N". 59 ZIERÏKZEESCHË COURANT. K a Sili-s- "§1 trSis# r- 0 ra ra ra Dwgsdag SPANJE. Madrid, den fulij. Als men aim de toopende geruchten geloof kan gaven zouden Z. M. de Koning zoowel als de Infant D. Carlos zeer verftoord zijn ge. worden, op liet vernemen van her befluii des Keizers van Brazilië, bij hetwelk aan Portugal eene conflitu ie en eene nt'hrt'esiie w.irdt verleend, 1 en zoude Z. M. fle'bbert verklaard, dat op deze wijze aan de Spannscne Cónfliruiionelen een gevaarlijk voorbeeld werd gege venen dat her re wenscben was, dar de vreemde; Hjogetrdheden deze orde van zaken niet zooien erken nen. De Koning heeft den dag-, op welken hem dit' herigt is medegedeeld alle zijne ministers afzonderlijk gehoord. Den volgenden dag .heeft me,q, raad van roipisrers gehouden, bij welken de minister van pplicie, de hter Recacho, is tegenwoordig geweest. In,dien raad moet zijn gesproken van maatregelen van zekerheid voot 't Koninklijk gezin, en van de noodzakelijkheid, om. de reize des Koning* naar de wateren van S dar op te schorten. De jaa'flgsnr.eaide minister heeft echter dat btfluit zeer ernrtig afgeraden pn zich perspneljjk y.oor 'sKonings zekerheid veratr woordelijk gefield. De hevige -Koningsgezinde!) zijn hevretsden spre- Sten van allerleie geweldige maatregelen, tot behoud, 200 zij zeggenvan troon en ah aar; zij willen vol- flrekt dat men lrt-epe.0 in de nabijheid van tfe. Por.- tiftgeesche'grerigen vereenige. Her blijft intussoben rus tig in'de boofdfiad, doch men is nier zonder vtees voor verscheidene provinciën, voornamelijk voor de eoodanjge, in. welke de bevelhebbers de btlange» d.er geroeide hevige Koningsgezinde!)of zoo genaamde absolutistenziin tdegedaao. Men beschouwt Groor-Brittannje als den voornamen bewerker van alle deze maarregelen, en men beklaagt zich, dar de Fratiscne regering de Brsziliaattsche bé- fluiten niet in tijds heefi ween te beletten, of ten snibs-e te verlammen. De heer /Induaga is ren gevolge van een langdu rige beraadfiagittg, 111 allerijl nasr Lissabon vertrokken. Men wil. dat hii alles heeft medegenomenwar de openbare kassen konden opleveren doch hetwelk jn- tusschen eene niet roemenswaardige som uitmaakt. D„U I T S C H L A N D. Berlijn;, den 14 Julii. Het betigt van de com- tnisfiewelke in Petersburg belast is geweest met her onderzoek van de Rusüsche zamenzwering, ziet hans iter licht. Uit hetzelve blijkt, dat een order-,.fficter van het derde regement lanliers, zekere Sherwood, in Junij- des jaars 1825, aan wijlen den Keizer Aiexan der* in persoon het beftaan der zamenzwering lite t ontdekt, welke als toen reeds aanmerkelijke vordetin- pen had gemaakt hii de atmerën van Sacken en ff'itt- jgcnjïeïh. Naderhand heeft de généraal" 'dé IVit den -Keizer in Taganrog in het breede van het complot onderrigt, en 1 er) dien einde brieven van een der me- dedanders, den kapitein Mayborodaaan Z. M. ver toond, Als toen ziin er reeqs maatregelen beraamd, om verscheidene beschuldigden te arresteren en hun ne papieren in beflag te nemen, doch de dood vat: den Keizer en de bekende opffa.nd van December in Petersburg, hebbende zaak tot verdere klaarheid ge brast. De oorsprong van het complot moet worden gezocht bii een aantal jonge lieden, welke de veldtochten in Duitschland en in Frankrijk bebhen bijgewoond, en zich in 1816 reeds hebben verhonden, op het voor beeld van de geheime genootschappen, welke, in de jaren 1813 1814 en 1815 daar te lande zoo werkzaam ziin geweest, om aan Rusland, roet afschaffing van de beftaande misbruiken, eenen anderen regeringsvorm ie geven. De lieden, die zich daartoe verbonden hadden, wa zen meerendeels