N*. 76. ZIERIKZEESCHE C O U R A T. Pi b .S b f-B9f -ïï 0 >-S Cu c J U p .-= b 60-H '5 -o g/5 f i S c Z :i -S I 5..™- u-s* g N ai .n den 22 Septembert •o a S (Jbct Vervolg op de kaht V&tl dtet bldiii -a> V3 3 J2 t: <n i-ï -x c c c O 0 Z. tr. T" <U V a -O s i oj - O 1» 2 v e H re re re O O.-O R «'5 V 6 M n<)N t '1 SPANJE. Madrid, den 4 September. De Koning heefi den ge...raai Rodilden dapperen verdediger van Cal- Jeo, openlijk zijne tevredenheid bemigd over zijn ge drag en lietn liet grootkruis der •Koninklijke Ameri- kaansctie orde van Isabella de Catholijke geschonken. De (iaatsraad is, ondanks de Jaatife bevelen des Ko- niVigs wederom vergaderd geweestonder voorwend sel vsn eenige reeds begonnen zaken afte'rioen. Men Zegtdar bet gouvernenienr liet voornemen heefr, om dien raad de magt te geven, om over het beffen eer belastingen te (Ictmten, na alvorens eene groote verandering in zijne organisatie ondergaan te hebben. De Koning heeft, zijne goedkeuring verleend aan een ontwerp, hem door den (laatsraad voorgedragen, om Jtamekjk in eenige (leden, die san een octrooi onder werpen ziineeue verbooging van regten op sommi ge artikelen van consumrie te leggen, welke zou moe ten dienen ter kleecling en wapening dei' Koninklijke vrijwilligers. Men verneemt, dat de aigerreene intendance van politie afgeschaft en vervangen zal worden door een comité van algemeene veiligheid, aan wiens hoofd de lieer litcacho geplaatst zal worden, niettegenflaande de kuiptnijen van allen, die over hem misnoegd zijn, omdat zijne waakzaamheid zoo dikwerf hunne plannen liceit verijdeld. De gewezen minister hertog de P Infantado heeft se vergeefs verlof gevraagd ota eene buiteniandsche yeis te doen. Men wil, dat de Engelsche ambassadeur zich zeer beklaagd heeft over de handelwijs van het Spaansche gouvernement betrekkelijk de militairen, die uit Por tugal uitgeweken zijn, en gezegd zou hebben, dat het beschermen, dier uitgewekenen en het bevorderen der desertie uit Portugal door Engeland als eene ocrlogs- Verklaring aangemerkt zou worden. De Portngescfte zaakgelastigde bij dit hof heef ge weigerd den eed aan ce confitutie afteleggen en is provisioneel vervangen geworden door den secretaris der legatie, die ziinen posr waarnemen zal tot de aankomst van een ambassadeur, die spoedig verwacht wordt. De ponugesche generaal Silvcira bevindt zieh (leeds in deze (lad. Men merkt sedert eenigen tijd eene beweging on der de Spaan-ene troepen pp; sommige regementen worden meerder in de nabijheid der Portttgesche gren zen gekantr.nneerd. Het laatfte manifest des Ronings, waarin hij ver klaart, dat er nooit eene verandering io deti tegen- woordigen regeringsvorm ingevoerd zal wordenheeft veel indruk gemaakt in de provinciën en aanleiding gegever)daT de koninklijke vrijwilligers de lieden, die voor liberalen doorgaan, op nieuw vervolgd heb ben. Te Cuenca hebben zij zich aan verscheiden buitensporigheden overgegeveo en zelfs den bisschop dien 2ij v3ü liberale gevoelens beschuldigdenin zijn paleis aangevallenzoo dar deze zijne bedienden en vrienden bad doen wapenen, ooi hem tegen de op- r'erigen te verdedigen, zoo zij de deuren van zijn paleis mogten openloopen. Men verzekert, dat, ten gevolge der, op den 21 Augustus, te Lissabon, voorgevallene gebeurtenis sen, het Portugesche gouvernement, aan het onze eene zeer dringende nora heeft doen geworden, waar bij re kennen wordt gegeven, dat ieder Spanjaard, juet ter woon in Portugal gevestigd, welke in eeniee zamenzwering mogt gewikseld zijn, zonder eenige acht ie (laan op hoegenaamde tussehenkomst van het Spaansche gouvernement, en zelfs zonder uitzonde ring van eenige klasse van