Dingsdag den 29 Augustust ft -S?/ CLhvOM \>i =f^V'v;7 •!v Tr-fe S^Gfeci m 69: ZIERIKZEESCHE t= e 2 H, ft - S P A N J Madrid, den 10 Aogustns. wetp Naar mate het ont- om eene vijandelijke bonding tegen Portugal san te netren, veld wint, vefmindert de hoop, dat er eènigè verandering ten goede zal kómen in den regen- woordtgct> regeringsvorm. Dé zoogenaamde absolutis ten hebben zich nader aan de geestelijkheid gewend, óm dat toen van die zijde alleen eenig geld kan beko men, ten einde in de kósten te voorzien, welke het tè veld brengen van ccne zeer geringe kriigsmagt zou de vereischen; maar de geestelijkheid vurdert (leeds voor eene dcrgelijde lening, de meest overdrevens v'o 'twaarden. Zood-a :Z. M. teruggekomen zal zijn, zal er een groote raad worden gehouden, befleancie uit den fïaa's- zaad den raad van KaStilië en verscheidene generaals. In dien raad zal men overwegen, tveike partij Spanje in den tegenwoordigen fhnd'van zaken tegen Portugal te kieze hebbe. De btjaaroe géneraal. Gastanss is ais Jlaarsraad geperifionéerd geworden. Van regeringswege wordt omrent de Pór ugerche aangelegenheden riet het minfle bekend gemaaktmen {tan echter her geen aldaar gebeurt der natie niet ver heden, want de in'endanr van het algemeen beduur- der douanen hééft aan de béfïtireH'-op de Porugesche grenzen geschreven, dat, daar heigeen in Portugal voorvalt ook eenigen invloed in Spanje znutjen kun nen hebben zij ten naauwften zouden" letten op de Itkopmaósgoéderenwelke van daar worden ingevoerd, op dat niet dezelve niets mcgi irifluipen, hetwelk de zuchtonvhet vaderlijk beduur ties Knniogs van Span je, onveranderd te behouden, zoude kunnen tegenwer ken. Een regiment jagers te paardhetwelk oro deze dad Itantonneêrd, heeft last bekomen, om zich dadelijk raar CludadiRodrigo te begeven. Dc Columbiaansche kapers paan vncrï met bet ver- ©ntru'sreiï vsti den Spaanschen handel, en hebben on der anderen in de laaide week aclu Spastische prijzen ïi>' Gribraltar binnen gehragt. DUITSCHLAND. Frankfort, den 22 Augustus; Brieven van K-nndaminopél, van den 26 J.uhji mélden, dat de executien en de hervormingen aldaar voortduren. De nieuwe militie is geheel op de Europese he wiizc ge organiseerd; alles is veranderd en het heerschend stthrik'béwind maakt, dat nlles uiterlijk góed gaat. Ouderrusschen doen zich sporen vsn geheitrte onte vredenheid zien; men vindt geschriften aangeplakt, hetgeen anders de gewoonte riet was, waarin men den Sóltan het lot van SeUrh herinnert en hem dreigt dat de Jar.iisaren plotselijk weder ais uit de zee ten voor schijn zullen komen. Op de plaatsen ziet men geen volk; alle zaken (laan (lil, en dit, gevoegd bij o'e zigtbare neerflagrigbeiddie men op elks gelaat leest, is indedaad zeer verontrustend. De pest beerscht ook zeer (lerk en de warmte is ondragelijk. Uu Grieken land heeft men té Korftaniinopel nieis vernomen. Ook over Bucharest heeft men tijdingen uit Kon- flantinopel, van «énige dagen vroeger, waaruit mede blijktdat aldaar de gemoederen geweldig gespannen zijn. Den 15 julij zijn er twee rijke Joden ter dood gebragt, waarvan de een de bankier dér Jariisareo ep de ander een der rijk (le bankiers cf Sapdschi des Iljks was; het vermogen van dezen laaiden, dat op omtrent 40 nrilicen piasters geschat wordtis ver teurd verklaard. Met ongeduld ziet men berigtcn uit Morea te gemoet. Omtrent lord Cochrane weet men nie's me' cenige zekerheid. In een brief van Maltha, van den' 37 Julij, wordt gemeld, dat zijn lordschap toen op die hoogte gezien was en een zijner scheren naar Lavaiet'e gezonden had, hetgeen er Hechts kort was gebleven. Een schipper te Triest aangekomenver haalt, dat