hpofd-officieren, ja generaals, en.men noemt ook onder hun een flaatsraad. De voornaam- fie waren de drie Muravjcy/sJakuchkinPatel, vorst Trnleiskoide gouverneur vim klein Rusland Nosvikof Lunin enz.en inzonderheid zekere vorst SchekoV/skoidie, toen men in die.vereenigingen (leeds in het midden bragt, dat bét oogmerk niet kAn wór den bereikt, zoo lang Keizer Alexander in he'leven was, zich vrijwillig heeft aangeboden, om deze mis daad te volvoeren; doch die zulks voor als nog niet beeft vvillen erkennen. Alle de. liedenwelke aan deze samenspanningen bebhen deel genomen, schijnen in verschillende ge zelschappen verdeeld te ziin geweest, die ook geheel verschillende namen bebhen gevoerd. In i8eo moest Sé3e:t de Richting dier gi nootschappen eene tilgemee- u. MMxS èïdé - E TJ at' JZ Tfivürv J3<§ li-5 I? a .f s. 2 S 5 ii 2 'if y'^l V '/i *^3 r. cl 'e b* den 2$ Ju/if. -"C c i> u. ra - F 4TS fa O T -et c: tj -C ÓJ g r v c -iï - S E C-4J-S? S 4" ne vergadering zijn gehouden en in dezelve de nieuwe regeringsvorm bijn behaiideld, tv.-iken men aart Rus land wilde verzekeren. Verscheidene Remden voor een gemeeoeli'ës met een perfident aan '1 houfdde overile Glinlid meende,' dat men rie kroon mpest be- hóuden én aan keizerin Elisabeth opdragen.' Sedert dien tiid echter, dus luiut het' berigtschijnen de ge- nteenébeS'gezinden de overhand' te'iiebben belc'o'mèn, ll >etyel0"g vele verklaarden, datf zoo Keizer Alesc- ander fleclrs göèife wétten wilden irtaken, hii in bun getrouwe ordeftfanet) 'zoutj^'vitiden. EvenwêT is het niet geblekendit men ten dien aanzien tot èen be paald befluii is gekomén. Na dien tijd 'schijnen de voorname raddfa'éijérjs het onderling oneens te zijn geraakt eu vetschcidéné 'e heb ben begrepen, dat men te' 'verre" gingen zich op éen vftkeerden wég bevond, v:;n wélke men hoe eerder hoe beter oiögf terug keeren.. De generaal O'lot zelf oniflóeg zich in' dè geschtife én 'een ander Ijarf ten gevolge, dat in' Februa'rij1821 élie we ten en papie ren werden verbrand, cn geheel 'het geheim genoot schap in sphiin, en ten geqoegp. der andersdenkenden, werd opgelost, doch met geetr ander oogmerk, dan om bet naderhand ip' eene andere gedaante te doen herleven. O It dienaangaande .is door dé có'mtnisfie een belanerijk rapport nit'gébfagt. Fr a nk r.o r t den 18 Jfulft.' Brieven van Napo- li di-Rbmanie j van den 2 en 6 'JaUd"njelden dat de regering van Griekenland officieel herig- heeft Van de ophanden- zijnde' éoffis; van lord Cochrane.' De Griek- scbë 'admiraal* 'Miduiis'en SachttlHvycjkë in den landen ti)J btina irieis héaen dé Tiirkstbe Vloten on dernomen hebben, zoudm met i;o sc'he ét eti bran ders bij Napolt liggen, ooi er »iip'(órdsctr»p aF'éwach- t'en, en alsdan den Turken een bttfisgemfen (lag wil len tnébreng-n. Ten minfle zal de aarikomsr van dien zeeman "de ofF-nfive'operation va 1 den kapi ei-1 péena en van Ibrahim pacha zeker Verlammen. Deze tijding die over Smlirna kom'1 heeft aldaar zoo veel indruk gemaakt, dat'de Frankische kooplieden geene Turk se be goéderen meer durfden te verzen ien, "Fe Triest is den 8 dezer een schip van Smijrna asnghkoweh dat op den es jun'ii, nabij Hlidra eene divide Engelschc en Amerikaansche schepen gezien had, aaVt'h'ó'ord':vai) weijté de kapitein geloofde, dat lord Cochrane zich bevond. Te Hijdra' is een schip 'met ammuni'ie gearriveerd van wegen het Nèdérlrndsché comité voor de Grieken, Van' Bttoglia schrijft men den si Junii, dat Re- schid-pacha welke naar Morea moest voortrukken .i'tjverwacht in Jan'na aangekomen en,zoo men zei de, naar K'onflahiirtopel ontboden was, uil houfde van een opfland, die aldaar was