<i tJ". 6% Vrijdag 0 iltn 4 Augustus,, O XI iZ 2 °-| °-g g S ct O - V; rvJ i ,'ZIERIKZEESCHE s p A N J E. Madrid, den 15 Jqlij Buitergewone sensatie Blaakt hier de Portugesctje confiitutie; aan de Puer- «a-del-Sol ziet men geftadig, op den tijd dat zich ,al- «Jaar de kooplieden vereenigendie conilitutie lezen, Waarvan vele afdrukken in Madrid in otqloop zijd, hoewel er door den post geetie z'dn aangekomen. Men gelooft hierdat vele, Spanjaarden die' wegens politieke, opiniën uit Hun vaderland verbannen zijnen zich buiten 's lands ophouden gebruik zullen maken wa de verandering in den regeringsvorm in Portugal; om zich naar d,at land te begeven. Portugal zal waar, schijnliik ook de toekomstige wijkplaa'S worden van alle misnoegde Spanjaarden wier getal reeds zoo groot ss en nog dagelijks toeneemt. Men verzekertdat de Er.getsche gouverneur van Gibraltar aan alle de Spaansche ui-gewekenendie zich aldaar bevinden, aangeboden heeft, om hen naar Portugal te doen brengen. Men zegtdat fir William A Court, hrez. terug verwacht WorÜt, als buitengewoon ambassadeur 'van Z. M. den Koning van Engeland, en dat bij o"k in Sast zal hebben, om alle geschillen tusschen Spanje, ïi) Portugal te vereffenen, Dezen och tend is hier een bui 'enge woon, courier tjjj de Ëftgelsche; ambassade aangekomen, waarop dade lijk door den Engelschen gezant een ander Cötiriér'haar Cuenca óf Sacedon gezonden is met depêches voof «feu minister zfo PInjantado. GROOT- BRIT TA N NI È'pjf. Londen, den 29 Jdlij, Gisteren heeft eene .dis putatie der fabrhkanten van Birmingham eene audien- Eie bij den graaf van Liverpool gehad vfelke. haaf vergezeld van. den kanselier van den Exchequer en «Jen minister voor de binnenlatidschezaken, oen heer Veel, ontving, en zich een geruimen tijd met haar'ori- trterhield over de ellende, welke in dat district heetscht, en de oorzaken, waaraan zij die toeschrijven. Te Manchester worden door het werkvolk verschei den doch niet zeer talrijke veigaderingen gebonden, waarin afgevaardigden uit andere plaatsen gewoonlijk gehoord worden. Voor het overige houden de werk lieden hunne bewegingen en beilniten zoo geheimdat het onmogelijk is te vernemen, wat zij in het schild voeren. Te Leeds heersclr meerder drukte in de Jabrijk'én daar de wollen-manufacturiers vrij aanmerkelijke be- fteliingen hebben ontvangen. Dezer dagen is te Greenock van ftapel geioppèt*. ct ftoomboot United Kingdom; de grootRe, welke, boo ver men weet, immer is gebouwd. De inhoud van dit gevaarte, hetwelk befierod is voor den dienst dusscben Londen en Edimbutg, bedraagt 750 tonnen. IHet is voorzien van twee ftoomcjlinderselke van de tirachi van 100 paarden. Het bevat voorts eene ruime zaal, in welke 130 personen kunnen aanzitten, als- snede ijo fiaapplaaisen, en is met de meest mogelijke pracht uitgerust. Heteetfte (loomschip hetwelk men in i8ti op de.Clyde zag varen, was Hechts 28 voe ren lang en had een werktuig van de kracht van 3 a 4 paaiden. In het lersche graafschap Waterford is ontargs, .ter gelegenheid der opiig'ing van tenen verboden bran- dersdisieleerketelin het dorp Ballyduff, een gevecht lusschen het detachement militairen en het volk voor- f-vallen. Elf der twaalf soldaten zijn gekwetst en de etel is hun ontnomen geworden; daarentegen zijn verscheidene boeren door het vuur der troepen gedood juf gekwetst., De Amerikaansche dagbladen geven op nieuw het vertelsel van den grooten zeeslang, waarvan eenige jaren geleden Zoo veel gesproken is; om te verzeke ■wen dat dit zeegedrocht geene uitvinding der inbeel ding van cénige reizigers is, brengen zn aan den dag eene teekening en een beschrijvend