w - re re N". 7 i: ZIERIKZEESCHE Dingsdag DUITSCHLAND. Fransi'ort, den 29 Augns »s. In eene ver gadering van het Grieksche co.ni d^ fe Geneve is kan geieden een verflag ui'gebragt over den zedelijken tpeftand der Grieksche na ie, door een der leden, welke ui' Moren teruggekomen is. Volgens hetzelve bezitten de Gfiekett zeer veel natuurlek oordeel en hennen zij zoo veel eet l ijk held en redelijkheid als de meeste beschaafde natiën in Europa. Kr zvvorven ve le ongelukkige Grieken op het platte land rond, wier woningen «oor de Turken waren verbrand. Déze ar me lieden, welke aan alles gebrek hadden, gedroegen Eich zeer ordelijkvan diefstallen hoorde men niet spieken en zelfs zag men bijna niet bedelen. Tot «en i Mei vvss er in Napoli-di-Uomanie, eene Bad «ie 14,000 inwoners telt, geene regtbattk noen politie e:. in «en tijd van zes weken was er Hechts een maal geflolen. De scholen, waar liet onderwijs op de Lancss'ersche manier gegeven wordt, worden te Napi li Athene en, Megara ijverig, bezocht en .zelfs van jonge priest ei sre kinderen maken buitengewone vorderingen. De Grieksche natie heeft bij alle hare fon en een buitengewone» aanleg om vorderingen te maken en hare fouten zijn meer den ouden primaten ten te wijten dan ann de massa des volksdaar o'eze primaten voornamelijk onder de dwingelandij der Tur ken gedrukt geweest zijn. GROOT-BRITTANNIEN. Londen, tien 30 Augustus. Over-land heeft men hh-r de tijdingdat de generaal sir Jrchibald Camp bell en de burgerlijke commissarisde heer Robert- son, met de fioomboot Erarcprtsc ie Calcutta aan gekomen zijn, met het aangenaam herig:, da: de vrede riet de Birmans gefloten is. Het tractaat is den 04 Februarii te Ijandaboo, vier dagrr.arschen van de hoofd- iiad gera ifïceerd. De uerfie termijn van 25 lac ro- yiien was van Rangoon verzonden met Zr. Ms. schip ylliga'.or, dat tien dagen vroeger dan de ftoomboot Vertrokken was. Het grooifle gedeelte der Engelsche troepen in Ava was te Rangoon wedergekomen en verscheiden revetr.enten waren naar Bengale en Madras ingescheept. Al e detrotpen zoujdehet Birmeesch grond gebied verlaten bi) het- betalen der tweede termijn vati 25 lac ropiien, tlie op den 4 Jui.ij verschenen zal zijn.. De Birmans hebben bij liet tractaat alle aan spraak op Assam, Cachar en Jijntea opgegeven en eikennen Gumbeer Singhrajah van Munnipöre. De Ëngelschen t,tutten Adracou, Ramtee, Cheduba en Sardcweij. De schadevergoeding, door de Birmans te betalen, bedraagt ec-n crore ropijen. Tusschen beide mogendheden zal een tractaat van koophandel tot fland worden gebragt, waarbij vrijdom van zee vaart, de graanhandel daarbij begrepen, zal bepaald Worden. F R A N K R IJ K. Parijs, den 29 Augustus. I11 een der PariiSche dagbladen, op hetweik men meentdat de minister van bttiieniandsche zaken een büzonderen invloed uitoefent, en dat gewoon is den toefbnd van Spa'je te bezwa ren, vindt men heden een verhaal van hetgeen in den grooten raad der ministers, den 17 te Madrid gehou den, verhandeld zou zijn, en hetwelk nagenoeg hier op neder komtDe minister van finantien zou aange toond hebben, dat het gouvernement ree^s alle midde len uitgeput hadwelke daaraan overgebleven waren, om zich dit jaargeld te verschaffen, en dat, volgens «e be igtcn van alle de intendanten der provintien, men «iet tnogt rekenen, d2t de verschillende belastingen in baar geheel zouden geïnd kunnen worden, ondanks aüe mogeliike bedreigingenen geweld; dat de landbou wers en alle landbewoners tot eene iisselijke ellende wa ren gebragt; dat veie hunner dit jaar geen koren zaaiiencenige, cm dat hun daartoe de middelen «inbreken en andeten