uitgebroken. GROOT- BR ITT ANNIE N. Londen, den 19 Jnlii. Maardag ochtend is de heer Canning van het landgoed van den graaf van Liverpool iji de flad gekotpen. Gis ereti tiaróiddag is er op het bureau van tippen- landsche zaken een lihbine'sraad gehouden, welke Don derdag door den heer Canning hélegd was en di ie urén laitg geduurd heeft.' Men roeem dat daarin zaken van belang en de vreemde politiek betreffende, verban- tcld zijit'vèischeirteïr omftandigheden'zoo als het be- leagen van deitratid door den minister Canning', eti liet groot aantal leden van het kabinet, die ilqse ver gadering hebben bijgewoond, van welke velen van hun, ne buitengoederen waren gekomen, die vrii ver van Londen gelegen zijndoen aan deze omening geloof hechten Saturdag heeft men op het ministerie van bdheniansl- sche zaken éeii'é meer dan gewone drukte opgemerkt, Drie koningsboden zijn die'tr dag met' depeclies ver'- trokken'ntiar Petersburg, 'Weeneh én Madrid. In de fabriikplaaisén is het fteeds droevig gefleld, en ofschoon hier et) daar, geduiendé de iaatfte twee' of drié maanden iets meerder drukte gebeerschr heeft en dO'T de milde giften, ten hehoeve der gebreklitderi- den fabriik-arhétdérsde nood aanmerkelijk verligt, is, blijft oe tót-fland der talrijke Volks-klasse zoodanig en haar vociruiizigt 'zoo donker, dat spoedige en afdoen de maatregelen1 dringend' gevorderd wórden. Het gou vernement verlies: deze treurige omftandigheid niet uit het o'eg, en dagelijks houden de ministers zich onle dig met het betamen van middelen, om zoo vee! hun doenlhk is in dé schrikkelijke beknepen té' voorzien. De Directeuren van de bank van Epgeland werken van hunne 'zijde ook loffelijk daartoe roede, en ziin druk bezig met bet onrigten van banken op velschillende plaatsen...zoo als 'e Swansea, Birmigbaro en Manches» Hit vervolg op de kent vat; deze biadz.) éi w U -rr» m 5 U ZL M •P e.. V U f! e, 'Ïc2l. E o o :rT* uj ts> M -Zi Q. eu -3 cv o a< a es tj» ■a"Cr-w"'irUoJ w "g .0 CJ oc "c5 - '3 r» V) J- - ■gt_> u o «.a •xi c D n 3 - tl£l in V u y lij C3 W c - u iz -CI Qr-; E J= «- TT-*!' 5 z 3 li. ■E t 5 2 •=-> :S S t y J .x r - '"55 1» -Oi T r cc U 3 /-s u T3 .'S tj£ i>C OJ S c X) i; 0 O» C CL) s O, c 0 V| ;jj oc u Oi j.-C het -u u O 0 - 't-s Ni 0» -5 CJ 5 S tr v. nc O» "O o».. O» (A E 3J. g cto raxc IJ <- tv ,-cr ^5 ÖC ra 'S co ra S -j •9 1 co a D£ V 'o> r- yo i> v*2 'ft. ac *-• o» - »c ra v-s - JD U O i u: O- -> -r: Or ril. 0 7» TL» 8 «C .O 5» ÖC öO O ia QC C C3 O ja 1_ u -.nj o nc-tij \j ■B S <J. eu xj u 3 y «1 C M li V; C 3 ra -V 6 =-cr; "ÖN 5 R 3 J j s - g E-o 'i "O sr. E .8 U 3 c E !r". "X3 E n 9-T q. a .2 "S m t= T3 PC C 5 0.» e s L - w B C C c M »!f T3 ra la: E t» •5 ■*---• E S - a Sof - C« C 3 c 5 g -c C -g cv» a -T3 CJ "p c v o c c "tl «J H - eg 0> CS 3 -_a CC3 h 1 Sa-3 ?--5 d |cE-3? fi-2c-Sj-.s S5w S ""o ïaS--?v«^ "o». •2 §s I 5 I| Ss® "<u Sfé - "^sS^5 e C n c „o - g O h'ïïSïLsï;» Af-tS *>-jz ca»»». c - r- qj ro r' CD ^3 r= c B ï"*5-«!'«ïo5o-ïv5ëlJ D "O N öüvS »- 5-CG 0 r» U-aS T3 Bi OJ r> O» '*a u .e 0 C3. OJ. c O» eb OJ -O DJ "O T3- O CJ C u •u »"3 u— "ra -Jr. c a» c 0 5 ,:c 5J C IJ O CJ <u "5 c 0 *- c 5=7» 2 ra u 5 OJ cc. - O) -r el r i Q c ra a» 2 .Sf- O v. «j T5 "C 3 e o I - s -u m' .u OJ 5 3 5* o 2» E s cï rCA J- CC U Cl -Q Ci. C C öt - -ï S a J3J C M C li 3 li O "3 ai u "3 "3 -C CO c '-3 e. cc C OJ. 3 b ai li "O (U C x» Ji - -c .3 5 o. e C U O a» c- c es _a> jü •c c -1 a> o jg. fS 2 fc n II r -1_ A S o 2 a J D c C b, 3 E K- aj J3 •jb c 6 ?5S - c.-a: F c "Q» ?t s 5 C N O» CS O» -0 c ;=T 5 N. Oi ai i; 11 c - o .b 5 'w. NC u 5T3 W$'li o 'i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1