Vrijdag den 28 Julij. K N°. 6a; ZIERIKZEESCHE AV1826 V*',' •- BRAZILIË. Rio-Janeiro, den 8 Mei. Uittreksel eens par ticulieren briefs). Bij de aankomst dér Rjaiiig van oen dood des Konings, don Jcaó VI, hebben al de Por tugezen, en mede een groot aantal Brazilianen, den Keizer willen overhalen tot her behouden der heide krootien; men had zelfs een" eersten minister en drie Jiaatsministers tot de zaken van Portugal gedoodverwd; jnen wilde ook dat de Keizer een hot' voor den Ko ning van Portugal zou oprigten; maar don Pedro Iieeft met vastheid geantwoord, dat lnj geene nvee volkeren, op twee duizend wijten afstands van elkan der, kon regeren; dat Portugal, wel is waar, de ba- Rertnar zijner familie was, maar dat bet Keizerrijk vao Braziliën zijn werk is; dat hij in Braziliën zou blijven, doch, zoo veel van hem afhing, Por.ugal zou ge lukkig maken; in w-érwil, echter, vatt een groot aantal fiemmen kan dén Itaarsraad, en de inblazingen van zekete diplomatie, beeft hii in zijne edelmoedige Voornemens volhatd de amnestie, de troonsafstand en de Basisregeling zijn allé zijn werk. De benoeming der paits v.an Portugal, is trien ook Itog aan den Keizer verschuldigd; hii heeft dus gewild, dat de ftaaisregeling, door het daaiftelten éener grim e Etagt, zou aanvangen, om in werking gebrrg.t te wor den het zijn zijne eigene ingevingen. Sit Chat lts fstuart is inderdaad' geraadpleegd geworden, doet) hit heeti niets uitgerigthij ftaat op het punt van onder zeil te gaan, en zal, bij het regentschapbrenger van al de befliïiten van den Keizer en van de uitdrukking van zijnen vkil zijn. De ftaaisregeling is niet zoo liberaal, als die van Braziliën en kan het ook niet zijn; de Keizer heeft de gefteldhéid van Pot 1 ugal in aanmerking moeten tiemên.: De beer R. Lobodie bet eskader tegen Monte video commandeerdeen aan vpiin mer vele verwit- ïiftgen doet, is dooi den lieer Rod rigs Pinto ver- Vangen. Wii wenschen de herftelling van den vrede met onze pahuren: want wij, Amerikanen, moeten niet firijden inaar indien men, oitgetukktgerwiis, tot het lot der wapenen zal móeten n vel gaanzoo is de heer Pttito geschikt voor ons; zón wii gelukkig genoeg, onze velschillen vriendschappelijk te eindigen, zoo zal hij zijner zending niet minder waardig zijn. Z U I D-A M E R I K A. Mexico, den 4 Jijiiij. - Op den a dezer is door ons gouvernement ten decreet .genomen, bij hetwelk voor altoos de titels van graaf, marquis, ridder en alle van dergelijken aard ziin afgeschaft. Het de creet beveelt voorts, dat de wapenschilden de wa- pens' erf andere zinnebeeldenwelke eeiiigerhande be trekking hebben op de oude af hankelijkheid van Span je, vernietigd moe-en worden. Een ander befiuit wordt gezegd insgelijks'in beidé huizen vari het Mexi- ïaansche congres te zijn doorgegaan, houdende, dat gittid gemeenschap zal gehouden worden met eeitigf Kfoiendhetd, welke de onafhankelijkheid der repu- WM niet erkennen mogt, en dat niets aan Spat j* gal gegeven wprdett tot eene scbadelonsfielling 'of be- lopning voor de erkenning der onafhankelijkheid van Mexico. Bij het 'Meiikaünstfhe congres is eene wet aarige- Itomen.en -door den ptefident afgekondigd, hepalen- Hetgeen volgt; Alle artikelen van Mexikaan- Sthen groei, voortbrengsel of nijverheidzullen vrij van alle Uitgaande regten zijn, behalve alleen goud of silver. Gemunt en verarbeid g mrt zullen 2 per cent, en gemunt of verwerkt zilvet 3; percent betalen." Onze kamer der afgevaaidifioen heeft openlijk Stare tevredenheid betuigd