den 22 Augustus^ - •ao V >,k h m 67; ZIERIKZEESCHE Bingsdag WESTINDIEN. Paramaribo, den sp Mei. Het getal Neder- landsche schepen, hetwelk in den jare 11:35 alhier is ingeklaard bedraagt 72. Naar de Nederlandscbe havens zijn uitgeklaard 71 schepen. Deze hebben gezamenlijk uitgevoerd: 33-859,964 ponden suiker; 4,195,887 ponden kufijj «,557,387 ponden katoen, 134.231 ponden cacao; «5,701 ponden koper en tin: waartoe lier distrikt Nikeri heeft bijgedragen: 359,696 ponden suiker, 59,006 ponden koffij, en 633,448 ponden katoen. Voorts zijn bier, gedurende hetzelfde tijdvakaan- jtekntaen: 37 Noord-Amerikaansche schepen, en uit geklaard 45. die aan Melasse hebben uitgevoerd 865,616 gallons. De nieuwgebouwde Roomscli-Katholijke kerk is, op den 4 Maart II.met eene bondige en welsprekende redevoering, door den weleerwaarden zeergeleerden heer pastoor, M. van tier Weyden. ingewijd. Deze jhegtigheid werd door den gouverneur dezer kolonie en de verdere hooge autoriteiten bijgewoond, en liep lor algemeen genoegen af. Het nieuwe kerkgebouw ftrekt tot een voldingend bewijs van het kunstvermo. gen en den smaak van onzen bekwamen architekt Willem de Vroomeaan wiens talenten wii grooteti- deels ook ons nieuw en fraai waaggebouw hebben te danken. Wenschelijk is her, dat ónze Hervormde gemeente, die even als de Roomseh -Katholijke door den nnod- jottigen brand van 1 Sa 1 van haar kerkgebouw is beroofd geworden, eerlang zich ook in het bezit van ten nieuw bedehuis moge verheugen. Men weet, dat in den verledenen jnre, voor ruim f 30,000 fe dezen einde in de kolonie is ingeschre vendoch men verneemt tot nu toe niets vsn eeni- gen voortgang, BJj velen wordt de wensch geuit, dat, bii deze gelegenheid, even als zulks op het eiland Currjo heeft plaats gehad, de Hervormde en Lu Ihersche gemeenten tot é.ërie. Pr.otgstanische gemeente SDogten worden vereenigd; waarbij zich tevens het verlangen paart, dat het getal van derzelver leeraars, die thans voor elke gemeente Hechts dén is<, met neg eenen leeraar moge worden vermeerderd; de noodza- ttelijkheid waarvan Wij i.ltans te levendiger gevoelen, daar, bij het afwezen Van Ds. H. Udcn Masman, die olilangs met verlof raar het Moederland is ver trokken beide gemeenten (leclits dooreenen predikant worden bediend, hetgene, bij ziekte of andere ver hindering, zoo geredelijk ;de geheele openbare gods dienst bij de Protestanten zou kunnen doen ftildaan. RUSLAND. Petersburg, den 99 Julij. De korvet dtOn- ierncmingonder bevel van den kapi-eir.-luitenani Kotzebue v ig, den 1 p dezette Kroondad aangeko men, na eene reis rondom de Wereld, welke drie jaren en achttien dagen geduurd heeft. Z. M. de Keizer- heeft de volgende dagorder aan de Rusfisehe legers.uitgevaardigd Dappere Rusfisehe legers! Tien, op de gedenk waardige dagen van den 26 December 1825 en 15 Jamia'rii 1826uwe getrouwheid een onverwi trttjk bol werk rondom den troon vormde, onze tsmpels voor ontheiliging behoedde en het vaderland van de iisse- lijkheden eens oproers verloste, verwittigde ik udat in uwe gelederen e'enige dier aanftofeeis van onlusten ten régeringloosheidschuilden. Gij-hebt ze met-schrik cn verontwaardiging terug gefiootcn; de juftitie beeft Ihans pver hun lot uitspraak gedaan; het door hen verdiende vonnis is' ten uitvoer gebragt, eti de armee is gereinigd van de besmetting, welke haar evenzeer als geheel Rusland bedreigde. Op heden zijn, met de hulp des Almagtigen, op de plaats zelve, waar ,gij zeven maanden te voren uw bloed gedort en uw icven voor de verdediging van uwen 'Souvetein ge- joff'erd hebt, op dezelfde plaatswaar de dappere veld- lieer, wiens