ZIERIKZEESCHE COURANT. I 3 r Dingsdag den Ij A ffi ■WtltlTbS N*. 65. t -r DUITSCHLAND. Frankfort, den 8 Augustus. Z, M. De Kei zer van Oostenriikheeft den graaf vod Taaffe, gou verneur van Gallicie, tot tweede prefidetn oer kamer van finamien benoemd, ten einde de» tninis'er gtaaf von JVadasd in zijne werkzaamheden behulpzaam te zijn. Berigten van Konfhuisnopel, van den 10 Juiij, over Weencn ontvangen, meiden, dat ook bet corps der Jatnsks zonder eenige moeite ontbonden is, dewijl de seratkier Hussein pacha geloofde van hen niet te kun nen vertrouwen. Het aanwerven van manschap voor de geregelde troepenen het oefenen van deze in den wa penbandel werd met groeten ijver voortgezet, en dik wijls in het bijzijn van den Sultan, die, om alie he rinneringen aan dejanitsaren uit te wisschen, de be kende vuurtorenop bet gewezen paleis van den aga der Janitsarenlaat afbreken en een nieuwen op het Eski-Serail laat bouwen, waar de seraskier zijn hoofd kwartier houdt. De vaan van den Profeet (laar nog op het serail, en de ministers werken er (leeds onder tenten. De tijdingen uit de provintien zijn gunilig voor de Porte; de afdanking der Janitsaren heeft er zeer ordelijk plaats geb3d. Een smaldeel der vloot van den kapitein-pacbauit 5.5 oorlogschepen betlaande, is den 4 dezer van de Dardannelien onder zeil gegaan. Zijne eerile onderne ming zal, naar men gelooft tegen Samos gerigt zijn, waarvan de inwoners zeer geneigd schijnen, ten mitt- fle zoo als men van Sniijrna meldt, oat zich op aan neembare voorwaarden te onderwerpen. Ook moet de pezetting van dat eiland niet Berk zijn. Van Corfu schrijft men, dat de seraskier van Salona naar Livadie beeft willen doordringen, maar dooi Zonga en Caraiskaki teruggeilageu ismet ver lies van duizend man. Ibrahim pacha is op ztineit ntatsch van Tripoiitza naar Motion en Coron, twee malen door de Grieken bij Onritcne en de engte van Leonatari aangevallen, en heeft veel volks verloren, hoewel hij te Modon en Coron aangekomen is, van waar hij, na eenige maatregelen tegen de pest veror dend te hebben eene expeditie naar Mttina onderno men heeft. - Men zegtdat de seraskier alle de Grieken, die ïiaar Calamos geweken waren, met. de vleijendfte be loften uitgenoodigd beeft, om naar Missolunghi terug te kouten, en dat sommigen aldaar wedergekeerd zijn, die levensmiddelen et) zelfs wapenen zouden hebben gekregen. Van Tine meldt men, daf'^e vonrnaamfte Isparioten Egis verlaten, ett naar Tine'de wijk genomen hebben. Bijna al de Spezzioten bevinden zich aan boord hutt- üer schepen. De Hijdrioten hebben al hunne vaartui gen gewapend, en wachten Hechts op het uitloopen der Turksche vlootom haar aan te tasten. Het geheele Egyptische eskader ligt te Navarino en wacht op de Stomst van den kaphein-pacita. Men zegrdat de ko lonel Gordon 8,000 roan geregelde troepen voor de Grieken georganiseerd heeft, en daarvan op eigen kos ten 4,000 naar Hydra zal zenden, zoo dat eiland be dreigd wordt. GROOT - BRITTANN1EN. Londen, den 9 Augustus. Men heeft berigten Van Lissabon tot den 30 Julij. Destijds heerschte aldaar eene algeraeene tevredenheidzoodanig, dat men bet daarvoor meende te mogen houden, dat de partij der Koningin geenszins iets erns'igs tegen de nieuwe orde van zaken zoude durven te ondernemen. - Den volgenden dag zouden de Infante-Regentesde Biinisters, de (laatsraden, de personen tot de booge geestelijkheid behoorende enz., in persoon den eed aan de conflitutie afleggen. - Verscheidene