ZIERIKZEESCHE T. COURAN J r|. - /■"T Vrijdag M ft w 'den 30 Junij. a m P. ba u JZ - 'u OD: ïïHUi o r sa ca ba Z ca v, ca c'Jï <U U 1 Q 3 c *r. u l - Z ÖD er. u ij £2 Ci. -- ri hj Cu.3 r,r OJ t t_i' ut 'T- •g 2? J 3 z v-^ V N •r. -— u u -■ 5.D x, - - *- r. f CU - L - rtJ .a. ax"o OJ u cj m 'dj a 8> it. Q-"Q JU JA CxtJ dÜ ii - JC P S :N C 'co HA - C w r, tu "F ui" f 'O- a CU. XI P cn S S SL«„ t o .E a- c X3 v. JU JU t-4 #£;--f5?*g§r j lit 52. OOST.INDIE. "Batavia, den '5 Februarij. Z. Ekc. de com- ffliss.tris-generaal over NederlandschTnilie, tie burg- graat du Bus de Gisigniesis des namiddags van den 8 dezer mei Zr, Ms. tregu Bellona op deze reede aangekomen en dadelijk van wegen den fungérenden 'gouverneur generaaldoor eene commfsfie', beRaande «Ir den algero'eenen secretaris, den rffldent van Bata via en den komman.am van de éerfie groote tnilitai- le afdeelingeu begroet. Z." Esc. Rap1» aan wal en "begaf zich naar het hotel van den fungerenden gou- veniei)r-.gereraal.wejke.mej de,Ie jen der regering hein met alle 4511 zijne boogen rang verschuldigde eerbewij- zin'geh ontving. Deri 4 heeft de luitenant g mvernetir-generaal.de ■$enen»Vde-Kockeepe punjicajie uitgevaardigd waar bij aan alle ambtenaren' en itigezeenen kenn s gegeven wordt Ja: Z Esc."de" hurggrn if du dus bij befluir van Z- M. tot hoogstdcszelfs cotntni-saris-generaal ever Nederlandse!) in tie benoemd, ismet de vereisch- ,ie magn, om, als hoogstdeszelfs vertegenwoordiger in die gèw'es en, .den fïaat* van zake"» aldaar na te gian en de 'no'odigc voorzieningen *te doen plaats grijpen overeenkomstig Zr. Ms. bedoelingen en.„den hem ge geven lastbrief; terwiji de regering van NeJerlandsch- ïndie.in de uitoefening 'zal blijven van het"'dagelijltsch beduur, onder Zoodanige" wijzigingen ais van wïge Z. M. door hoogstdeszelfs commissaris-generaal zul len worden vastgedeld. Hierop heeft Z. Éxc. dé commissaris-generaal den 8 bij'eene proclamatie de medewerking ingeroepen van allendie in boog'ere cf lagere bediening geplaatst zijn, jen einde te voldoen aan de zware taak hetn door Z. M. opgelegd, In deze proclamatie zegt Z. Exc. on deranderen De Koning heeft-in zijne wijsheid alreeds de nno- dige maatregelen genomen, om den ntit) gunstige» Raat waarin zich de geldmiddelen van Neöevla'ndsch- Itjdie, ten gevolge van.eene zamen|oop van verschillen de oorzaken, bevinden, onverwijld te herRellen en op éenèii vasten en gSregelden voet te brengen. Maatregelen .znl'en vereisch' worden, om de za- Sen op den eenntaal" gerègèldeh voet te houden en al- Je nieuwe verachtering in den finnmielen ftaat, ftceds zoo noodlottig voor het algemeen belang, voor ie ko nten. Zij zullen roet die gematigdheid genomen wor den welke de aard der zaken toelaat, Welligr kun nen 2ii voor het oogenbiih in meerdere of mindere ma le, eenigen invloed uitoefenen, rr.in gunstig voor de belangen van dezen en petten die zich in publieke hc trekkingen geplaatst vinden; doch ik vertrouw, dat overtuiging van derzeiver noodzakelijkheid ie Rellig cn te algemeen zal zijn, dan, dat niet dezulken, die er door roogien geir ffcn worden, dezelve als gneoe ingezetenen en getrouwe, onderdanen zullen billijken." D U I T S C H L A N D. FaanifottT, den 19 Junii. Utt Itglie schrijft tmen, dat M. de Koning van Beiieren, den 13 dat land zou verlaten, oir. den 17 te Murichen terug te Zij") - Van: Keulen schrijft men het volgende De Koning van Pruissn heeft zijne goedkeuring geweigerd: na-u de bullen van den Paus betrekkelijk het jubi'é en