aandenken bii de Rusfisehe armee onver getelijk wezen zal, de graaf van Miloradovitschvoor uwe oogen bezweken is, zijn er plegtge dankzeggin gen aan den. Heere geschied, die door u het rijk gered heeften gebeden z'tjn aan Hem opgezonnen your de rust der ziel van hendie voor hun geloof, hunnen Souverein en hun vaderland ge/lorvcn zijn. Dappere Rusfisehe soldaten Zulks er uwer ken- Tisse brengende, betuig ik u mijtte dankbaarheid en die van geheel Ritsjand. Behoudt immer de edele deugden, welke u fieeds onderscheiden hebben; zijl godsdienstig,, getrouw, dapper en onvermoeid, en jdc.wereld zal etkctiiteo., dat Cqd met ons is" NIC OX. AAS. C OU RANTt I SPANJE. Madrid, den 3 Augustus. Men spreekr thans minder dan voorheen van de ftaatkundige aangelegen heden van Portugalen de vestiging van eerie cóndi- tutionele orde van zaken daar te lande. De zooge naamde conceprionisttn vleijen zich, of schijnen zich te vleijen, dat de alleenheerschende regering in Spanje voor als nog weinig kwaads van deze gebeurtenissen 'e duchten heeft. - Van gouvernementswege wordt aan* gaande de Portugeesche aangelegenheden niets hoege naamd bekend gemaakt. Men heeft dezer dagen in alle de departemen ten van algemeen beduur de roeese bezuinigingen voor geschreven, en dien ten gevolge een aantal bedienden weggezonden. Het blijft evenwel twijfelachtig, of men middelen genoeg bezitom de ove'tblijvenden naar behooren te betalen, DUITSCHLAND. Frankfort, den 13 Augus us. De sporen der pest welke men in Wallacnije heeft waargeno men, schiineri de opening der ond-thandelingen van Acketman, in welke Oostenrijk een zoo groot belang fieltniet te zuilen vertragen. Volgens het half offi cieel blad van Weenen hebben de Turksche commis sarissen, na een vetbliif van zeventien dagen, J ssy verlaten en zich naar de Prutb begeven. Op het mid den van die rivier, welke de grensscheiding tusschen Moldavië en Bessarabie uitmaakt, zijn zij door den Rusfischen commissaris Pisani bègroe;en, bii hun ne landing door twee grenaoier-compagnieri mei, krijgs muziek ontvangen. - Zti ziin vooreerst in het qn&ran taine huis van Schuleni, 'rwelk tot dat einde behoor lijk is ingerigt, gehuisvest, en de duur hunner qua rantaine, is, zoo men verneemt, op niet pieer dan zes dagen bepaald. Men heeft in Triest den 4 Augustus brieven uit Zante ontvangen, berigt inhoudendedat de Turk sche vloot van den Katudan-Rassa in den Archipel zoude ziin verscHenen. VVefltgt wordt hiermede alleen bedoeld de «fdeeling van genoemde vloot, welke.den 4 Julij de Dardanellen heeft verlaten. Van de komst van lord Ctchranc is nog niets ze kers bekend. Men wil,, dar eeitige zijner schepen den 3 Jtilii in Naupli zouden ziin aangekomen, en dat hij zelf zijne rnagt in rie wateren van Cerigo zottde vereenigen; doch dit alies schijnt nog zeer twijfelach tig. en vereisebt nadere opheldering. Frankfort, den 15 Augustus. Het Weener half-ofiicieelblad verzeker:datvo'gens de laaide be- rigten uit Morea, over Corfu ontvangen, fbrahin- pacha ztch in het zuidelijk gedeelte van dat schiereiland bevond, en nair het scheen bezig was met dè onder werping der Mainoten, in welke onderneming hi; vol komen gedaagd zou ziin, na eenigen tegenfland tps- schen Atmtiro en Kitrtes te hebben ontmoet. Vierdui- zend Maïnoten 'zouden zich zelfs, onder aanvoeren van zekeren Murginobii hem gevoegd hebb-n. De seraskier Resehtd-pachawas in de laafde da gen van Junij in Livadie. Verscheidene van de voor- naantde opperhoofden der Grieken in die ftreken, en onderanderen de broeder van Sturnari, welke bij den uitval uit Missolunghi gesneuveld is, hadden zich, naar men