1 I Tim 6$ mRIICZEESCHE Vrijdag w COURA den Augustus. 11 I X 1 •a i K U S L A N l>. Pe T e RSB tx R G-, den iz Julij. Z. M. beeff den TC ini.t erv a no r) r 1 b gden generaal 7 atitschcfde orde van St. Alexander Newsky in diamantsn, verleend, Ilit erkyneltifcheid voor zjjne diensten, als vourzitter der ccntnisfie tot onderzoek dér za metuivering. i—'Sedert den- aanvang van den zomer, beerscht hier tfgne ongewone bine; de thermometer heeft bpna eene trtastid iSfig fussclien'de aö en 'ös'gr'aïèh geteekétid, ■ondjir.ks" cle zon door den dikken nevel welke de aarnj tloor her in dgn .brand geraken der heiden, der uit gedroogde moerassen en andere gronden, 'bedekte, lyaaoweljiks heendringen kon 'Gis'Cren is et, na 14 éfsgên- droogte eindelijk eenige- régen gevallen; De Prins Galitzjnonze zaakgelastigde tjan Èet hof der Naoerlaiitietiis tot (tga.graad „beijoeojd. 00 0 i QUIT S.C .H L A N D, -Be n t'JJ'N". den-ea-JuHi. - Uitreksel eens briefs van de boarders yap den Rijri^ van don va Jultj., ,.Er is biin.a gfen twijfel meer aan, dat de zaak van de Rijnvaart eindelijkteh geWëge tier belangheb bende' partijen, zn! beftist worden. Het Nedètland- sebè gjtnyerÈemear, heeft, zegt men, verklaard, be- leid.wUlig je,.zijn, om af te zien van het regthet welk hii'tor. diis ver'had ingeroepen otn op liet ge deelte van den loop van den R findat deszelfs grond gebied besproeit, tnjjen, te. Rellen cn-cn dat het zich vergenoegen zou met eene behoorliikeschadeiansfiellipg, vvegehs de onkosten van liet óndérhoudên der Ruisen andere waterwerken. Zonder-welke- de vaart op dien firn om onmogelijk zou zijn. Het zou er nu maar Hechts top aankomen, de hoegrootheid der scha vergoeding, te bepalen, aangezien de billijkheid»teer vordering va 11 geenso kant wordt betwist. Men verzekert d itten verzoeke-"20 aïlé aan de Rijnoevers grenzende Siaten, ttene groote Dtiitsche Mogendheid, welk geen middel DE Rr*,10(\r %V 'JE 11 lijk belang in die ganscifê" heeft, zijne to'eftém- sstog heeft gegeven', Van 'delzélvé'r 'tb'ssêRéiïIcoaest tot kef regelen ven evengemetde schatrevergoetHcg. fjournal ril. /mvers Frankfort, den 3 Augustus. Me; brieven van Corfu, van den 4 Jalij, heeft 'mén, dat het -gedeelte van den' Epirat en van Mtindonie, tot hiertoe-rreemd aan deti öpftsnd gebleven, 'thans zich almede tegen den .Turk verklaard hebben; van Janina tot Durazzo, s,an den'e'enen kant, en 1 ot Oêhridaaari den-anderen fca.nt, is' alles in beweging, en' de' gebergten ziin alle vol géwsp'end volk. Hetzelve is woedend, dewijl het drie jaren in de Jo jpglavitj van Mtssoiunghiom tiet, «rider ftb'kfiagen hjee-ft moeten wêtSen. Aan tien kant van Albanië 'hébben KöhifïaCsratnniiratadtz en het Karlin van Prenufi hunne cnafbatikeUikhaid verklaard. Albanezen, Moliotntnëdanen en Chris'eneh, willen noch Sultan, noch vizier, noch pacha's etkennen. De zen delingen der 'Porie', die zich aldaar bevinden zijn ver- Buoord of opgehangen- Den 4 Augustus. Te Triest heeft men over Corfu Sirieyeji van Napoli-di-Kotpanietot den 3 Julij. Toen vaas lord Cochrane daar nog niet aangekomen" en had men niets Uclligs omtrent Itjrn .vergomen. Ibrahim-pa cha was, zoo men zeide, uit het bimienfte van. Mo-rea. teModo.11 teruggekomen volgens sommigen uit gebrek san levensmiddelen era ammunitie-, en volgens anderen, otn maatregelen tegen de pogingen van lord Cochrane te nemen. Reeds vroeger had men gezegddat hu snaar Modon gaan zou, om er eene nieuwe expeditie tuit Egypte af te wachten. Met