j «*- 74' ZIERIK2EESCHE TURKEÏE. IONISCHE EILANDEN. Portugal. ïli* COUR ANT. °-s|ll?-'§HgaI«silé c I s r nk Vrijdag tien 15 a v «t. -ET-s3E l »»- Kowsr antinopri. den 10 Augusrus. (f//g «?e Alemctne seitung). Deze hoofdstaddoor de. pest en eene bovenmatige hitte reeds verwoest, vaart daar enboven voort ter prooi te zijn van angst en schrik. De ter dood veroordeelingen eii verbanningen, benevens ..de verbeurdverklaringen der goederen van vermogen- denwe) verre van op te bonden, worden, integen deel, roenigvuldiger. De peêrliag'igheld is op ieders gelaar te lezen. Meer dan'eene ulecna moet reeds van de verdelging der Janitsaren berouw hebben, dewijl, gelijk uien weet, de beurt na aan hen is. Zij zijn in hst bezit van verbazende schatten, uit kerkelijke goe deren voortkomende, en welke waarschijnlijk zullen ge bezigd worden ról aanvulling 'van her ontzaggelijk te kort der Ottomatihis'cbe finantlen. De Sul.an woont dagelijks de krijgsoefeningen der nieuwe troepen bii; Jiervoik vermijdt zijne tegenwoordigheid en blijft (lil. (In'eenen anderen brie'f van «ondantinopelvan de- zelfde dagteekenitg, te Frankfort ontvangen, leest men het. Volgende): Alles 'schijnt te voorspellendar de kodnhandel in dit land eene zekere Werkdadigheib zal hernemen-bo venal. Indiende verbeteringen, welke de Sultan zich yóorfleh, geene tegenheclen ondervinden. Met groote schreden treedt hij reeds' naar eene beschaving, welke- zijne regering eer aandoet, eh van eenen gelukkigen Tnvlóed zal zijn vóór het vertier dér voortbrengsels van buiteniandsche fabrijkén, CdP.ru, den t Augustus. Men zegt, dat het Grièksche gouvernement al de goederen der Turken, In Mörea gelegen-, rrationaai heeft verklaard. De igéestdrift, die-dê Grieken beeft bezield, sedert de tijdingen der aanffaahde -komst van lord Cochrane h zoodanig, dat het niet te beschrijven'is. Twee cor- vetten en twee floomboteö", eet) gedeelte 'dés eskaders tlit makende, zijn reeds in de haven van Napoli.di-R.o- BJanie aangekomen. Men verzekert, dat ei te Lniiden eene meuwegéld- jeening, van een ttiillioen pond ilerling, zal geopend Worden. Lissabon, den eg Augustus. Op hoog hevel as hier heden, in de Gazttta de Lisboa een relaas ge gevenVan eene in denafgeltrnpen nacht ontdekte, doch tegengegane samenzwering. Het oogmerk was eenen anderen Koning (waarschijnlijk don Miguel') air re roe- jpên en eene andere regentes aan te (lellen, met hertel ling van de oude absolutie monarchij Wie de hoofd- Sanleggers waren, is nog niet gebleken; de politie te paard was daatoe het werktuig geworden, en z u op aeker plein vergaderd zijnde, manschappen van ande- ge regeisenten afgewacht hebben, om met hun werk eenen aanvang te maken, dan zij zijn gelukkiglijk re leur ge (held; niemand heeft zich bij hen gevoegd. Daarenboven was het gouvernement in tijds van alles onderrigtzoo dat het de geschikfle maa-regelen heeft genomen ter voorkoming eener uitberfting, welke, naar den gees des volks te bènordeelei)flechts kortftoh- érg ware geweest. Die politie is ontwapend en dat gansche ontwerp ligt in duigen. Bit die gelegenheid heeft het geheele garnizoen dezer hoofdflad deszelfs ge trouwheid aan de couftitutie en aan den wettigen Vorst, betoond. Alle maatregelen en behoedmiddelen zijn genomen, ?er gansche verwoesting der misdaad etl van de open- hare draf der schuldigen. De nieuwe intendant-generaal der politie, don Rodrigo de Bastros heeft aan al de Corrigidors des lijks eenen rondgaancien brief' gezondenwaarbij hij kennis van het voorgevallene geeft, entevens zegt, dar, Vermits bij, zonder tusschenpozing, van