lieden, en ot-k niet van zulke, die met amhsverrigtirgen van het Pqrtugesche gouvernement bekleed mogten zijnnaar de gatische getlrengheid der wenen van net rijkzullen geflraft worden. Men verzekert ook, dat men in Lissabon eenige Spanjaarden heeft gevangen genomen, welke geene vreemdelingen schenen aan het complot der poli tie compagnien te paard, en welke sedert kort uit Ma drid uit andere punten van Spanje waren aangekomen. Men verdenkt hen van met geheime zendingen belast, te zijn geweest. Men wil zelfs weten dat in de za menzwering van den si, dc Spaansche apostolijketi drie millioen reales de vellon (omtrent 375,000 gul den) hebben roegebragt, en dat er van Sivilië, ter bevordering der desertie van de Portttgesche troepen JOjOOo reales (omtrent ico.oco gulden) gezonden zijn. DUITS C'HLAND. Hamburg, den 12 September. 7,. K H. de «satewiischgrootvorst Cot/Jir.ntijnis deo 26 Au- 'M TL, taf. 52'c ^3 S w n «r i; ütn ca fO gj r» <3 c> -O co -O ë-f£ 4-ë' v - j '3 "p tn «j <u «se <u ra n ju 8 tü o „00 5 Sko <u gustus van Warschouw te Moskou aangekomen, en is den volgenden dag met zijne broeders den Keizer en grootvorst Mtchacl aldaar op de parade verschenen. Men gelooft, a at de Itrooning den 3 dezer maand zal plaats hebben. Te Koppenhage heerscht Veel drükte op de Ko ninklijke werf. Er (laan tegenwoordig aldaar twee bniescbepen van 80 (lukken, een freaat van 50 (juk ken en eene brik van 16 (jukken op (lapel. Frankfort, den 15 September. Te Smijrna liep een gerucht, dat Samos zich vrijwillig aan den kapitein-pacha onderworpen had, én hem zes zijner primaten als gijzelaars had aaugehodea. De Tttrk- sche admiraal zou daarop zijne troepen te Siagiek, op de Aziatische kust, ontscheept hebben, in afwach ting van de bevelen des Sultans, of hii zich met die onderwerping vergenoegen, dan of hij het ei land door ziine troepen bezetten moet, om het we gens den opftand te tuchtigen. Men verneemt, dat bet eiland Milo dan de Eurd- pesche mogendheden afgedaan is, om tot verzamel plaats hunner zeemagt te (trekken. De regeiing is er vervangen door eere commisfie, ttir twee Hijdrioten, twee Spezzioten en een Isparioot beftaande. In de couranten van Napnli-di-Roroanie vindt men' een verfiag omtrent de nederlaag, die de Mainoten aan de troepen van Ibrahim den 4 Jtilij bij Armijro heb- ben toegebragtwaarin hij vijf honderd cnan en daar onder een ziiner veldoverllen verloren heefr. O >k wordt daarin een verhaal medegedeeld van eene larding der Arabieren bij Dirohun voortrukken rol aan Tsunova en hei innemen der (lerke pnfitie Tsubari, waaruitzij door Conjlantijn Meuromichalis met een groot ver lies verdreven ziin, bij welke gelegenheid niet alleen de Mainoten, maar ook hunne vrouwen, de grnotlfe bliiken van moed hebben gegeven. Ibrahim was na deze verliezen naar Tripolitza rerugge r- kken. Men schriif uit Rome dat de Paus zich heeft genoodzaakt gezien, om militaire regibanken in te (lellen, ten einde degenen, welke beschuldigd wor den van moord, of eenig ander misdrijf der carbona ri, naar luid van het berigrzonder verwijl en zon. der hooger beroep, 'e regt te (lellen en 'e (Iraff.