ongeduld ziet raen nadere tijdingen uit Konflan- tiuopel te gent oef. De post, met de brieven van den 7 van daar, was den 15 lulij nog niet te Bucharest aangekomen. GROOT - BRITTA'NNJEN. Londen, den 1 Augustus, Met de laatöe Noord' Atnetikaansche dagbladen heelt raen eene beschrijving van het jubelfeest aldaar gevierd op den 4 Julij 11., ter gelegenheid vtm den 50 verjaardag der onafhan kelijkheid van de Vereenigde Staten, in 1776. Als eene zonderlinge merkwaardigheid wordt gemeld liet overlijdenop dien dag, van rwee der eerfle grond leggers der Araetikannsche vrijheid, en voorname flaa'sleden van dat gemeertebestte weten: Thomas JeJj'erson en John Adamswelke beide de akte van onafhankelijkheid hebben geteeketid, en ook beide prefidenten van het congres zrin geweest, en dien: post -met-roem bekleed hebben. „Eerstgenoemde was zoo .ingetogen en onbaatzuchtigdat nog kort geleden zij ne bekrompene ntrliaudigheden eerst bekend- ziin ge- werden, zoo cist men voor dien vaderlander eene in schrijving beeft geopend om hem zijne overige le vensdagen rust te verschaffen. De heer Adams werd in 1781 naar de Vereenigde Nederlanden, met eene cotumisffe van het congres, afgevaardigd, ten doel hebbende otn de erkenning van de onafhankelijkheid van Noord-Amerika trachten te bewerkllelligen. Na hierin gedaagd te zijn, werd hij als gevolo,agtigd ge zant bij het Nederlandsche gouvernement te's Graven- hage erkend. Londen, den 5 A/igusrus, Volgens een particu lieren brief van Parijs, .zouden, alle de geallieerde rao- genheden genoegen netnen mét de nieuwe c-mftitutie van Portugaleti zou Frankrijk Spanje hebben aangemaand, otn zich niet meï de zaken van dat Koningrijk iit te laren. Uit de >st mei it men, dat de werken van het (kerke fprr Bburtpore gehecht ziin en men op den 6 Februari) de vnornaamRe bastions en andere gedeelten der fortificatiën in de lucht heeft doen springen. Men heeft hier een bcfluit ontvangen, door het congres van Columbia genomen, omtrent de publieke schuld dier Republiek, waaruit blijkt, dat als zooda nig erkend worden alle de leerlingen te hare behoeve in Europa gedaanterwijl zekere inkotnEen vastgeftél'd zijn, ota de iritressen dier schuld te betalen, en daar enboven aan het uitvoerend bewind nog fondsen ziin aangewezen, bij ahlien de bepaalde inkomfren nier toe reikende roogten zijn. Ook zijn er maai regelen geno men, otn de schuld achteivolglijk aftelossen. De prtfirient der Vereenigde Mex'eaalische Staten heeft, cicn ^3 Mei, de zitting van hu congres dier Re publiek pleg'ig gefloten, met eene uitgebreide redew>e- j ring, in welke hi') verflag doet van den to'eftand des lands. Daarin beklaagt hij zich over de vijandige hou ding, welke'Spanje Reeds blijft „aannemendoch, uit levens het vo.imaaltfte vertrouwen op de middelen I van verdeediglng, die Mex-co bezit, en, die gevoegd j bij 'dei geestdrift der inwoners, niets doet .vreezen voor eene poging van vijanden togen de onafhankelijkheid S der natie. De geldmiddelen zijn in een zeer goeden ftaat. De betrekkingen tnet de vreemde tnogenheden ziin zoodanigdar het gouvernement, nooit eene on derhandeling begannen heef, welke g-ene volstrekt erkenning inhield van Mexico als een sonvereinen ft.at; terwijl siles doet hopen, dat, zoo er zwa- rig beden uier andere mogendheden mogicn ontfia'an zijn, die op eene vriendschappelijke en v >ldoen.ie wijze nillen geschikt worden. De heer Martinvan wege Ftaaktijk als handels-agent door den Eranschen