hij op den 11 Julif, eene zware kanonnade "bii Samns gehoord en naderhand vernomen haddat de kapitein-pacha dat eiland bad aangegrepen. Het dagblad van Smijrna, wiens tijdingen doorgaands weinig geloof verdienen, deeJr een brief mede uit Sijra volgens welken Omer pacha den 15 Juni) met een lalrijk leger naar A.ltene is opgetrokken, de dorpen zich onderwerpen Hebben, de (lad door heen insenn- men en de citadel ingenoten is. Ook zou de Tink- scfie vloot, ongeveer zestig zeilen fletk, in de wate ren van Sijra. gezien zijn, in t wee eskaders afgedeeld, waarvan Het eene zuidoostelijk en het ander noorde- lijk- het eiland voorbijzeilde. GR OOT-BR ITT ANNIE N. J-ohbeNj den 23 Augustus, Et schijnt nog (leeds COURANT. eene buitengemeene drukte op het buretju van buiten- lanrfsche .zaken te heerschen Er gaat bijna geen dag voorbij, waarop geene depêches aan sommige Engel- sclre ambassaoeurs worden afgezonden, en vooral aan die te Madrid en Parijs. Verleden Vriidag heeft de heer Canning met der, Prins van Esterhazijden Oo'sreurijkscnen ambassadeur, den graal Ltcveni am bassadeur van Rusland en andere vreetnoe gezanten, gewerkt. I11 het zuiden van Ierland ziét het er droevig uit. Door' de buitengewone en langdurige hitte is bet veldgewas verschroeiden heett men alle hoop op een voldoenden oogst van aardappelen het etnig voe-'sel der artn'en aldaar, verloren. Ook zijn er, ten gevol ge der wartrne, veie ziekten onder-de inwoners en zelfs onder hét vee ffn lban. De toeftand van Ierland is beklagenswaarden vordert spoedige maatregelen rot óhderlfeuning én voorziening in den dringenden nocd. Sa urdag hébben de ministers Peel.Canning en Hushsson eerie Conferentie gehad, waarna zij een bode met depêches aan lord Liverpool hebben gezonden, die zich in' Noord-Wallis bevond. Volgens de laarfte berigren uit Caraccas, scheen de provincie Venezuela volmaakt tus ig ie zijnen had nién er hoop, dat, na de terugkomst van Bohvar, allé verschillen met het gouvernement van Bogaia bij minzame schikking uit den weg geruimd zoude worden, R IJ K- te e tZ QJ b. A-W' 4 S 6 K -c ,-K j .1 v!?-i X. 2 éi 5 w o c: c -o B a t m v t 'a t j> g> r-, - H W v B da y - o -I C hu O O e\ il> O u .ïïiJ: s>- g jS, j. 00 ei J - -r- 5 csa CU rz 'fS J- c "o. f- b 13 Si. c r *2 J c -£> a y c a' p r. J 5 set k 5 c er N e r> fl «j JJ .5 - E c c v- -O fZ :S "A c S -O - &e -a L. M-o I -S t S .2-4 =0£^ C Si C 'g S JS -g "2 C n: T5 0 o 2 J c: J'-c a tv .öfc u o o c rt rS N 6>5» SfSi.5 - 73 qj c: O TC r«5 5 -c *a '"O aü i» dj M D 1> QfD S3' Pi >3 SP CU O) 'j y p - üt N u 2 T; Z. -HZ Q« C 1— 'qj p-, ój tr u v c cj C w -o bC 2 W O 4> cAe OJ t!0 <V £0 (3 v- 3 :Cj 5 J V T3 C rz £- »ï.?- o'ö,='e,2'-oN£-«i a, u> j: c oi <n u c .ir f2g^S'OC"?J=g-_5ë§-A- •- £k c ki v c u r, c u i èTr ,N o n t» S -a g .Sr l. «j. g 01 -o .2 U cr cc S c-, C2 5 a-gg s| s?i si.?' S.-!«i sIs-g -ë 5 fc-J c, •^.'T3 c O o "r c c r, ri S irl O Oa 3 aj *0 6 N !=r -S2 ZL ktJ=>- - -C tiO Z 6 b. N I. p -1 i. r a> 1: t) (U C F, S;5S.^l|| S ?ïi "o "S S|e e l> I .•as5?;£"a«f «5. S» -o O O -o oj' r r ÖC c C r rir-c; c.c^^rc: ej JS o Jr «d - m c r -.3 u g_d=; -au,C^;Clo "=aeïJ.-ec2j t— Ptu n ét O' U »j II' - C3 Fj ZJ c. zZ c: -C -O "C tX-f£ ^cCXwctK.