P. 6$ ZÏERIKZEESCHE den 8 Augustus - u DUITSCHLA-ND. Hamburg, den 27 Julij. In onze dagbladen vindt men het volgende artikel, gedagteekend uit het Brandenlmrgsche, van den 20 JulijHet vonnis, ge veld tegen de leden der associatie, gezegd Jagend bund, beschuldigd van hoog' verraad, is reeds aan ae veroordeelden be teek end. Geen hunner,, zegt men heeft zich tot appel beroepen, maar zij hebben 2ifch 'allen eenrgUjk- aan 's Konirigs genade onderwor pen. Het ministerie van politie heeft aan al de rege ringen een gedrukt afschrift van dit vonnis gegeve», ten zoo is het op deze wits, ter kennis van het pu bliek gebragt, Wanneer men dit (lub met het ver- flag der cotnmisile van onderzoek van Petersburg ver gelijkt, zal wen eene volmaakte ovsreeullearnring aan treffen in de doeleinden, de middelen, de woelingen en de vormen der revolutionnairesocieteiten in Duitsch land en in Rusland, zoo als in Europa in het alge meen, en men ontwaart er tot flotsotn de overtuiging van dat al die bewegingen uit eene en dezeifde bron cntftaan. Deze eenüemarigheidwas ongetwijfeld wel bekend bil degenen, die, even na de. te Petersburg, gedane ontdekkingen, zich zoo Berk beijverdenom zonder die zelf te kennen, protes'eerden tegen alls overeenkomst met de woelingen van Rusland en poog-, den zelfs Sier denkbeeld alleen van eene overeeriilem- King, deze en gene woelingen, in een belagcbelijk tiachlicht re Bellen. Doch men «teer overigens reeds, dat er eene zekere iaktitk beflaatom alle onaange name ontdekkingen, op welke uien bedacht is, hij voorraad in discrediet te brengen. Maar het onptirtij dige publiek laat zich door zoodanige bechuicbelingen j)ie< verblinden. Frankfort, den 31 Julij. De berigten uit Ber lijn behelzen, dat bet kss'eel van Cnpenuck, waarin de beschuldigden van de leiders der volkswoelingen ztiil opgefioien geweest, ten gevolge van bet verflag der commisfre van onderzoek, ontruimd is. Men zegt ook, dar de comnrisGe van wergevirg, door den Ko ning van.Pruissen ingeileld, zich voor eene algemeene herziening van wetten heeft verklaarddit werk zal in 1828 kunnen voleind zijn; de commirtie heeft vooral op bet houden van openbare procedures aangedron gen. Van Rome schrijft men, van den 15 Joliidar op verzoek van den Koning vau SardiniëMaria Clotil da van Frankrijk, Koningin van Sardinië, eene der unies, van den regenwoordigen Koning van Frankriik, en van wijle de Koningin ziine voorgangers, Ladeyyk de XVI en Lodavyk dc XVII. Veilig zal verklaard worden. Wijlen de Koning van Sardinië, Karei Ema nuel de IV, bad daartoe reeds aanzoek gedaan. Men scbriitr die aanflaairde heilige vele deugden toe, on der weike ui'tnunten der weldadigheid jegens detrar- ®en. Uit Venetië meldt men, van den 13 Juiii het vol-, gende: Een scheepskapitein, die in de laatfle dagen van J.unij van Cerigo is vertrokken, verhaak,dat op Morea, op het gebergte van Arcadia, reeds zes ge- Vechten tusscben de Eeyptenaren en de Grieken heb ben plaats gehad, waarbij de eers'geroeiden aret ver Jjès zijn terug getrokken. Ibrahim had omtrent 7000 man troepen bij zich. Colocotroni- en Nicitas pogen bet voortrukken van Ibrahim te verhinderen. Een gedeelte der Grieksche vloot is naar de kus sen van klein-Azië vertrokken, alwaar de pacha van Smirna eenige duizende Aziaten bijeengebragt heeft znet oogmei k, dezelve naar het Grieksche eiland Sa ntos over te brengen de Grieksche vloot hoopt zulks «roor te komen. Men verneemt uit Zante, dat de Oostenriiksche seemagt, in de Grieksche wateren, zich met her g-roor- fle gedeelte der Britsche en der Fransche schepen, «welke aldaar kruisende zijn, vereenigt ten einde de scheepvaart zoo veel mogelijk te beschermen. Den