N'. 54- ZÏERIKZEESCHE Vrijdag COURANT. den 7 Julij. I -. - ra DUITSCHLAND. Berlijn, den 57 Junij. Met berigten van den 17 uit Petersburg verneemt men, dat Z. M., Keizer Wicolaas, den 13 Junij het navolgend manifest heeft Uitgevaardigd Uit ons manifest van den 31 December, hebben onze getrouwe onderdanen het beftaatt vernomen van een complot, hetwelk het omverrewerpen van den troon, eene verandering van de 11 regeringsvorm, de vernietigingen van al hetgeen het vaderland het heiligst acht, ten doe) had, Wij hadden een raad van onderzoek den last op gedragenom deze heillooze samenzwering in den allen deele uiteen te zetten, dezelve in haren geheelen Omvang na te gaan, tot den wortel van het kwaad door te dringen, van de uitbreiding van hetzelve en reeds gemaakte vorderingen te doen blijken, en ons den uitfiag van dit onderzoek te melden, niet op bloote vermoedens, maar op zekere, onlochenbare bewijzen. De noodzakelijkheid vorderde in dezen een naanw- keurig en zeer uitgebreid onderzoek. Toen van de eerfte dagen onzer regering af aan de ondoorgronde lijke bcfluiten der Voorzienigheid or seen afschuweliik opzet deeden kenmerken, hetwelk gedurende tien ja- ven in het duister was gevoej, hebben wij tevens den vinger Gods herkend, welke ons zigtbaar onzen plig; «11 ons gedrag aanwees; en hebben wij te meer de heiligheid van deze onze verpligtingen gevoeld, daar de oorsprong van het complot van langen tijd voor enzt komst tot den troon dagteekende, en geenzins Onzen persoon alleen, maar geheel Rusland bedreigde. Zoodanig waren onze gedachten bij de benoeming van de comroisfie van onderzoek en zoodanig waren de beginselen, welke derzelver werkzaamheden moes ten leiden. Na eenen onveruineiden arbeid van 5 maan den, en 11a zorgvuldig ie hebben beproefd elke omftan- digheid, elke bekentenis, elke daad, met verwerping van alle veronderftellingen zich alleen grondende op de klaarblijkelijkheidop de bekentenis der beklaag den, op 20odar,ige middelen vart overtuiging, als welke geenen twijfel trieer konden overla en, en tevens aan de aangeklaagden latende al her vermogen, hetwelk dezelve ter hunner verdeediging behoefden, heeft decorn- mikfie het oogmerk, hetwelk zij haar had voorge- field, bereikt, en ons een bepaald verilag, voorzien Van de noodige ectre bescheiden, voorgelegd. Uit eene overweging van dit verflag ontdaan twee soorten van beschuldiging, van zeer verschillenden aard. De eetfte, van het hoogfte gewigt, betreft hoog verraad, door onderwerpen, langen tijd te voren ge vormdroet de meeste hnrtnekkigheid doorgezet en tot rijpheid gehragt, altiji doelende op het misda dig oogmerk, hetwelk men zich had voorgefteld. De tweede betreft dwaling, re weeg gebragt door zwak heid van karakter, door een gebrek aan doorzigt,|om het waarachtig oogmerk der zamensweerders te kun nen doorgronden, door het oogenblikkelplt opbruis- jchen der driften, gevulgd door berouw, en betreft jn het algemeen weifelende oogmerkenzonder bepaald doel, en in allen geval zonder eeltige dadelijke mede werking tot eenige daad tot oproer. Men gevoelt dadelijk, dat de aangeklaagden van de tweede soort alleen aan eene ftraf, geschikt, om hen te verbeteren, kunnen worden onderworpen; de personen echter, welke door de eerfte beschuldiging worden gedrukt, die min of meer tot het middenpunt van het complot behoorden, die deszelfs doeleinde kende, alle deze zullen, 6choon niet alle even ftrafwaardig, in een en hetzelfde vonnis begrepen worden. Wij hebben de regtbank, welke mer de uitspraak van dit vonnis zou worden belast, zamengefteld uit de drie