w CG ypffQ' o fs> feonen, en reeds vijf personenwelke die ziekte had- «Jen, naar het lazaret!) waren gebragt. De hospodar had de gewone maatregelen van voorzorg laten nemen. Uu Konftantinopel beeft men geette nadere herigten F R A N K R Ij K. Parijs, den 11 Augustus. Men verhaalt, dat gis teren de tweede en derde civiele kamer en de kamers der appels, in correctionele politie van het Koninklijk geregtshof vergaderd zijn geweestom afzonderlek volgens de wet vin n April 1810, te beraadfiagen ever de aanklagt van den heer dz Momlafiertegen dejesuiien en andere godsdienftige co.rpurauenen dat In eene dier kamers int; eenparige Remmen en in de beide anderen met eene grooie meerderheid belloten is, ttta van den cerfien prefident eene algetneene vetgade- ïing der kamers, tot het behandelen dier zaak vnr- dereG. De eerfle kamer su de kamer vaa beschuldi ging moesten zich heden hiermede bezig houden. Het ministerieel avondblad dat tevens het blad der Jesui- ten is, spreekt dit bcrigt tegen en verzekert, dat het bof alleen vergaderen zal, om den gewonen roos'er der raadsheeren voer den diens; van lier voigendjaar te bepalen. Men zegtdat de prefect van politie, den heer de Monttojierwegens zijtje aanklagt, bij de regibauk beeft aangeklaagd. Door its laatfte bulletin der wetten, worden eenige Koninklijke ordonnan ien publiek getnaak'waarbij aan tien nonnenkloosters de noodige autorisatie verleend wordt en het aannemen van 35 legaten en giften, aan gctsteliibe getich en gedaan, wordt toegedaan. Er zijn, hier volgens de Etotleongunilige tij dingen uit Griekenjttnd-, wegens I'e oneenigbeiddie onder cs Gileken heerscht. Dei nieuwe gouvernement

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1