Dingsdag den 4 Juli], lz 1 s g I r.vcl N£ 53. ZIERIKZEESCHE duitschland- Frankfort, den 57 Junij. Een gedeelte «3er Israëlitische gemeente van Maintz, heeft ia 1823 een genootschap opgerigtdienende, om een aantal Israëlitische kinderen bij Chris- Gen werkbazen te beftellen en hen een ambacht se laten leeren. Behalve het leergeld wordt aan de ar»er, ook kteedeien en eene teerpenning van wegen het genootschap uitgereikt, indien gij na verloop van den leertijd op reis gaan. Verscheiden zijn reeds volleerd en reizen bui- teniands, en thans zijn weder 15 leerlingen geplaatst. Te Berlijn is ten voordeele der Grieken eene nieuwe opera van Spontini gespeeld, wel ke vertooning de Koning tnec zijne tegenwoor digheid vereert heeft. Men verneemt van Korft.intinopeldat de Engelse he ambassadeur den 19 wederom zijn tolk raar den reis-effendi gezonden heeft, om een cathegoriesch ao'twoord te vragen op zijne voorfteilenten behoeve der Grieken, waarop den minisier ten antwoord zou gegeven heb ben, dat hij die voorfteilen aan de i divan of gan den ftaatsraad moest overleggen. Uit den Archipel schrijft men, dat de na burige eilanden, van Hij dra beloofd hebben, om met alle magt, tegen een aanval der Tur ken te zullen bijftaan, maar dat de Grieksche opperhoofden oneens schenen te zijn over het ai of niet volhouden van den oorlog, en dat een groot gedeelte der zoogenaamde naüorale vergadering van Epidaurus volmagc gegeven heeft aan den Engeiscben ambassadeur, om den Sultan, onder zekere voorwaardende onder werping der Grieken aan te bieden-, hoewel die voorwaarden van toedanigeo aard zijn, dat men veilig Haat kan maken, dat de Porte die lifet zal inwilligen. Volgens geloofwaardige brieven uit Bucha rest. van den 3 dezer, heeft de Porre dadelijk na het verirek zijner troepen uir de Voriien- dotnmen, 00 den hospodar, zijnen zoon, die als gjjzelaar te Konftantinopel is, een wissel van 300,000 piasters doen trekken, welke deze, naeenigen tegenftand gedeeltelijk betaald heeft. Men gelooft, dat de divan dit middel uiige- vonden heeft, om aamienlijke sommen geids Bit de Voiftendomtnen te blijven trekken. GROOT-B RITT AN IEN. Londen, den s8 Junij. De verkeizingen Jo.open ten einde. Hunt en hebben geere kans om verkazen te worden. De eerste wil alleen den ftrtjd nog volhouden, orn aan zijne mededingers onkosten te veroorzakenen de an dere, wel ziende, dat er voor zich, te Preston, diepte hopen overblijft, wende thans zijne po gingen en d'e zijner vrienden aan, om den kandidaat IVeod, te 'doen benoemen, een groo- ten voorftander van eene parlement hervorming. Vrijdag hadden verscheiden personen, meiknup- peis gewapend, aan den "ingang der plaats,, waar de verkeizing geschiedt, post gevat, welke al le 'fciézers, die niet voor IVood wilden llemmen, aanvielen en met geweld beletten, om zich van Bon kiezerpligt se kwijten. Op de Hustings of de- ftel!aadje,.op welke de kandidaten fton- derv, ging het roede niet zeer ordelijk toe, daar bit niet zonder moeite was, dat de kapitein Barrier, die zijnen mede kandidaat Hood te lijf wilde, door zijne vrienden regengehouden werd. Wood werd openlijk beschuldigd van bet gemeen door het uitdeelen van Herken drank tot oproerigheid te hebben aangezet en het door zijne handlangers met ftoklten te hebben doen wapenen. De politie scheen onvermogend, om alleen deze sqhiikkeiijke wanorde re keeren en ds raaire bcSlcot, om de militaire magt te hulp e ja c M -- O aj 3 ,2 <u a c- o W. t.fi c O o M a u n.s, .5 «dw «3 T3 n c "O 3 C9 CjZ-, «- Z. 3 bjQ-a (U -O COURANT. re roepen het geen van goed gevolg was» daar het gemeen, zoodrahetde dragonders hoor de aankomen, uiteen liep en de maire, door zijne conftapel* geholpen, eenige der belhamels arresteerde. Van het ministeri van buitenlandsche zaken zijn depêches afgezonden nsar Buenos Ayres voor sir Carles Stuart, Zijner Majesteit fregat Nort Stardat naar Afrika beftemd was, is van Porstmouth uitge zeild en beoosten het Breakwater geftrand waar het in een zeer gevaarlijken toeftand ligt en waar schijnlijk zijnen bodem aan merkelijk bescha digd heeft. FRANKRIJK. Uittreksel van een particulieren brief van Mar seille, van den 17 'junij ibtó. Heaeu ochiend is van hier het schip la Duchesse a' AngoMmenaar Griekenland en naar Turkije venrokken her heelt Philhellenen en krijgsbehoeften voor de Grieken aan boord. Na dezelve t e Napoli re zullen ontscheept heb- ben, zal het zich naar Salonika, eene ftad in de Turksche magt, begeven; het zal aldaar man- schappen van die natie en voor hen beftemde k'ijsbehoeften ontschepen; de daadzaak schijnt ongeioofelajkzult gi/ zeggen; niets echter is W3arachiig.