker, en leeft van zijner han den aibtid. Men telt meer dan 8000 huisgezinnen, van de voor naamste des lands, welke, om er nimmer weder terug sekeeren, het grondgebied van Spanje hebben verlaten. De mistroostigheid is algemeen; eiken dag ziet men het aantal orgelukkigeii vermeerderen, en de hulpbron nen verminderen; het is onmogelijk er een einde van'e kunnen aantoonen, of eene waarschijnlijke uitkomst van al deze ellende te kunnen vinden. Her bezettingsleger is een kanker, welke aan de bei de natiën knaagt; dezelve kan zonder gevaar niet langer voortduren. Zoo het beiluur hardnekkig blijftom deszelfs verblijf te verlengen, bederft hetzelve zekerlijk u en Spatje, waarna de partijen tegen over elkander zullen Haan, meer dan ooit tegen elkander verbitterd, ertbij gevolg, ook verschrikkelijker. ïk kan u ver zekeren, dat het vertrek van bovengemeld leger, het welk van dag tor dag noodzakelijker wnrdtde kans opmen zal aan gebeurtenissen, die thans nog boven de menscheliike ui-zigten zijn. Van den 11. In de hofcoutant vindt tnen thans da bevestiging van de tijding, dat een gedeelte van het vierde regement jagers van Olivenza naar Portu gal overgeloopen is. Des ochtends van den 1 dezer gelas' e de tweede luitenant don Josef Mone ai a die fis wacht hadaan de onder zijne orders Baande ja- A". 1826 COURANT. den 29 September, i gers, om optezitten en zich met geweld meester te maken van honderd elf paardenwelke in de rege- ments (lallen (londett, en in dezen aanslag werd hij door den luitenant vsn hetzelfde corps, don Caije- tano Gartd, geholpen, waarna hij den weg naar Ifelves, in Portugal, insloeg, gevolgd wordende door honderd vijftien man en verscheiden onder-officieren, onder welke laaiden Joief-Lapcz devil/a en Juan Garcia genoemd worden Moncoda en Caijatano Gand nadden beide onder de conftnuiionele regering gemend en waren door bijzondere gunst de Konings weder geplaatst. Z. M. heeft bevolen, dat zij en alle de onder-officieren en jagers, die hunnen iland- aard verlaten hebben, zoodra zij gevat worden, zul len worden opgehangen; dat het vierde tegemeiit ont bonden is en de manschap van hetzelve onder andere corpsen zal gedoken worden; dat de chefs en officie ren van dat regetnentdie te Olivenza warenwor den geschort in hunnen dienst, tot na hun gehou den gedrag voor een krijgsraad zal gebleken ziin, voor welken ook tie bevelhebber der plaats van Oli venza tpr verantwoording moet gerrepen worden; moeiende die krijgsraad alles aanwenden, om den oorsprong van dien afval op,'esporen. Volgens bijzondere berigt.en is her geheele vierde regement jagers naar Portugal uitgeweken en te Oli venza van hetzelve niet meer dan een chef ó'escadron en eenige ruiters gebleven, die ziek zijn,of door ziek te van hunne paarden hunne makkers niet hebben kunnen volgen. De eerde uitgeweken jagers hebben zich bij tien gouverneur van Elvaz aangemeld, om hunnen dienst aan Portugal aanrebieden en zijn pro visioneel te Borba gecantonneeid. Men hoort hier volftrekt van geen nieuws. Alles schijnt (lil, doch er heerscht zigtbaar een geest van ongerustheid en de kalmte gelijkt veel aan die een dorm voorafgaat. DPITSCHLAND, F tl an Ki'o UT, den 22 September. De Oosten- rijksche bladen ceelen thans tijdingen roede, uit Mo- reaover Corfu ontvangen, volgens welke Ibrahim in de laatlle dagen van Julij ongehinderd door de bergpassen, msschen Messenie en Arcadie getrokken en te Tripoütsa aangekomen is. Den 30 Julij deed hij eene groote verkenning naar verscheiden kanten, en bierbii kwam het, even als op den 1 Augustus, toen de bezetting van Tripolttsa eene ftrnoppartij on- detnam, tot een hevig gevecht met de Grieken, het welk echter met weinig verlies van