N*. 77. ZÏERIKZEESCHE C O-u R A N T. Bingsdag den 26 Septembert ct rxt R R U S L A N D, Moskou, den 3 September. Heden heeft dè troomngsplegiigheid plaais en- overal zietaien buij tengewo.ie aanftalien om dit feest den grootften luis- ler bij'ez-iten. De kouisi van Z. K. H. den grootvorst Konflan. tijn is eene verrasschirig voor de Keizerlijke -familie geweest. De Keizer heeft in de hoofdkerk eene pui blieke dankitnnd laien houden, «vegers de gelukkige aankomst van zijden dooriuchtigen broeder, en zich derwaarts in ftaatsie begeven met de grootvotften Jlonftantijn en Michael en met de Keizerin-moeder; H. iYlde Keizerin Alexandra Fiodorcv/na was door oogefteldheid verhinderd dit feest bij te wonen Den 28 der vorige maand werd bij afkondiging den volte de herftelling der Keizerin bekend gemaakt en levens het krooningsfeiS' op heden bepaald. portugal. Lissabon, den 4 September. De rijding, dat er in Spanje, n'bii de grenzen van dit riik, een zoo genaamd regentschap zich gevestigd had, is thans ge bleken geheel bezijden de waarheid ;e zijn. Lissabon, Qporio, C«ïaibra en de voornaatufte fte- den en bijna alle de provinciën genieten de vol'maakt- fte rust. In de ftad Bragain het noorden dér pro vincie van Entre Duero en Minho, te Claves en Villaréal'heeft zich wel, is waar, eenige misnoegdheid geopenbaard,' doen de ontevredenen waren te zect op gewonden om gevaarlijk te zijn','zoo' dat er ook geene wanorde van belang plaats heelt gehad en overal de rust spoedig herfteld is. De provincie Tras os Monies heeft voor een oogenblik eenige bekommering 'gege ven, doch deze is "geheel verdwenen door de ver- Handige en voorzigtige maatregelen van het gouver nement. De bewoners'der eilanden 'Madera,1 Terceira, San Migtsel eif Fatjaf bébbeir met geestdrift den eed 'aan de confti ut ieJ afgelegd. De kardinaal patriarch heeft-' eene herdérliifceni btief uitgevaardigd waarin, .hij'., bes groot nnfltr'uhcid iaf- schildert tusschen de confti.uiie van 1825 en de char ter, die de Koning nu aan de natie Ireeft rnegeftaan welke laa'fte hijbeschouwt sis: eene volmaking van denude confti'tutie des lands vWesiialven thiide Portu gezen ernftig tot -gehoorzaamheid i aan dezeive en tot eendragt aanmaant. Men verwachtdat binnen kort' uitspraak 'gedaan zal worden 'over hst.oproerig1gedrag.v2n den -prior -der- Christus-orde ien' over de.izamenzweritig der. cornpsg- aien van de politie te paard. Te Villaviciosa inde provincie Alentejo, zijn eenige geestelijken gearresteerd, tile, misnoegd over'den Oieu wen vorm der regeringoorzaak geweest zijn van eeni ge onordelijke' bevtngingen aldaar. - De- infante-regentes'istwee dagen geleden, met hare doorluchtige zusiers naar Cimra vertrokken, om er Cenige' 'dageni döortebrehgen. Het gouvernement beeft, daar bijna alle de corpsen 'van het leger niet voltallig zijneene ligiing van man schap wiiien bevelen; maar de regen-as heeft zich hier tegen verklaard, meenende dat het geschikt oogenblik daartoe nog niet gekomen.is, en inmiddels gelast, dat men eene oproeping zal doen aan alle jonge lieden om "Vrijwillig de wapenen ter verdediging van "hei vader- jand optevatten; stollende'aan allen, wélke zich bin nen' veertig dagen na'deze oproeping aanmelden, de» eernaam gegeven worden