s-s n ra re to re 1 3 ra ,f 5 B S- o w vTO o.» re a 3 SS KT 3. O O re tN f- O. C 15 HL n 2 c 9; Ö-rrO-rt na a N rn n> w rj (JQ re 2 C "S- i g 1 re 12., i' 3 e.V! SI 3 51 O 3 £t*J >3 <^e ■3 g e-3 1-y. j; CD 5G»„ w 359 =j Q- O" - - 3 3 O W ,l O «3 pil o CS B W t^TO rS O Cl_ 13 (W "O -5^ n e 3" vr> - O-O re "w re 5* §- 2 S* na d, i C 3 re c fD n O) 3 O-O -v 3 M 2 CL CJ 9 O 3 a s sg<2-:» re w w 20 ja' - 3 »- TO o 3 00 CL 3 yO" re S. ta er 3 cr re o s era -• 9 9 2 cv ba £L' co J2, re 5 2 o re S 3 liL o. 'J T3 2 3' 2. ft> y to £j re 'f j^3 O) - O «a: ""h s n er O o" c— cro ru - ~fö "»-n> 1 ra n. ,-. n> re n 3 S N M D. a' ra 31) o a 3 3- k» "fc® c 2 H3 e 3 PC- 3^ n> re -« C "na Cj r 2 3 n. r-2 r> fTQ J 3 Q. cr W 3- o era 3 f f5 I2 p Ti CL tl ro O P 1 3' v# m !~t m -5 5 O n o> O ni 3 -i T CIO -. V2 w- oj V) - s r tjis i? 3 3 Cb t3 Wr- pO ró tr S. J z s ~X >>v 3 v rv, O \P ,-b b> CV C7? n> - "CJ fa ?IS WJ ON aa S ro tq i ra o- 3 3 - Cto 'f'ii e1. rr> rr, n> o ra I ri! 5 !_a»g N) kp 2 i-c: 2 '-SN O- 3 a r evSLe 9- 3 2 P- ,N5^ w' oT S N 3 Ja b r 5=0- PO! o. E/3 - b' fe. bi n> o ^5Pf 3 C t - a C5 O- 1/5 «33 »-a C <£)»-•"" r/a 3 "3 rë rt -i re 9 Sr O Pi a =r B a O Cu £J CW ts 05 ^4. ta 5 S* cr bb. re a a o. S to 3 co sr o P" 3 2 re 3 - N g s po a a- s, 5- OS •oK< re ca re 3 gïï Q P5 ca ri O re r-^i w >a bq re 50§ 5 N i rn re >73 ■6 a. hj t3 I? «e en» a a Nir rs 2 30 co cd 50 O co s: p> ro l> t=3 -2 po 00 re W 3 C/3 'SS 'g? p3 po w n co 3-2 Cc 3 5 N tra 5 ra OS re ca era 3 S 5? 3 re p*9 2 «t n 3 N re P3 - re C1! •sj <-' rj. fo re -J 3 - re 1 K> N o; 's» 2 "o or 7 5! 1-1 "re 2 ff 3' 'O "O cro O cr fj re cv cn' c ra- n3< ras O ->s jZj3- ra -O re S K re 3 o. w re CV re J— «3 3 rro Oro.2: 3 rr; T" - pr re 2 TC cj ra 0 pra ra" ra 2 3 a 2> 1 ra o« o-^5 ra o ra o .ei"-- i. re Ss re v m f-« M* eïs aan <3e naaste buren, aal indien bij noch eige naar, noch bewwner is van bet buis, waar de brand onifiaat eene premie ontvangen waarvan het bedrag naar gelang van omftandighedendoor bet plaarselijl; befluur onder goedkeuring van gedepuieerde ftacen zal woiden bepaald. 41. Bij het ontKiaan vail brand, zal het hoofd van liet plaatselijk beduur of bij deszeifs afwezig heid, buiten den bebouwden ring der plaats, de brandmeester, liet zij door bet kleppert der klak, bet roeren der trom of op eenige andere wijze aan een ietier daarvan doen kennis dragen, 42. Indien de brand bij nacht, en donker Weder ontffaatzullen alle ingezetenen in den bebouwden ring der gemeente wonende, een brandend licht voor hunne ramen stellen of een iar.taatn met eene bran dêude kaars uithangen om de fttraat te verlichten. 43. De naaste geburen en zoodanige anderen van welke het hoofd van het plaatselijk beduur of de directie hebbende bij den brand dit zullen vorderen, zullen verpiigt wezen, om, indien de plaats wAAr oe brand is ontstaan, op peene haven of gracht gelegen is, gedurende den brand d« grnotfie tobbe of ton in hun bezit, voor derzelver deuren ie plaatsen en die gefbdig vol water te houden. Zullende wijders alle ingezetenen der gemeente ver piigt zijnop rekwisitie van den brandmeester het water in derzelver regenbakken, welputten, vijvers enz. beschikbaar te Dellen en den toegang daartoe ie verleenen 44. Alle personen aan de brandspuiten geaffec teerd, zullen dadelijk op het vernemen van on'ftanen brand, zich naar de bewaarplaats van de spuiten waartoe zij behooren begevc-n, ten einde dezelve ten spocdigfte naar de plaats van den brand te vervoeren. 