N'\ 7 ÖU Vrijdag der. 1 September .ZIERÏKZËESCHE 'k\ 1&2Ö COURANT. c; S B 5 a y "S c £5 r£ en QJ •o 3 ;s s b C-l êr, Jjw B cua JU r. 0J 5; Sr e» K» a S S 8 i <u Ij t- a tón (U c c o. k 2 «'J? c C CS eü n 15 -Q c Si c p» .2 2 e 5 i i Mf* c "<S 3 <u <3 •- C di 8J HJ *"®iï cc; ïj X ni c o c y "2 #U N T U R KEYE. Konstantinopel, den 12 Jtxlii. Ismael efP-r.ciioud-ambassadeur in EngelandMclekpnchz Zadt Abdul Kadry-beymollah in de hooglfe klasse, en Chanizadiaudlalivoormalige gescbiedschriiver des riiks, ziin in hechtenis genomen en naar Magnéfla in ballingschap gezonden; Salih-eirendiIhtdjagnian oud-kintib der Francinivoorheen in Frauscben dienst en .zf/wirvAeffendizijn gis'eren avond onthalsd. Af- ie vilt' bewoonden het riotp Oriakenil, 't welk ais ïiet middelpunt van eene soort van oppofitie tegen het vorige ftelse! der Porte werd beschouwd; het schijnt dat onbescheidens gesprekken door de voornaamfte ieden van dat cotni gevoerd, die geftrenge maatre gelen tegen hen hebben doen nemen. De ongenade, •vbaarin Chanisadé vervallen is wordt toegeschreven aan de ijverzucht, door vermogende vijanden tegen fiero opgevat, dewiil zij voor zijne groote bekwaam- heden bevreesd waren van met der tijd den. voet door hem te zullen gcligt worden. Die mollah had even te voren, aan den setaskier Aaga-pschn, de vertaling van een werk van den grooten Fredertkover de ïtritgskapst, overgegeven. Het Keizerlijk of viziertsch fcscri'ptaan den mollah van Magntfia toesezonden, omtrent- de derwaarts verbaonere persotiaaojen. hevac het bevelom hen in hunne godsdienst tc onderwijzen. Al. de ouiie-Ja'nitSSreu agas «óór tie gebeurtenissen van 15 Jüiiij verbannen, wotden ittug geroepen en bevorderd, PORTUGA L. Lissabon, den 9 Augustus. Volgens een dag ereer van den minister van oorlog, zijn 80 man van het tile regiment kavalerie 211 van het 17de infame- frie'en evenveel van het cztfte, naar bet Spaansch grond gebied uitgeweken. De Regentes heeft bevolen, dat die drie tregemetnen ombonden en voor al ijd vernie tigd zullen worden, moetende hunne namen en num mers van alle registers oer armee worden uitgeschrapt. Alle officieren, onderofficieren en S'ldaten, die deze regimenten in hunnen oplhnd volgen, zullen dadelijk, maar 'sRijks wetten gevonnist! wordenevenwel wordt aan de onderofficieren en soldaten een uitflel van acht dagen verleend, 001 terug te komen, en zich bij de militaire autoriteiten aan te melden.. Men is bezig met een regiment cavalerie te organiseren, dat n°. 13 .zal heten, en reet twee regimenten infanterie op re irigten, welke het 25 en -öfht: zullen genaamd worden. De minister van oorlog heeft de rBicieren uit bet ieger ontflagen, die na de gebeurtenissen van 1823 ge plaatst waren. Hierbij behaoren de graaf dc San Lo Tcnzade broeder van den graaf de Bareaccna ge wezen minister van oorlog, de neef ven den gewezen parriavch en andere aanzienlijk e lieden. Terwijl eenige P-irtugesche soldaten naar Spanje ge deserteerd ziin, komen er ook in Portugal vele Spaan- sche overlnopers aan, en dezer dagen is een geheel Spaansch eskadron uit Es.tramarfura over de trrenzen gekomen, onder het geroep van leve de Conjlitutic 1 Men verhaalt, dat de cortes den 12 Ootober, den Verjaardag van Z. M. don Pedro, zullen vergaderen. SPANJE. Madrid, den 14 Augustus- Hunne Majesteiten Ssljn