ï-2 •7: 5 öO C <v> Ix.b s v. r r FRANK Parijs, den 19 Augustus. Hét geregtshof heeft' 1 gisteren' met 'géfl fehè deuren en vereenigdé kamers be- raaallaagd öVer de aanklagt van den heer de Mout sober He' aantal der tegenwoordige raadsheerên be- ofoeg 54, en de eerde prefiuenr, Seguirheeft het j voorzitterschap bekleed. De pt'ocuieur generaal ^<74- qncnot Pampelunc beeft de vergadering bijgewoond welke vijf uren neef', geduurd. Laatstgenoemde arn- gïïrraaTspersoo» beeft geconcludeerd dat er get-i.e j termen belfaab, dat bet hof deze aingelegenheid m verdere ovetweging z ude nemen^ Het arrest komt op hei vofgénde neder! gezien het arrest van het parlement van Parijs vsn -Mei 1760, en verdere daarmede overeenkomende ar- j resten der ansiete' parlemenrenher Koninklijk edict van 1764. e'n 1777, dé wet van 18 Augustus 179e en hei decféét van IWeslïdor van het jaar XII j Overwegende, dat ub de arresien en edicten blijkt, dat de (iaat der wetgeving zich (leilig veikiaart tegen het herflel van hét genoemd genootschap der Jestiiien, onder welke behaaing bet ztcii ook moge voordoen; J: dat deze edicten en arresten gegrond zijn op het erkend beginsel, dat de leer dezer orde niet is overeen te brengen met dé onafhankelijkheid der gouvernementen, en dar het genoegzaam zeker is dat dezè leer nog vee! minder is overeen té brengen met het conlHiuti- ontreel'charterhetwelk thans hét (laatsregr der Ftan- schen uitmaak';. Maar in aanmerking nemende, dat hét uit dezelf de vreigevirg blijktdat het alieen aan de hooge po litie des rijks toekomtoor zoodanige congregatiën of vereenigingen uit een te doen gaan, als in weerwil der i genoemde artesieti en edicten tnogren zijn gevormd En overwegendedat, boe gèurigtig ook de ver dere daadzaken mogen zijnvan welke in liet werk van den graaf dï Montlofièr wordt gewaagd dezelve echrer voor als nog geen misdrijf op te leveren, waar van de vervolging aan'het geregtshof toekomt; Zoo verklaart hetzelve geregtshof zich onbevoegd." Men verzekertdat Hechts zeven raarfsheeren heb ben gedeerd v»or het gevoelen dat het hof zich be voegd zoudp verklaren, en dat zeventien hebben ge- wild, dat het hof in geene beoovdeeling der zaak zou- dé treden, triaar bico'éhjk té kennén geven, da: het zich onbevoegd" rekent. Men verzekert óók', dat onder dit aantal raa'dsheeren ecnige zijd geweest, die bet woord .hebben gevoerd ien voordeele der Jesuiten, en dat een derzé'.ve aan het hof heeft medegedeeld een (luk, hetwelk de eeni- ge verbintenissen bevatwélk een ieder, die zich in dé congregatie begeeft, moot aangaan. Dit merkwaardig (luk luidt in subflatine aldus: H. Maria, Moedér Gods, ik kies U voor mijnen Konin- gmmijne pa'ironés, mijne beschermengel bij God, en mijne roemrijke moeder; ik neem liét vast befbiit, om Üwéti dienst en liet belang vair Uwen roem gedu rende scheel miin léven niet re vetzaken; om niets te gen le zeggen, noch te doënen niéts te gedongen dat de genen, die van miï afhangen door woorden of daden de minde inbreuk maken op de eer en de eer bied, welke U, in zóóvele opzichten toekomt. Gun (/la vervolg op de kant van dese binds. ets QJ w S «u Sr <u s2 -c -0 <u 6 dZ CL» 'U P 00 b; jz «1 n 5". u r- S3 a' ~i co C - lt -/ e, c •- u O *0 4J S "C W c.c p r— n- ni 5 êj c 1 8 Z'I-Z Q z> e «i X» "36 m - e 0 .5 c t CL-c O -S "O r- -= 5 «o c »ai.~ a x: B CS re 13 W -O rë .55 .cv-a p. u. u m ea S C <£i «2s.j3 - 5 •O S.Jij c Ja» E Sz 00 - s N e{-Jc^£ccc«ac- Ci,» CU c> CJ «4 fcsfl 'OX^S'D Nji'ii bJ) e *A c O» ca '■a tO s «J S .2 -2 "S ttc '5j O tï a> «3 "O" co'' - .^v T3! CV - g w c X '*S' -5 tg c x u 73 -2 c n n tt 5 *s SïSBg'®^" t3 c ft r- U Ijl 3 e -3 zj J» u g g o1' n w .5 f x.' (Si. gj 5 -o U>' g ^0 ZZ rO c'-f 3 - CJ e 'o o rft 4» 5 a tr» "O e:<*-> E o <l» 4J xb a.. a "o c u 5s i; m «V-O "C <-£ c H Jj o o O 3 8 r- C .5f'^5^ a -ft T3 rf .2-O ft ë.5 ="^1 4» -'4 >cr_(s3u'a> «- r- O u. a» O ft 0 5„ v p S' U f cï ft ft s-,r T-® ftQ <3(3 0 -S s is6 .H2 q tvs ft -5 o*g fJ0' r. N o" c c: cw SS 3- r2 12 F -ft 5 - s «,s; T c Jt r-£« 5? Ni I-1

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1