T 8 r •I c w m 3 f i ut 9 »rs) P*- <>^4 |,e jr N*. 55- ZIERIKZEESCHE Dingsdag SPANJE. Madrid, den ai Junij. Dezer dagen is sillier openbaar gemaakt eene Koninklijke ordonnantie waarbij elke Spanjaardwelke gedrukte of geschrevene boeken, en bescheiden, beneffende de vrijmetzelarij, de Com- tnunerosde Carbonariof eenig ander geheim ge nootschapin zijn bezit heeftwordt gelast, dezelve, binnen acht dagen, bij de bevoegde overheid in te le veren,'op ftraffe van als schuldig aan gekwetste ma jesteit te worden vervolgd. -- Het gerucht loopt, dat de tegenwoordige Fran- sche ambassadeur, de heer de Moajlier, eerlang zal vervangen worden door. den heer- de Rayncvalwelks kunde en ondervinding algen-een -bektna zijn en ge paard gaan roet eene loffelijke matiging. Men heeft reeds voer eenigrn tiid verzekerddar ;Z. M. de Koning, den Keizer yan Brazilië in ruiling bad aangeboden een deel -der vocnnialige Spaansehe volkplantingen, in welke het Spastisch gezag niet meer wordt erkend; thans meldt .men dat van wegen Bra zilië daar niet op is geantwoord, doch dat Groot- Btinannie tegen eene dergelijke ruiling heeft geprotes teerd. Laatstgenoemde mogendheid dringt fieeds aan ©p eene erkenning van de onafhankelijkheid der Z uid- Amerikaanfcbe gemecttebestenen verzuimt riet bij herhaling liet regt te doen gelden, fie welk hare on derdanen hebben op de be'aling dier Schuld Vorderin gen, welke reeds door het condhuftoreel gouverne ment zijn erkend. Van de zijde van Rusland daar entegen wórdt Spanje in bare weigering^ ooi .Be:: gé it nero de gemeern. besten. onafhankelijk te vetklsren, ott- detfleund Rome en Frankrijk, zegt men, blijven.in deze aangelegenheid eene flipte onzijdigheid in acht jietnen. - t Men heeft dezer dagen een paskwil ver.spr.eid waatbii Giiekenland vvori't v; orgedtagenais geheel aait zich zelf overgelaten en gekwikkeld iit een'öo'iTog Bief een overmagttgen vijand, en ech'er uit'alle de ©orden van Europa nnririftann ontvangendein tegen- ftriling van de gevesiig.de Monarchie van Spanje, Welke nergens voor eene penning krediet kan vinden. DUITS (TH .LAND. Hamburg, den 30 Juniv Vin Peters-burg. meldt tnen dat ne Grootvorst. Af/eAac/,.,den :9 van daar Baar Mosccu ver rokken is, Ue geheimraad araaf Thechn, die by liet departement "van buiténltmdsclie .zaken behoort, is- ftadhouder van Odessa geworden ,en zal ook, geilure.nd? de afwezigheid van den graaf pan Jf'eronzoffden post van gouverneur-generaal van Nieuw-Rusland c-n van gevolmagtigden commis saris irt Bessarabie waarnemen. Sedert der) 15 heefr het oppergeregtshnf zijne zitting in het paleis van den befttiderendc senaat begonnen. Behalve de gewone hoofdwacht doet ook de ridder- garde den dienst san dat paleis, zoo dikwerf bet hof vergaderd is. Keizer Nicolaas beeft aan het leger van den Dón, ten bewijs van zijne honge toegenegenheidden sabel geschonken, w,-!ken Keizei Alexander gewoon was te dragen. Den 21 Mei heeft het donsche leger dit geschenit plegiig omvangen, en daar aan zoo grooie Waarde gehecht, dat alle kozakken-kinderen van tien tot vijftien jaren oud dit feest hebben moeten bijwo nen, ten einde bet lang in gedachtenis blijve. Ook hebben de kozakken bedoren, dien dag alle jaren te vieren en uit de vrijwillige bijdragen re Nieuw-Tscber- feaskeen infiitnut voorde opvoeding van weeskinde ren op te rigren, waar aan de naam van Alexanders- huis gegeven zal worden. In hei vbfige jaar heef de waarde der gnedertn in het Rusfische Rijk ingevoerd, 185,706,835 roebels be dragen en de uitvoer 234,731,448 roebels, en dus 55,004,613 roebels meerder dan den invoer. Uit Noorwegen schrijft men, dat de Rad Fre- drichshall den 18 dezer geheel in den nsch gelegd is, iret uitz ndering van eettige vveinigë in (leen gebouwde