S r TO TO TO -* TO 1»o /w n Pjt K |f tl 3 3 a. jrt - f* Tc ro v) Si I t* ff n J SL o eayS, o: a f® 3 t® _j •»-© o E. "O. reLl" St 5 3 C "«•Se e 5 o 5 Q.-0 Q. S»3S«nS;? rr^' 9 5oS-z n M a i o a» rt ^4 "T w c 3 „.-to a. r» 2 en f» 3 7"»* Ó-S 3 Sm5§»9JÏ: SP5-,wO<!«<I s-isisï" s S"8 3-f 3 ïa-ïaZC k s-1 a| i *5 H.S 8"s 3 2? 2 CTQ.3 v TL 3- fcö r-rS 2 O O S P O O H C5 s I—* H H Z z 5 z q. a s i e'? S.M S 6? s If o" a a 5? rs-e-s-g «Is 5 - trS® 3 if 1 - 2 a»-Ö| 53-1:2 I 3 8 3 3 I -e n a 5 S 3 2 3 JiüaS.I !srsu&t!£ ?s2fl s i 3 2 5' -2 2 <21 2 af S*TO s 3 o- Ci r» c, 3- w» o> Sf •O tn g <2 5.»" r% 43' -• j» T3 -, n Se» f» 3 -N 2 3 *|3* ?3 9 3 B- 5-0 2 =r =-^_ S'§ 2 2» 2. 5.^° - TT O, 9 CL (3j n» r» V es S--I S cr -re:' 2. TT 32:^ TO 3 2 3 TO M> o Co 2. S °5 "-2! f® iJ ro •5'VJ* 5 2 B- - 5 3 3 TO -5 J K- O L> >- Q. 5 - »_3 :L 77 N £- - ra'93.ï|a.a3 5 *»:?jr*WÏ' ê^ïSïflïlaïs^Sï-i !|a.? gr'S 3a.fi Z^t- 3 «h r» r» <J0 ,2 -t- 3 n 99 M 5 0.3. i'3 S'»flO B 3 ft1 ^••s'irsüsï's.^- |§s{Uef®B8? JH i 5 R"»t a*-"«ï 2 39 5- f 3 E J |3 3-5-s f 3 3 3- s*" 2-=|üf3 9^2-S.^ 3 P f» C 3 a,e5^.r?2^3 Si3 wa.o-n f a-ï?" 3 B. 0 3 g 2 2 a re 5 £*3a*ö.o» w '=5: 2 r» a 2.*» <t> 3 *^*c« S: "rt O Q si3?s-~„ - S. 0» cra_—o** rtg-WSi 2.?3 -.Tft S ?s os-sogsa»» O® 3 I 0 Q. a a. TO 3ni 5 - S- 3 5>2® =,3'ï< 11 ffial »2.3-=3°S£S.8ïiSS2 -< r»S3B>o;aart:3a2oo: S. g 2* S v- 3 ö-. s a. o £3 o ao' s ?r« .r* •n I rt r® ft. rH c t' v» £lO *8. I «s —42 0 -a =T TO TO 0 -- fï fD TP u r 3* 3 "OS-3 n. re srca '?r?ï 2! 2 18 5 1 N 3 3 M 63 yj 3 I 5 f CL. 3 U 63 re 3 - S-S f2 5 n f» rrTO o» 2 - w r 7 3 n 3.r 5.-^ S a, 1 ^*cw 3 2- a.S.S Z. 3 s 3 IS* 3" 3 5.5 s- E- TO <T> -j" r» L5 3 O.R w S* Su* 3 l Co S*-TO CL "O O- J - 5 V»* 3*2 1 «SS -s-'g 3 5 s»' >,^5 g.O." 3 5 ft<-§ 3 3 3«« 5, a»l S^B*1 2 S-aSiiSSS-3 to ffc .5 S3 - H 3" 3> TO S-3 B >3- oT -* TO - H 63 CP V> TO CL CX toi r» t> 3 ^2 E» 3 N o» rt n - "3 2. W S2.e. w M. i_u *i ft V«|' 2 S jr- vu ft w ="3 5 a 2 - =■- n 3 £2 S-*0 m a,t* S 2. 2"* a "a o ff 8 3 2 Sari »5-_ 3 fa.? 2 1 3 3" 3 =- 3 S f1 I O £70 s <s "'tow S 2 g.t 2. f* s5^-cr=:• w L- a <5<S33a»=»c<ag t. «ici.cacsr*"3"3 2 o. 5T n> ~>za S. S a .w' a S S 2 a S 2 0 cx. 3 ri_ B - J5* s^J?a2S3c5?'f*-2 |-g 3 w™.-■ -3,^^=. 9 G.» nj 9w. n, a- O a- 8 ï;?Sïo a:?»?r'?S-af f® -1 S 5! w 5 J to a' o. sr ~P r cr r® ^5.1?» i.'i|o'*i'2-^è. ss-alg-f. 5-,2- L2 3««'«5. »S.= ?i"'aT o »S s" iIsS.isll?t 2C.I8 z M O PI 50 f T3 3 cr S a ia 5: E.-3 3 3 r. s T3 S 3 31 3' f TS s 3 s<s 5"1 .*-1 3I'S i 3f 3 s. 3 3 El^ <3 - t-3 ^vï Si&f"s-€3|:rl* 1 3 g'M ié 3a. 0 1 n» O S5 3 2 3 3 5. 5o 2 f e £-=: 5s =- 5o S.