0^m, ?/s> '-Ab i^r.i N* 731 2JERIKZEESCHE Dingsdag COURANT. den 1 i September, 0 1 I 2 0 vf£'\ DUITSCHLAND. frankfort, den 3 September. KonRantino- pel was op den 3 Angus us in een geweldigen Raar van gisting. Het schrikbewind alleen houdt het uit - barlten der algeme-ene misnoegdheid over het invoe len der nieuwigfteden tegen. De Sultan en de Groot- vilder wien hei volk zijne nederige afkomst verwijt *iit» dagelijks het onderwerp van bijlende schimp schriften. De Sültan verschijnt, .nieitegehRaandé dit ai les:geregeld in de Moskee, Van de voormalige sga's der Janiisarendie tot de waardigheid van ka- Bierheer benoemd waren, om ben 'naar de hoofdflad te lokken, zijn reeds zeven, weinige dagen 113 hunne aankomst, ter dood gehragr. Het volk, dat in den beginne door de verminderde prijzen der levensmidde len zich eenigzins voor de nieuwe hervoimingen had laen winnen, begint nu ie morren en de toekomst laat zich zeer duister aanzien. Volgens bet verhaal vp.n een reiziger, die te Triest uit den Archipel aangekomen is, bevonden rich den 22 July in Napoli-di Piomanie tien duizend man 'roeoen onder bet opperbevel van Colocotroni. P tze wilde. Ibrahim-\>icba 'die toen slechts vier uren van de plaa s verwijderd flonri, gaan aantasren, doch vond dahrioe weinig gezindheid bij zijne troe pen, die zeiden, dat zij wel de ves'ing veilden vst- denigen, maar rieti vijand niet te getnoer trekken. De ves'ing was rijkelijk van mond- en krijgsbehoeften voorzien en er was nog daarenboven een Engelsch vaartuig in de nabijheid, dat ook ammunitie aatt- bragi. fiij de vloot van den kapitein pncha bevindt zich eene groote corvet, geheel door Franken be mand, d;e gezworen hebben bloedige wraak tc zul len nemen over de mishandeling, welke de Grieken san rienig Frankische matrozen hadden aangedaandie aan boord ware van het Turksche fregatdat'weejaren steleden op her Eiland Stjra gefirand is. De zeeroove- liieri worden veel minder, voornamelijk, om dat bijna ïdle de Grieksche vaartuigen te Hjtöra vereéntgd zijn f>tn de bewegingen der vloot van den kapitein-paella af te wach'en. I» brieven van Siira, van den 17 Ju'ijleest men, dar de- Tuikscbe vloot zich in twee sciaitieeien geschei den beeft waarvan het eene naar Suda,koers zette en her andere de Reven naar Satr.qs wendde, ecu dat ei land aan te vallen; doch hier'verscheen de Grieksche vloot, onder bevel vai: Saebturien op. den 27 bad ï.r een gevecht plaats, hetgeen dtn volgenden dag voort gezet werd, doch waarvan de uiillag ie öijra nog niet bekend was. Ibrahim dienaar Ma in a opgebroken was toer 4000 tjiati was drie malen met de Grieken flaagsgeweest die telkens de overhand behouden hadden waarop hij uaar Calamata teruggetrokken was, Zijne magt in Griekenland wordt op 7 i Sooa man geschat, zoo dat de Grieken voornemens waren aar.vallenderwijs te gen hem tegrati handelen, en daartoe zouden zich 4000 Rosnelioten voegen bij de te veld fiaande corpsen. Den 5 Volgens brieven van Sijra van derf 7 Au gustus, zou de annilag van den kapitein-pacha op Sa int s ren derriemale mislukt zijnen was bij, nadat de Grieken item een fregat en twee brikken verbrand had den, naar de wateren van Scio teruggekeerd. Zoo de- ge tijding'tnogt bevestigd worden, heeft Satnos dit jaar niets te vreezen, om dal de Turken ongetwijfeld afge schrikt zullen zijn, ota dezen aanval spoedig te her nieuwen- Alle biizondere brieven uit Corfu, zwijgen omtrent lord Cochrane Men wist er niets van zijne expeditie. Te Triest heeft men berigt, dat in de helft van Ju- lij te Alexandria eene nieuwe expeditie uitgerust werd van omtrent twintig oorlogsvaartuigendie troepen en