kuizen, en dat ook de gehouwen van devesting Frie- «ïeviksteen, doch niet de beneden liggende forten eene prooi der vlammen zijn geworden. Door de moed en de bedaardheid van den commandant, is gelukkig nog «en kruidbuis, waar van het dak reeds afbrandde, behouden gebleven, en zijneen honderdtal gevangenen, die tot vesting arbeid veroordeeld warenniet alleen in toom gehouden, maar zelfs tot de blusfing van den brand gebruikt. Van den Mein, den a Julii. Dezer dagen heeft men bij den Ssxischen gezant bii de bondsvergadering, de glazen ingesmeten. Men beijvert zich zeerom 4c tlatigrs vau dit wanbedrijf op te spaten. Sat -- •"V l*. IS26. COURANT. den ïi Julij, GROOT- BRITTANNIEN. Londen, den 5 Julij. De poging van denbeer Broughamom zich door het graafschap Westmo reland tg doen verkiezen,'is mislukt. Zoo hls wen verwacht had is Hlint geen lid van het parlement geworden. Toen de iw.e andere can- didaien, de heem Difkinson en sir T. Lethb.ridge tot leden verkozen waren, heeft hij het volk nog aan gesproken en ooi ie toonen, dat hij geene persoon lijke haar aan zijne mededingers toedroeg, legen welke hij gedurende de verkiezing de schiikkeliikfte scheld» namen bad gebezigd, schonk hen'openlijk eene fl.-.-ch beste schoensmeer, >vaarin hij-tegenwoordig gruuren handel .drijft,, .hetgeen een biii eiigemcen geiach ver wekte en de verkiezing vroliik deed eindigen. Met een schip, dat den 28 Febrnarij van Cal. cu ia gezeild is, heeft het gouvernement ,cte fR.ieie tijding uit ae Oost. ontvangen en daarmede de bevesti ging van het hervatten der vijandelijk lieden mei de Birmans. .Un -hei latpfte rapport vgn den generaal sir Archibald Campbell 'hliikt, dat'hij naar Ummeraponra yu.tnrufc e L rd Cumhrmerc was op zijtie terugreis van .lltmripore naar, Calcutta. In Valencia, ee te voorname ftad in Venezuela, is den, 29 April een opftand uitgebrokensan welks hoofd zich ne geuena! Pacz bevindt die door dé troepen en inwoners dier ftad en vatï'Pino Cahello tot, pre ft lent .van Venezuela ongeroepen is. De gene raal Pacz was eenigen tijd te voren naar Santa Fé de- Bogoia., den ze-el van bet gouvernement van Colum bia opontbodenten einde zich te verantwoorden we gens de kirgte, dat hij misbruik gemaakt zou heb ben van zijn gezag, en de generaal Escalona was be- noemd om hem sis bevelhebber van fier department Venezuela op re volgen; dcch hij voldeed niet aan die oproeping en was juist rret zijn (lof in Valencia wen hei oproer uitbrak. Het plan der révolutionnai- ren scheen të.ziin, om een federaal regeringllelsel in Columbia in ie voeren. Volgens andere berigten zou Pacz in den zin heb- ben, om Venezuela' tot een' onafhafikfelijkén ftaat te verklaren, en marcheerde hij aan het hoofd van om trent. 2.oco man naar Caraccas, orh'die plaats ook in zijne plannen te doen deeien, hebbende hij reeds aan de inwoners van Caraccas openingen 'geJaan, om yan dat departement een federativen ftaat te tnaken weike er aangenomen waren dewijl men er sedert lan gen 1 ijd misnoegd was, van zoo ver van' den zetel des belluurs verwijderd te zijn. Bij het uitbreken dezer omwentelingzijn in Valencia ongeregeldheden gepleegd en hebben eenige menschen het leken verloren. Te Laguaijra en P r o Cahello was men beducht voor onrust en de 'Engefscbc consul had aan den officier, die de Britsche zeemzgt bij de eilanden onder den wind -commandeertgeschreven, om een schip te vragen, ten einde des noods de Engelsche onderdanen en hun ne eigendommen te beschermen. De gouverneur van Cöracou had met hetzelfde oogmerk twee korvetten gezonden naar Laguaijra en naar Porto Cahello. De admiraliteit heeft twee schepen Adventure en Beagle, onder bevel van kapitein King uitgezonden, oui de Zuid-Amerikaanscbe kusten op ie nemen en eerie