45. Geene der opgemelde beambten en ges flec teerden aan de brnnrispnüen zullen zich van hunne posten mogen verwijderen of zich gedurende hunnen dienst buitensporigheden veroorloven, maar ieder op hunne plaats moe'en blijven en promptelijk aan de hen gegevene bevelen gehoorzamen, r 46. Ingeval V3n nood, zullen alle de op- en inge zetenen zoo veel mogeliik tot het blussclien moeien de hand leenen en de bevelen die hen, ten dien op- zigte door of van wege het plaatselijk belhiur wor den gegeven (liptelijfc gehoorzamen. 47. Niemand der geburen van het huis waar de brand woedt, zal aan de beambten bij het bratulwe zen, den toegang door deszeifs huis mogen weige ren, noch mogen beletten, dat zulks door hen, die bevoegd zijn deswege te beslissen en bevelen te ge ven, onvermijdelijk noodig geoordeeld wordende, de slangen door hetzelve worden gelegd. 48. De nabij gelegene gebouwen, huizen en goe deren, voornamelijk die welke door deri wind, he£ meest aan brand zijn blootgesteldza! men zoo vee! mogelijk trachten te bewaren- door dezelve nat te houden, met natte zeilen te dekken als anderzins. 49. Dé brandliaken mogen niet worden gebruikt tot omverhalen van daken en gevels enz. zondeC uitdrukkelijk bevel van het hoofd van het plaatselijk bestuur of die hem vervangt en bi; deszeifs afwezig heid van de directie hebbende bij den brand. 50. De plaats alwaar de brand omstaan is, zal door de schutterii, de veldwachters of andere daartoe geschikte beambten worden aigezet ter voork ming van dieverij, en op dat men de middelen tor blus- sching van den brand aangewend nier bjjlemmere. 51. Na dar naett de vlammen geheel is uiees'ef geworden, doch de verbrande voorwerpen nog smeu lende ziin zullen de spuit f cpui-en, met de daar. Mi behoorende manschap aldaar tegenwoordig blij ven, ten einde, bij de weder uitbarsting van de vlaru bij de hand te wezen om water te geven, en wel »-34fle houiNKi. 11v.r Nppvrt.akdsC' e Loterij. Zesde Klasfe. GetrokVen prijzen en premien van duizend gu'der en daar hoven. Lijsten Prijzen. 57ffe 27431 een nrijs van Ifco. 58de s-eoe tgfie 21014 öofte 4 ~c6 T809 -• l"3 6 een premie van dille - 27388 een prils van daft? I79ri 3 fh 22447 9359 r 10 rcr. 1100. 1^03, - 7.3°°« t icoo. - icoo. JCOO, icco. iccoo ADVERTENTIE. Heden mrrg n ten zes u-e ve-l s e zeer voor spoedig van eene d'escha-f e DOCHTER, SAN- DERINA BRANDHuisvrouw "an W, van der STARP. zlrrikzee, den 3 September 18:6. Op aatiftaandeti Donderdag den 7 September en op Zatnrdag den 9 September, zal men -en twee van AKnuist opep CAL houden. De ennéé is 30 stuivers voor een Heer, de Oatm-s vrij, waarvo-r men eer.e goede Flesch Wijn kan bekomen, hei Muzitit onder de direkne van den Heer J, RöMER. Op aanüaanden Vrijriagden 8. Septemberzal er door den Heer P. J. KINSBERGEN VULTR WEKKEN worden afgefioken, waarvan al vele inteekenaars zijn, de inteeRening voor een Heer is twintig Huivers en ieder Dame tien ftuivers, tr.cn kan zich tot op dien tijd vervoegen bij A Knuistwaar hetzelve plaats zal hebben. J- VfOTTA, van Amsterdam, thans fhande roet zijn ktaam op de kermis te Goes, maakt hes geëerde pub iek bekend, dat