- S S «w - w. U -» 3 *5 63 -»* S." 3-S-SU. s O.S o 9 50-^. _«r 2. a !.J" 09v S s -? 3 3 E. a, 2. 2 5 a 8 a""3' i.r 2 «S3®,* Cm-B-5-S. 5 3 r: 2 c* rn a» 3 O PI z fTS;» Sm M T N w- 5^->- 3«3a3S-S M «■Pï^s-S O Is-oS-S 9 g.|s-rcU»s^«t.§io-S-2!s 53=3320-»^* 0 cr w a. a- cc NsTO 0. 0 o. c* 3 -t-> o 3 2.9.203 3 S i-^-a 3 5.- - 3 s 2 -5} 3 3 a a S S 5" S 3 -È a - J 2 ere N'to to> 2 Ij O 5 f0 "9 w M 1> .3 - a re cr ?s D S 4 S 2 s<s O.S 3 Üs - - 3 s-'g-a w I -re r. 0 0 n *r 'E -• 3 *3 "2 S - 3 N "•3-g N S- -~0™2*ia:0-5g»',o0 -3-s32 2f,HB.' _«-2mra">s:3-o "-°-r="?|ïN 3-gsg"3g 0 s.3ï(iï'SS|i.!bS|5.5»SïS i- Sr B S'.ï= O M9" cSS-r-aa. f-O - n 3 rr 3 Sra E' ar - Sm»rl?TO £-03 S' c. 3 o. a-S-T- 3 5 S." g 3 CS 3 Cc.2.3 2 S-- 2= - 5 o-S- q=€5.§-'9s-3.aS"g s.~ 5 ?rï2a:?3 R 3 Sm 3 - fb *fl_ U- •3 5 *-n ;'- 6 2 S 3 3j- n 3 g r 2 2 n. 9 cl ro 5-d naroO-flj^M-Jl cc2^E*3 J?;33"2E 1 2. sr 2 1"- =SrtS Q-l ~"5 n. -§ S- 2" s=s ?si-® 3 CLn339rtonreU n 3 r» -d 3 O "-ra I re n f6 O, O. 3"©3 'an Qo n j>2 o* »S«!?S5Sn 3..S. 3 t |?B o I 3 3,3 Sr a-fS t<3 Er TO 2 «SL 3-s-S ft t -:§: "s 3 feï! -- ?3« 3 f» 3 3 rk v n n <s "<«5 3 - ?J «!o eg-S-3-3?»' I S 5 «;"o ;N.i§sI-3g.gsi§-3-|.i "a'fs#isfii:s§y g-S-2 sï^'s 3 *|S-SS?3.9-3& o „n*,3 re •o «-S 2 3 3:S".3 3 ft 2 u CL 3 V m ^;i-3^|i§- Chfisi:lijke godsveieeting, ftraalden io hunne gesprek ken do.ir. .- De voorziiter sprakna de gehoudene redevoering, namens hei department ,deze waardige oUden met eeni- ge rr«passelijke diehfregelen aan, waarna dezelven, na genoien gul omhaal en het omvangen eener kleine inzanieling van penningen, tot eenige verfrissching in hunnen ouden dag, dezelve met rijtuig, weltevreden paar U recht terug keerden. V ilgens opgave van den ouden IlendrHt Kersten, is hij, op den 8 Maart 1721, n bij Arnhtin geboren, en dus 105 jaren oud. Htj huuwde voor de eers e maal in den ouderdom van circa 50 jaren, met Ka- ihartna Ronvsmansmet wélke hij flecfrs vier jaren genoeglijk leefdeals wanneer dezelve benr in het kraatnbe) door de» dood ontrukt werd, hem nalatende «wee zonen, waarvan de een nu ruim 53 jareu uud .*53 5.-93 3 a t O.S! o 2 riTTSf I N^l 2- "a sl 3 O w 2 0\ cl O n TO 9. a «.2 aJ ♦o 3 S g If a 3 3 3 (J r» >0 re 2s;S 5 3 S 3 9^*' 3.2-- 3- 3 -•n> ~i a en O -* -* o 2 fags o n -• •o - S. 2 3 O Q. «s; Y TO T3 J r> 9 0 5.5® 5 i ?:S? 0?is337^rgsi, PP? HTJ s» 5 ft -' t-3 r^OQ 2 O f 3 s w ST -8 g 3 3 B 2 o. P 3 3. 3 g- 3 n„2o. ï»-cSa2.ï-" »X cr ra sr 3 E 73 tfl T A u ft 3 2 W 1 O-ïTre 3 O 2 2 b f. -s» 2 s 3 cv S- S il a- a m -5 «®SJ r o at jl-S'i~S-.= v=fSS-5- e S* 2.-2 BJ! CO »- re, i n 2 a.® s 2-8 1 I'S Z s a= 3^.