over het befluit der Ver- eemgde Staten van Amerikaooi afgevaardigden naar Panama te zenden. VEREEN F GDE STATEN. Boston, den R Junij. Van onze Afrikaansche volkplanting Liberia ziin, tot den 23 'Januari), zeer verblijdende betigten binnengekomen. De nieuwe co JOnisie'n zijn reeds volkome'!! dan'het klimaat gewoon en van jtthij 1R25 tot bbvengêriieldé dagteekening zijn fleïhts vijf menschen overleden. De volkplanting is in vollen bloeien belooft alle verwachtingenwelke de vrienden van de afschaffing der flavernij daaraön hechten. De bande) vangt reeds aan te bloeiien; ree- s 1 een schip liet grooifiê gedeelte zijner lading, uit Afrikaansche vooribrensels beftaande, ingenomen Met de 'naburige 'laftJeri'wohlt eéné goedé verftand- i S g eü a /tsf ro o =Sa« i.S> M Zi COURANT. houding in achtgenomen; de regering gaat roe' na- druk en kracht, doch niet uiei geweld te werk. Twee Coluthbiaattsche kru sers herben drie Spaanscbe flaven- schepen aan de kust genomen e" de prijzen naar Liberia opgezonden. De kwakers in Nonrd-Carolina hébben in hunne laaiftc jaarfijksïhe bijeenkomst, belloten om al himne flavin, ten gemle van 500, in viijheid te (feilen en dezelve te colontstren. Verscnei-'ene ver kozen Liberia of flu'jli aiideien begaven' zléh naar de Noord-A merikaanscbe S<a'enOhio óf Indiana waar geene fia>-ernii tneer beftaat. Men heeft voor nieuwe gebouwen te Washing ton, voor di jaar, de s -"> van 92,00c en voor het volgebrie jaar <1 ie van 137.000 dollars gevraagd. In N-o rd-Amerika is de hiue en droogte even zoo groot als in Europa. I he begin van Junij (fond de therih' roeier rn Fahrenheit te B tl".-re po »n die van Reaumur 26 gtaden, te NteuwY.uk 8b van Fah renheit, T U R K E Y E. K ons t a n rr no p el den 12 Junij. Uittrek sel etns particulieren briefs). Gistcten roeldue ik u, dat er 1,500 Janiisaicn, met mutsen cn zonder mutsengefusilleerd of met schroot otngebrtgt wa- -en maar dit was in den'omtrek van den Hlpoodro» mus. Van dat oogenblilt af, doorliep ik K -nftinii- nopel, waar het zoo men wil, Ril is, maar ik telde meer dan acht duizend lijken op de firaten liggende; doordien er mcr dan tien duizend in hunne Odas verbrand zijn, zoo geloof ik wel te kunnen waarborgen, dat ér tusschen de negentien en 'winiig duizend manschap pen omgek, men zijn. Ziedaar dan meer dan twintig 1 duizend weduwen, en cm rent bet dubbel getal wee- ztn, welke een groot getal vijanden zullen ui'maken van den gehaa'sten der Stthans, van welken de Turk- scbe geschiedenis ooit melding gemaakt heeft. Onderzoeken wij thans welke middelen Zijne Hoog heids heeft, om een g.regeld leger te onderhouden. Het onderhoud van dit leger berust op de ink-.mat der tnlregten, en het is waaischijnliik dat Mahomaud zijn (armenische) mufii en zijn grootvizier die in komsten op hunne vingers zullen berekend. hebben, want dit is hunne rekenwijs (hun (iatistieit)zij hebben op die wijs gerekend dat de indirecte inkoms ten de tolregten eene werkelijke ontvangs vin 300 millioenen uitmaakten Hier treedt de jschriiver de zes briefs in bijzonderheden en berekenir genwaardoor hii bewijst, dat zoodanige trkotnst ttiei bcftiai), Zal men er toe geraken een geregeld leger ie Iteoben? Ter bereiking van dit doelwit beh.