certificaat, onder- reekend floor, dépassagiers en her scheepsvolk van het schip Silas Richardo kapit. Holdregdezij verzeke ren, dat die flang zeven minuten op Oen afstand van tien vademen van het schip gebleven is, en dat het gedeelte, dat men boven het water bemerkt heeft, zestig voeten lang was. F R A N K R IJ K. Parijs, den sS Julij. Eindelijk is her, tweed» deel der memorie van den heer de Montlofict tegen de Jêzuiten in het licht verschenen, alsmede de akte vat) aankjagtwaarbij gemelde lieer den 13 dezer maand san den eetfien prefident, aan de prefidgnien, de Ie- eiei van de kamer vau beschuldiging eu aao'aüs raads- '3 S's'o-g - iu Ir «v 2 e COURANT. heeren van het Koninklijk geregtshof van Parijs keu nis geeft van bet heftjan van een godsdienstig en pet- liiiek (leisel(Irtkkende, om den godsdienst, de maat» schappij en den troon omver te werpenen voort spruitende, 1*. uit eene verzameling van godsdienstige eo politieke congregatiën, over geheel Frankrijk ver spreid; a®. uit verschillende gedichten van het hate lijke en verboden genpo.-scbap der Jesuiten; 3.0.. ojt het openbaar of meer of min bedekt belijden van het ultra- montijhsch Jeerflelsél, en 40. uit den geest vanoverbeer- sching der priesters, blijkende uit hunne geliadige aanmatiging van gezag jegens de burgerlijke auïoriteir alsmede uit eene menigte daden van willekeur en dwin gelandij jegens de vromen. De heer de Montlofisr klaagt in dit (luk ook het hekend adres aan den Ko- ning van verscheiden bisschoppen van Frankrijk aan, als de rtgteti van de kroon en de wetten van den Raat aanrandende, otn dat daarin gern gewag wordr ge maakt van de beroemde verklaring der Geestelijkheid van 168a. Het blad der Jezuiten, P Etoile, heeft, om den spot met. den heer de Montlojicr te drijven, dien het krankzinnig noemt, zijne aanklacht in kluchtige ver zen overgebragt en dus aan zijne lezers medegedeeld. Den '30. Van Londen werd met zekerheid gemeld, zegt de Courier Francais, dat het Braziliaansche ge zantschap ain dat hof, de fteliige verzekeringen van dén heer Canning had omvangenvan de volkomenfte toetreding van het.Britsche gouvernement, tot de be- fluiien van don Pedroen van het voornemen, dat hetzelve had, om dezelve met al zijnen invloed te on- derfieunen De Conflitutionnel deelt wederom een' brief uit Konftanrinbpel, en wel van den 30 Junij, mede; vol gens denzelven, is het volk ganscn niet in zijn schik tner alle de veranderingen, de Sultan zouden zij den naam van Suiian-Zn/irar of den afvalligen geveu, zij kunnen het maar niet begriipen dr.- het zwaard; waar mede het geloof volgens Mohammed's leer, geplant is; nu door snaphaan zal moeten vervangen worden. Het kan den lezer op dit tijdRip, dat aller oogen op Portugal gevestigd zijn, niet dan welkotn wezen, eene korte sche s der ftaarskrschten van dat rijk te vernemen; zie hier dezelve: Dat Koningrijk bevat 4,10! parochiën, 765,393 huizen en eene bevolking van 4,103,900 zielen, de uitgeflrektheid beloopt 3150 vierkante mijlen in oppervlakte. Het getal der perso nen, welke tijtels voeren, onder welke men 3 herro- gen, 34 marquisen, 76 graven41 burggraven en 27 baronnen telt, bedraagt t8jj, onder welke, het'een opmerkelijk is, door wijlen den Koning joad VI 22 benoemd zijn. Het Turksche riik beva; 49 millioenen inwoners; het Heeft uitgefirekte, gemakkelijke en beroemde haven aan de Zwane zee, in den Atchipel, te Rho des te Catidiaop de oostkust dev Middeliancsche zee, in Arabic, in Egyptein Barbaryë, en tot aan den mond der Adriatische zte. Indien men de uit- geRrektheid van hét Ottomanische Keizerrijk en de vruchtbaarheid van het grootfle gedgele zijner pro- vintien