< Z. c-l Isf o.;Ko Zl|I?rsï.l3a.l^* 5 3 --=2f»CTftre?2 *5 - r a i <i crc;: S O o 3 g 2 re 3- s 3. 3 S 5s. Na flechts tien weken weduwenaar geweest te zijn, Irad hij andermaal in den echt met zijne tegenwoor dige huisvrouw Katharina Meisciendie toen 49 jaren oud was, bij wie hy twee kinderen verwekte, her eene in haren ouderdom van 50 jaren, en liet andere in haren ouderdom van 55 jaren, waarvan de dochter hun rioor dm dnod omrukt werd in den ou derdom van 28, en de zoon in de jeugdigen leeftijd van 15 jaren. In den langdirrigen tiid des levens, hebben deze ouden, tot in bet laatsiverlorpeb jaar, mei zwaren handen-arbeid den kost gewonnen, til wel 111 laaifie- lyk te Ansterlitz, nabij Ztisi, in deze provinc;e; van waar zij, door emige meuschen vrienden re Amersfoort; omtreni een jaar geleden, aldaar zjjn opgenomen en verzorgd en alwaar voor her verder onderhoudge- durende deu nog ovei geu leeftijd, vau dezelve, de uoo- 5V C res O TO S 5 3 3 I 5* c? *2 2» ft n 3 2 08 t Q. 1 -B tr - 5 sx a ft f» a 3 n - 5? O 2. 3. ■J Crq O» drge maatregelen gennmen zijn; en het waren eenige van deze menscbenvrieuden welke, op de» 27 Maait dezes jaarsniet deze waardj.-e oude», aa» net huis ter Heide, gelegen tttsschen U.ucm en Amersfoort hun gouden bruilofts-teest Viertten. s-Graven li Age, den, 9 Ju'Ij. Bii befitiir vm een 1 Juli} ticeti Z. M. hcpa;>ki de vergunning tot bet zuiveien en verftanipen oer irqilen van de mee krap te df en voortduren onder dezelfde bepalingen als bij belluit van 6 Augustus 1822 züd voorgcscijre- ven. 0 T T R o a at 4 den ic 7 >!tf. Vrijdag morgen is A"* K<»-.j)ugii» f verge/.eid door den Prins baren broeder en desze fs temahn f te Atrft.rdam, mtgere den ter bezigtiging van bei museum* terwiil inmiddels Prins Adtlbirt a;cIi na r de nieuwe flaos herberg bt- gevea heelt, om net «ieuw gcbouwde ^oopvaardij- schip drtó Gehroediers fcsDTfeht p jp-c r» :ZZTUW SSTuirJSSg-gi zelve» ^-rDilt Maarlet» vertrokkei», wur Hoogs'de- zeive ee„ 7g?' kerfe ^"oortt' ««- Koster u'ebvf^ dr"kkeD vin Laureirs Jatv zoen. ZXhèbZn ar,IM ReJe Wurdea bewaard, t>ezlg- in den h vervolgens bezochten zij het paviljiea ten ve"'"Je'idc» de reize naar Katwijk im etude aldaar de groot e zeeOuis te bezien tg hebben de s®"venhaBe aantekomeu- Satordag van H M VurS!e,,J!ieB®.r««'da''n^n - f* gezelschap an tl. M. er» van Pnris en Prinses F'edtrik her l»kn'in f TSeC,n 'n'-sH3?e bKocf"' e» gézamen. gu, gcjaa^ 11 UJa"ddaS «ne toer naar Scbevenin- ffeuen ochtend is H. RT. tie Kontnaih, vergezel {Utt vtrvt/g of do idt i/êdz.j

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1