zegt, aan hem op zijnen doortogt onder worpen. Hetzelfde blad deelt een berigt mede van een oogge tuige omtrent den val van Missolu ghi; Het was op raad van den Griekscben veldoverde Karaiskak'dat eene schaar van 800 man Grieken vanrte landzijde op- geïukt was, om den uittogt der bcze-ting van Misso. lunghi te bevorderen. De Turken kregen echter van de nabijheid dezer magt even spoedig berigtals de Grieken binnen de vesting. Van alle kanten verzamel den zich de Turken. De gemelde 800 man Grieken werden teruggedreven. Des nachts om elf uren van den 22 April, begon de uitlogt uit Missnlungbi. De Turken waren op hunne hoede, en het was volle ma- nescbijn. De Grieken uit Missolunghi werden roet een hevig kanonvuur ontvangen. Een derde van de uitgetogene ftrijdbare mannen, die op 2.300 begroot weden, viel, behalve eene grnoie menigie vrouwen en kinderen. De Grieken drongen roet het daal in de vuist door, maar dieten nu, in plaats van hunne wa penbroeders 3an te treffen, op de Albanezen, die de zelve hadden verdreven. Zii zouden nu hier gezame- lijk gevallen of gevangen genomen zijn; maar wer den daarvan door de pïunderzucht der Albanezen bevrijd. l)er.e ziende, dat de dad ingenomen was en in vlam en ronk opging, baas-en zich om buit te (Het vervolg op de kant van deze hlaiz. i 'S S - r o?■- S tt S Ot K g g. e - .a 2 g - •5 cj e s.g i t ■iu 1^° fS«Ö a 5 rs-1 o -as i."1 t a ."Ui O o fïei o s .3 S S 1 s s*i t i g'l i c -s gS O 1. 'S:= S «S c - o Z -2 d. C -C ui *D 2! -1 c3 -C §.-£■=>05 a dj '2 C 'tb c5 S Zr, rj D u N "ïy C V ,2"Sa3§^ro 2 f? Êrs--*"0 CJ w u .2 "5.0- éu -t: sv: -O 4> ^t= O- rn W tn M ï-s t Si's-S s t-^ Êf 3a -g - 2- s; S 2 1 1 c "a B C C w J u K X c O a c 0 c <u S CX u kfiu «k» "O c 2 tó to.i. o e c 1 c "O 7 eo tS qj» 53 -O 13 2 O tg E - i c"! t E w 3 O ai w i_ t„ a* •^'2 o 3 o a 1 (fl CL O U C C JX c "■K-O O ■g>V.-S a W c r °<ao-a£: [=S§jr--.= c>42'l'5 ïgü-Lse g E«s kft roS2 - C u-s Ï2 g F ,2 o -c - w •i. -f= i V. a» •o -J O JO o Ji C N tn rê e>5 5 S V >L:s.='üai os 2 a St. r- .2 E i a t 'a a g<i;oE?sii-=„r- >5(11 Se U c#5 «2 I Iff f ï?-= C5 W L Ot - u N i s -J Z c o. ■- c C Zr v r ox i_ c.^>cX o «as. <u c t- c 1 dt OP C g c Z EL .hi f fï CU. V> w -S c c Oitb-C 1 dc 4» C ^3 tu c f t; P K» C 1— tü 31 -. IJi -o -c -Q jz sL 2 c I M ■U tu tt> 0> C Oü -O c c fi- o C «i S3 -KZ ré v- CS O c m n J» "O c Z i- 2 -a 'JX c o> JU r o. r~ E d S c c èt„ ge13 ëtsês p-iH CJ n O <U w C S «5 o o B c°, Sl - -o •u tc n ,r. d* <u u Cd :s. x O '22 ai aj j j. w jj <L> C U - TZ O U «-» tj mi S 2 c re .C <73 rt B c o -C O» C «i 2; SV' SS OJ-' "O u C -ï - S.B ai S .s t3 O 4= fcD "O C= Sm _3 Cl is X to 3 c -C B i 4^ <U 5> F •p c a 3 z. Of. 00 s CS U C G C- co Of ll C» O I ë'g CU. ■C O X! 5> i s •O (fl P C r- y u n u cod's X= ~G >J~ -S I c -C tn y tj -ó S i« *c c c a 5 Ur co .C .4» P U cu "O C C N w O fet) «J Ij o »Ï«B O u '3 GJ 41 WO 3 Cl V '-5 'sl X - 2 CC co 0 S C -M ap R-» "Zi Z. 3 -p «J p w a> 5 r c rt OP tx c ■5 .s -c- Z i "2 t, co t r- cn 01 S c 5 O u c öf, o tot T> 3 Ot §- •5 2 •- c "2 i* «- ai O O ,5J w? o t S» r. x- B c.£ C Ti O O. tsib CJ •- W5 1 g S' co a> o toO "S _2 C5 o cïJ ■u -D op <u i t: O 3 ai -P "3 - c tj O UT o e Cd O Si? O O o SS a -§-£ 41 II 2 00 op t- P "P H 'b B (U u "OP Qt £"5 O c £%i «va s «X c Pui u: ot N -5 cs c S?V "tal w o c o« ts N R a t- S V c I 2 xr N z v CC -§> ^5 >0 «rj «J .2r 10 W JO 3 1 n a be- OC o s -3 O *1 1; u df, tu- 2 c "O t—1 r- 4p OP *4 'ci ïk: I o S o -n S o 13 - c S- a 5 'C! K i S Tg i Q X-S Sasi g H O S O O u OM C~ CO O ras W fT <A XX O ot-T e C Q .M.s,S» i.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1