verzameling te maken van vreemde en zeldzame voorwer- ren der natuurlijke historie. Zij moeten de kusten van la Plata, Paraguay, Patogonie, Terra del Puego aan doen en kaap Hocm omzeilen. Maandag zijn zij van Plymouth vertrokken. In de eerfte dagen van Mei werd de blokkade vsu Montevideo deeds voortgezet, en hadden er de Brazi lianen omtrent 50 oorlogsvaartuigen van allerlei grootte. Zij waren van de nabijheid van Buenos-Ayres vertrok ken en kruisten nabij Point Indioen desnieuegen- ftaande was het eskader van Buenos-Ayresonaer den admiraal Brownherhaalde malen naar Montevideo heen en weder gezeild. De daling in de publieke effecten wordt gron. tendeels toegeschreven aan de ongur.ftige geruchten welke in omloop zijn omtrent den daar van 's lands iukomden, gedurende het laatde vierde jaar, F R A N K R IJ K. Parijs, den 2 Julij. De telegraaf tusschen Ba- jonne en deze hoofdftad is dezer dagen zeer werk zaam geweest. Men twijfelt nietof de Portugeesche aangelegenheden geven aanleiding tot deze drukke cor respondentie. De dagbladenwelke als de organnen van de zoogenaamde pari; der fesuiten worden aan gemerkt, geven thans hun misnoegen over de invoe ring eener confti'une in Pmugal .ten duideliikde te Hu vervolg op d* kant van deze blaih. b gf as «J u tJ T3 OJ etc c - «J CU ff, O r- S& S .'jB o E? 4-» vt a< Ssï^Ego •o t; 'S - J 1 jj 0 S ïJ O ai n H u aj u. eet -f *5 2 Ji J:"£' 9J 3 o. 0 rr CS -a ff, n ra cv o.;;-— aj-C it S-s - Q.^ 13 r 8 - -S B.S e^ü" - fe J c. <u ex D --o - - £a,s^??.ss ffs s' c a - -ê 5 V r- -J— JH'Z 3 -o V. r O! ëïs rs ai JS C O» j~ 0> èn <U li V jz -ex^ a tie A> c 0 s c c c ■r S'Jï S O JJ -C5 V- j. 04 rw <14 ^3 *TV f-t n j •S"0 Q <- 4J 5J U 3 8 -lx! U 4j rr <±f P c - C— u p. N t; 04 et" -- bx. ti F, y o» -,-c 1 2 2 V M -C I «C ■*-> C5; O C 44 I 1 R c C "J 'ff d d "O 04 C3ï5 _o t» cS o e '=r». 5 s -ï ói& s 5 n O P"® -O ff, -= ai-e -Q 1 -C 'f3 •- D JS U ei R I S3 t-i O C .ïi z 1> -rr- O O -a 04 w_ OC f? - C C CL c£ V c 0 5 u. o7 O oi ■O IS--o 73 - 04 '-ZL ca -V-s SS «J - Ir IJ nr_ 0 .-ae-eS g .2f-=. =- ffj u (U e c E,-S -S C- -d >J 1- ci cx: c w 2J 04 -4 ca 'j es J2 Tr. JS fj -r "f -S C4 2 C <U. s 3 r, 2 C "C a - ts cn ,f o c s üm 0 F e <u Vj s ff.s - 3 e 1 Ol -o 2 01 O "C Hff. 00 s» fc E O. 04. 44 o 04 {H- 5 N G ffi.-— A O F s 1.5,'w-f C «J 01 e ca Ol r 10 ™"1- L e O J a» c t;J. al - F - y 5 o Os ct ff M 2' t i4 - t_ I -ss. c d JJff u Oö5«a- QL^ff. M u 04 ClO ï-C? ex" u c4 u i|s*i t t- u Z Oi. 04 et D "2 a 04 CO 04 O 73 t"3 ee jz SI M- a -g o 2 ti -O «5 2i 3 *f2 TJ k4 5» rg <u .5 JH at ju 8! 9 h. o ea u c gs Cj o --3 .5» u— CTJ <L» OS "O 33 c" *a - Jff Iff GO 13 c e- F - - - w- =3 o o -F ^5 .2 -a S S i "2 "*5 b -c L t; c exeü 73 c C c Bo rb© Ir? £4 -F <i» 04 <S C3 94 f 3 - 1- «e -c r. H es c n -s m i« y - H. 04 - e Cl.73 cs: - g-a >'C-5? - -ï-g rr 6 C" bj. e», Iffff n 54 rt w, 73 a. m'O 2-g 2.2 =*.'1 a Sd B 2 S w 0 c vk.1- SS If M S -S H- M "3 "s e 3 K a E e ,>i c 2-B J^O J -4 .ss a rr o T3 CJ - 3 44 _<54 'H Öa S ös e .EF-D •Q (J II fff J= o otc r" a <<-. 1» w *t3 V- Ofl WC'.' Sj-SiHiN- C eo Iff f- ij e» 5» ff: 2 n cti «3 m U «i'2 S .2 g S Sb i: t, i' O tJ ^.&i - .- 0 5 -c q 04 -S, ^2=3 u y s fS cc-.ffS. <u -rr, t-> <04 <-i— 04 r-, -- rt O T3 5 c U O 2 <3 a, -t.-3-aC.a4 -D ^ÏJ - s ?6§i 1 g^a-EigUls; -9 g ra Sr. .JdC o «-• o. j=\ 2 c -c s - -c .5 c -• 'S <LI 5 - y w c 5 ac.5 S ff U4S 3 CD tff c/ r; «4 3 w ffl N Q -O J ff 2 6 r-^Ca •ec- -Pt, -accu c 04 eo c «4 T3 C3 W 1 S 1 c ;=j. u 04 c ff= c 14 73 >5 oj -O C ca r: u =3 's 5 «4 04 c 04 6 «j O -C 0 -C u Vi 04 ^4 00 ex 0» ffc :c 2 f. - .9 5 c •a jff- 9 s 5 C c^3 i a c .2? 73 ffg 73 o - U b} se jff S E u -a .ff* 2 C _35 3 "-5 '-H «4 pS o c oC^ ;l I

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1