I to rf cn CL rb TO 3 n 9? r TO £to o.'.' O' X «ié 2 n> cl n tr 0 5 ty* Ce cl -e'-ö n- m v M rt fk rr ,u d"2.-'3C:Ü:!Ö 1 bi n" ~r 3 -r- TO 2 -kg fS c CL 03 j vr TO CL 5' ='OQ ""n S s' 5 O 3 TO TO O =5 3 S t n> O CL TO TJ TO 2 n n. ta 3;3 3 "5 s-fis - n-*o s 3 u O 3 3-N c S £.3 fb TO O ^3 TOO -rj cn O zr 0 vo cl c CL 3 3 P"?5s;5? 0.2 S. S 3 C jh 0 n, rr h) £J TO g 2 71 E.ra cv O to o-.- o rag-. cna- "9 0 to O* £-« s; 2 n» 3 •tr. -. T to n -5 n Ta •e t JU cn CT v> ra -s: o" TO S o- 3 3* 3 -1 O" 5=" TO -C CT O e Z. to cl 1 i cr vn 0'3- 0 2 1 m <CC- C3 to O w to Or-» TO 3 M T* 2. =3 - 2 cl t-l -1 O TO 3 3.-S s- s 3 - 3 3 cT 0 oq ra 2 cr cl 3 a3c:3a3 kW „33 q s Sl cn g 2 w 3S-' d rf c ro r® 0 Q, 6:1 i 5 MC,- -n.32 2- a^=--*ro 5 TO 5 to =3 33 "TO 3 3 - 1 cr 0 rr -T. c 9 5 3-3 3 - g 3 ci 5 0 2 0 to S-s JI s- §-. 3. r- ia 0 era 'n 2 Ir- cr 0- to to Cb (u ca - o fb 3" N O «- rsö»Oc*",niTO3 O —t-, f v# t fe N C3 p? TJ §3 p "fa - *2 Sa-^S t? r=: P3 ga' gCS -T g 2 8» a.S^ pj n frj t-rj S -S'^2 .So ^-2 M j?3 *S2 a r ca P3 CO O 3 c ft zr - t?'0 s rc. t 5»r g W -«■ rj 2 O Ï3- H. o £f 3 O ri.ro -1 3 C* N5 O ?r S' 3 C r cl 2 TV n> c e 3»' !J, S. 5'-ra 3'tra S-. a CO o b. a o 3. 1 p. CJ £C 5? 3 C. -1 --•79 r c 3 CT=: i C\ era 3 2 33' co O 5 c ♦C: 2 o £J 3 53 C A f n Is!» E 5 5*t a ra v: a -- k-i ^■TO ra g 3 O La |'®3> f s •r n. Ow o§2 g--wn n. co 0 e^ o - 2* JT x) C/3 m s a cx, J»* 5% >3 n E. 2 a g a „5 gng -e g* c: 3.<^. 2 cJ co P* y> to - n- i V n rt> CS co -t ra l" TO B ra n 3 9 Sps. S- e O o 2 »o 2 <- K -2 TO TJ Do n> 3 ^C/3 5 t—n. c/* to CO «9 o a ra cl pa m to 0--2. W* r*3 n> n> fe2 s§ O 2 TJ 3 Tj o - 3 CN g> 3 S 3»' N CL PI in CT P n> -o -a 1 o o T3 o o a? E j 71 O M TO 2* M rt> OQ 3* 2 pi a 3' to s - P3 ±T5 rt> S' Tq 3 2 TO - rj 3 a o. Cu M T33"|3S .OS Q. 7? O - M O" g t) r-^ Q TO 2" S" *-P sa° a 1 3 n. C? 2- TO 2 - TO a j A oc A3 - fw| sp a; >H- Z h-J rr> O O CJ - a. CiS bi 2. •rJ 5 ra O <5 .-v o TI 3 3 3 a- n-o 2 -5.3 °*l Cu O- rn 2 2. S CO 3 o a2 e m CL n t. n C - TO 3 rt S a; tr w 2tt'|r-g Ï-55 sieh boven onze hoofden scheen te willen ontlasten; dochterwijl zij de eene bliksemftraal na de andere schooibetrok de lucht in het zuid-nos;en, en de wolk dreef daar heenofschoon de wind elk oogenblik keer de. Het weder in het oosten verdikt ziinde, heeft het aldaar een gedeehe van den nacht zwaar geweerliclu en gedonderd. Tot heden hebben wij van geene. on gelukken gehoord, en verblijden ons dankbaar, dat onze (lad bewaard gebleven isalhoewel het gevaar maar al ie duidelijk dreigde. In de gemeente van Axel zijnover eenige da gen, bij zwaar onvveder, drie koebeesten door den blik sem gedood, een jongen, die dezelve geleidde, werd op den weg in bezwijming gevonden, maar is door gepaste en oog tijdig toegediende geneeskundige hulp herfteld, zonder aan zijne gezondheid geleden te heb ben. BESTUREN cn ADMINISTRATION. S£: .ïS3 s sr 3 -» n TT n> ex <3 O m O' I? 5 u a O M C.