s Augustus. Te Bucharest'had men den 12 Juüvnog geene nadere berigten uit Konftantinopel. De Ruffische gevolmagtigden zijn sedert den 3 met hunne kanselarijen te Ackerman, en den J3 zouden de confe- 'jetttien met de Turksche commissarissen beginnen. In Ruscbiscliiik is, naar.men verneen», de pest uitgebro ken, zoo dat san de grenzen flrenger op bet quaran taine'gelet wordt» Van Triest schrijft men den co, dat aldaar sedert chie dagen gtene regtflreeitsche berigten liit den Pelo- ponesus aangekomen ziin. - Te Lemberg is den 14 Julij, des avondsde fiads jorenonder den naam van Raadhuis-toren bekend, welke ifi 1492 gebouwd was, ineeftoit, en ziin daar- «jew eenige mcbseben gedood, waaronder een v^fiien» 'i« Q a ei r- b— m - s; wi a 2 K 73 1 41 «--• 41 1 -a c_> N t C O 1 <ur c d r ts <4 COURANT. jarig meisje, de dochter van den torenwachter; en 4 grenadiers van het garnizoen. Reeds in den loop van den dag hadden zicti kenteekeneu van gevaar vertoond, zoo dat de menschen, die in de nabijheid Woonden hunne'hoede Waren. De öh'derfle gedéèlreh van den toren weken naar beide zijden uit een en de bovenfte be- Ifaiitldeelen zonken in dé bpening neder, zooveel daar voor plaats Was, terwijl het overige digt vu r den toren aan de westzijde nederll irtte De grootc klok is onbeschadigd in het puin gevonden. Van de Rijnoevers schrijft men, dat men in den wijngaard van NiéKtóïireeds voidiaakre rijpe druiven gtvonden beeft. GROOT - BR1TTANNIËN. Londen, den 2 August ds. Niet alle n te Leeds, maar ook te Birminghambegint het in de fahrijken iets levendiger te worden, zoo dat men er hoop op beter schap heeft. In het begin der vorige week wérden som mige manufacturen voor lage prijzen verkocht, even wel is er meer lust rot knopen, en in verschillende fa- briilten is meerder werk dan gedurende den iaaiflen tijd opgegeven. Alles doereen overvloediger! oogsr verwachten, het geen een ware zegen zijn zo) voor het aantal roenscben die thans door den druk der rijdsomftandigheden tot een behoeftigen flaat vervallen zijtr. Te Wick war, in het graafschap Sommerset, is dezer dagen eene rooverbende opgeligt, welke ree's zeven Jaren iat.g aldaar beilaan en geleefd had in een hol, waar van de ingang verborgen was in de schoor- ftaen van de woning van een ouden man. Dc bende beftond uit veetttg of viifig leden, van welke er 31 zoo mans als vrouwen in handen der, juilitie gevallen zijn. Een aanzienlijk winkelier te Wootton-under Ed ge word' beschuldigd, van zicb mer het koopen en ver knopen der goederen, door deze gaauwdieven geflolen, te hebben opgehouden. NEDERLANDEN. Brussel, den 28 Julij. Een gelijksoortig maar verschrikkelijker geval, dan dat in Frankrijk (zie om voorgaande No. 62), is den 10 April in Zuid-Ne derland, te weten in hei doro Huy, provintie Luik, gebeurd. Zekere molenaar Jehoulesheeft, met be- hulp zijner drie zonen-,-eene weduwvrouw, Riguelle gehetenwelke zij van tooveri) verdacht- hieldenop de vreesselijkfte wijze gemarteld. Drie realen is de on gelukkige op een takkebcs-vuur geblakerd en up gloei- jendékolen üitgeftrekt; vervolgens door den otiden tiran met eenen degen in de borst gewond en eindelijk heeft hij haar, na dat zij een uur lang gefolterd geworden was en reeds het huis verlaten, hadnog.eenmaal naar binnen gefleept en haar de lappen vleescb en vel, die door het branden losgemaakt Waren, van het lijf ge scheurd. Jehoulct had haar ook zekeren bruinkleuri- gen drank willen doen rnzwelgendoch deze poging had zij weten te verijdelen. De beklagenswaardige vrouw heeft nog tot in het begin dezer maand geieefd en is toen bezweken. De schuldigen zijn gevat en hun proces wordt bepleit. Den 29 Het hof van asfises