-n. Ook zijn in de Rcmeinsche Staren zware draden op het dragen van wapenen gelleld. GR 00 T-BRITTA NNIEN. Londen, den 16 September. Het gedrag der lieden, welke de fondsen uit de Grieksche seldleetting voorspruitende beftuurd hebbenwordt thans vrij algemeen gegispr, na dar bet gebleken is, da; zij niet met de vereischte vcorzigtigheid in het bededen dier penningen zijn te werk gegaan en. de ongelukkige Grie ken daaivan tot nog toe zoo weinig nut hebben ge trokken. Het misnoegen over hunne hatideiwiis is zoo groot, dat men reeds spreekt om hen voor het hof van des kanselier te doen dagvaarden, wegens het ver keerd gebruik van de hun toeren rouwde gelden. De uitrusting der (loomschepen voor lord Cock- rant's expeditie is, zoo als men reeds weet, zoo flecht uit gevallen, dat het motiieliik te berekenen is wanneer twee dier vaartuigendie nu weder onttakeld ziin en wier werktuigen veranderd moeten worden, be hoorlijk in zee zullen kunnen (leken. De (loomboot Perseverancewelke in de eerde helft van 1*25 bad moeten gereed zijn, beeft eerst in Mei van het tegen woordig jaar onderzeil kunnen gaan, en de machines, daarin geplaats, waren zoo onvolledig, dat het on mogelijk was, oa eene reis van weinige dagen, om dezelve aan den gang te honden, en die (Inombnot veertien dsgeti lang tüsschen Spanje en Sarciinien heen en weder geflingerd is, alvorens eene haven bereikt te hebben, ten einde alda3r, zoo mogelijkhet ontbre kende aan het werktuig te doen verbeteren, F R A N K R IJ K. Parijs, den ig September. In de rtié d'Ënfef heeft men verscheidene dagen een oploop van volk ge zien voor hei huis van een kruidenier, in wiens win kel van tijd tot tijd (leenen nedervieienzónder dat', men ontdekken kon van waar deze geworpen werden. Hierdoor beeft de winkelier veel schade gehad aan venflerroiten ,flesschen en andere breekbare waar; doch dit verlies is hem rlikelijlt vergoed door de mertigte nieuwsgierigen, die bij hem ie'S kwamen boo pen onj gelegenheid te hebben, van hem naar de ui'werkseleit dezer tooverii te vragen. De politie heeft intusscheu onderzoek naar dit vreentti-Varschijnsél gedïaff, en eetr der buren in hechtenis genomen, met hét gelukkig gevolg, dat sedert dien tiki de verwonderlijke (leenre- gen geheel beefr opgebonden. c c re O N fhïS,. C c -o "O oj r <u 3 'T3 5 J SE. C-J Qj -tt) u - - se- i o- c .te "5 82 re C «3 itë-Is S-S g c i w-g E M 6 b N S *5 S. c p "u. S Ja xi 5 N c tc 1- O I c O <U <U -r-T CSJ 03 CC te •- S -c n» .5:. e C* 'u. O o S C c o JZ -o S* J=. B C ctu. - c ■u «c <u Ci <ZZ at s» TZ ~J3 e C G re tti - oj tJj w i 1 <0 ri re - Sï£S°"oïïë-S t» vtgJtE'. r* S -- b, f u r J - 5 5 "rn°'-n *-> 8J5«\ c ,af. S ojj o-- v J St-g^-s fïl'SïïJ ïir. S "2 a 'E "5 S 5- S.sfc'-s re «- I «n (u G. C JS cu O 'J 7- 0 - O - 'S &B 3 QJ -C- t» 13 U 25 «J "o CD o. G W re cj - re C S a; -Q Gr C G -C „tSh c '■E'-z S .2 r N EO N' 1— S «j i; -c -o "O JCs r. ni 5J '3 o O a> tt 3 C v Jj e e .5 rj C cc «v - c/3 C "O n 66 5- n 3- c r C ÖL a> c - e> 'c JZ 6 c «S re Cn m s 6t N C( v b) O flj Cl" c u e o» ra 1» re S. •u fttf *2^ q'J 'z: o a o O'- 8 <L» C O) c V V toe 0 x: B 0 e C re u c - 1» x: 7=3 ?-s ai - -2 re cj 5 •U ,S X v e-Sck.E - oc OJ OJ L - K Bu u -T3 re r« -re re C re re MC c£ c 1, o G .t»e. s »c db s -ë -F" trVc" it2» 1 E 5 qj: ÖT 1 r-23 n N u re u-i "u CS O O. c CX 4J re c ^5 -c y e i: u 5 CC re O cc;^°ü>^= y C c - 'Lr 1^ o oj -re CC jr r c T O c-=| 2 - oj bx il2 C 8* S 13 M r PO re - OJre re re c c 3 OJ e •- <u c ,0 CD ,C« QJ Q£-a C "O *t3 O» n T "O re s u M g :S 5t3C-OSJCg„ B- VJ U Q C O, OJ« re re "5 i' u - u oj r ja OL Si N 4J re *-0 a> TJ c •c Cd Jas •- OJ G B h/ -E v- c a o -rê _D B - re c '-c w w c c X! SS r O w C o ■o - ee 2 S O X-i -^3 c Oi r c r T3 cu "C C t- u «r C Q OC tL> c« to w C »_r ré U- IJ <D =5af -o CD -p re JX re re CO HC t3 c W 2 J tl 0 O» O re if 5 o) °-.S '5 e rer ">"2 u E"" n c co D-trc X3 r s C ex ra O C «j V. T3 O w CS c re ;re *- tï -C GS •- re P irei -O ra .5! Öf. ra öc *0 S o CJ C u u re C «-> :u o <u OJ <J ra o "O O c cr- c Ji-Il s OJ 3 Oj OA "O Cj -C ia, S »- e Ci C OJ w re V or OJ 4.» -C ;a^Gg cu 55 G g jij W Ót3 teéo.S

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1