eerfte ligchamen van den Staat, den rijksraad, den beftuderepdesenaat en het synode, en hebben daar eenige personen, zoo uit den militairen als den bur- ger-ftaatbijgevoegd. De prefident en leden van den jaad van onderzoek zullen geen deel van deze regt bank uitmaken. Door eene dergelijke benoeming heb ben wij niet allen de oude gebruiken willen behouden, juaar ook doen ziendat wij deze zaak beschouwden als die van alle de Russen, welke het vaderland be minden, als de zaak van het gelieele Rijk. Het lot der aangeklaagden aan deze hoogen raad opdragende, wachten en verlangen wij van denzelven geen ander dan onpartijdig regtgegrond op de wet op de kracht en klaarblijkelijkheid der bewiizen. Zoo dra het vonnis geveld zal zijn, zal hetzelve met de gebeele regtsvorderingen worden bekend gemaakt." Bii eeite ukaze vsn gelijke dagteekening, heeft Z. M. graaf Lapuchin, en bjj on'ftenlenis van denzelven. Prins Kurakin als prefident benoemd van den hoogen VhVrtWjh ^£}»s V - '/*v P' -■£ 1i *j V «t» 0 2 2'Oe-jS s®* .t: - -D 3 - *- - >00 0 0 2 O' c r-p c •- Z s» O •- dj 0 3 73 "Z sx e O s g - 6 m 1 'u .^,3i w S sa» •- t3 -O -a c 5 •n 5 r* "O c 0 raad den minister van juftitie belast met de functtetj van procurettr-generaal, en voorts benoemd als bijzit ters: den geheimraad Galofkinden generaal Lange ran, geheimraad Strotganofde generaals P'iano/f, OppermanLambertStniavinKorozriinePaske- vitschEmmanuel. Kamarafsky Zakrev/tky en Bij' stront den seuaieur van iVJascou Kouschnikof. Z. K. H. de Gro»tvorS' Miehaêl is uit M>scou in Petersburg terug bekomen. Frankfort, den 27 Junij. Naar luid van bij zondere berigten uit Konft-otinopel heeft de Eogel- sclie gezant van den reis-efcnrlidie Item Iteeds bij monde heeft veizekerd, nat dc Porte nimmer met de Grieksche insurgemen zoude onderhandelen, een schriftelijk antwoord dienaangaande begeerd, doch is van wegen d<en ambtenaar geantwoord, dat hiial vorens daartoe te kurtaen overgaan, de zaak eerst den divan moesr overleggen. Men meldt uit Bucharest, dat de Porte wel is waar ziine troepen uit YVallachije heef laten aftrekken, doch den zoon van den hospodar als gijzelaar in Kon- ftantinopel heeft gehouden, en dat hij in dien ftand van zaken wissels op genoemden landvoogd heefr af gegeven, ten bedrage van 300,000 pias'ers. Men wil, dat de Hospodar in den beginne de betaling heeft geweigerd, doch naderhand, den toeftattd van zijnen zoon in aanmerking nemende, een gedeelte der som heeft betaald en da; de Sul an dus, ook zonder troe pen in Wallachijé te onderhouden, ondetftaud van daar heeft weten te trekken. Volgens berigten uit Servie van den so M.'i heeft de landvoogd Milosch destijds die genen zijner land genoten laten ftralfen, welke voor eenigen tijd eenen opftatid tegen zijn gezag hadden trachten te doen uit breken. Drie Itoofdaanvoerrera waaronder twee gees telijken zijn de handen afgehouwen, de tongen uit gesneden, ett zijn ïlzoo aan hun lot overgelaten; 24 andere zijn doodgeschoten en op 'trad gelegd, en nog 12 medepltgiigen zijn door den hroeder van Mi losch naar Schabaez gevoerdom aldaar te wotden geradbraakt. Men noemt als den ftich'er van dezen op. ftand den zoon van den bekenden Cserni George doch deze schijnt zich in tijds tc hebben geburgen. GROOT - BRITTANNIEN. Londen, den 1 Julij. Het schijnt thans vrii ze- ker dat Cochrane zich op reis bevindt naar de Midde- landsche-zeeten einde, zoo mogelijk dc Grieken te hulp te komen. Het vaapuig, waarmede hij van Fal mouth is gezeild, is een zeer fraai jagtvan een be middeld burger van Londen. De ftoomboot, welke onder