alles moet cnderrigr zijn wat in bet rijk voorvaltzij gehouden Zijn, bij uhflekende voorvallen, hem dadelijk buitenge wone couriers toe te zenden; zullende de nalatigheid Van hunne ondergeschikten geenszins tot verontschul- tliging kunnen vetdrekken, Door het regentschap is een reglement omtrent de vrijheid van de drukpers vastgefleldin afwach ting tor eene volmaakte wetgeving door de cotres vast gefleld worde. Hetzelve is zeer vrijgevig, overeenko mende met de plig etidie men in èëtie welgegelde maatschappij uitoefent; ctntient de (lanfszakert en flaatsbeambien wordt het volgende gezegdmen zal veroorloven het onderzoek van alle artikels van flaatkundige, burgerlijke, lijfstraffelijke, of huis- 3, houdkiinoige wetgeving. Het onderzoek der daden 3, van openbare ambtenaren is ook geoorloofd^ als ook alle beschnitiig'ng van misdaden door ben iii hunne openbare arobtsverrigtingen bedreven." Overigens zal niets zonder den naam van den schrij ver of uitgever mogen gedrukt worden. Van den 07. (Dotr buitengewone gelegenheid te Parijs ontvangen De minister van justitie, don Jntonio Guerriero, heeft aan het crimineel geregtshöf overgemaakt Het be vel der prinses-regentes, welker begeerte is, dar dit bof otiverwijld overga tot bet onderzoek en de uit spraak van de zamenzweeringden 21 dezer maand ontdekt, ,,eert gruwelijk ontwerp, .flrekkende om iii opiland te brengen het eorps kavailerie der konink- ,,lijke garde van politie, bet uiitoeijen van eenen „nieuwen Koning en een nieuw regentschap, met „verachting der ontwistbare regten van don Pedro IVonzen wettige» Koning, en bet conliimiio- „neel charter, hetwelk hij ons gegeven heeft." SPANJE. Madrid, den 28. Augustus. Het ffilzwileen, dat door het g'-uvernement in acht genomen Wordt omtrent de maa regelen die het verordent, en de ver anderingen welke dagelijks in verschillende taksen van befiuür plaats hebben, maken het bijna onmoge lijk, 'om met eenige grond te gissen wat deszelfs ware Voornemens zijn. De Koning heeft den ftaa s- raad opgeschort en bevolen, dat voortaan de zaken zullen behandeld worden door den raad der minis ters, welke driemalen per week zal moeren vergade ren- De ilaatsraad zal niet meer bijeenkomen, dar) in buitengewone gevallen, wanneer de Koning dien zal doen beleggen, Her woord confH'tüie is hiér zoo schrikverwek kend, d3t in de oprbeping van den. Porr'ügescben ambassadeur aan alle de Pnrtugesche onderdanen (in de hofceuraot geplaatst), om den eed aan de nieuwe conffiiutie van Portugal afteleggen, dir woord zelfs niet genoemd, maar gezégd wordt, dat zij uitgenoo- digd worden om kennis te - iietneti van een besluit van hun gouvernement. De minister Calomardedé ëenfge welke den Ko ning te St. lep house vergezel.', had bevolen geené paspoorten, naar die residentie aftegevendan aan de leden van het Corps diplomatiekaan de bedienden van het paleis en aan de 'personen die van éene bij zondere autorisatie des Konihgs voorzien waren; doch Z. M.buiten wiens weten dit bevel schijnt gegeven te zijnheeft het dadelijk doen intrekken. Men merkt op, dat de En.gelsche gezantde heef Lamb., drukke conferentie» heeft tnet den heer Ca lomarde, en het hof bijha geen oogenblik verlaat. Men verhaalt, dot hij onderhandelt over het ontrui men van Spanje door de Eranscben over het erken nen van Zuid-Ainerika en over de geldleeningen der cortes. ZEVENBERGEN. Hermstadt, den 16 Augustus. Sedert meer dan zes maanden hebben de jezüiten, door Keizer Alexanderuit Rusland verbannen, aan het volk de gewijde gunflen van het jnbile aangekondigd doch hét' Weener hof heeft