-fC} a? ca Q. 3 tïQ TO r* O) O n> g s-jü- 5 - th- - 3 ro CL to -jq EO TO TO o s;r, 5 S 2. w O D c O 3 n> o n •w 3 3 3 2 3 1 De MINISTER van L.1NNENLANDSCHE ZA KEN, brengt bij deze, ter kennisse vin allen wien zulks zouden mogen aangaan, dat het Z M. heeft be haagd, de directie der zaken van den Iloomsch-Katho- lijken «eredienst met het ministerie van Binnerrlandsche Zaken te vereenigen, en wel met den eerden Augustus 182"), en dat dien volgens, voortaan alle brieven of ver zoekschriften voormelde directie betreffende, heizij van autoriteiten en ambtenaren, hetzij van particulieren, van heden af aanaan hem (sinister moeten worden gezonden naar 'sGraveuhage. 's.Gravetibage, den i Augustus 1826. L. VAN GOCBSLSCHROY. De GOUVERNEUR, van de province Zeeland; Gelet op het rapport der commisfie tot het examine ren van Kandidaten voer de plaa's van Kweebeling, wegens deze provimie op 's Rijks Vee-artsenijschool te Utrecht, van den 31 der vorige maand, houdende, dat zich niemand, tot het bij dispofitie van den 21 re voren aangekondigd vergelijkend examenvoor de Kweekelingen der Vee-Artsenijschool te Middelburg, heeft aangeboden; Willende dit achterblijven niet toeschrijven aan de weinige belangfteliing der ingezetenen, voor de gele genheid die hun wordt aangeboden, om naar eene plaats te dingen, welke hem, dien zelve ten deel valt, het kosteloos aanleeren eener hoogst nuttige wetenschap ve-zekert, en in de gevolgen den weg tot een vereerenrf beflaan opentmaat veeleer aan de mogelijkheid da de dispofitie van den 21 Julii jl in de provimie ie kort is bekend geweesrom de daarbij aangeboden voordeden te kunnen overwegen en naar eisch te schat ten. Heeft goedgevonden Onder infasfie der bepalingen ziiner dispofitie van 21 Julij jl.(zie Zierikzeesche courant van den 25 Julij jl., No. 59), ter kennis van de ingezetenen der pro vince te brengen, dat aan de zoodanigen, welke mng- ten verlangen als nog naar de eventueel te vervallen plaats van Kweekeling wegens deze provimie, op's Rijks Vee-Artsenijschool te Utrecht, te (laan, tor bet onder gaan van het daartoe vereischt wordend examen, na dere gelegenheid sal worden 'gegeven op Maandag fcu 21 Augustus aarfiaande, des morgens tea u uren, til een der localen van het provintiaal gouvernement te Middelburg, wanneer de konmiisfie, bij de voor melde dispofitie benoemd daartoe andermaal zal bijeen komen, en tevens oudersvoogden cn alle anderen^ die daarbij belang-kunnen hebben, bij herhaling op te wekken, om hunne kinderen of pupillen, de nocdige vereischten bezittende, te doen deelnemen aan eene me dedinging, leidende tot eenen Hand in de maatschappij eervol in zich zelf, en waaraan het gouvernement eene werkdadige belangfialling hecht. Zullende deze dispofitie in alle fleden en plaatsen der provimie worden afgekondigd en aangeplaktwaar toe het noodig getal afdrukken aan de hoofden