van vrijwilligers in het eerste jaar der coriftitutie, door Koning Pedro 11A aan de Portugezen geschonken. Den 1 dezer, des avonds* ontving de" Fransche minister, een courier met depêches van Parits en ter- Hond begaf hij zich naar -den Engelscben ambassadeur sir W. AP Court. De. Éngelsche ambassadeur heeft zondag- een maal- Vijd gegeven aan het Corns diplomatiek, doch de am bassadeur van Spanje Ireeft zich bij hetzelve niet laten 2ien. Den 25 Augustus is de Portugeesche ambassadeur, bij bet hof van Spatje, graaf de Vtil ar calvan hief tiaarMaclrid op reis gegaan. Uii Brazilian heeft' men met de laatst- aangekomen «chepen niets van belang vernomen. S Pt A N J Madrid, den 7 September. De heer Bar rat a gewezen minister van financien tijdens de corès, is door den Koning benoemd tot directeur der amortisa tit-kas, in plaats van den heer Ficcnti,wélke dezer dagen overleden is, zonder eenig vermogen aan zijn talrijk huisgezin uatelaun, Hoe groot ook het geldgebrek zijn magkan het gouvernement niet beftuiten, om in de voorwaarden te ftemmen op welke vreemde bankiers gezind zou den wezen eene ieening te bezorgen namelijk het in betaling aannemen van de schuld van Holland en die der coriès. Er beftaat eene maatschappij, welke van het gou vernement de labaks-fabrijk wil pachten en voor het eerftejaar 60,000,000 hiedt voor het tweede 65,000,000 en voor het derde en de zeven volgende 70,000,000. Dit zou eene zeer voordeelige schikking voor het gou vernement zijn, daar liet tegenwoordig uit die regie niet meer dan 35,000,000 'sjaars trekt, ondettus- schen gelooft nien nietdat deze zaak tot ftand zal komen Te Madrid is alles zeer rustig en uit de provinciën hoort men niets van belangde handel ftaat geheel ftil en de inkomende en uitgaande regten brengen bij- pa nieis op. Vrij algemeen verhaalt mendat het regeroent Ko ningin Amalia of 5de jagers te paard, dat te Za- mora in garnizoen lag, naar Portugal overgeloopen is. D UITSCHLAND. Frankfort, den 17 September. Met een schip, dat den 7 Augustus van Napoli -di-Romanie gezeild en te Triest aangekomen is, verneemt men, dat Ibra- him-pacha op zijne marich in het binitenfte vanMo- rea en naar Napoli nieuwe hinderpalen ontmoet heeft en dat Cchcotrcni met 6,000 man bij Argos ftaat. Omtrent den uitflag der onderneming van den kapi- tein-pscha tegen Samos is nog niets met zekerheid be kend. Di Oostenriiksche admiraal marquis Paulucci heeft te Napoli genoegdoening geëischr van de Primaten, wegens beledigingen door GriéKsChe vaartuigen van Oostenriiksche schepen gedaan en vervolgens van' de regering eene schadelocsfteliing van 50,000 piasters voor Oos'enrijksclae onderdanen ontvangen. Frankfort, den 19 September. Volgers be- rigtente Odessa uit Ackérman omvangen, liet het zich den 1 dezer maand niet aanziendat de ohder- handelingen tusschen de Russisctie én Turksche com missarissen tot een- goeden uitslagzouden leiden. Men zeide, dat de Turken bijde eerfte conference reeds zoo vele uitvlugien zóchten en zwarigheden opwierpen, dat de Russische afgevaardigden ver scheiden buiiengewone couriers aan den héér vö/j Mihciaki naar Kcinftantinopel hebben afgezonden, om hem te verzoeken van den rèis-effendi te bewe gen tot het afzenden van meer bevredigende