den 5 Augustus c W m '6Ü ,'ZIERIKZEESCHE -it W -S^tïïtS^S^ ct' -a ■-- m ■tt-'S ati ZWEDEN. Stokhoim, den n Julij. Deze find heeftwe gens den boschbrand in de ommeflreken en vooral we gens dien ie Estrawik eene halve miil van hier gele gen, in een groot gevaar verkeerd. De Koning begat zich zelve naar de plaats des brands, zond troepen tf, en deed de landlieden bijeenkomenooi denbrand, zoo mogelijk te keer te gaan;, op eens keerde de wind naar her zuiden en voerde He; vuur me: zoo veel ge weld aan, dat hetzelve over een afteer van 3.000 v- e ien breedte, naar het eiland Sicla .werd overgebragt. Gelukkigliik konde men dc vlammen aldaar meesier wordens Hechts op den eerden dag brandde er een hais af. De tiitgéflrektheid welke deze brand in de bosschen en op het gebergte doorloopen heeft bedraagt Zweedsche mijlen. D U I T S C H L A N D. WEE NE N, den 17 Jolij. Mm schrijft van Bucha rest, dat de gevolmagiigden van de Porte bii'de con- Herentten té Ackerroami, den 3 Jniij over den Donau Eijn getrokkenzij bielden hun nachtverblijf te Sh- foofiti, en den 4 hebben zij de reis naar hunne be- fietit tr.ingtlóor Fotkschan trekkende, voorgezet. Frankfort, den 25 Julii. De bergpen van Kanftsntinope! looped tot den aSJunii; men heeft nu vele bijzonderheden omtrent dé gebeurtenissen, welke hiér sé'dért dén 15 dezer plaat# bedden. De Juiitsa- ssren ziin ganscb verdelgd; de Sultan wordt bewon derd. Toen hit tie eerste keer na r de moskee ging werd hij mét gejuich ontvangen; zij beschouwen hem sis de verlosser var, het rtik uit de tnsgt der janitsa- ïen, die hetzelve onderdrukten en naar den ondergang «leden hellen. Mén ziet eene geheel andere regerings wijs te géenoet; de Sultan heeft reeds in den divan verklaard, niet meer van lier oude te willen weten; alles moet veranderd, hervormd worden. Die Keizer 2al ais een tWèede grondlegger :ces Ttrrkscben riiks Worden tfesïhouw'd. f'fe; te; eéh er verschrikk: iij.lt «i'e duizenden en tienduizenden die traigebragt ,zijn snaar nit ïs 'ook de hf.fhki ttvauflen geesel verlost, {lieer dan 30,000 J iUi'-STir'en'Zijn traar Azië verbannen; •de vreemde-' gezante» h'ebhen van de Porte,, in Itede cier Jmitsaten, andere '-militairen bekomen, rioeh de Engelsche gezant alleen Ivetft dezelve geweigard, en. houdt zijn "litJtèl gefloten. De nieuwe, aanwervingen g:ian mét ijver Voortde lecruron w wden dagelijks! «door Eayotiséhe en Fransche (Beieren onderwezen. Mahemoud woont de cïirciiien ficeds hii, en is met den 'hieuwen uniform gekleed. Er zijn wel 200.000 ■manschappengewapetto,-eude volmaaktflerust heerscht jn de hoofrJIïad.. Vin de ipróvintjen heeft men ook geene ongunfti- ge tfjdimgen omtrent de ats'cha.fling der Janitsaren. Te ■Adrianopel-en in alle forten op den Donau, te Wid- <din, Rucschuck, SilistriaIbraïhil hebben zij alle ge- Ü)nofb330iden zich dadelijk aan de hevelen der Porie onderworpen. Doordien bet -middelpunt hunner tnagt ■ïhans 'vernietigd is, zoo is het waarschijnlijkdat het- gelfde ook in Azië zal plaats hebben. De regeringheeft aan de officieren en soldaten der afgedankte troepen, die geen deel 3311 den opftand' ge nomen hebben, aannemelijke voorftellen gedaan; men heeft allen zon wel die gediend hebben als degenen welke flechts op de lijsten waren inaesch revende feeuze overgelaten, cif bij de nieuwe op 'e rigien corp sen dienst te nemen, of zicb te verwijderen; in dit laatTle geval zulten zij "hun leven lang, van tie tot dus verre, door hen getrokken soldij, het genot heb ben. Vólgens