der provintie van Luik heeft, na vier dagen zittirgs, vonnis uitgesproken in de zaak van Jehoulet, beschuldigd van voorbedschte- lijk de weduwe Riguelle zware wonden te hebben toe- gebragtJehoulct, de vaderis veroordeeld tot ro jaren dwangarbeid; de oüdfle zijner zOnén tot 8, en de twee anderen tot d jaren gelijke ftraf; vodr-s allen rot temoorrftelling en tot het betalen, ieder afzonder lijkvan 1500 aan tie beide dochters dier vrouw, wegens schaden en intressen. Den 31 Julij. De werken, die tegenwoordig op de Schelde 'te Termonde plaats hebbenwekken de algemeens oplettendheid. Na dat een gedeelte dier ri vier afgedamd en drooggemaakt was, zijn cr graafwer ken tot eene zeer groot® diepte verrigt en de fonda menten gelegd eener (luis waaraan dagelijks 6co man arbeidt. Dit heerlijk gedeiiUfïuk van waterbouwkun de zal vijf lluisoperingen hebben, die de gróhrfle schepen gemakkelijk- zullen doorlaten. De weiken zijn reeds tot 5 eilén boven- de oppervlakte vair het rivierbed bevorderd. Den 3 Augustus. De advocaat Lcvacvt-elke ter zake van de jougfle verwarring in en bij tie schouw burg, tenen brief heeft bekend gemaakt, die als las terlijk is aangemerkt voor den alhier bevelvoerertden ge- reran! Bttutkior is deswegetis benevens de uitgever van het dagblad le» Courier, welke den brief heeft geplaatstvoor de correctionele regtbanlt geroepen, en veroordeeld tot eene gevangenis van drie maanden (E*f vernlg» op df kant van diss binds* F S - i £'s Cr1 cr *- D 1 c <d c: t>r,:C5> C C (U U bf a> co c !U W E-c 3 ar "U ar Al e S ■o el's: 5 - S 5 e' i-S B- O 3 ar N j -c -c ap c 2 1 - t: r> ar g- .sa 2 E ■cc M S E c C -a u Q -P cc =5 B W Ui "li -r— r~ p ri~ ta Cz JS-8 C P #J s O -O c -"'S - - <L» 0 S3 5 Sc ■a ÏZ cc ts tj nr C i a Cs g ai E V. i.Sï .2 C u g w m ÖJ l_ CU CJ. - e js c F c r 3 n i- o -S - Q. B H 0 O r^ w fc-s 5 a c cr: "G ca ?j *- <u c {Mai Sc h-a "oj ra ex C c *- CL 'C X oj ej -c 'ÏZ oj - Q. SS c sz ÖX J- u.S C ■l S'S -a a tÓ o c jz ij _c Ce. <n> aj Cl c* C «"c cs cr -o c= a. c k A Z."Z J2 S 'O N X2 r C QO 1=7- AL c/3 ro <SL dj '-iS'SSï^ 2 - a 1 f «3 s g "53 S E OJ g "tii - QJ QJ «f S5 F. -S aj 5j j Jr ti» 3 2 S3 »v ■Si Oi ^*3 CJfl C c QJ U "T3 ca ~T cfl o g Q. u u- F Öj 3 C ^3 ca '3 kz V- t Wr t .iê I - c -j g c tu 2 6 öt I - - ry 1 -XT dj --w U S Sqs bb!'Ü, 3 GJI 1> tn OJ C/3 JTJ "s y Oii E -3 fctj N t e 5 O cu "Z~ o u,r G Cu cc O C U s. o J) C ~a ~o <15" rr '-Z 3"° c 5 - «3 W. c 4 r° R J ca ttl c« c •c C j O aj C a» "2 At - 13 c '5 3 z.£ 41 (U tl u 5) GJ i= tt> OJ p. S3 C OJ 3 'S *5 -cG co c OJ JC a» t_ -i <J CU ^5 "*5 tu tij I- tr Cjfl w OI cu«+- .2 e- M c CL 1- OL" cc ja sz 1» J~ <L» Jj 4! t JC3 t» aj O L "2 c p o g -a w - -o c I - OJ O b Q il o C C tu <u co CC 3 03 q 3 -dd 0 c w J .3» <u f 73 -S *2 S w .-S, 'tot- ie-, r- tu qj CD CvO u n c: a. tu <JJ i.ëë a» C O i£j -c iS u co c '3 ca -u co -x: u. o. z_. 0 33 (U s —i dj r*- 3: c ij D U Ci N .2= OJ C G "O C !u - S 5* ;a - èo C ai g -a •G g co O) eau -SC -O g. O B fl/ 41 Cï B J2 c w ffl 4» t» - tU Ctfr V, ff. v, a» e r o a :nr> g- c«a cu cc bc o "S j 1 O x o tu GJ 'S Va CU 1_ o n3^^2 u 2 tu «J - t' ttL m - u. pj a tu vz- o :P o OJ - =5 -g» g» «3 OS -* ■"-S s"S« .Jïi» -a «u M3 O OJ v o o/.'SS i u «3 - C3 c co c z CU c 2 (U "O CU bL '»o <u at «si S or S J £3 --C U a O u Tl - qj -C ot. Sa.' 1 co re 1 co 3 tu c .IT 'oD S S S §.s g 'o CS _C2 5» O S3 W tu - c 2J a- ÖI J W iC H tu c s e L" «T tiO cu m J 2 "S s ,2 *0 OL-—ctfcGJ "oj r f- taf; tJ CJ C4_ er o Cd ts. 'ÏZ tu B cc G3 P" g CO 5 m c r. "O °E'"" - J a 7. 3 W SO c u «J «j re, W- c_ tu e: 1 ""Si r* t/r c - a C w y Bfi"5 M O C tö "J u CLG5

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1