ZIERIKZEESCHE AVÏB26. COURANT.^ N". $8. u*lk Vrijdag I T A L I E. Rome, den 27 Janii. Het schiint zeker, dat'in «?e beuekkitigen, tusschen de Roomsche en Fransche boven, ccnige verkoeling ontRaan is. Een der rede nen, welke b'irnoj aanleiding gegeven hebben, is de verklaring dér "Frans'clïe bisschoppen, welke zich voor de vrijheid d,er Gallikaansche kerk verklaard hebben. De yerlpfreis van den Franschen gezant is een natuur lijk gevolg hier van. De tegenwoordige Paus is zeer werkzaamom een aantal misbruiken af "te schaffen in den Kerkelijk-n Staat; bij, bezit veel wereldkennis, terwijl rinr PU, jn bet kloos erleven grijs geworden, die kennis nuf- beeidej.d.an hij wordt soon yds in zijne onderneming gej'ivarsboomd- PORTUGAL. Lissabon, den 30. J-unii. Wij henhen heden, ioor een' bii'éngewnnëh courier, de drie gedenkwaar dige ak'en v.in Z. M. den Keizer van Brazihgn als wettige K'-ning van Portugal, hekomenbevarende, 1°. eene algemeene amnestie; s°. eene ftaaisregeling TRI) "ons "vaderland; en 30. afstand ten behoeve v-an de fudfle Prinsesthans de Koningin Maria 11. De geestdrift is algemeen, en men twijfeltgoenzins aan die der andere provinciën. Men gelooft dat de beer Canningdoor zijne eerfie diplomatische zen ding, veel tot die gebeurtenis heitft toegebiagt, RUSLAND. PtTEltsscf.G, der 27 Junij. Het lijk van wij- Jen de Keizerin Elizabeth is, gisteren, in de Pieier-én Paulnskerk plegtig bitgezetna den afloop dezer'pleg- rzheid ziin de Keizer en de Keizerin naar het flor Yalegin vertrokken. De Keizer heeft den 24 April (6 Mei) bevolen, dat de bijbelgenootschappen,-in liet Rijk befltmide, hunne, werkzaamhedentot nadere bevelen, zullen Rakenvan al hunne roerende en onroerende goede- ren wordt een flane-.opgeroat-krwelke aan het gouver nement zal overgeven worden. Het verknopen der bijbels in de talen, die in Rusland gesproken wórden, is echter riet verboden. De heide Rusfischr commissarissen, die roet de Turksche in onderhandeling zuilen treden, zijn reeds maar Ackentnaiin, in Bessarahië, vertrokken. POLEN. Warschau, den .3 J.nlij, Uit Miendzijborg, Itreits Lattjtsciiewme'dt men, onder dagteekeniog wan den. 11 der vorige maand, als volg'; jn het korte tijdsverloop van twee uren werd heden de heift onzer flad eene prooi der .vlammen. Twee honderd drie en iwtntig Jodenwoningen en viiftig flads boer derijen liggen in puinhoopên. Het raadhuis, dat 50 gewelven heeftde sdhoiiwburgde iakenfabrijk sjles werd door het vuur verteerd. Bij deze onge lukkigs gebeurtenis hebben 15 personen het ieven ver- loten." DUITSCHLAND. Fr stut 0 R T. den 14 Julij Volgens berigten van Corfu, van den if j'lnii', van de Oostenrijksche zijdè, had de serasltier Re'chid paella eene bezetting van s.coo man voetvolk en 500 ruiters in Missolunghi ach- jergelaten, en was hij, den 23 Mei, met 6,000 man Tiaar Lepanto gemarcheerd, van waar hij zijnen Kieja- bei tegen het klooster-gezonden had, hewelk de Grie ten tusschen Lidoriki en Kravari bezet hieldenen waarvan het garnizoen zicil 11a een korten wederfland overgaf; ook onderwierpen zich verscheiden dorpen in den omtrek van Salona, en de serakier trok daarop paar Athene, werwaarts hü door een der c mroissa- lissen van de Porte, Husni-be\, vergezeld werd. Ibrahim-pacha had den' 7 Mei een hoop Grieken, die nabij Patras post gevat hadden op de hoogten, welke den eenigen weg beflrijkendie naar Ca- lavrita leidt, verflagen, was naar Patras teruggekeerd, en den 12 Mei aan het hoofd zijner ruiterij uit die ves ting naar Tripolitsa opgebroken. Den 13 volgde