-r. Het vaartuig waarop wij ons inschepen, heet; la' jeune Emilie Hetzelve zal manschappen aan boord heboeo, als ook kri gs eo mondbehoeften voor eene som van omftreeks 400,000 ftancs. Ook verwacht men op hetzelve den graaf de Har cour tlid van het Grieksche comroitte van Partis. Men zegt, dat hij met eetie zending van groot aanbelang, zou gelast wezen.. Men bouwt hier thans een schoon fregat voor Ibrahim's rekening De zaken der Grieken Haan zeer wel. Men heeft bijna de zekerheid, dat Ibrahim voor het einde dezer maand Morea zal verlaten. Zijn leger is voor Missülunghi verwoest gewor den. Van eenen anderen kant, zullen u de dag bladen van de veranderingen bij het Grieksche gouvernement voorgevallen, kennis gegeven heb ben. Hetzelve btrtaat thans bijna geheel uit krijgslieden Dit gouvernement is op hec oogen- biik voor Griekenland hec voegzaamste In eene der laatst gehoudere iilj;emeene vergaderingen, it bedoren geworden, dat., Wgnneer de krijg zal geëindigd zijn, Griekenland; een coriftjtutioneel- monarchaal gouvernement zal eriangen, en dat het opperhoofd za) gekozen worden uit eenea der Euro.pische aldus geregeerd wordende Sta ten. Men voelt da onmogeh k-heid om dar op. perhoofd uit de natie te kiezen. De vergade. ring van welke ik gesproken heb, heeft eene coranusfie van vijf personen benoemdalle man nen van erkende en beproefde verdiensten, zij zijn bijzonderlijk gelast, met al het geen de buitenlandsche betrekkingen aangaat Pa Rijs, den aó Junij Het 2 legioen der Nationale garde van Paris, heeft 373Ü francs bij een gebragt, tot het aankoopen van sen ftuk geschut voor de Grieken bellemd; men zegt, dat de andere legioenen dic voorbeeld zullea volgen Ue Toulouse zijn, op eene binnenplaats van een huis door den roisfinnarisden abt Guyonin bijzijn van veel volks ter vlammen gedoemd, 500, volgens anderen 5000, deeisn der werken van Voltaire. Rousseau en andere soortgelijke werken van de lii eeuw. De Prins van Szt/r» Salm, die van den Katholijken tot den Proiestantschen godsdienst wil over gaan, is Frankrijk ontzegd. Parijs, den 27 junij. De Koning hsefc op Sc. Cloud eeo bijzonder gehoor gegeven aan inliet vervolg op de kam van deze bladz,) u i., m Ui «r O O a CO BtS «- J? J3 D 00 .ias&s!ïU;sï,sts -O nt, S S D D a x* m cd tcd c O 51) u ej ra (3 -r «L ^-0^-0 N c g zrz: - Ëc* O U*. f li c NA c ,2 N -O 32 CLt s s a, -o »- 5 g "2 J -S N 6 Qr. 1= C C co U a t_ "g _Q J2 S Ê"0 «-S 3 te|g5-s«gj:suÖ^ o c -r, a z. fcildjs w "O 3 C- ècg - - - ad O tcc cu 0 öjC. a» c 'CJ cj - se 41 -■oac»B-oK)B ies cc a-B O 5 c - f O 'y O aa r. acOcoc:-2i';. e 5 -6 «J .S 6 S ut 3 a 5 I - O O n O O w u O Kri N (J fcoOO«nOO'«( -O 3 *+- JZ a <D 5 -S c E 5 15 5? o O X la C t) u 'S w ■5^ fc AJ O tL CO G«, U O T3 <U "XJ £2 Ss s O. - D 3 2 1 JÜ w- CC Ql u - v~ j. c :s 4, u a Ml (Z JZ O 0 -- f» -O - - X 2 Q - it OJ C* _C 'S ,jd C JZ-.ZT-.~Z- S IS1 2 s e "3 O - ■f. 9. c "O c _g ij -3 Q- N CD O r v. C ld CD bSi qp d g X3 JZ w c w -o A cj C W, o. <d O o 03 C 1» 'n O O <D b a C cj C x: u. CD DÜ Cl) "O "O x! c jj, E CD d f— D s c o t 3 o p 5 - »n S, -• c "O NJ ~Z - 5 ^3 -- O CD jf- C -C _c - 3 a - <D tr e at 3 3 c Q u -■ i H ii c I «D -g 5 -^T a> o s^ w Cu CD 1 «3 O -a CD C Jf ai tu <D co C <u g3 «3 ja o qj q. D3 CD 0> c -IT 5 C CJ r<3 3 <D U rt 1» v, U G i." co W3 cs O "O O» CD o i. w CD C "3 (D 0> -r> (D vU 9 XJ T3 D D D nj-o M b£Xi co <d H g na c u -O re D I? I M .2. D' ,«u o -«-< €-> D C -g qj -o O -5' - D p D c/s txD :zr^ .w5q< g -3 cl C A- O D cs S O D j - 5 D C V Qj bf. - O 5- u O 3 O. •DO o xv WL Z 21 - O -o i- tjQ-a 5" o 3 D 'U C D fcÖ D ca o 2 bii D e -a X» -g Qj X3 tO WSJJ. -e 3 - 41 JS B O - D '4 cr - D D rSZ C D c -a o e» -I- C*- AJ CO X3 e-j EbS10 v* 15 S 2- t 5 -C C3 g CJ t -5 i D - 2 cb <[j -e v M "T3 2 E. N d D t— ZA "Q IQ D "EÜ w.3 2 G :3 X5 co D a» ■~Z a c c c d qj c3 'D OA 013 VI Co <D XJ a Su D D Sl*- 1-8' Ml qj v. xr V 2 G lU "O o "d D 2 ca B O o ca ca có IGT* D O C n1 E D U - fcD 'c«' O. "9 B fe," J<i W. ai

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1