hij hie> ue kermis zal komen bijwonen, met een scbor-n ass r'ttnent diverse DOE KEN. SCHALS, FICHUS"TAFFEN en LFVANTINIS, diverse VES1F.N STOFFEN, KOUS,SEN m HANDSCHOENEN, alle van de beste fabrijken, welke bij, (zoo als te Middelburg sedert twimig atb er- eettvolgende jaren) voor de minRe priizen zal verkoope.n: beveelt zich in het aandenken van het geëerde pta» bliek; staat met ziine kraam over Jonkheer K W. de JONGE. Een HUISKNECHTdie tevens met PAARDEN kan omgaan benoodigd tegen November canfl2andes bij Jonkheer W A. de JONGE, in de Meelftraat. BAL, bi; jj. J. Van Oppen, in het Logement het Hof van Holland, op Donderdag avr-nd ten 9 uren en Zamrdag avond ten 8 uren te beginnen: de etiuée is 30 duivers neDames vrijwaarvoor men eene goede F'escb Wijn'kan bekomen; onder directie van den rouznkrneester Eichncren de dansen zullen gede- rigeerd worden door den Heer M L. Samitini Dansmeester van Middelburg. De gebroeders REBALHO, Barrometermakers te Rotterdam hebben de eer, aan hunne begun stigers te beristen, dat zij met hunne kraam zullen daan naar gewoonte, over de Sieenenbrug. B. B. VACCHINI en D. BJANCHI, Kunstprentenkoopers van Rotterdam, zuilen, met hunne wel- gesoreerde kraam daan over de Sieenenbrug recommandeeren zich in de gunst hunner begnndiaers. *t* De Notaris DBoom, zal publiek veilen en verkoopenin de Herberg te Nooitrgouwe op Dings- dag den 13 Sep'eroher 1826, 'snamiddags ten 3 uren: Een HÜ/S en BROODBAKKERlj, met de ERVE en gevolgen, daande in het Dorp Noordgouwe, numero ld; aankomende MARINUS de JONGEMr- J van den BROEKE op de Melkmarkt te ZiëriKzfe ontvangen hehbende een Assortiment van MANS- en JONGENS HOEDEN, beveelt zich in de gunst van Stad- en Landgenootenverkoopt door het zoo talri'ke debiet to; civiele prijzen. kennisgeving. De ondergeteekenrle ORGEL- en PIANOFORTOMAKER berigt b« deze de beminnaren der Toonkunst dar, om de gewone demmingen aan de KERKORGEI-EN te doen, de.op'iergereeitende veertien dagen in de ze Stad, ten huize van J. H. H. KORTE, Logementhouder in de Koombeursvertoeven zal. ABRAHAM MEERE, Jr. v Bij A- PAULUSSEN, in de kone Nobeldraat, te 7ierikzee. zijn in de 134de Lorerii getrokken da onderdaande priizen en premien. als: op n°. 9508 ƒ30.000 n°. 10517 tooo t° 9546 icoo n° 91 27 tcoo n° 94'5 f ioco n 9539 'oco r». 25020 eene premie van J5 coo -e n 10502 f too -ti°. to(jo8 f 100 n°. 95^4 f 100 e,} verscheidene mindere ptijzen. ziinde weder voor de eerde klasse der 135de Lo erij Heeie en Gedeelten van Lo'en te bekomen, in Dunt Heel Lot f 4 Half f 2 Kwart 1 Aclrde 50 Gents, Zestiende 25 Gents; alsmede K >op en Koop pet klasse prijscourant- De trekking begint op Maandag den 9 October 1826. Nieuwe gredlmope uitgave der gezamelijlte WERKEN VAN JACOB CA IS, in één boekdeel, groot octavo, op velin drukpapier in neoe Cartonnen band, priis bij imeekeniivg f 7 50 Cents, en buiten inteekening i 8 40 Ce' s Deze uitgave zal geschieden bij de GRBKOEDES DICDERIEHSBoekhandelaars t- AMSTERDAM en trien teek en t in op dezelve te ZIERIKZEEbij J VAN DE VELDE OLIVIER, Bockditikker en Boekverkooper, in de Postdraat, vvijK C n°. 76. Zullende ceze lijst den 15 Septn-ber worden gciloteu .Te Z1£R1KZ££, bij ABRAHAM na VOS Jst» Stadsdtakker op de Oude Lr,ven iSsê.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 2