1 II Iieeft ziob iiii dis ftad eetie kwaadaardige koons gdd- penbazi'd, welke reeds vele inwoners, en onder ande- ïe» den bekenden hoofdman D.emetri Moert.naar üjea graf heeft gefteapi. De commisfie der regering bevindt zich op Burki"een op zich zeivenftaande fort, dat de ingang van Napioli beftriikr; Karaiska fr is nog in de ftad en zou aan Zonga geschreven hebben nadat bij zijnen afv.al van de partij der Grie ken vernomen had, dat hij in Napoii was, om den flaat des zaken opienemen en Derwischii gou worden ïtidten. dezelve gevaarlijk ftonden, doch terug zou. keeren, indien hij moed vrndrbij de Moreoten, en lifiiij Za,nga. met de overigen op nieuw zou dunnen. 0e wegens zijne wreedheid bekende vorst Mihsch- feeeft een vreemden onderdaan, die te Belgrado den fcosfc won met bladschnjyen en met hete geiten, van leasen in de Grieksciie en VYaliacliijscUe taalf om dat bij de onvoorzigtigheld had gehad van eenige ftukken van misnoegden overtesehriivenuit zijne woning la ten halen en hem beide handen doen.afkappenwaar na de broeder van Mihsch ham de rong uitgesneden en hem zoo naar de. Oostenrijkscns- quarantaine ge zonden heeft. t' Van de N e d e u-Et ve-, den ia September;. Be» rig'en uit Beershurg melden het navolgende-. De genetaal Jermoloff meldtdarde Peczianen op verschel- dene plaa-sen invallen hebben gedaan in her ftusfische; grondgebied. De eerfte berig.en wegens dezen .aan val, in der haast opgemaakt, zijn nog niet volledig ge noeg; om te kunnen befluben, of dezelve is een ge volg'van de dweepzieke predikingen, welke onlangs;in; Pet zie hebben nlaats gehad, en de gemoederen der me pigte hebhen opgewonden; of da; !de grensbewoners join of meet doot huunt beveiheobeis geruglieuiidden m m Iiimin ®oo®oo«ooa's. i ffswTTsTTs p t a r« t

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1