brieven van'Corfu, van den 27 Jutiii, fceeft de seraskier de orameflreken van 'Leptlnto ver iaten 'en *6' uteri van daar, tüsfcben Solona en Lidori- Hte, ziin hoofdkwartier opgeflagenwelke politie door de Grieksche troependie er-eenig'e verschanfingen ge- Hiaakt hadden, reeds een geruimen tijd verlate» was 'In de ommefireken van Lidorika, is hij mehigmaal handgemeen geweest met de Griekenen heeft daarbij veel volk verloren. De inwoners van Spezzia hebben Zich met die van ïiiidia vereeoigd, ooi dat laats e eiland des té beter Je kunnen verdeedigen. Zij Kébbén 'hunne schepen afgezonden met last, om de transpor'en roei levens middelen voor de Turken in Muiea beflemdte gaan cpiigten. Van NapoIi-di-Romanie schriift men, dat een 'corps Arabieren, van ongeveer 5,000 nran, naar Mains op getrokken was, door "de inwoners tliereen verbazend groot vérliès op de'vlug 1 pell a gen is. TeNipoliwa- sm twee schepen met proviand aangekomen, tot iiet COURANT, eskader van lord Cochrane behoorende, 00!; zoel er reeds eene floomboot gearriveerd zijn. GROOT-BRfTTANNIEN. Londen, den 26 Julij. Dc kabinetsraad vergadert bijna dagelijks op bet bureau van buitenlandsche zaken. Er zijn over land depeches van Calcutta ontvan gen welke alleen van belang voor den koophandel zijn en gcene politieke tijdingen behelzen. De bcrigten uit de fabtijkplaatsen blijven even droevig. Bijna overal heerscht gebrek aan werk, ent daaruit volgt natuurlijk armoede. Dikwerf houdt het ledigloopend werkvolk vergaderingen, ten einde te be- raanflagen over geschikte middelen, otn uit hun* drin genden nood te geraken, en van deze gelegenheid po gen menigmaal kwaadwilligen misbruik te maken, en deze ongelukkige menschen tot daden van oproer en ge weid aan re zeilen. Zoo werd dezer dagen te Stock- poort her volk aangemaand, 01» zich te wapenen met Rukken van acht voeten lang, en aan her einde voor zien van een mes van elf fluimen lang en twee duimen breed. Tot nog toe hebben diergelijke misdadige po gingen geen gevolg gehad en gedraagt zich bet volk in liet algemeen vrij rustig Ook wordt er, zoo door het gouvernement als door de plaatselijke overheden, niets verzuimdwat (Dekken kanom de goede orde te Handhaven, en alle voorzorgen genomen, indien soms onverhoopt de rust noogt geftoord worden. Te Manchesier spreekt men van het beleggen vati eene gruote volksvergadering, om een smeekschrift aan het gouvernement te onderteekenen en daarbij de dadelijke btjeeriroeping van het parlement te vragen, ten einde het maatregelen neme, om in den jammerlijken toeftand der fabrijkplaatsen te voorzien. Volgens een brief uit Maltha, van den cfijunij, door Lintjes ontvangen, heeft er een gevech plaats gehad tusschen het Ëngelsch ocrlogsfregat Syiille en twee Grieksche zeeroovers, op de hoogte, vati Candia. Het volk dier zeeroovers was .aan land gegaan en had de floepen van het fregat zoodanig aangetast, dat twaalf officieren en matrozen gesneuveld en negeii en. twintig gewond zijn, van welke een officier de luite nant Tapper-en drie man sedert hunne komst te Mal tha, overleden zijn. De eerfte luitenant Öordofi heeft drie snaphaaps.ch.iren bekomen en de kader Edmtston- is de kin weggeschoten; een andere kader en de t wee de chirurgijn twin in het gevecht gebleven. De vaar tuigen net movers zijn vernield en velen hunner man schap gedood. De Bontheid der zeeschuime.sin de Levant wordt van dag tor dag erger, daar zij alle schepen aanvillen en dikwerf de c-quipagie urisbande- len. Gisteren is hier een