M a ra V ■3;. J r D 10 f® 'd t" e«o m ïtt BS ■er sa n« i/ö k ff let) ffa es' ea y-f,' 1 G) N*. 6t ZIERIKZEESCHE Vrijdag O O S T-IMDIE N. Batavia, den 10 April". L)e luitenant-gouver- neur-gene-aal heeft den 'i dezer Samarang verlaten, en is"dienzelfJen dag, na zich eenige uren te Salanga te hebben opgehouden te Sourakarta aangekomen. 1 Z. Exc. heeft, den 3 dezer, aan den Pangerang Jlrio Adipatti Mangko Negoro, het kruis van de Militaire Willemsorde, 3 klasse, uit naam des Ro llings uitgereikt, rer belooning der menigvuldige be wijzen die gemelde 'Patigersng finds eeue reeks van -jaren, van zijne trouw en gehechiheid aan het Neder- Jandsche gouvernement gegeven heeft, en va* de be langrijke diensten, doordien bondgenoot aan den lan de bewezen, en aan wiens dapperheid vele voordeden te danken zijn De zoon van den pangerang, de majoor Soerio Dtningrai is door Z. Exc. met een fraai geschenk vereerd. Na deze plegtigheid is de Pangerang weder naar Klarten vertrokken. De operatien van gemelden Pangerang, uit Klatien gedirigeerd, tebben reeds geleid tot de herwinning van uitgeflrekte districten op de muitelingen, en'de onder «erving va» cén bernchren Tommongiing Se- mure Ridjo (nu Semore IPidjoyö), met 70 inlandsche hoofden en een aama! volgelingen. De Soesoehoenau heeft, van zijnen kant, eene niéu we expeditie in gereedheid deen brengenbeilaande uit 300 man infanterie. 50 man kavalerïe en 50 ar tilleristen, aangeveerd door -den kolonel commandant van 'svorsten pradioerits beftemd, otn in de refideniie Kadoetegen de muitelingen te ageren. Den 14. Wij hebben hier zeer gustige herigten uit de bovtnlanden ontvangen Mangko Negorodie met j5,ooo man tegen de muitelingen opgetrokken was, heetr dezelve in combinatie met onze tnsgt, zoo veel zulks in onze bovenlanden te. doen is, omfingeld; de voornaamfle uitgangen zijn door onze troepen be zet, maar men weet zeer we), dat er daarom toch jiog wel wat zullen ontkomen en weefluipen. De ge- generaal de Cock beeft aan Mangko Negoro, blijkens een relaas in onze Rataviascke Courant van den 12 April, het kruis van de Willemsorde uitgereikt, het- geen hem bijzonder welgevallig is gewees'. De generaal van Geen is weder veel beter, en blijft jn de bovenlanden. De kolonel Cechius is heden morgen, met de [boom- boot en 150 man troependerwaarts vertrokken; doch meerdere manschappen kunnen vooreerst van hier niet gezonden worden. Men zal eerst vetiberking dienen af te wachten uit het vaderland. Ter reede van Samarang lagen, den 30 Maart, Zr. Ms. fregat Bellonaen te Soerabrya de fregatten Dageraad en Maria Reigersbergen, corvet Zwaluw en schooner Zeemeeuw. Den 4 April lagen ter reede van Batavia Zr. Ms. fregat Mclampus en schooner Zephyr. AFRIKA. Kaap de goede hoop, den 8 Maart. Uit treksel ui' eenen particulieren brief. De algemeene vre de, die in Europa den koophandel herftelden aan leiding rot het daaiflêllen en hei oprigten van handels maatschappijen geeft, brengt hier dezelfde gevolgen te weeg; hetzij behoefte, hetzij nabootfing van Europe- sche iriibellingenzoo hebben wij sedert kort ter uit breiding van den handelter verzekering van fondsen enz., verscheidene onderwerpen, van dien aard, in onzé dagbladen zien verschijnen. De daarftelling van eene bank, in deze kolonie, had, sedert lang, de aandacht van menigen inwoner alhier opgewekt, en was dikwerf het onderwerp van onder houd geworden, doch het tot (land brengen van het ontwerp is van tijd tot tiid verlaagd geworden. Hei tegenwoordige tijdibip tot zulk eene onderne ming geschikt zijnde, zoo hebben zich verscheidene