om dat de invoer van vreemd meel- en koorn die met toefleniuiing en ter (luiks ge schiedt, en dagelijks, sedert meer dan een jaar op «e kusten van Andalnfie en Katalonie plaats heeftde Spaansche grenzen zoo zeer in prijs heeft deen dalen, dat de vetkoop van het weinige ingeoogfle niet vol doende is. Hi) verklaarde ook, dat de hongersnood zich begon te doen gevoelen, en men iri de meeste vlekken, burgten en dorpen reeds kreten van wanhoop hoorden, die ook tot de (leden zouden ovetflaan, zoot het gouvernement geene spoedige maatregelen nam. die te gelijker tijd weldadig en krachtdadig ziin. De minister voegde er biidat het balflarrig weigeren van alle de gnuvernememen en aan alle de kapitalisten, «sa eene geldleening aan Spanje te doen, de mogelijk- 'bitten gewoon a te %ZEGU«<::;y r* X>T r-r:r. ft i COURANT, den 5 September0 beid niet deed inzien tot het nemen van zoodanige maatregelen, en dat men dus niet moest denken aan het zenden van een leger in Portugal, of van een op- servatie-corps op de grenzen, om dat het g luverne- ment over geene penningen kon beschikken, en hij reeds voorzag, dat dn jaar een te kort in den (laat der finantien zou wezen, hetwelk tweemaal gróoter zijn zou dan de soaidie in het vorige jnar :e kort is gekomen. De minister van oorlog zou daarop een droevig tafereel hebben opgehangen van den leefland des legers. Hij toonde aan, dat bet getal der manschap onder de wapenen veel geringer was dan men dacht, om dat de meeste der linie- regeaieiiten flechts kadets waren, die wegens hei gebr. k in 'slans kas niet koude aange vuld worden; dat men op de beflanride regementèn niet kon rekenen om dat de soldaten zonder kleederen, zonder soldij en bijna zander rantsoen waren, en na tuurlijk hierdoor lot misnoegdheid waren gebragt. (tij had cok gezegd, dat vele soldaten, Wier diensttijd verfireken was, zich beklaagden, van hun omflag niet te krijgen, en van de Koninklijke garde spreken de, zeide de aiinister, dat dit het eenig wel uitgerust en gewapend corps wasdoch in alles, infanterie, cavalerie en artillerieflechts tg.000man bedroeg, en datbehalve dat deze troepen voor den dienst van de Koninklijke familie en de hoofdstad beflemd waren, de jeugd van het tneerendeel der officieren, daathij geplaatst, haar tot geen anderen diens- in (laat (lelden; dat voor'S bij de soldaten der garde veel verschil in denkwijze beftond, en de onderofficieren :ver waren van goed in den dienst geoefend te zijn. Ou eene armee naar de grenzen van Portugal te zenden, zou men daar aüe de troepen der natie moe'en bpeenbren- gen en derhalve de kusten vestigen en refidenrienlaatscn geheel ontblooten en die ten prooi laten aan een aan val van Columbiaansche kapers en van eiken anderen vijand van Spanje; en wanneer zelfs Frankrijk nieuwe hulpbenden wilde geven, zou- men die niet bunnen- aannemen dewijl die de lasten van het rijk en van het volk nog zouden kunnen verzwuei, om dat Spanje geene middelen heeft otu hen te v 'eden en nog veel minder out hen te betalen, en dat men den bur ger, die aan alles gebrek beeft, niet zou kunnen nood zaken, cta de vreemde Soldaten huisvesten, zon der vrees voor opfitand De minister van marine zou verklaard hebbendat de schepen, die te Carthagena en te Férol op fiapel (laan en voor drie vierde gedeelten afgebouwd ziin, op de werven verrotten, uit gebrek aan touw en zeil werk,otndai de aannemers, uit vrees vannietbeiaaid te zullen wordensedert zes maanden niet willen werken, en geene verdere uitschotten willen doen, zoo dat men niet wist, hoe ooit die vaartuigen zouden wor den afgebouwd, terwijl de Olumbiaansche kapers en die