der Redelijke en plaatselijke Beduren zal gezonden worden, aan wien her aanbevolen blijftom de voorzeide me dedinging op alle mogelijke wijzen te bevorderen'. Middelburg, den 4 Augustus 1826. De Gouverneur ad interim, A. C. VAN CITTER'S, Veranderde bebakening van het Vaarwater Ram- mekens De GOUVERNEUR van de provimie Zeelandt brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden, dat, ten gevolge van de veranderingen weike in de gron den van het vaarwarar van Ramroekens zijn oniffaan, de afbakening van hetzelve Vaarwa er in z >0 ver is moeren veranderd worden, dat de Zuidelijkfie Vlij in plaats van de middelde of Noordelijke, is afgemnd gewerden; en dat de zwarte Ton, nabij den Zuid- Kraaijerrdoor eene wirte Ton is vervangen. Middelburg, den 4 Augustus 1826. De Gouverneur ad interim, A C. VAN CITTERS. De genen, die aau$0M k zouden kunnen maken op He ten name van M van den BrandJ. van Von dergem A. Muller f MulderHermans, J. van IVcc.e en C Mullergtlikwideerrie pre>emien van den Franschen Achterfland wegens acbrerfbüig mili tair increment, worden uitgenoodigd, om zich daar toe, binnen veertien dagen, aan het gouvernement der provimie Zeelandvoorzien van de ver eischic bewij zen aan te melden. COLLEGIUM Et lILOSOPHICUM. De jonge lieden, die met 1 October 1X26, hunne fludien wenschen aan te vangen in het Collegium-Phi- losnpicum en van voornemen mngien zijn, aanzoek te doen, tot het verkrijgen van eene beurs ui 'sLar.1* kasse, zullen gehouden zijn, hun daartoe ftrekk-nd verzoek, voor 1 September iSe6, in te zenden bij den Heer Gou'vernenr Her provimie waarin zii woonachtig zijn f Het vervolg ot> de kant van deze bladz- AD V E R T E N T L E N. Heden verloste zeer voorspoedig van eene D )G -ITER C AT H A RIN A ELISABETH ROESTgeliefde Huisvrouw van Zierikzee, A DB VOS, Ja. den 5 Augustus 1826. ,.»5 s. 3 o C TO 3 to o N w a- to) o qj y ra - S 3 2 13 3 - 3 - w iS s- s M 73 y H 0 ra ffo rv, 3.S-2 ro S tra g.0 o pl 2: CL 5r0^ .,0 K W SSS'I'P' 3 a: f s s 3 i S 5- llils* TO S XV 3 TO sr 2 5. Ut - CU cn 0 TO a - O 3 3* TO a TO - 3 O 3 3i. "r o o. -ra 0 a TO 3 0 T N -1" a 33 2 O -. 2, n a -1 C H. n 2 tra 3. 3 g; cj" to o, »a o, s.g.i3 3 8®* to a" o. -• C cj j: to to -rq -TO - 3 ro TO Q. v5>. M •3 m c3 5 7S? s$ss$s 01 - 3.2* a* 3 »- s 2 5T 2. to a- ;a»5l3 <r> t-, 3- £v 3 ca 3 ^3 r; u h t 3 V Den ondergeteekende is hier zijn BORSTELMAKERS AFFERENS gaan beginnenverzoekt aan zijn Stad- en Landgenoten en verdere zijn gunst, als mede ook aan de winkel-doende luij, die het bij hem legea Fabrieksprijs kunnen krijgen, mer belofte van eene pronte en civiele bediening te geven. Zieiukzbe, den x Aug. 1826. - D. D. van dbr JAGT. 11 de Nieuw Bogerftiaat. OPENBARE V EKKOOPING in de Gemeente IC ER KIV E RVE. De Notaris C. J< van der Halen, refiderende te Brouwershaven, zal op Dingsdag den 15 Augustus 1826, des nademiddags ten 2 uren, in de Herberg het Mot