officier der Grieksche mari nekapitein jillen, aangekomen met deptches voor de Grjeksclre. afgevaardigden. Hij was den 11 Mei van Hijdra vertrokken. Het, gouvernement van'Columbia heeft de haven van Esrneraldos en de haai van Caraccas in den fhllen Oceaan voor vijftien jaren vrijgefteld van de helft der inkomende en uiégaatide reg'en. Men schrijft echter uit Bogota, dat de koophandel weinig nut van dit voorregt zal trekken, zoo ook de haven van Ataca- mes niet in die vrijffelHng deelt, dewijl die van Estne- rsldns te ondiep is voor andere dan zeer kleine vaas- tuigen. Den gromden diamant, welke in Europa bekend is, bezit de Koning van Portugal,- deze weegt t.öko karaat, en wordt do'or de Por.tugesche juweliers 200 mihoen p. st, en door de Engelsche en Hollaudsche kenners 56,787,300. p. st. geschat. De diamant, dien de Koning van Perzie heeft, weegt flechts 439 karaat. F R A N K R IJ K. Parijs, den 25 Julij. Men wil nu, dat de cnm. misfie van het hóf der pairs, bij haar rapport, het. geen door den graaf Por talis uiigebragt is, gezegd heeftdat de irifïrucrie volmaakt Was, dat hei hof over alle punten der aanklagt zijn gevoelen kon uitvn, hetzij hetzelve zf'tfh hield binnen de 'naauwe palen van zijne competentie van regtOf de uitspraak algemeen Eiaak'e en alle de punten, die ontwiklteltf zijn, in zijt; vonnis bevatte. De commisfie heeft dus alleen he- "grepenhaar werk aan het hrif'te-Utoeten overleggen. Ook verzekert men, dat de trtticlusien vsn den pro cureur-generaal ftreltken, om de aangeklaagden, voor zoo ver liet de k'adiér der pairs aangaat, buiten aa-i- klaat ie ftelleti, en zon er reden belfond, om Ou- vrard of eenige andere personen te vervolgen, dit voor eene bevoegde regt bank ie doen. Het ver volg vp de kant van 'deze binds-') a c 3 ns -o S 5 es ei "7 rr It K N tfl J tcn - 2? si» ON ta 5 *3 CO da 's. r, L! 5? o t-- S3 .ti ra CL' u Co s ei-C- O - P w r. - c .T-, JZJ uö aa T: - E N 1 -<• - TP w S^' tn O d. li - - O «j 'mi "O VB -V-, CS co «3 w v; es» o <L. Ti T "O. U O .jo ÏT - r= GS - g 4) s o r- Jc M S li» 's: c; -•=.'£ 2- 5 r I -'3 Tl 2! ft rs Cnjn Ui -2^ -- - C.' S C Z c <u c ts <D dj 4) "C 1) tt <u -53 x: j= 5 5 s .5 S zz -a a 0i-Ji - ao 2? eS 5 JË U X C -ra - T c «I 03 04 a *5 -C co 5 0 P U N e 04 T3 es •E. C 04 tc C "2" aX CJ P .iC a 04 04 CJ 'O.Q 04 D 0» S g I 5 s - O ■s 1'A CU D W) N cZ -= ■feiS-a 5 cd T -j Cm ctr «3^ c cr - w - Cr -r; >04 OL w c .5 -c •»"c - s I x -«I'S S 80: c ua 25citt; «i -r~ "T5 S.a°N IfJ CSJ --J-. -O r- ti ai •"-* '.np ötrJ aa .2 ,g. -S -Q- 2 SB - S I K- «j «-» n 13' 6 c O 04 C "O «j e £:3-2'£ CS «- u .-t" - f. i 5- u' i -s i g a. us u. si- - 04 3 'c^ E trj C os: Ui - o> c 3 cc c R a 5 b-5 4 2 -ïï S ,a Sf fe - s a a.-? c.N 5 ^3 2- ■o '3 M U - m v X3 at OG cu c of ri' CO C A "Z V <u CC b- t— I OJ 54 - C 3 0/ 'Tü ClO KJ) "3 3 i> 04 5 1 I 1 I £b n 2" 'W~ u.'a» «u a> ai "O x; ra W 1: riZ Q. cu <04 -CC V. CS ~v ej 00." y o'o* ai «4 c ^2 aj aj oci.tu si 'S 's 75 S-f u-"£ S c- g «'S 'E-a bX.-r c t_ cr u -I o'5-1 x ;u .2 M '04 -S <U r O) SU -o .25 a •i— r™ C- ïr; 04 04 r 13 c ,i o> - 2 5- o c .a - CfGr-*3-- 'n w li): 3 1 W-, N <iJ.2i'Eg ~C ez -o c a.< 04 vS c rijp tfi 'O CC 3tli X4 34 W- co T - ÜD - -- c N rv "l'f g '5 5 Kj" f3 -o Tj c c ■e c F c 04 TO "5 Oi u. - 3 t= D V CS •c u> - vu rs o» oi Tl Woj u "O G - c: o» "o •-2 S -S t'J CJ 04 '-31 03 04 Eoj S e-r oi=J ■O CU .f2 C i c N i)..u a— I*? X. j-- --w d_) c/4 ea tu o o» 04 its w er; V i'

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1