zijn onmiddelijk bevel moet worden gefield, zal, zoo men zegt, lange 68. ponders voeren, welke bepaaldelijk tot dat einde zijn gegoten. Zoo men ver zekert zal hijde magtwelke onder zijne bevelen zal worden vereeaigdalvorens naar Griekenland te zeilen, in eene der havens van de Middelandsche-zee bijeenbrengen. Het zal bem aan geene bevaren, moe dige Engelsche zeelieden ontbreken, en onze nieuws schrijvers vertrouwen, dat ziine aauwezjghcjd te mid den van eene Tttrksche of Egyptische vloot zal zijn, als die van een adelaar in eene duiventil. .2 u -u e®-* 5 o ,S>7 es u r» -c let a u Z O (j 10 5 "O -o X W (O O v«>» 1» 5 s u -«§■ O -a c 2 r5 o 00 -A N ja n i> 5 OJ JÜ I - 5 z.<i S? •>■0 Z ■S «- O 1» N ti C bX) 5 g 1 .5 S 0 V i- - i> y Si J3 T3 a 1- U SU Zi JZ Qfc ÖD M T3 3 C^) O •S' 5 U o *c n - X» - *5C -c C S "•I5 «J TJ c B - a 3 ij I T5 Saïr.sMs ■71 1 tu C O 2-i 0 S I -2 j aï 3 s tv -r XT ïJ 3 -Q oa 5P n a QC 3-3 OC et T3 - 3 "3 "A lu u r- a .e S f? u tu 3 aj u u D ±1 cd t_ tu 3 O aj tt x» xz Jc "3 "a lO oc S Xi O Q. Ox •O oi ij "v: ra - w .3 r: uO 3 D, —o - 2 S s s.s-§ tS 3 u, j; - 'O (fl J «tUCTj3ü3i'x»0 5.T3 «^=-0 N QOQOÖD 21 *- S U tl r> t< E o c J» 3-D 5 wc:5: CS c -w g O AM C Cl 3 e0 Dz c "3-te - O w - m OX S 0 3 ?P .Si 2P m «50 c "S -- V a j- jut tu u -c u w o E o -"b. tn j3 P gj (ƒ2 r* -o i- n E "SO OC *c t -3 w -C c -po, r"E N o o a - - 0 O -r? o co S o a 3 "c o a> fes 35 C X. e 3? - -« - qj (U 4, co XJ OC re Sr U I- 50 CC 03 O 3 te ee ■5«1, B t~ F R A N K R IJ K. Parijs, den 29 Junij Ue conimisfie van onder zoek van Ouvrard heeft dezer dagen gehoord zikere Poisson, die zich in der tijd heeft beklaagd over mis. brtrk van gezag vsn de zijden van den generaal Guil liminot. Men wil, datdecommisfie op den weg is, oin cetten hoek van den fluijer, welke deze zaak fteeds heeft bedekt, op te ligten. Sedeit het minis-erieel blad het gerucht van het zenden van meerdere troepen naar Spanje heeft tegen gesproken, meent de partij der congregatie, dat de prefident van het ministerie, onder de hand ondeirigt, dat de afkondiging van de Portugesche conftituiit wei- ligt in Lissabon eenige mnefielijkheid zoude ontmoe en, het denkbeeld, om de Fransche kriigsmagt in Spatje te vermeerderen, vooreerst heeft laten varen. Van de zijde der Jesuiten wordt verbreid, dat de afkondiging in de daad zonden hebben plaats gehad, doch dst de tnenigte leven Miguel had geroepen, en de Engelschctt baoVgenoodzaakt naar hunne schepen op de Taag te vlugten. Dit gerucht schijnt evenwel geheel geen ge loof te verdienen. Tot dus verre heelt men nog geen ftellig berigt van den ontvangst van het ontwerp in Lissabon en van den indruk, welken hetzelve aldaar op het leger en op de menigte heeft gemaakt. Men verzekert van verschillende kanten, dat, terwijl Koning van Portugal eene confiitp-ie poogt {rics vervolg op tl» kant van deze bladz.) 8 M O M C M O fc. *0 fe C (a 3 «j ca t* w •<3 tas) T3 U'WWj O T3 W t- s g - S -S 2 fcO: - 5 C "O 'O N S u. XJ - c - u «tö 1 C 11 U b -* Z v j= p C "c o" 3 B "E-ctS o c G N P- - QJ S r-C 3É e c <u ej po „E to "3 ,J »- E w c ac ct; ■5 -e C «-i fe- ra 1. ó3 U -n O- C5 ClC' -ü r: gj tl» 3 ad, - 4X t C- "o c 0> c u- i- r: ti f 2 1 >■55 C 3' O» ty -O C S T3 -r-, s tm gj ÖB GD - - -f Z*' M 2 C S O (l tp t! 3 B t: u 3 i-J 3 E a Ce t> *.E O tl - M s- io m 2 sg .2 C "O fiJ urj si c V 2 D 3 if Q. C •- 3: o O, O •- n <u tx. ra o O c» c <LI ra t: c- o •- t S -o s 1 -0- 1 Q_ W 2 .sr- ÖD u S vC to O v P&rQ' E St - t/5 O 3 "X TT '3 6 3 M C 3 f o' O O c" tl u S tl 66»

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1