eergisteren hier aangekomenen heden zal er een j ■buitengewone raad gehouden wordenbij welke de Vreemde ambassadeurs en de prefidem der regtbanken, benevens andere aanzienlijke personen, tegenwoordig Stoeten zijn. Men zegt, dat in dezen raad de zaken van Portugal ter tafel zullen gebragt worden. Van Gibraltar schrijft men, dar bet Engelsch schip Colossusaldaar den a dezer aangekomen is en 4,500 man van het regiment der garde aan boord ge nomen heeft met welke het dadelijk naar Lissabon is gezeild. Men dacht aldaar, dat er nog meerder Eti- gelsche troepen naar Lissabon zouden gezonden wor- '»lcn, DUITSCHLAND. Berlijn, den 23 Augustus. Hunne Keizerlijke Majesteiten de Keizer en Keizerin van Rusland zijn te Moscou aangekomenen hebben er hunne plegtige in Ere gehouden. Hare Majesteit de Keizerin-troeaer was den 2den den Keizer en Keizerin te getnoet gereden cn ontmoette Hoogstdezelven te Seszwetskij. Den pden bad de intrede plaats Ontelbaar was de menigte volks welke zich op de flraten bevond, om het Vorlfenpaar te-verwelkoramenzelfs de daken der huizen waren vol volks. De Keizer deed zijn inrogt te paard geze- jen, vergezeld van den grootvorst Michael en van den Pt ins Karei van Pruissen, en gevolgd dooreen groot aantal li urfisclie en vteemde generaals en adjudau en. Hare Majesteit de Keizerin zat in een prachtige wagen met oen grootvorst Alexander Nicolaas. De 'rein was buitengemeen lang; toen de riddergardewelke den trein opende, aan de Gas awa gekomen was, waren de postillonsdie denzelven floten, nog un de poort van het paleis Petrowskijzijnde een afstand van bijna een halve mijl. Het kroningsfeest is, uit hoofde van de dertien- daagiche Giiekscbe vasten tot den 28 dezer verscho" ven. Zijne Keizerlijke H logheid de grootvorst Conjlantijn heeft ie Mliinhoff revue gehouden over eet e dtvifie van het Lithausclie legercorps, en is naar Warscbomr teruggekeerd. FRANK R IJ K. Parijs, den 25 Augustus. Eergisteren heeft de Koning, in tegenwoordigheid van den Dauphin, een kabinetsraad geprefideerd welken ook dezelfde minis ters en fbatsraden, die bij de vorige vergaderingen ge roepen waren, hebben bijgewoond. Z. M. beef bevolen, om et*" ftandbeeld op te rig- ten ter nagedachtenis van Lodcwijk XVIIIhetwelk, zoo men wil, op de plaats van het paleis Bourbon, tegen over de fltaat Bourgogne, geplaatst moet wor den. Het tractaat van koophandeltusschen Frankrijk en Braziliën gefloten, bepaalt, dat de beide mogend heden wederzijds aan elkanders onderdanen de regten der meest beaunfligde natiën tocflaan, wat den handel cn scheepvaart, oehalve de kustvaartbetreft. Frank rijk zal evenwel dezelfde gunften niet vorderen kun nen, die men in Braziliën aan de Portugezen toeftaat of nog mogt toeftaan. He' hof van Nancii heeft beflisr, dat er geene termen beftmrden, om liet bekend mandement van den bisschop van Nancij te doen vervolgen. Men zegt, dat in eenige algemeens departementale raden de vraag geopperd zal worden, omdejesuiten weïtigiiik terug te roepen, doch tevens, dat dit geen in gang zal vinden. De graaf de Montefier heeft Parijs verlaten en is naar Auvetgne weergekeerd. Toen de Frat sche generaal Roche Griekenland verliet, wcrwaarts hij sis agent van het Pariisclie co mité gegaan was, heeft hii van alle de generaals der Rutpeliotcn en Sulioten een brief ontvangen, waaiin