adtui- raal du Pcrr( aan het gouvernement voorgedragen, is als confidentieel agent toegela'en, tot tijd en wijle Zij ne Majesteit de Koning van Frankrijk den heer Murp- hijdie in dezelfde hoedanigheid te Parijs tefi ieert, openlijk als agent yan M xico etkennen zal, dewijl het gouvernement lie; ftelsel vatt eene volmaakte reciproci teit heeft na; genomen. De prefident verheugt zich over de welvaart, die de Republiek onder den tegen- wooro'ioen regeringsvorm genietHij .prijst zeer den iiver en tie werkzaamheid der beide kamers van het con gres en eindigt met de verzekeringdat MiXtco geetie veranderingen te duchten heef; en zijne inwoners, zoo vrij als deugzaam, niet anders dan gelukkig zullen kun nen zijn. Op verscheidene plaatsenzijngedurende dezen zoo heeten en droogen zomer, de tr,oergronden 111 brand geraakt. Thans schrijft raen weder van Shef field, dat, in den omtrek van die flad1500 acres grond, deels verbrand zijndeels nog branden. Het Braven van grachtenom het voorflaan van den brand te Ruiten, is in sommige gevallen, ontoereikend ge weest naardien de wind de ligie gloeijeu.de Hóf over alles heen voerde. Niet alleen de landbewoners, maar ook eigenaars van gronte buitenverblijven, zijn voor hunne eigendommen beducht. De geweldigfte donder- en regenbui, dit jaar te Londen ondervonden, heeft eergisteren deze hoofdfiad getroffen. Zon veel men verneemt ziin er geeoe on gelukken voorgevallen., maar in sommige Rraten liep de regen zoo boog op, dat men er met schuiten va ren kon en dat de rijtuigen tot aan de assen der voor wielen door het water reden. F R A N K t, 2 5? .a s CO U- o> C; <L» 0 c 2. 73 5. <11 sz A T> £1 r g; o" CS3 "O i> n rj sj <u c w. -r S o 13 OJ o. O S ot S- m 0 K fc w cj -1 c S ai B c lie 5 tu p- CS i) 1; w CL a» 5 «2 «73 C CJ TT V) R IJ K. -Par||S, den 3 Augustus, Van Rome melt men hejt volgende: Eene 'bcKoéfiige familie alhier had zich tot den pastoor der parochie gewend, ter beko ming van een bewiis van behoefte en van eenigen bij- ftand, onder voorwendsel dat er nog armoediger fa- milten behoorden bijgedaan te worden. De Paus werd hiervan onderrigt, en begaf zich, op zekeren avond,' ten 10 Ure, 'er aangewezene plaatse, met eenen prelaat, {liet vervolg do kant van deze b'iadz e <u ty tl B - c CO Wi u. U 3 Wi tu ■- i)' '73 C - S e - s - .3 0 u. C C - aj C f> ui »- N G oj j=. 55 a. v e ir u a a O IJ 73 T3 co s f> - i, - o ai, o dx ci -= tu TT Hj <ZJ C/3 00 ■O 61 (U P, n U s c oc CJ e r= CO 13" CX& - T3 z: r. cj c3 -Ji 5 S «5aa5c«!;e: Cü Üt L C/5 D "O !S <5 OL ÜJ CJ O I E S c E "i V e- - Sn r O ej c cj 3 Jk cu ctfj E j-, _oj "O CJ p C c- tu V 15 73 O «-■ V3 J O *2 1 B n 7 ii N -O -M .2 c S 5 S 1 N - CJ p aj "rj JZ -J= O •- N O N B 3 In S) OJ J <u o a cj c 8 a> N S.6: O bCo - ire C r, •- -C .7 U c V XJ g t-. A: co V. ro p "2 5 c te U It - T 5 T <Li C -r- C CL JP. 13 I "O o_. 1— c £-- o C Jj s ax wc" C c u- J K 63 C "C 3 I 0 U u w C -», •v. CJ 7 .z c. .ÊMÏÏS^ ~j «"1 a-~ C;-' va rz 'Z vE OJ -"S rr °r'x: 7_' tu - K5-S sr^-SP Cl- c E - c v -V V-- ert r- m r» -r-i e c c isags'1 S s 5 .rc -E S3 -- to uz._^r r cm g cu «J OL LC CJ 71 'SO OJ »t= 3 js 5 -c -- OJ 6'S tu OJ. <U a c ca =7 e - S 1 •ÏN S T e u c O aj Ti u "r- w- 5 .w. 0 Ot CJ c t- "ff L O üi x; c OJ OJ -c 7 O QJ C3 t U c1- OJ '-CE S a 6 - J w ;=r. c a c 3 o -Sf 1-^i swsg T c «3 03 -O »- D. - cs.sl jl «'5 g.-ë I'S ,J 13 f 5 Q P e s Jb.8 -e -2 „S i? C a ,=,f g S Ra 7 ,s -C f V i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1