lastbrie ven San die commissarissen. Ondertusschen tnag mèu niet ontveinzen, dat er weinig ftaat op alle deïe be- rigren kan gemaakt worden. Van Konftaniinopel schi'iifr men den 24 Augustus, dat in den toeftand der hoofdftad weinig verandering is voorgevallen, De pest rigt nog vele verwoestingen aan en de toekomst laat zich van alle kamen donker aanzien. Uit de Dardaneilen beeft men beri'gtdat de kapiiein-pachana eene mislukte pogiftg iegen Samos, naar Mitiilene gezeild was, wetwaans de Grieken hem vervolgden, die hèro groote verliezen hadden toegebragt. Brieven uit Smiirna zouden dit ook bevestigen en er bijvoegen, dat hei bijna aan Ca- naris gelukt was van den Turkschen admiraal te dooden. FRAN K R IJ K. Parijs, den 19 September. De minister van binnenlandsche zaken en de minister van oorlog zijn van hutme "reis in de hoofdftad teruggekomen. Heden moet de heer Canning een maaltijd bijwo nen bfi den minister van buiienlandsche zaken. Naar meti verzekertzal 'de aanftaande zitting der kamers buitengewoon lang duren, dewijl liet mi. nisterie voornemens is, öm verscheiden zeer géwfg'i- ge ontwerpen van wet daaraan voorredragên, onder welke ook zal behooten' het militaire wetboek. De militaire regibanken, die, zoo ais men Zegt, de fcriigsrarfen moeten vervangen, zuilen slechts een en twintig in getal zijn, te weten eene voör elke divisie. Bij déze regtbanken zullen tllleeii een president, een vice presidenteen militaire procureur des Konings 'of kapitein-rapporteur en sen subftitunt worden aange- fteld, en de regrérs-uir de tegenwoordig zijnde officie ren en onder-officierengekozen Wordendoch bij het lot, even als de gezworenen bij de hoven Van assi ses en op het oogenblik zelvedat de zaak Voor de regtbank gebr.agi wordt, Het is ligt mogelijk, dat de kamer'def gêdepu- {Hst vervolg ot> de kant van desa blad» C O Si c «■SS-sj'=E;C '2 22 a o V. og S C Cl C c 2 u i- r cs qj g> Cl 1 ra li ^3 oj rr 3 3 2 c\ c ts ÉL öt O J v S 2* W ^1= 2 v •5 s o s a .2 ft 5 5 i: Q-c e CL O 5 *rn f0 r6 c 2 Z O 8 -O JG 00 cc ci .12 0 13 1J s i; 5 8 T3 c 5 H C M XI "c c -o X> z. a - n Ji V z Q ee W it «a x '2 5"13 O y b •-1 •Cco-xsX O S EO '3 -S g C> Q OJ u Cs c O c r- ■o 5 .cv -c V 5 S '3 aj MC? C M* öj vs S T b£ N -o C m t. c O c •er - x c S- S N c 'c -5 z, - *E >c 31 c 3 C -tr -- Q b£) u «u n at -c x22 r r- tg a F. e S» u esf.' S n Mn c 0 5 e 55» B S'04 cf? F5E_ s'l c d "S k' C mZ bf- V O O - - s a C;S 5 U-a a> -o g w jr n 4> - 3 le^-s'-s s,f a q„-S-S ücS.g Jj B td. c-. v. rz s Sï fe c- SSI"? "5 ,03 S'« F. B y Z c S 'T e S - o aj c o t"5 "-s Z-c -51 it SEï^? 3 „-"3 ü.-?"3 - 5 fr Ik i s= v 5: n "O «j b c - c js 16 W CdJ C ax- a> :cr 0 S - v ts-s'o E- 13 -c Ï:S :Q a c'J« '■Si- "w 1 B 'B r-'-C 4J'n i O - tï fc. Q- <u cj qj a> "c .r ■ei «j 6: •■£2- e sti-, 5 re E c 1- ■- C* T3 C "U tr Pè ra O 1— Q aj ■ts s-3 - «s c 5 M g S.H oj - j AZ aj F - r - s, c V, i CJ c b£ :c; «u u J x. 8 c O .'-2 E 2J Ei 'S 'rb Jstf. w s.i G tv -ëia a. «j ai "G -u "5 Je bC -r- c «u S-J tu os ÜD 5» C 4J - 'C '-5 c jQ -C Blo 4J C T <3 tl -iC C ,5-' ||o' CJ .5 CE bc-S c c 0 e ï.g r«S •E. aj i g S S. c 5 Oü P ter .J, o.» cj cE, - "O o - -er 3 G fe" s cj w 5 - w S u up; - B o ess u's

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1