kooplieden en andere aanzienlijke invvoonders hiertoe vereenigd, weike niet alleen zoodanig ontwerp ter ruêrgefield en aan liet publiek medegedeeldmaar aan «Ie regering der kolonie voorgefteld hebben, welke het zelve pur,(lelijk heeft goedgekeurd. De bank zal bedra. fe'' ef. so.oco of 2.000 000 Kaapsche guldens. De wijl oe bevolking dezer kolonie grootendeels uit Ne derlanders beflaaten in Nederland nog zoo veel be- Jang in dezelve gefield vvnrdr, kan ik niet afzijn, u de bijzonderheden daaromtrent, benevens de reglemen ten van die bank, zoo als otk die van andere zeer onlangs opgerigte infiellingen mede ie deelen. De bank is den 1 Maart geopend. (Uit plaats gebrek, snoeten wij dezelve tot eene volgende uiiReilen). A' 1826 COURANT. den 25 Augustus ZUID-AMERIKA. Mexiko, den s8 Mei. Het gouvernement dezer Republiek met het hof van Romein goede verflandhou- dmg willende leven, doch zonder eenige der vorderin- gen van hetzelve op het tiidelijk beftuur der Staten te willen inwilligen, heeft belloteneenen afgevaardigden naar den H. Stoel te zenden, ten einde eene duurzame 0 vereendemtningtusschen beide Si aten aan te gaan. Doch ten eincre het gedrag "an dien afgevaardigden te bepa. len is er eene commisfie, dienaangaanoeter vervaar diging van eeue inftructie, benoemd, welke dezer da gen een rapport beeft uitgebragt. Hetzelve is zeer uitgebreid en belangrijk; het komt voornamelijk hierop neder: gehoorzaamheid aan het opperhoofd der R. K. kerk in het geestelijke, behoudens de eigene benoeming van bisschoppen, verdeeling van bisdommen enz., en voorkoming van het indringen der geestelijke in de we reldlijke magt. In dat (luk wordt', onder anderen, gezegd: De Mx;ltaansche natie zal nimmer het ge drag nabootsen van sommige Europesche Mogenuhe- dendie het oog (luiten op de inbreuk der bisschop pelijke magt. Zii zal dezelfde vastheid regen de over- drevene vorderingen van het hof van Rome aan den dag spreiden, als cle moed waarmede zij bet juk der monarchale overheersching afgeschud heeft. Hier achter geven de (fellers van het rapport eeni ge artikels op, welker aanneming zij den senaat aanra den; het eerife artikel luidt aldus: De godsdienst der Republiek, is de Katholijke, Apostolische en Roomsche godsdienst. De natie beschermt denzel- ven. door bare wetten: zij verbiedt de uitoefening van alle anderen." (Een geachr dagblad zc-gt om trent dit artikel): de llaatkundige vrgheid zal de godsdienstige verdraagzaamheid wel aanvoeren, de Mexikaansche natie gansch door Spanje beheerd en opgevoed, kan nog geene verlichting aangeleerd hebben." WEST-INDIEN. Paramaribo, den 29 Mei. In den loop der maand Anril is hier afgekondigd 's K.tilings beflutt van den 4 Januarij 1826, n°. j6, behelzende eenige nade re bepalingen en voorzieningen, ter atitpliatie van de flavenregislets binnen deze kolonie, om te firekken tot de krachtdadige beteugeling van den flavenhandel. de daarbij vastgellelde bepalingen zijn daar heen (trek kende, dat van al de thans in de kolonie beftaande (laven, behoorlijk registers moeten worden aangelegd, ea dat voorts van alle mutatien, die, het zij door ge boortehet zii door overlijden het zij door ei- gendomsvdranderingin het getal van iemands (laven voorvallen, binnen eenen zekeren bepaalden tijd aan den daartoe benoemden ambtenaar opgave moet worden gedaan, >en einde op de voormelde registers te wor den geregilfreerd. Men houdt het hier algemeen er voor, dat deze bepalingen niet alleen het doel zullen treffen, hersvelk Z. M. er mede beoogt heeft, maar ook, dat zii eene menigte kwade praktijken zullen