hem ziin gansche leger, dat uit io.coo Egyp'enaren en 4,000 Albanezen befiond. Calavrtta en de omliggende ftrtken onderwierpen zich bij ziine nadering, zoo dat hij zijn togt ongehinderd rot nabij Tripolitsa voortzette. "Uier Rootte hij op Colocotroniwelke van 3,000 man, welke hij vroeger op die plaats verzameld had, bij de krrost van Ibrahim flechts <Jco overig had, mer welke geringe magi hij naar Karithene de wijk nam tn Ibrahim dus den weg naar Tripolitsa op°o liet. na een kort verbljjf in die Rad ondernam Ibrahim •C e 9 z: y.rr C icr- A - -C. ft» qj c* 5. U «J n: - v "O -*C c r7 c 01 c *8 re den 21 Julif. verscheidene flronprogten naar Leondari en Mistra zonder ergens weerfland te ontmoeten. Hij zou voorts zijn leger bij Argos hebben nedergeflagen en de bekm- rie Nihitawelke niet een klein c-.rps'in (He nabijheid geRaan had, naar Napnli-di Rótname getrokken ziin. Soliman-bei te Fransche renegaat ,V<v/) is van Mo et >n opgebrokenom zich roei Ibrahim e vereentgen, welke ook in den zin had, -om eene kolonne van Mit- Rta tegen Napóli-di-Malvadie te -de -citeren, met oog- merk om ;oie -vesting van de landzijde te belegeren, welke door gebrek aan een eigenlijke haven en van eene goede ft ede vn t'en zetkéinmoeijelitk te-blokkeren is. Brieven nit I'riptlnsa, van den 15 Juni)-, bevesti gen, dat Ibrahim z:c'i naar bevindt doch melden, dat hij in het Pinnenfle van Morea hinderpalen g-von- den heef', hem bewogen- hebben, om hel voortruk ken van den serasbter Resiiirl pacha over C"ri,-the af te wachten alvorens zijne peratien tegen Napoli- di-Rom?nie te beginnen-. Te Napoli werden alle toebereidselen tot verdedi- ging n et kracht doorgezet, en. den t8 Mei liepen al daar eenige schepen met ammunitie nii Engeland bin - nen welke de blijde 'ijdiog. aanbrag en dat lord Co chrane weldra tot liu'p van Griekenland zal opdagen. Volgens brieven van Corfu, van den 26 en van Na pnli-di-Rom-mie van den 10 Junij, had de seraskier zich nog niet mei Ibrahim vereenigdmaar „bevond hit z,icb nog bii Salona, na reeds driemalen te ver geefs gepoogd te hebben, om zich van dit gewigtigpunt roeeser te maken. Den 7 J'i'tfl zijn de 2,coo man, die van het garnizoen van Missolunghi overgebleven z.iin; te Napoli di-Romanic binnengetrokken en er met gronte vreugde ontvangen. Hel nieuwe gouvernement neemt veel krachtdadiger maatregelen, dan he; vrigen. In de haven dier plaats lagen ito vaartuigen van Hij- dra en Spezzia. waaronder 40 branders, om op lord Cochrane te wichtenwiens komst dnot lord Gordon, welke et met drie scheren aangekomen is, aangek -n- digtt was. Deze brieven verzekeren, dat Ibrahim- pacha groot gebrek aan mond-cn krijgsbehoeften hecfi. F R A N K R IJ K. Parijs, den u Julij. De omwen'eting die zich te KonRan tnopel heeft bewerkReihg.dheeft aanleiding tot de volgende belangrijke opmerkingen gegeven, uic een onzer dagbladen geilekken Het is ivanrlijk oproeikeliik dat, terwijl men zich verheft tegen den aanwas welke Rtisland's gewapende magt door de organisatie der militaire kolomen ontvangt; terwijl al de Ra'en van Europa hunne budgets varr oorlog verminderen; terwijl de Grieken, door liet ver lies van Missolunghi, dat bolwerk hunner onafhanke lijkheid, zich van alle kanten ingefloten vindenen der P irte geene vrees meer inboezemen her is opmer kelijk zeggen wij, dar de Furopescbe Raatkunde met onverschilligheid de invoering der krijgskunde aan- schouwt in een uitgeRrekt Rijkhetwelk miliotn.'n fa— natieke ff rijders 00 de flagveldeti kan brengen, die al les avn het noodlot