ammunitie aan boord zullen hebben Een gedeelte dier schepen was er uit Morea teruggekomen. - De tijding der nederlaag, die Ibrahim in Maitta ge leden heeft, wordt van verschillende kanten bevestigd: hii moet er veel volks, artillerie en baggagie verloren hebbenen zelve ziin behoud aan de snelheid van zijn paard hebben te danken gehad. Het gevecht schijnt zeer bloedig geweest te zijn; de Grieken bekennen, dat daarbij verscheidene hunner dapperen zijn gebleven ..en onder anderen de brave Neettas en een zoon van Co locotroni. De overfie Gordon voerde een gedeelte der Giteksche troepen aan. g p, o o t - b r it t a n n ie n. Londen, den (5 September. Eergisreren is bier cere biteenkomst gehouden van lieden, welke belang lieden in de Grieksche ieening en in de zaak der Grieken. Daarin is gehandeld over het gebruik be' geeu gemaakt is van de gelden, uit getitelde leentng c3 O 7,45 -3 S 'a i -Sjj co <u 1» cd t3 "o C3 C3 c rs er ra cj q£ n O j. -o dj m *nj uj a» TS C s cd u u C 5» cl» "q n O aj öj fe©~ 'g n zr jee. rt 1 g.r>s.| 3 9 «j «- o M u 3 O s o -2 -<u o w cu r rt OJ c -cr ta <?j voortgesprotenen welke niet altijd met zuinigheid eri voorzigtigbeid befieea schijnen ie zijn. Voorts is er eene commissie benoemd, befiaande uit de heeren Robertson, k'-lonel StanhopeBowring, Rusardo, Pr even, Humo, Bailcymajoor CochranePlaid brook et) den hertog d' Albertwelke belast is met het doen van een onderzoek naar de oorzaken van de vertragingen uï hét zenden van bijfiaud aan de Griek sche parriofen, en naar de wijze waarop "de laaffte leening vinr den dienst der Grieken is aangewend, met autorisatie, om deswegens met de contractanten en de gewezen gedeputeerden der Grieken te handelen en zoo spoedig mogelijk van hunne bevinding rapport te doen. Aan deze vergadering is van wegen den heer G allow aijdie het leveren der Roombooren voor de expeditie van lord Cochrane heeft aangeno men, kennis gegeven, dar hij, in plaats van 8o,coo pond, nier meer dan 13.000 pond fterl. van denban- Itier Ricardo uit het geld der Grieken ontvangen had, doch, dat volgens maatregelen, door hem en dien bankier beraamd, de ft mtnvaartuigen ftellig bin nen zes weken gereed z'ijn zouden om de Theetas re verlaten. De president der vergadering, de kolonel Stanhopebetuigde zijne vreugde over dit berigt en zeide te gelooven, dat de vertraging in het afzen den d.isr scheoen gedeeltelijk roeteschriiven was aan gebrek aan fondsen eó ook aan gebrek van onder vinding iri" bet zantetiftellen der nieuwe soort vaii werktuigendaarin te plaatsen. Een schipper, te Genua aangekomen, zou ver zekerd hebben van lor A Cochrane op den 11 Augus tus in de baai van Cagliari te hebben gelaten aan boord van een fraai Roomschip, hetgeen bijna zoo lang' als ■een fregat was-,zijn lordschap had, volgens zijn zeg gen, reeds zes weken aldaar doergebragr en wachtte op de komst van eenigs andere vaartuigen. Van Gibraltar, schrijft men den iSden der vo rige maand, dat de Cnlumbiaansche kapers den Spaan se hen hardel langs de Sust geheel vernielen - reen lag er een in de baaij en zoo dikwerf hij zijn anker ligt- re deden drie Spaansche oorlogvaar tuigen hetzelfde; de kaper wachtte op bijftand en zoo die aankwam, dacht men, dat er een gevecht zou plaats hebben. F 'R A N K R IJ K. pa r ijs, dén 5 September. In den Confiituiion- nel van gisteren, vindt men den volgenden brief uit Madrid; De menscbeiijke flagtoffers, welker af schaffing bet otid beidensch Rome, in een zijner trak taten roet .Carthago, bedong, zijn op nieuw 'te Va lencia vernieuwd. De Sant* Hermandad (Jteilige broederschap, duideliiker genoemd InquiTitieheeft de bovenhand; de