kollonels der Portugeesche troepen hadden de betuiging hunner verkleefdheid aan d« conllitu'ie bij de Regentes inge leverd. De Portugeesche gezant alhier beeft de on derdanen van de kroon van Portugal opgeroepen, otn den eed aan de conflitutie af te leggen. F R A N K R IJ K. Parijs, den 6 Augustus. Het vonnis van liet hof der'pairs heeft velen te leur gefield, welke zich Biet de hoop gevleid haddendat de zaak der leveran- ïien in baar geheel licht zou te voorschijn komen. De dagbladen der oppnfiiie uiten dan ook hierover hun 'misnoegen; een dezer eindigt zijne aanmerkingen in deze bewoordingen. Er is een wanbedrijf gepleegd ener zijn geene schuldigen; er zijn aanzienlijke som men verdwenen en niemand beeft die genomen; er ziin schandelijke coniracten aangegaan en niemand is daar- voof verantwoordelijk j 'siand finamien zijn verspild en den minister van fittantien is niets te verwijten; dé adroinillratie van oorlog is aan wanorde en (Imksche kunstgrepen overge.everd geweest en de minister van oorlog is volmaakt onschuldig; er is eene gewaande zamenzwering gesmeed en de agenten, die dir gedaan hebben, zijn niet te vinden. Ouvrarddie op zijne zaak gepast heeft, is alleen berispelijk, en de ministers, die het tegendeel gedaan hebben zijn vrij van al le gisping." Een ander blad van dezelfde kleur meenr, dat evenwel dit proces niet nutteloos en de tusschen- komst der pairs nier overbodig gewerst isdewijl de daden betrekkelijk den oorlog van Spanje daardoor in het eerde ligchaatn vau den {laat onderzocht zijnen men er het gedrag van her ministerie van finamien heeft doorgrond, zoo dat, indien dit proces nu al niet aan de verwachting beantwoordt, hetzelve welligt niet zon der gevolg zal Wijven. Te Macon heeft een booswigt getracht het hospi taal in den brand te (lekenen werkelijk had hij in de apotheek van dat gebouw, reeds op acht verschillende plaatsen brand gedichtdoelt gelukkig is bet gevaar nog in tiids ontdektzoo dat men het vuut heeft we ten te blusschen. De brattdflicbter is niet gevat en men begrijpt nier wat aanleiding kan gegeven hebben tot zijn boos oogmerk. Een bediende van de heeren Rotschild, Reij mond genaamdwelke beschuldigd was van meer dan een millioen francs uit de hem toevertrouwde kas ont vreemd te hebben, ten einde daarmede de verliezen te dekken, welke hij in de speculatien in de fondsen ge leden hadis tor eene gevangenis voor acht jaren en teotoonftelling aan de kaak veroordeeld. Den ii. In de Eioilc van lieden leest men het vol gende Parijs den 7 Augustus. Zie hier den uitflag van het vonnis in de zaak der zamenzweerders van Petersburg: Zes-en-dertig zijn ter dood veroordeeld. Slechts vijf hebben eenen onteerenden dood ondergaan; zij zijn gehangen geworden. Sedert meer dan zestig jaren had die doodflraf in Rus land geen plaats gehad. De ftraft'en der anderen zijn alie veranderd gewor den. Het meerendeel is tot de mijnwetken verwezen. In den avond van den 23 July heeft het geregtshof zich en corps naar de forteres vervoegd, om den be schuldigden hun vonnis te beteekenen. Den -4 ziin gehangen geworden: Ryllitf, gepen- fioneerd luitenant, dagbladschrijver; Kahorsky Bestou- jef Micheltweede kapitein bij het garde regement te Moscou; Pestcl, kolonel van het regetnent voet volk te Viatka; Serge Mouravief, luitenant-kolonel van TcbernigoiF. Den 25 des ochtends heeft er een lijkdienst voor de flagtoffers van den verschrikkelijken aanfiag van den 14 December plaats gehad. De Keizer