van Buenos-Aiires (leeds iangk de kusten zwerven, en het gouvernement veel onrust verwekken. De minister de lalamarde had korteliik gesproken over de hoopdie aan het gouvernement nog overig bleef op maatregelenwelke het in den zin had, om alle die moeljeliikheden te bedrijden en over de hulp bronnen, die Spat je nog zou vinden, na het in heiwerk (lelien van eenige hervormingen. O k de minister van jnftitie scheen nog zijne hoop op de tnpkomst re ves-, igen terwiil de bencg de P Infant ado de gezegden van den heer de Calomai.de beves igde en voorname- lijk op s'Konings goedheid en wijsheid (leunde; lui m-est evenwel bekennen, dat de betrekkingen tusschen Spanje en de vreemde mogendheden niet zeer voldoende, waren. De meeste leden van dezen grooten raad, die er verschenen waren, met voornemen, om het gouver nement tot een oorlogsverklaring tegen Portugal aatite zetten, waren, na alle deze inlichtingen, verlegen over het advies, dat zij zonden uitbrengen; de Koning zelve, zegt menverklaarde, dat bii riet dacht aan oorlog, ntaar van den tijd wilde afwachten, welke houding hij omtrent dat gouvernement en zijne bond» genooten zou moeten aannemen. Men verzekert, dat de Koning order gegeven heefr, om de Ponugeesche Koningsgezinde.!, die naar Spanje uitgeweken zijn, naar hun land terugtezenden. NEDERLANDEN. 'T Loo, den 25 Augustus. H. K. H. mevrouw de Prinses Marianne der Nederlanden, heeft gistersn aan haar nieuw gebouwde boerderij, in het park al hier, aan alle hof-officianten en andere Koninklijke be dienden, van beider kunne, een landelijk feest gegeven tet gelegenheid van'sKonings verjaardaghetwelk vau {liet vervolg op de kant van de»* blads 'u's s sd ep f» J" W DJ U CJ -S -o Q. C 5 I-S 5.S-0 'c fc E 1. h 2 C 4) C O E 5 2 - 73 2ÏÏ 3 tg u *2 5 ■O va o - Je -g 0 "2 .j, - Jr. «u «J C« QO fc "O s ;S-Si-g t/3 ,s,a s b -f k cë I e 1 1 ■sj c _T ra *- C k. DJ, r. S w c cs flj s u r r? c c N N co co si uj |sSS5° oj XJ o a 5 c 77 .Si '3 *2 C OT G CL o n co w C k. c nBJ Os xt •-> c - t<3 3 3 'tl C C f TJ "O dj Odi aj MS 73 "11 u 3..' -C? 4Z r-, TzD z- '-G r - - U- Q O g-S c Eü- J-1 a» C N 2 b 11 <0 J'ëvü 5 c 3 ■S «ór 5c 5 e-- 5 - Z2 ca 3 -Q H E a co OJ CS -O OJ w, C 3 S IE r*-* U :3. »- v - j= xt y a.j s? C3 9 I -rt V- "C 3 w tu co aj ,-C c u <u 3 '02 "5 G k Cj c' cZ t»D feo cc - o. - t: 0 5 "i, T3 O E. S 15? ■SïSsUc c u n të J2 2 S rt a o oh-o c t -c - C OJ U. 5 1; o i> r -o 01 C s S "2 5 c Es - 0 3 4- fcx - V D S - W, 9 r~ li t- T-\ (U U £-*c -o 6 5 V C re O ,3 r- c c- re 'Zt' re tu «o <u 3 re re 1) 1- fi. i - - 2> aj J 11 u c o -e u c r 3 3 "c bz Sp re S Ji Z S -n M O -c OJ *u .3 OJ <U co "O i a r- 6 «U 3 j a QJ cö 3 tL. Qo h CO P "3 <n r. ct s> a T. -O ïv- 3 CO S a- re O 3 3 0J l» ■r1 -c .o i - CO c aj C 11 u v- C - at' M s i re üj c e «a> v, rj S3 br J5 t? 2 g O 8 - V 5T Sr c - £T S e Q. 1 co *C - fe -3 OJ :='JC - i 5 r~ 1) 2 t ,£0.^ -co, c r ca k c ."ki r- u jr aj -v T3 CO „u 3 a ^2 2? S -5 -3 "H S -? li ré C re öt -r- 'E c x» O U 3 3 d 13 "O qj O re jd li 3 O w O- co m tt c f -33 c re O c u jz O I co CJ CJ Qj 3 3 3 ~gr W. 3 3 0 re '3 w cl to -D '"P 'Z? 3 c co 1 re 45 -?i e tu C O -jr O OCJ O) re C R U - te O) CJ OC U Cf, Cu 3 S5 55 3 V» re 5 S -ë -- c B -p ex o 3 CD 3 ex cj c 8 1 .5 B 1 :3 C- Z T3 C- c C C j:: -c o 3= VÜ -O J= Cvtl ■o D a 3 li K a-S' IE <u.S n Z» z> 5 o OJ -a 1 2^ 5 -o ex •3 cj - er ™- -3 5 -I ë-z n -C ij cl CC ^2 CX Cj>3 3 2 ÏO O .E O ex.2F*o 'E OT W> w 3 T" "3 li C -C 4J x f Jj - "O C 0 5 w .c re tx r; .c OJ re r- 2: 5 3 o OJ c e, T-1 to i> sa tu O -T3 'w 1 u c XI to D 2r- 6 S,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1