beflote», dat dezelve noch zende lingschappen, noch defzelver redenaars gedoogde; niet alleen dat dit aldus yoo.ftvaart, maar de godsciien- flige verdraagzaamheid maakt dagelijks véle voortgan gen,'zoo hebben wij, in den l«Öp van dit jiar, de tnefteroming gezien, die aan verscheidene dorpenwaar- in de Lutherscbe en de Calvinistische eeredienlle» be leden worden, om dezelve Uitreoefenen. Ook de So- cianen, die hier' zeer talrijk zijn, hebben openlijk voor hunne tempels, in het Latijn, geplaatst de Woorden: aan den eenigen God; et is geen Hongasrsche boer, die het Latijn nier verllast daar dit hunne landtaal is. Er worden hier zonderlinge zaken verhaald, welke bij de feesten te Moscou zouden plaats gehad hebber/ onder anderêii wil men, dat de metropolilaan Phila- ritetoen hii bij vijf duizend geestelijken van verschil lende geestelijken van verschillende soorten rondom zich vereenigd zag, tót eene doorluchtige Prinses ge zegd heeft! gii ziet hier kinderen van de kerk, dochter van de heilige hoofdkerk van Konftanfiho» pel, welker patriarch men gehangen, welke altaren wen omverre geworpen welkér bedienaren men ver-c H moord heeft, en welker kinderen nog dageliikS wor- den Omvebragt. Vereenig: uwe gebeden niet de on- zé, O Git! die in den hemel eenen geëeibiedigrien naam voert; bidt Hem, dat hij de harten der _Ko- ,j ningen en vooral onze regtzinnigen Keizer -er gun- dé der Grieken buigt." Op deze woorden zou die vervolg op de ju«ttt vah detse b/ads a B.-Ö-S-i? J* PF-5 r S tu aj <3 i.-° - eï. Oi u: -ti %J> a S 0 "J a». ja 1' m S s01 "o c "b c Jc t.. tfb ,5r f. - 2 0 g s g OS. o c CV I- dZ -j- oi T3 w -g .S»-® s s M 3 r, G o S3 B CJ biï ~c 0 03^. |r tub. o gj W -~r "r p,J= s*° 2-J S-c o rr J! y Z ee d! r- Jr tDrO O Z. c C O." 5 y ïr? 6' 2 2 s- - *2 U N 3 oJ 03 a, JE 5 -5:5' -B co Jï - CJ Ij S "o s g ^^1 a 2 ;Q - -'f' "O •- a- <u 0 ^.o n o i; 5 ss w-c o, a v atjx n <u x q O S fo "2 cü «'g 04 ch 7= S r M se cT ir o -C -ë o JS w ui .3 zs Si' .2 rs ti tj s cb r p «-T i» *- C O "O OJD-O 3 Z 3. »'ïSS 'ES.ste e f-, - a e o B tjj 13 ej O.l O >'-2 Jet CL c.» oj C 4-J wjiu r t- C o- •- cr s r 5 Cri e e-B o/- c6 a 5 e S-^Vzï'Cècg-,2 S S i> - Siraojg» "=S-S" :S,: 1 l-è g f 11 C °§1S=| !,S|5'? S O UW1-.» *5 51 C Ei rt* "J-3 J| r te CX 13 -C D, - - 0 o. J: "3 u: o: ir -£« »-§ u c P C o S O C V OJ ^3 t;uS noï,rccogür'nr,-a v- ÖJ5J33»,l,jSIlfljï'0WlCj_ r: M b£' -rz ~- f "a o O c u *0 -i^gssags; -3 •- i2 IJ «J M bD fr. <L» C S t3 -» C v- C 4* V.r a. 6 o .2 •C 2 s SB c 2!' 5 S .y la'sM s cc a 5,- se O G-'SjcS"50-:- 5 n o. S"« cr E u c g C O vj ej c c&É g3 -O 5 «ffmc g -gs u c O .ri a, e -S &:n v g E V a. Q.~ JS 5 jjMcnUCCU -.1. E Eg uiOJ(tiN£ei"vitu;, "r,c-c<b(bii PrW W S u "O i- 5 2^ SB «c een"'3® cC.cBuj. g w.S ca -SC -O o V - C T3 bo" i c S 5 -c 5 j N o a 2 2 '5 I a E u c gi N eg ul r e fcv -j; c - g Ja "o S. - S3 z z a riunOv»EM«Pt:tDwJ!^~5 BtCTJ 3 E<CiIe»o I- C c T3 »- 11 D ei t- -C o g-g ■s -.e u s u g :a, .2 - v C 5 g N C CJ j» 13 M N IUT.N O ,J? <5 7- S p- C Ötty Ot- T7 eo b£ 2, c tü ej t- SO 5 »c a-c 5 u i, q ïv g Er-S^io Cj v e O QJ c 03 O O "O 1 ^0 c z <|-C c g J p I56 ES; u 2 -5 s-e s 3 - c: - tu w te tn S "S ?'"3 <U Eü.Ev n 1» OL C e 5 co ïtE-C C -O S 3» '5 NJ s T C -3 d> tf S >2 &c s 0 C tu ai j= E •SP "E g ■SeSsjfSj! W - o> 2 u H c g o S e"E -P =r. kï q q, è».5 rt CC V e- ^-4 "O W w O) .e aix r- <L» «D - fc£.c .r tp l"#2'5sl"'.gë*8 CO X 3 n- w- cs E n it &t r" R 5» <U ïr Q «y> S?' z .SP «j .2 t s -eïo "0? S- B e V -o Sr c S ra rtj v Cl «J na o f3 MiQ S 1 -"A

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1