de vrijmetselaars. Onze aarsbissclmp heeft een mandement afgekondigd ,- waarbij alle processen en nachtelijke optogten ten fir.engfie verboden worden. De burgerlijke au orïteiten' hébben de ftetite hand ge boden, om deze geestelijke .ordonnantie ten uitvoer'te brengen." Frankfort, o'en 23 Junii. De Keizer van Oostenrijk heeft aan den baron van Ottcnjels, zijnen internuntius en minis'er re Könfi'aniinopelals een be tvijs 'zijner tevredenheid", het commandeurs kruis der St. Stephanus-orde van Hongarfjen geschonken. - Qe. noia van den reis-elTei.'diin antwoord op het Rusfïsch ultimatum, is'dén 30 Mei te'Petersburg ontvangen-en beeft Z. M, zeer voldaan hebbende hij "'diensvolgens den graaf vort IVor'onzofzijn adjudant generaal, generaal der infanterie en militair'gouverneur generaal van nieuw Rusland benevens zijn geheim raad den ridder de Ribeaupierre, benoemd tot gevolmagtigden, om met de Turkse'e' zaken té onderhandelen, en c:e heer Raaisraad de Ronton, tot hunnen eerden secreta ris. De onderhandelingen zullen den 13 Julij te Ac- Ssermann, eene vesting aan den mond der Dnies'er in de Zwarte Zee gelegen, geopend worden; zullende eebtet deze gevolmagiigden niet derwaarts vertrekken, voor dat de Turksche commissarissen te Bucharest Vangekotseu zijti. Zuo de onderhandelingen gelukkig uyv ék-V'A 'A. Y1 -jfvj? 'v# a ïfc u-' C2 iO:S afloopen, moet de heer de Ribeaupierre, dadelijk zich als ambassadeur van Rusland naar KouRaniinope! be geven. Van Konftantinope! schrijft men den 36 Mei, dat de lijst, nie alle jaren i a hei Bairantsfeest publiek gemaakt wordrvan de veranderingen in de hooge pesten en fiadboudersplaaisén- voorgevallen, ditmaal niets opmerkelijks oplevert. Ibrahim-pacha blijft stad houder van Abijsfinie, D-cliioila en Mores. Den sa is den Sultan eene d'o'chter gehore», die den naam van idih-Sultane bekomen heeft. Den 12 Mei is de kapitein-packa met 33 schepen, zoo fregatten als brikken en k rverten, in de Darda<j nellen terug gekomen, van waar hij weder naar den Archipel zal zeilen, vereenigd bier het étkauer van Ibrahim-bei) en uit ï8 schepen beffaat, zoo dra alle de.tr' epen en de mond- en krggsbe.hi eften aan boord zullen gebrag' zijn; men gelooft algemeen, dat Ir ij een aanval iepen Hijdra zal beproeven. Sedert de we derkomst va» den kapiiein-pachaverspreidt zich het gerucht, bat verscheidene districten van het Grieksclie vasteland vooiflagen tot onderwerping gemaakt heb ben en ook eenige eilanden afgevaardigden naar den kapitein-pacha met dergelijke voordellen hebban ge zonden. Volgens brieven van Corfu, van den 24 Mei, do >r de O 's enrijksche dagbladen medegedeeld is Ibra him pacba den 12 dier maand bij het aanbreken v.m den dag met zijne ruber» van Patras opgebroken en raar Ca 1 avriia gemarchetrd, otn zich van da'ar naar Tripolitza re begeven, ten einde er de Grieksche troe pen te verjagen, die deze vesting schijnen willen, te belegeren. Den volgenden dag is ook het voetvolk opgetrokken, en het getal manschappen onder Ibra- Aim's bevelen, wordt op 10,000 man geschat. Het bevel van Patras heeft hij zii»en luitenant /ichmcd-ua- rba overgedragen. Men Zeide da; de inwoners van Calavritn afgevaardigden aan Ibrahim gezonden heb ben, otn hitmie onderwerping aan te bieden, en Jat Ibrahim deze met vee! goedheid omvangen en. hun voor de Rad zijne bescherming beloofd heef'. O k. zouden verscheidene oorden van Rumclie den seraskier Reschid om genade gebeden hebben. Deze generaal schijnt ?'Ch tegen Salona te zullen wenden, ten