weerszijden ein digde. De seraskier hield Athene geblokkeerd en Karaiskahi was roer eenige honderden Grieken in aant, ch: om die dad te ontzetten. De Sultan beeft bevolen, dat ook de te veld zijnde Albanezen, Epi- roten enz. tot geregelde troepen zullen gebragt wor den. Langs dienzelfden weg heeft tnen ook berigien uit «ondantinopel van den 25 Augustus, waaruit blijkt, dat het gouvernement roet ijver aan de organisatie der nieuwe troepen blijft at beiden het corps der wapen smeden en dat der bostattdchi zijn ontbonden en in de nieuwe geregelde militie ingelijfd; de artillerie heeft nieuwe donkerblaamve uniformen omvangen. Te Konflantinope! en in de provinciën is alles rustig De pest blijft in Konflantinope! heerscben en in de laaide veertien dagen zijn verscheiden honderden Grie ken, Franken, Armeniërs en Joden daaraan eeilnr- ven. Deze ziekte is thans minder onder de Turken verspreid, welke regen hunne oude gewoonte, voor- zorgen tegen de besmetting beginnen te nemenhet geen vooral onder de nieuwe troepen plna's heeft, bij welke de zieken in bijzondere hospitalen worden gebragt. De kapitein-pacha heeft voor als nu zijne onderne ming tegen Samos opgegeven en is naar Mitijlene ge zeild. Te Burba heeft hij een gedeelte der landings troepen, die bet op zee niet konden uithouden, aan wal gezet, roet last om zich bij de andere troepen te Sajadschik te voegen. Den 15 Augustus iag hij nog te Mi'ijleoe en wachtte antwoord van Konflahttnopel op depechesdie hij met twee Tartaren derwaarts gezonden had. Te Semlin loopt een gerucht, dat de pacha van VViddin in opiland is tegen de Porte en alle Janbsa- ren opgeroepen heeftom zich bij hem te voegen. Volgens hijzondere tijdingen uit Alexandrie heeft de naclia van Egiipre geldgebrek, door de bu tengewone onkosten der expeditiendie donr hem naar Grieken land in de hatfle drie jaren gezonden zijn. In het leger bij Cairo was veel desertie, daar de troepen is i-a e--? *- 0j c_ oj 1 ra-, NJ .N <t> J: r-v) o 2 Ir *w s r s £3 CE .2? u S - 2 "O R 2 u* «4^ IJ -2 c bri .-cr? -O? "-?> OJ - .y "g M 0 §«p c V .cu G I bc'X •-y ff r P y Tj a 5 hC ttc-c c: ac od u. Sï O 6.2 Si o 5 O 52 ts o c r- dj 'H A> n y - a-3» F -O s rk. C -2 - rr 1—<1* P O QusS3 -c .e c. rt tS f? Z 0 O 5 T3 - W? -O V, - c ub o -n n P r* u o> e-*. 11 v; e co tj. rto TJ q o" Jr w j~ a Sh O T» P aj 0 1) .0 r n D t_ 1, C 3 -O n q «a ^6 2? -c 2 -a - 73 i2 - 15 a -y* él O) <1i <U "o 1^3 - Cd.JB *2 CO A3 jü W .3» c? 13 L. A3 1 kl AJ I 5 - - - a s g '- g. -ë 1 "1 n t- O) Q 1i G CtCXi ac .<3 tn 03 t- 03 er Jz 3 sg to "O oj c ca J D t U -G 't: rz re s B §6 *o G V, 4S N 03 B S -7 bD c. .U ff - Eï .wjt S-c w s g l e (3 O O r; W u V c o 'S2 d3 .2-8 J= -c O m t* S fee o -2 «r? C: (U cd tal V) rrZ 03 J< bp Ö3 cd bc Cia bl a lt! «J y c. ^73 W - tj Jrt bb' K* O se o to bC'l 2 g-i 2 s G iJ R in p Cl. 03 A3 *- Kn '5 W S - u O S "Sy 5t' OC.H <u u Q <a S - is ra T7 v ÖQ •>a «.w r~ (w rN GQ 03 TD X Ct 2 c Q. "5 is t S c e e -o E jze C 6T O u c 9 I ca t- o O n tj t; fef c CC r 03 C bt u c s -Li 03 c» e 5 03 U -w. v» Z. i- jr CJ 3' 5 -Ti U IJ F ec 5; ITT C3 ..r, - -c c a3 t_) P -r-t - 1 c ra G oj .en >-t±f C -Sa CL) 03 c- pa -5 c _o -t 03 jj c - 03 s t3 oj c3 -0 »-• s .O *CJ 'r A c S c M 03 N j; ra "C N fell OJ bD tn r; E a 3 c 3 I S«Cc"5=ï -E?ïïSj£"H»~ 03 33 5j tZ C .2 "C^ojc.-OCWJ C 03 ,dJ *5 J ij 5i '"n m a G 03 03 03 -S Z-5 W z u e— a 03 T3 1! 'J ti w wq >-• L-3 C/3 O) C/3 T3 - -r- d> 0 q «1 T) 9 o :(P-us NJ Oj -O j- CO cc 73 O T3 i n "h cT'i j3 -o g O ra s-- i. ot C c J' - MUC ^^caC Ci C G_.r>dJraG3 ei o - tfr -- I CJ ra dj G -O 'Z 3 03 O a» 'G A3 <L» OJ O <0 N 'ii: r x Q f S 2 Aïftr J (2 rs

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1