iaansch Hoofd, Gemeertre Kf.rkwerve, met au torisatie der Regtbank over liet District Zierikzee, en ten overtlaan van den Heer Vrederegter ov'er heï Kanton Bromvcrshavcnin het openbaar verknopen Eene STOLP met 4 Bunders 41 Roeden 55 Ellen WEILAND, in de Gemeente Kerkwerve, genaamd de Lange Sluis: aankomende de Erven van DIGNUS PAULUSSE de JONGE. Voorts op Woensdag den iö Augustus 1826, des morgens ten 9 uren de MELKBEESTEN, HOOI, MELKGEREEDSCHAPPEN en HUISMEUBELEN, op gemelde Stolp aanwezig. De memorie van lasten zal acht dagen voor de verkooping ten kantore van gemelden Notaris teï lezing liggen. UIT DE HAND TE KOOP een wel ter nering (taande SLIJTERIJ, in Sterke Dranken, met een PAKHUIS annex, waar ingem. affaire onheugelijke jaren, en nog met goed suxces wordt uitgeoefend; nadec te bevragen bij den uitgever dezer, PUBLIEKE VERKOOPING in de Stads Bank van Leening, op Woensdag den 53 Angiis'us aantlaande. De Interessen der verlooptne Panden kunnen worden afgedaan, tor'en wet Hen 21 Augustus i-8»6. M. JANSEN, Leenbankhouder. De ondergeteekende maakt aan zijne Stad- en Landgenoten bekend, dat hij door aankoop eigenaar ge worden is van de BROODBAKKERIJ van Jan den Blaauwen, in dc Lange Nobelflraar; welke affaire hij niet den ccrflcn Augustus voor zijne eigen rekening is begonnen; verzoekt in alles een ieders gunst en re commandatie, en belooft eene prompte en zindeliike'bediening. L. den HERDEKo EXTRACT uit een Arrest van Plaste Goederen(art 682, Wetb. R. B.) Verkooping ter Rolle der geregceiijke uitwinningen hij <le Regtbank van Eeerften Amleg te Zierikzee Van een HUIS, te Zonnemaire, Kanton Brouwershaven, Arrondissement Zierikzce, aan de Westzijdö van den Kerkring gepunteerd numero drie-en twimig. Gearresteetd als onroerend Goed, ten laste Geertrui Rengelbergbevorens weduwe Jan de Bruine- thane Huisvrouw van Cornells Dooge, mitsgaders van denzeiven Cornells Doogewinkelier, beiden wonende te Bommenede; in gezegd Kanton. Ter repuifitie van Adrtaan dc Vreede, Particulier, wonende te BommenedeKonton als voren, hebbende tor Praktizijn Mr. J. BOEIJE, wonende te Zierikzee, in de PostflraatWijk C, numero twee-en-zeventig- Bij Proces-Verbaal, getagteekend den veertienden Maart jongstleden, overgeschreven op het Bureau dec Hypotheken, te Zierikzee, den drie-en-twintig(len dier maand, en ter Griffie der Regtbank voornoemd, dem dertigflen daaraanvolgende, waarvan kopij is gelaten aan den Heer IV. van DortG'iffier bij her Vredegeregt te Brouwershavenen aan den Heer C. Moolcnburgh Burgemeester der Gemeente Zonnemaire. Zijnde het voorschreven Huis provifioneel toegewezen voor de som van driehonderd-vijf en twintig Gulden, £n is de difinitive toewijzing bepaald op den tienden October aanfiaande. J ROEHE Procureur., Te ZIERIKZEE, bij ABRAHAM de VOS J&>j Stadsuiukiter op de Ouoe tmeu, ibaé L,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 2