zij liern hun leedwezen over zijn vertrek betuigen, hem danken voor de dtens'endoorhem beuezen, en verzoeken dat bij de tolk van hunne erkentenis za! ziin bij liet Gtieksche comi te Parijs en bij de weidoeners van het ongelukkige Griekenland. De heer Alexander Lameth heeftnamens den ber- n g van Grié-ms, wederom zes duizend francs sr.n het cotni'é gegeven, voor het zenden van geneesmiddelen en heelkundige werktuigen, ten dienste van de Griek- sche hospitalen. Twee malen heeft men te Marseille het fregat, dat voor den pacha van Egypte gebouwd is, te wa ter willen brengen, doch telkers zijn de pogingen daartoe mislukt, en het vaartuig ligt nu ouiver op het ftrandt. De bevolking van Parijs is in vijf jaren tijds 181,400 zielen vermeerderd, daar die ftad ibsns 713,000 inwoners telt. De luitenant'generaal Eoijer, Pachthoden Vauf- rcland ziin op penfioen gefield. Van Londen meldt men, dar don Miguel aan de regentes van P-rtugal; over Engeland, zijn eed aan de conftitutie gezonden heeft NEDERLANDEN. Zierikzee; den 30 Augustus. Uit het bevo rens gemelde twaalftal van ptedikanten, is te Zutphen den 23 dezer geformeerd het navolgend zestal; DD. Jerisscn, te Zierikzee, fVoltcrbeek, te Oosterbeek, Dwars, te Steenwijk, Noordink. te Oud-Beëetland van Meteren 'e Amersfoorten Sanncs teVeendam. ,5 "'"j •of" c w <u Ol cj fcC O s -ó Sl £i z c a c u 1 tu: - D s 2 <u cÜ O c 13 ë.s c a c g 5 A M Jg C U3 -*■ Q. rïie 0 N a - Sfc °J K e -r, C5 U t£-& S E -kïi' - JZ li :.az a - -TZ oj N rs. öc 'C Bt: j; n co c a I_J :zr- CJ o W N "O CL (ij o C O Qj -O u C _b<3 O "O 5 tc VJ a >r. r* J3 C J 1» o a. S .5 s <r -ï s 8 Cl. O fy .Si "2 .5 aj "O r— A w 5 U 73 3 öf. c M c S I A S - 9 s= a ct - 5 C Cj •xs •- a c 3 N (U S is 'U - 6 et y OJ _c CtlJ w C c - c C cj S 5 r e S 03 .e S o cj G r- j-, ij E 53 -ï1- «■«O f. a 3 S - "i"" j; r. s tè c a 55 ÖL r— OJ h w O af l s :3 1 S J5 ~o re C t "S:S .5 u <U - C -l: C G- rer3c:OSCj>-S -V c c- M M tJ "O -c 3 "C - o a> CZ rti -- ca Sï *0 "C "C y u 5 Di O C 'r? Cü u~ QJ Ct ■o OJ c 5^ zd N er tiL e «j o «- rW «C. e— U m p 3 e w r N 5 cc a oj 3 n -tg, z; y r-. c m 5 £r c c tü Qj OJ O CJ CJ «J^-3>°C^O - i- ■2 SküisBS'ïvS :§eè.ïS .2 7 2 i n .e 6f 5"° E 3 O 10 m QC u 5 3 v -r, cj s w N N y CJ E 'j; y r - o s c jq c -c SI öt.E ~Z c CJ CX OJ "O OJ 3 s cj ca CL OL c Sb aj S* 3 T3 YE" O C> lo 6 -o C O ,J ."H QJ a j3 k; w L s o ■a g "o 00 O X s O.Ï3 O, s; ir!' r 1 E Ir tr Y- u - y 55 55 Sb c S: "jj Vj CJ 3 K r- Sï O k- (j - c 3 -5= c C= - O CJ 3: C r. OJ "O S i r Q'- o w Tj C -q n N -CS S ,k O 3-ri.X rit BESTUREN en AD M1NISTR ATI EN. PUBLICATIE, Gedeputeerde Saten van de proviniie Zeeland Brengen bij deze ter kenuis van een ieder wien zulks aangaat, dat Zijne Majesteits beflnit van den 24 julij 1S06, n°. 126, op de voordragt der S.nen de zer proviinie heeft goedgekeurd, liet navolgende (Het Vervolg öp dc kant van dm binds u K e; B O e h hv 5 t 5 Sv c c co V) 5 s 1 t*o j cl c: O» CJ «va aj Q -V*. Va 8J OJ 3 B «lts §9" L-. kdJ! -2 ft S -3 51 l Z. *- CU tt -n «1 1» .zt j: di cx c OJ v- «3 .C JJ o r C tii 2 fi cv. «u C "u <u -c .5T: 5 .3 3 tf *c *-• 6 S» c c ir S g g jc e yj - a "3 5 C C Q ij K, OJ X5 C Cd O, N! C XJ tu. CJ C VJ O W S «;13 cj c: - s Jr c X ri c 5 o v r cj Ir N ti .ZZ - f* c; cj

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1