gadeslaat, zal men infiemtren, dat het onmo gelijk is, te voorzienwaar'deszelfs magr zal eindi gen, indien het den legerenden Keizer zal gelukken, zijne volken het miliiaire krtjgsRclsel van de andere Raien van Europa te doen-aannetnen. De Conflitutienel behelst, wederom een verschrik- keiijk voorbeeld van de rampzalige gevolgen van het bijge loof. In.de gemeente van Mees, arrondissement Daa, département des Landes, heeft men zeker meisje, Marie Lasalle, beschuldigt, van door tooverijen oor zaak te zijn der ziekte van één ander meisje, en baar willen dwingen rilt tr.eiSj.e van hare toovérsien te ont heffen en haar aldus te genezen; men heeft de onge lukkige gewaande tooveresse ie dien einde allerramp zaligst op vuren, uitj;effrekt en geblakerd, en haar daarna in dien (laat, op de medogenlooste wijze ten huize uitgezet. De daders en zeker waarzegger, die haar beschuldiger is geweest, zijn gevat; maar hes ongelukkig flagtoffer ligt op het uiterlfe. NEDERLANDEN. 'sGravENHAfrE, den 31 Julii. Bij befluit van den 22 Met II. heeft de Koning goedgevonden Hoogst- deszélfs goedkeuring te hechten*aan het daarfleljun eener maatschappij, welke den naam zal dragen van Konink Hike Nederlandsche Maa schappjj van Tuinbouw, de zelve zal te Grus-sel 'geplaa<sr worden. Alle planten, zoo tot sieraad als tot nutzullen aldaar in het groot aangekweekt worden, en ivel .onder alle wijzen van Verbetering, welke de tegenwoordige Raat der weten- {liet yerygig óp Se kant van Am bladz. I-, e-a G 1. ue-SO S 2 S t» <u tlC Qj e s: g c u .n h 9 c 11 r 12 UC - S 'g (U 5 o, ja -c ts-S; ■Cc--» c c» e>c cz S r <0 - nt j~ ,2i -2 JA Z> O e. c/3 xz c S V S «rr u 1w r te N r -<1» r* PO c ij CL» Jm CU ■O Ü.1" sz •5"W i N '.5 -3» <3 - 2 E M-t 65 J-' Ci L» r 3 X C u li S 'STr. 0 oa 'o c R - e - «J ca T U - "2 £3 S2 ..J- ÏJ gj 7,-o S CjN^r. a -O co CU O' O (U O -c '-5 «*-' IJ C3 tl) G -c <u UD C e -C b ir_ ^3 'N jc Gr c - "O 6 - CU C t£ SZ Oj C IJ H - u bC l c *1 U -ï *T3 -O CU T3 Cl O -b -b g CU 'Ce 3J Q.T- b c-s CU dj c tz AA CU 5 E s s JZ N -O C X5 c re CT CU c/j -«J r- e' E 3 "H s t, "O u ai n c n u u r- O* *3 tu p a e 2 -c c. P- - N» n, C ■P es V B 3 <U T. ar èi m.2f o 'Q 1» cu -C- ÖO-r-j 01 O» n» "U r\ X - - W C 2 W r*. P r- CU rz c 0 5 5 si tc - S S I «2 -5 ;'S' bh y S c 0/5 <u 21 c n c aiC <u ,2- cu N :tsj t -5* c -5 rr cu - u -M "E -o c i- 2 .s tu a> C X5 w M U c/2 ZS F U -2 C 'e- tl -O 3 - J Hj ■- p w. -s"0 cc c-T u o a u i: O t; jc cd a e a o c c. es a> qj "u p s a> _2 C: CU Je jc- ai Ju c X! aj t=r-.y n CU u e 15 c r. u R tu Cl C C c 61 V» O a» -P C e. u it O tX3 2 P G "C C tu TJ u. «j E c -O "Ssf;|a s t g s -o .15 CT S 'O -O j c f- w g K fib al «1 tu cu cu S 5 "C ro b C ai 11 - b 'g CU c a S 5 c c nC J- -u: CJ5 ju a> &n c J= tu .PC P. c c C- C -O *1 rr 3 N - «u 14 "C "2 ts «Q> w«5|: its-si s!| -■<= ®-PS-tS?£5"gr.- c— cl »i)5 U o; *u 'U1 (U G <u f~ Qj CT ct w3-® cl-p cx3 cj dl p. "xj "o q& o n - c x 5 c; ci P O O) c CO 2 ÏS '5 g. té S -E c= csj - -P efo s- 'b CÜ-- P &4 r y, -r. .ai sj c o w g o 3* s-ö. ejj t_ ^,3 C aj J QJ .2 - N Cl CO C <r_ Jz "v e o c N Cï - OJ pr cü m u o G sJfc 3. N CtL.*C cu DL DL S SI O o 4-v - R.-S5 O -O 2 c,«, o OJ Si- At r C U if' It DC 1-. c-ö p fi 24-=^ o s; V 0 g c e t o. -Tl a.| ia g u P O c c: CT g- S c c -24 O f, n y"U ac v-ü cj 5» 5ii ^3 O» S 0 Cl 0> 9L u ♦e* g e, D. o» CL fc -O .g g S :.-?"5 -jj 5 -u cx. 5" CuSt y- CL - -P DL J _C T5 f "O o 5 5 ci-ra,£ s g--ecïï EekSot)"" 5 g s -o .2 C5 cu «-• co» DC^ "P 1-5 e-s - sic"13 gvLïV -0 rJ Mg, g CO P C Sf er (t t Ef n .a - H - 5- s s 2 u S o U - gj, Pt, 0 4S v 11 «r- - cg-i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1