toeschrijven, en met de verzeke ring Rerven, dat zij in de genietingen gaan deelen, welke hun door bunnen profeer zijn beloofd. W'ie is dan de genius die eeu zoo grnnr werk iu hef rijk der halve maan heeft kunnen te weeg hren- een? wie heeft den geduclven weerzin van de hoof den der Janitsaren kunnen overwinnen wie heeft aan hunne begeerlijkheid kunnen voldoet:? Het is niet de Porte, welker peli-tn,idd«len zijn uitgeput; her kan niet anders dan eene rongenheid gün welke geene vrees bezit, dat haaf grondgebied door Aziatische benden worden overweldigd, maar aan wie deze nieuwe orde van zaken vonrteelig kan ziin, door een onoverkomelijk bolwerk tusschen Europa en li tre bezittingen in he> Oosten te plaatsen, en roet welks' hulp zij al hare ontwerpen van heerschappij in den In dostan zal kunnen voleinden. Het schijnt ons buiten twiifel re zijn, of het ka binet van St. Jaroes moede vm Reeds op zijne hoede tegen de ontwerpen van R nsiatta te roosten zijn tieefi befloten een legen ontwerp te. onderdennen, dat geschikt is om de edeMenkentle plannen van I'eter den Grooten en Catarina II te vernietigen De schtiiver dezer aanmetkingen meent dus hieruit het gevolg te moeten trekken, dat het door hetEngelsche goud is geweest, dat het Rilzwiigen van de opper hoofden der Janitsaren is gekochtdat zich 20 oco roan, in weinige dagen, onder de nieuwe vaandels hebben geschaard, en dat de Aziatische traagheid (eerilds zoo gnnfli» voor der Christenen wapenen) is vernietigd. Wanneer de nieuwe taktiek eenmaal in Turksch F.nropa en in Azië is ingevoerd, zullen de liet vervelg. op d» kant van deze bUdz.) -at - t tï, a - ei C M II J: c k •C O ■g U kj -- t 'a C ti fc C W' C V BI' - U u - 2|-oe a %.2 0at«(,cf'3 M. S 0 -0 S "SS O.OU S ff - -e' Si ,j - ïr» 2: t 5 J=?: 75 N fl.C cj o Jj r c S ="g-B.2 |i S'.JiZ'g cL c c c Ct"rq-'i»ÖA' .r, <J ih - O dz O •=n r 'Z 3 - -r ÏJ 't- b \t C dz ^r-iü p O 5» O -O n O Cj C 3 ca U c cy RJ «-» V3 Cl j #UCiT> tj m a k. u, u CS R2 -s«. -V. U S t- -- Ca §■"-"! -ïae.ot "C -CU DC c ïü- I S •sd6- p ot tJ C n C SP <L» u. IJ ~~Z r <u 6. *■>'»- g <s. (J E -s c 5» OT "W oa •J .ir t— <u O aj 3J «3 S c j Jj (U tj, 01 u S» c p -J 5 .2 S I, t, e <L> o e* u -P o fc to s- - fz *x; s -<i x a;Sï6i:*|- S 1 o a - S -ri S ^515£-, Cd r 2 5 S S "3 -5 -ï p"5 Sj M 5-^2 y i_ - W- 1» - -o Z A ;r is 5 L i. cs es t (y u tar.^ "d ft «E 3 Z tu v w T. M O ,i> o e - «j O t: s -p -v- •r cr o 0 cn s>Bw wo >3^ O rt tr* !ÏC ■O Sc"r'n gS? d<5 =s; 7 -d a> zj IJ r c. 4» ^3 *- -* ~U li (ij ■'r. 3 K AJ -3 04 tsc <u O ;y (U r-T ZJ JZ - 5y?! r-0 c c o C c- tl - cw i^Icï5 'S '2 N CL - C. Z, K at c- -- -J OW "SS ^5^.2 fc. 4» 3-t eK 4e JS C i C. W p c *tr w "tf'JI aj l» i' 3 - 4, .tïo^'^ïa E Cu C n a -St» -s -S - -s Ti y c tj oi5 3 V- c u li c r «J C W B l_ Oi X. C r- i'j. C y r U y. 6 S Z 'c fU 4, fa 00 C tl c« oü 2r C re u. c c -J3 "Jr ir 9oC_4.f*C: .71 u ti E 2 v-o c 6 a c"t s B - a I t«3,Oi.2-' V 2 S'öL-o -c-O -O ej£c? sx tl OJ c CL-C O3 ;£f u is ?i" T-' e-. O Li .- 3J 5 D£ O - s a c S J Vy. tn - cj v "i: "c .2 c L. -T-- c N si -L Z] i."E> - -L O -o -- p <L» «JÏ e 5 s s -3 *- 14 iL- 1— j-, ■SP ^;S.: ,C5-, JP "C<> "O R 13 L w E <U.£ -•-E2 &5 U3"0 S1" w «- fc. CD-- O 4J(~NC Cl 'o O 01 7? S C 'C-o°-ï f 4A O O CL SC 1/4 n si: rr ra n -- -E? 4J "O rr -ik J" =56" -- ij c JJ g- fv - Cj -i- >4j 3> S c s -"S n> r -C 3 C O -Z ;r7 -4 S a-5 N 5 w, Cj "O tl 73 p .5^ 00 Jf ew .O- tt S J 4/ C K r" o c c .-4 *- -r - 3 O tyÖ u -'ra C "J n C-QT3 0> 1* Z *t JÜ'G Bi

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1