dot» ophou den, welke, ten aanzien van gefimuleerde verkoopen of zoogenaamde verpandingen van flavenhier dikwerf onder de mingegoede klasse plaats grijpen. Men kan inmiddels hier den wensch niet onderdrukken, dat ook andere natiën tot dergelijke krachtdadige maatrege lenter beteugeling van den flavenhandel mogen over gaan, als welke op het voetspoor van Groot-Britian- nien, ons gouvernement in het werk Helt, dewijl men zich hier overtuigd houdt, dar, zonder eene zoodani- ge combinatie, de afschaffing van den flavenhandel, zoo als die door Engeland gewenscbr wordt, niet al leen nimmer zal worden daargefleld, maar ook dewijl het gemis van zoodanige combinatie, een relatief na- deelig resultaat moet opleveren voor zoodanige kolo niën, die, door het nemen van meer efficacieuse maat regelen, van de gelegenheid verdoken worden, om hunne zwarte bevolking door invoer van buiten te vermeerderen. f J v|s|è •SB .ëa *'5 wo £>--5; 5A O rfc* U ti r: «->_•> a 1» NS; 1 1 a g 5 c 'A. v «j ia n.' S» B 3 •O 1» ♦o «o <u - -o c "c e.2 G- >X c C O -> - OJ 1- O 1 s 3^ u t to r "O ■s -g g -v.. S ■o nrj 5 .5 ~'M 2 I f s 0 - Sn0-" - 00 <3 J -i>5 r; r k<& ?3 a s-311 g &- j 5 O C -5- 5 t_. q, <u f- -g <Tf t *4 «-4, -er c J n n u „-D s -s 5' - T3 tJ 0 ew «L. h, i, K -v k S z S-^ f - -o e: 5 bij S-S S c «.c c j rO n cc o <Koa O <u a> r? c öj 5 <Si 'S v 5 JG e* S 2 -ü "O S •*- tt> c p, S - a> u <u 8 53 2 S a «u JC c s 3 *r .0 '5 o w B 3 N)R -• 1— 3 ca -5 2 u c 5 2 c"3 ra p I M c Ml.H -o DUITSCHLAND. Frankïort. den 15 Augustus, De eouranc van Mutichen deelt den uitflag mede van het onder zoek der zaak van de Rusfische zamenzwering, en voegt daarbij het volgende: Gewoonlijk zijn het de zilver-mijnwerken te Nert- schinslt, san de grenzen van China, waar been men zware misdadigers voert. Reeds de reis naar deze, 2000 mtilen van Petersburg verwijderde plaats, kan eene hoofdftrnf genoemd worden dewijl de veroordeel den deze ijsselitke flreelt lands te voet moeten afleggen, en door eene lange keten aan elkander gehech' zijn, Ha vervolg es de hunt van deze bledz.) ÜJ t£ V. 5 e: c o -G a eg dj aj ZrCZ - c u ■z ta ox- "±1 u. u o. U al dt i - -c 13 ~U O *5 "O BtU <l) x; 13 b 3 G O u 1_» QC cu .X. "O ,<U x "a w tac C o -o S dj su t_ ■o -c V c - *j - 3 n T3 - c OS? - - C 4» 1 B i U d öfc ca a 0 "OËt! fiS U •s Caj O, .2 2 - S OJ -C "C <u c B 22 "G C <U -ü - -o r er CS :(3> c '3 lil X: 'l "o 5 -C V C- tj) w T =t 3 CO V tr G C S 5 I o r v. c ^3 - i =5 J "^3 OJ 2^ e-6 o g"5 c "O cd d dd c d 4» o - u C v) u t-# 4» 'Ti U - N 5- Xk c: C S3 S qj C OS r rf. - WC1 S j OJ "C V w "O <n c ea ra ra N a O 'n c 53 flj w C w S r Ecl' C N 4» O cr'S J 3 So" "O c H c ra <u c tn T3 ^s-8 eo a c-5 o-ï S 2 £(53 4» Q 3 O S3 <u c 0 5 ra - c 10 S u se' B o rs s ,üc *1% •rt :GT CJ E~* .p c «3 4» <U 3 "O X 5J b j-n t- c e> b o OJ C o c F t 5 "3 O O OJ OJ QJ qc üj c t- 4> ra "o'ü S -5 s r ZJ- 4J OJ .2?'.Sfx lis r C3 x» öo N a> 4? S x; 6 k 1— OJ .5 OJ "C a «5 s: B I o *c 60 a) s OJ B i tuX:^ tv o c 5) "O Si X3 CtC OJ o c~\ b tn 3 Z - C o O, 5» tu - i s i -! r r _d 1 "G 4» S oj aj -c c— t- - a> u vu C M c o <u E a - 0^0 - -5? OJ Oj 2 c 5 o C - 5 5 o ra gj ra -= JW T - u o P- P "C ►As a S J? tl -C - C "S oj 53 •o x ,5 bQ-S-I. 0> Cu .5 c 5 w MX3 ra rï- r- T3 'b ra c 5"Z OJ o n1 e u. (-s cj oj oj «-•O XT-Z <u 4» W. IF c ."H cË w u 0 «j t C - ■ïï'-~ ofi cc ra c b 4J G r> z» o 4> V c <U c ce i 4. S w -C -c 4) ra SA C/3 W E 'p O O c 4) Si." - OJ f 3 -u XJ a| oj "c e v. W3 OJ c xj in f u t/3 c oj QJ - E Jü .E- -U B B'N SI Pi

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1