einde van daar de bergbewoners van diem omtrek., lot on derwerping te dwingen. De Egyptische vloot is den 13 Mei onder zeil ge gaan, om het belegeringsgeschut van Missolurghi aan boord te nemen en naar Modon te voertn. Ook te Corfu meende men, dat de kapiièin-parha Hijdra zou aanvallen, tb ch alvouns de eilanden Tnie en Sijra de voornsantfte wijkplaatsen der Gtieksche zeerobveis, vermecs'eren zou. In andere brieven van KonRantinnpelwordf 5ook gesproken van he' gerucht, dat verscheidene plaatsen, waar' onder SalonaAl bene en zelfs geheel Rivadie hunne onderwerping aan de Pene zouden aangeboden hebben; evenwel verdient dit gerucht nadere bevesti ging. Het Griehsche uitvoerend bewind heeft, den 3 Apfileeiie "pfriflatsatie aan de bewoners van den At- chipel ui gtvaardigd, om ben kennis te gevendat een contaiisOe van 3 ledendoor het provifionele gou vernement benoemd, te Sijra zal refiderenwelke be- last zijn zal tcet het beduur in den Archipel en vooral met de zorg, om ten einde te maken aan de zeeroove- ri'en en andere binnenfandsche wanorde, De commis- fie zal eene genoegzame land- en zeemagt ter harer beschikking hébben,' otr» tie algenteene veiligheid en rust te ve'rzeker,?n rn de rustverdoordeis in bedwang te houden en te Rraifen. Ooit beefi die cotr.misfie in last, om eene geidieening, ten behoeve des lands, te heffen van de rtjkfte inwoners van denArcbipelgeëven- redigd naar trilts Raat en vermogen. Voor dat de Griekscbe nationale vergadering Epie- dattrus verlietheeft zij eene verklaring publiek ge- maakt, waarin zij, na aan den Almsg'igen haren dank ie hebben betuigd voor den heldhaftiger! moed, met welken de Grieken bezield zijn, namens de gè'beele natie plegiig verklaart, dat zij beilotcn beeft, in den Christelijken godsdienst te leven en te Renen, (en in den krijg, dien zij voert, niets te b.eoogen dan de ver- deeriiging van haren godsdienst en het herwinnen van een vaderland dat haar door de overheersching sedert 4 eeuwen ontrnofd is. Tevens uiten de vertegenwoor digers des volks in dit Ruk de hoop, dal de Sruve- reinen overtuigd znllen worden van de onschuld der Griekenen de regtvaardigheid van de zaal; der Grieken, en medelijden zullen hebben met d» onge hoorde rampen eener natie die onder de ondragelijke {Het vervolg op de Imtit van deze bladz.) c°o£ s r b l| v. rs -c r.' y. n n Q 'g bc fc* Cl C5 O f «fi-5 c Cif V C <0 c 2. <T ÖD S l55 S e «9 -r ai X) - ti A Ï.:S Uv SO S'~'" -T H T> B c je - - 5 0- *p u «X r. r co -s.:: <u - k -N e -c .w ix - I g I -o 2 cv N "O Q C C Ct-a Cu «j 3 i» bO "3 u Ör. S C- re •c :ur< f~ co c «o c: W -r-"C 1 c e r <u c, u c> cn N - üj en Z r - -- o. 3 N c ya - - r- *5 2 O - jz .t: 3 3 "2 632 S b£ 3 W. - r- H II w "C c- C Ut b ij •r; -t o tL» u ,_r3 U-O 0 dl Si r V u x: j* u -o g. '5 c 0£ O "a s - - 'S x s_ QJ m 3 A 5 5 'e --- d e— O o o .p c - r oo u Q£ o ■e t! te C U' - tLl D <u U» "w uj of. af. o C 'U O :=r- O ar -r a;;i cc - g °l - S' E O XI u O 5-g c' ".-E C <u U o. tsi bC S Eg .3 i' jf :- t J li e n 2 CU «J n -c 5 "c XI *3 O 2 "n ^:S -is s g.a)E u O 73 u t: c ::=:- c :=r- r- ei. ,*f (L c- Cu r. u cL w. - 5 S 's S .f rf. Q i; tL HQ 5 U 2. ê"£'S--" x. O u 3 S m T: S -- ■E kt CJ OJ "O c -e C5 S fep 's- g 5 - 'O O - d s e A- 2. =-0 w §--c M .id 'C -O. r •- cu *- «u a c: TT OJ - (Al-JE v. CS OJ JO c p CX JTÜ E u J; u S c JO OJ - *r e OJ C3 O 2 O tt ca 5ó u fg O i 5c g "S 'r 1» c tr x' 3 JU O u u x> C C 3 fc o ry H n tt t) tt n n t> c ia

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1