geheime gevangenissen der aposto. lilkeii; zijn opgevuld met zoogenaamde kefers, afval ligen, toovênaars en duivelbezweerders, beschuldigd van, met den duivel een verbond te hehben aangegaan eindelijk .heeft de congregatie den roem behaald, de brandflapels weder te hebben aangeltoken. Tot dus verre had uien zich vergenoegd, de Joden te. nood zaken (hetgeen zij lijdelijk volgden), de kerken te be zoeken, predikatiën bii te wonen enz......thans ver wijst uien hen ten vure, en verwenscht hen vervol- eens ren eeuwigen vure. Wie is de dwaastede reg- ter of de lijder? wie de wrecdaardigtte is, behoeft niet gevraagd te worden. Sedert langen tijd was men te Madrid ond.errigt, dat er eers daags een auto dafé zou plaats hebben; doordien er bijzondere indulgentiën bepaald zijn, ten behoeve van diegenen, welke zoodanige verfoeijelijke plegtigheid bijwonenheeft zich eene groote menigrs zoogenaamde godvruchtige en vrienden der i -quifitie, tot het bijwonen van dat groote werk,' voorbereid door vasten, geesselingen en ai hergeen bij dergelijke gele, genheden in gebruik is, uitgeoefend te worden; zij begaven zich vervolgens op den weg naar Valence. Jesuiten en Dominicanen hebben verblinde tjveraars 'overreed, dar er een gunRig oogenblik tot het beko men van indulgentiën gekomen was regters, medehel pers, zoo .ais die het vuur omRaken, aanschcuwers en ieder zou zijn aandeel, naar zekere verd.eeling, kun nen bekomen. Alles was re Madrid bekend, tot op den dag en het uur, dat de ongelukkige jood ter dood zou gebragt worden, zoo dat de Madiidtenaat aan dat' groote vvejk, hetwelk te Valence Rond volvoerd te worden, in d*n geest kon medewerken. De verwondering is zoo algemeen niet geweest als men dit kon voordellen. Al de smokkelaarsdie ren en moordenaars hadden zich naar de Auto-da-f{ hegeven, zij volgden de vanen van San-Ignatius en van ban-Dotnir,ika te uoc: en werden voorafgegaan door (//«f vervolg op de kant van den e blaih O T3 75 C «- *-= O g ►O O C c o oj.:_£ O iu tc, a "2 ID X S -o a. O JLTd c: s U C». - s - 2— i-S O- JtA "2 S TJ °j il' vi fctotj p a q~ "p y?i> cu 5 c'k- <D O - 'r 7 - S SI 'i: U a S""7 -5 C sQ - .4= - a.-g - 00 a>^C r -o cc CJ Cj> - cu <H CSJ CS <u sa *0 iizS Ö*5 n iu c SS Ja «D f S S 3 a> pj r. a rj •S S3 gj CU I- r. 'C "J -1 a a oj aj ai CJ 2 S ;cr 53JJ •- n c "a cj jj »- qj ön - 5 c 3 Oj - T-J -O - x -2 G\i, "C aj «j c t c g u, -o "2 v r- V D-.S -ë to 3 a o -i -«v caT S c o cu -'z3 a» co .5 S S b 2 'e zj. "C c ca O C -- J ca T3 dt O "a o S <u JA o» oj <u cj - c -r c jr- G a 22 1 «5 <l) UL 5 N c g a g of cu -q I- ,3-11 rr" -3 "o N u cc jd SS O» 13 o» I -I IV»Ü v. N 5 i ,3 - - =s 3 ftb e g - cj ^5a 5|-3: -t ^3 <u <D to C3 5? O o a'*1 r o 5 S vj i - "G C «- b" OJ V O) v- C 0 -= 1 r* «r 5» tj oj i c bOrs - oj c o t U-». 1 n .h -o t3 CtD h c o u «o cd ca o ij OJ oc-f <u Q c 1 C5 - <u OJ C u 5 b o o c c 3 -g «=22 tn o c S. OJ C. 3 c U 01 CS 1 - C at n 1 x. a o ■u c «- c "r ■-' CX t s. S p 2 •f -2 s C c o r c S S: J Si n u c 9U B CL «J CJ-.T3 OJ c- O C3 a 'W c o 73 rt IXJ rs «3D o o •G 2F - -3 -01 5 ft g'~ C CJ .2* j o g 'o O 3 c*. oj .c 2' '-5 E- 'u oQ '»fO E 5 t) ."O t/j <d cS 3 -3 o o jsJJ ei., oj - <u C - Q> -S •c TJ D- ec -r? ro •- 2 u -a 3 2* o 5 «- c- v u C "ju TT s s c) I - >8 - vt i; 5 o s 8 B 3 oj -5 I O -o ,j> ss >t«;s "-go - jj n 3 OJ 13 3 i-; •o 2 o b-0" 3 E s S a CO CD JÜ e *§■33. tiD C r- tJ DJ C oj i qc ;a- i'üï o oj oj c 00 E e CU IM dl q C d s - s o vv - 22 c tl c s oj .0 K co m c —4» C C l* ra w "S c cj tO ca o <l? c -S3 -M >1 tC- <3 13 O - -J- C> e c 2£ N M -£3 5. o ft u

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1