en de Keizerin hebben denzelven bijgewoond. De plaats is vervol gens gezuiverd geworden. Die plegtigheid heeft bij de omfianders den diepflen indruk verwekt. De Keizer zou den 30 der vorige maand naar Mos cou vertrekken. Men spreekt veel van zekeren rnndgaanden brief, welken de Rritsche minister Canning aan de Brische gezanten buitenlands zoude hebben geschreven inhou dende in subfiantie, dat Groot-Brittannie geenen den minflen invloed heeft uitgeoefend op de gewigtige be- fluiten van Keizer D. Pedro, betrtfïende de ves tging van eene conllitutionele orde van zaken in Portugal, maar dat genoemde mogendheid deze daad niet anders kan aanmerken dan als de uitoefening van liet regt der wettige oppermagt, welks beginselen tot dusver re door de leden van het Heilig Verbond openlijk zijn beleden. Men wil aan de roededeeliog vsti den inhoud van dezen brief aan het Fransclie ministerie den meer gematigden toon der ministeriele papierenten aan zien der Portugeesche aangelegenheden, hebben toege schreven. De arrondissements-raad van Taufotize, welke ter benoeming Raat van liet ministerie en velleden jaar heeft verlangd, dat 'er algeroeene maatregelen op het openbaar onderwijs zouden worden genomen, heefr dit jaar te kennen gegeven, dat 'sRijks belang vorderde, dat dit onderwijs geheel en al aan de orde der Jesuiten zoude worden toevertrouwd. NEDERLANDEN. Brussel, den 8 Augustus. Wij hebben hier bijzonderheden bekomen van verwoestingen en ramp zalige gebeurtenissen, door de laatfle onweders te weeg gebragt; dezelve ziin hartverscheurend. In een (Hot vervolg 00 de kant van deze bladz-) v, - J? ad - C c n O ~p 9 O 3 TJ cS S 43 w jjf' a> CJ --f 5 ?f «rt .Sf-a - ►S U sSSl bn C <u 1 Sits 2 - 2 da a« 2 -O C t, c* as T3 'e 'A s c v s Z -O ir b - o v; c a-C 1 J] >2° 9-- .rlB-VJ «y- - a> r-- óiJe.cwbl)-2Saj u -a M M c T: ói C - c c. u ÖDj! - S" S C\. 5 JE d J» 1 'J AA O V 1 c c - tr-S -S aj c 5P «i J3. u i ÏO B s B "S "g ■I I -ë S fc.s Sr: c «J c fs3 AJ cr 5> i> .i; O '5 -n o e b c e; ju s aj aC5 2 n IU CR qj tt 1 U n, -1 1- si T3 Xi ti OL'^Z fe o 3 cuj JZ £1 ÖLOÖ "3 CC "»c«>coccr :r? c SJs-acSenTiciD sz J-S e v c js 2-a - -s c g.i -5?e e-ë u l- c - -g ■S c R -3 -o- O c 1 e k S x? ers^ jï «3 IA S-P :s2 - S'S-l-'s tl -■ m "C J? -B CZ - i» M J?- qj ,(4 - j] n o O O Q_ - 75 «- -C os <u> ai SS "S 3* «WC N'(J (U C C 5n ^>22 T3 g c te 2C ta-'o -C2 c: I g- S"Q 2 |Q-Sö|«fSl5-8-s|-Bs|' g«-ë a0'1=«-«o.?5^ ■—■a g 'g o_-= 5 s E 6 S.util o-g-ë Ï'J "Tï* S' 'U C. P tO t/3 C C uj N <5 E**1 «-.-c CJI^ÜS .C-C3 a r> -r- NU i c 5=3 u 15 ts C *3 «J J -O 9 e»c v cj sr» g f ifrïS Ba «J 3 b; w S? *j c o«. c ej: r (u N 0 -5 <u —2 ex q. •- w Z2 m JS' c r S i'S S I s s S S -3 U 5 wvo 3*. C JJ c c (f O '-O -C; <u c3 U Rsrt. SF u .U, N O C tu 0^ «i "C C - xn e g r3 ïj *T3 «9 w 00 -o tx e 2- c - B B S s o «-O 5f <u c ca ^5 M f E •"ïvïSiig ►- w OJ N 9 M o- ,r ex o cj co 9 "S £C J3- OD O «J O ÏJiN QJ QJ E vj'Ü;U2-D - 2 3 01-= -o dCJ 2 Cd <u CXojtL» GcikDS-UWCU N O M X O WlS3ST3£ C.£ O Qj 41 S Xi S-Ssaou;» -- u w c u C Ci. CQ c 1 c. c CJ r at 1- r e cc F 2 73 i g c t_ B ft. E •§-. o a v g 5 cPx ~'Do--'acsa "2 O Oré' •-'C S '5 o. Sx.H- 6J- •ifZS9-ï^..nS 5 c15S-e-S °-a "-a5|sr«^5£|.S ?"°^J=-=ac^oe:Ctj=! QJ Cao -o -c 73 c 9 oj - CO C c O 'S f,5a.5; e. t= -S g tl c C M - c 3 tu 3 O -9 6 |U "O =9? 2 9 o .52 c ï=r qj Sg'S'g s>a - E - Ota Jt -o o. -SS ;- c o. v ,o S M .Si -C JU J3 W QJ 2 i zs

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1