-orde men vaste in komsten en geene onzekere oncvangften te hebben, zoo als die op den koophandel, welke, door eene pest ziekte of door eenen krijg, aan verlammi'-g zijn bloot- gefield. Vervolgens behoorde mende Timars af te schaf fen, de goederen der moskeen te verknopende eigen-- dommen te vestigen en onschendbaar te verklaren; het gouvernement behoorde, gelijk het tot dus verre ge schiedt af te zien, van de ambtenaren, hoedanig hun rang, titel of inkomsten ook zijn, de erfenissen aan zich te trekken; het behoorde verders geen munt, door hei deen vallen van hoofden, meer tefiaan; hetzelve diende rangen in te ftellen en andere beloo ningen uit te deelendan blikken tchellingsdie aan de mutsen der Janitsaren wanneer zij ecu hoofd aan- brag'en, werden gehecht; hetzelve moest een einde ftèjleii, om een eerlijk man tot scherpregter en eenen beul tot luitenant-generaal des Keizerrijks te maken; als oik om de ftritikr'overs, die men nie' kan doen hangen tot den rang van viziers te verheffen; einde lijk' behoorden scholen opgcrigt en het gansche Kei zerrijk omgekeerd te worden. Doordien hei te geloo- ven is, dat met zoodanige bewerking er in de kroes niet- dan schuim zou overblijven, zoo kan men het daar voor houden, dat er niet beftaan zal noch een gere gel 1 leger, noch eene verheering in het publiek be duur, dewijl aldaar, waar liet eigendunkelijke als vastgefteld er geen orde, geen algemeen geluk, noch hervorming, hoe onvolmaakt dezelve ook moge zijn befiaan kan. Echter hebben zich reeds eene menige renegaten op gedaanom voetvolk te onderwijzen: met) zal com- pagnien hebben; maar het is eens. geheel andere zaak een leger, officiers, generaals te hezinen. De Sultan, (//ed vervolg ov de kant van deze bladz U) De eerfitn worden geacht van Mohammed af te jlammencn dragen groene mutzenda anderen worden, zonder onderscheid, uit alle volksklassen genomen, -k T" u s QJ j* z o - - c O ~4 C c <U 1» u I of a. Cj cn 0 n r m C cr - n -2 w e u c 3 sa *0 K) a tÜ u. 2 §-S 5> -a o c s CL <0 O -a •- "5 C rj g W C 5*- co 4, - cse r u IV w 1. i 4» CO Qj s Cl "O c: ra 1» - c >-U C 2 co c Tj <D IS aj -1— "J -laC -IJ r- g T! -X 0 ij co -C g r r*> .Si C3 "O - T S o - .Ex. «j au. co 1 Jr u B t- w •-1 C o - r u f*S C r p XI JY O. cz -re SP k JD aj C T7 <U u. O w c <u Cj üj -r-1 euc x T* w c— i w - .S£ Vi Jv OJ - W r 5 2 5 3; 5 ,5 - - «o t-" -C K - <u S v. 5 "O Q S» Ca JJS Ji -O N qj K »Ni -Ë jZ CC C SS y. ex >o co u 5-2 c c «- m tl 3 a> -ï c rr «o ijj oC 18 OC - OL -= - g I re 0 ZJ r- re 1 1 JZ x. CL 5£ Pcc?S ■E 3 a '.ss -X fL 3 1. - c - tz 0> - M U. 3 BJ - u. c 3 0 «3 3 a -O re 5 t •-O. c -* "G S: CO Cï c t4-- cn xt rrz* O n d -13 - -f. - Cl li - 3 G X» Lt - atC: ds. -- - a» aj •-•i DL al - re 'c ci '1 0 u c T c? 'J - LC re ^3 OL re C/3 U ■5^'f g s I 1- o. O Z 0 £^o fc* x> "re O- N i» 'C T3 u a tz QJ ~o c c: 5 c K- tja Vb V. 5' - 2 c E c 3 <D D- r u x O C "O C tu u O R -0 5 V - "3 -3 U 5 "T .3 -O to r co :r. tu v .c •O u« QJ c 1> tü - 5fr5 CC 'o O j£ a re QJ t <U rê"0 1 T- US Cl er 'S V- -J<é Ql r* <-» - -j u: f I Tz -x; -Q re 5 03 sta "l-) ~aj O cT 3 Tr' oc5 c 3 aj qj N u 3 OJC re -~ O - ~Z 2 ■- s s s I s c-'J ti s «u 1' r- jj - «J Cl u "H. O aD._. *H -2 fi s X'*~~p 1 qj 52 re N -16 re u «V T3 r. "oj 3 5 3 o> U r. X» 0" E QJ re U ■oC C OJ s - S E a UC <u cu Q- 3 x> oj r - 1— -— ÜJJ iï 'E (U "3 -3 3 "i re Cl X2 C .S"S re ié 3 - 5.1 3 5' re r- re S V Jdt aj J u _3 S - S. 3 - 2.-S- J u v «J Cj P J I'1 '3 5 S r - - TS <D 2 JJ.-C W n fP 3® P (U -i* eL,. "CJ 'O W C ea CD ;3i tu re -O cl> u hr -° C tu °L <U i> C P O r: X3 <u -c? »- O O t- o <u u u ra h «B-o c -3 - 2f x» 61 a u c u c: -o B u SJ tlD 3 i> re 0 *- O -3 Q - re u C "S C 13 U u U. «O. ij tó 'J D w W W Ui .9 r.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1