Dingsdag den 27 'Junij. ft ra y m si. 22ERIKZEESCHE D U I T S C H L A N D. Frankfort, den 18 Junij. Een koopvaardij kapitein, onder Oostenrtjksche vlag van Alexandria gezeild, meldt, den 15 April op de hoogte van Kan dia te zijn aangehouden door eene Grieksche goëlet wan welke de equipagie den kapitein rjo piasters heeft afgenomen (ouder1 voorwaard j van hem verder te laten zeilendoch dat hij den volgenden dag door eene Griekfche poldcre is gevifiteerd, welke hem naar Naupli heeft opgebragtdie hem alle de koopgoede ren, in zijne kajuit geborgen, heeft afgenomen, en ■welker eqnjpagie, zoohit voorgeeftzijne manschap t>p verschillende wijzen heeft gekweld ten einde de zelve tot bekentenissen te dwingen, welke den kaper kapitein bij den Gtiekschen prijsraad zouden kunnen le passé komen. Uic het verflag van dién kapitein blijkt dan ook alverder, dar zijne zaak vonr dien prijsraad is gebragtda» zijne geroofde koopgoederen btm zijn teruggegeven, en dat bij is vrijgelaten, be houdens de verbeurdverklaring van 500 balen katoan, welke hij aan boord had. Volgens ziine opgave la gen er in Naupli nog verscheidene door de Grieken opgebragte schepen, en' is hij begeleid geworden door eene Engelsche brik welke verscheidene gezinnen van Naupli aan bonrd had, en dezelve naar Cerigo moest (overbrengen. De kapitein heeft voorts van Nonpli tot Spezzia verscheidene gewapende Grieksche schepen, tnaar geene Turksche ontmoet. Colocotroni komman deerde te Naupli de troepen, en men wist, dat eene Bfdeeling van Ibrahim tot Calavrita waren genaderd, De tijd, op welke die schipper Naupli heefi verlaten, wordt niet genoemd. GROOT -BRITTANNIEN. loNttEN, den gr funij. Men heeft hier de nffl- éiele lijding ontvangen van hét hervatten der vijande lijkheden niet de Birmans. CJtt een brief van kapitein Chads, kommanderende Zr. Ms. schip MlHgafor blijkt, dat. daar de tijd voor het ontvangen der rati ficatie van het tractaat van vrede, van den kam van het hof van Ava op den 1S Januarij verftteken was en de opperhoofden der Birmans zich zeer dubbelzin- Big bleven gedragen, en Reeds uitvlugien zochten, »an sir Archibald Campbell, den bevelhebber der Engelsche troepen, geene andere keus overbleef, dan het vernieuwen der vijandelijkheden, betgeen bjj den 19 deed, en wel met een zoo gunfiig gevolg, dat hij den vij. and geheel vetfloegen Mclloun innam, met de artil lerie, boten, ammunitie en een klein gedeelte van de schatkist, welke zich daarin bevonden. Melloun is flormenderband veroverden de vijand met groot ver lies en in groote verwarring op de vlugt gedreven. Bii dit gevecht zijn de kolonel Sale en de majoor fèitb gevaarlijk- gewond en hebben de Engelsche troe pen omtrent io min verloren. De orofiandigheden, die" men tol nog toe van deze gebeurtenis vernomen heeft, komen hierop neder: Sir ji, Campbellwelke zijn hoofdkwartier een weinig bcorhii Prome, op den weg van Utnmerapoora, gefia- gen had, kreeg vermoeden, dat de vijand verradelijke oogmerken koesterde, daar bij bemerkt bad, dat na 'het teekenen der preliroinairenhunne magt op de over zijde der rivier verfierkt werd eti dar de Birmans druk bezig waren roet htt oprigen van nieuwe fjokkaden. Hij hield derhalve zijne troepen zoo digt' mogelijk bij eikanderen en wachtte den vastgeRelden dag af, voor tie ratificatie van het tractaat. Deze dag (den 18 Ja- nnarii) ging voorbij, zonder dat hij iets van de aan* fcqmst der ratificatie vernam, hetgeen hem van de ver zaden) der Birmans overtuigde en hem de noodzake lijkheid deed inzien, om hun eenen beflissenden (lag 'tóe te brengen. Hij niaakte allé zijne toebereidselen én trok den so de rivier over, be'ftormde her vijande lijk kamp, verjoeg de Birmnns naar alle zijden, en vermeesterde alle hunne ammunitie en al het materieel ban htimie legerplaats. Nog zegr men, dar bii ren aanzienlijke sotn gelds buit gemaakt en aüe de srokka- den vernield heeft. Wat de verdere oogmerken van "den Engelschen generaal zijn, wist men nier, maar snen dacht, dar hij de. politie, die bij genomen had, zou blijven bezetten, tot hem gebleken was, wat de Vijand in het schild voerde. Men ztirie. dat hij eene proclamatie uitgevaardigd had aan die provinciën, wel ke bij hpt tracraat van Engeland afgedaan of onder dèszelfs bescherming gefield zijn, teneinde haar uitte- hóodigen, om zich onafhankelijk van den Koning van Ava le verklaren, met belofte van Engeland.- onder, fiéuninz, om haar als afgezonderde Staten te handha ven. Nog voegt me»_ er bij, dat het plan, om van Rangoon eene vrijhaven te maken uitgevoerd zal Wor den., onder dciueiftica waarborg. «c. A-.UÏÜ5, 1;v Ji J- COURANT. I F R A N K R IJ K. Parijs den 16 Junij. De berigten, welke de be gunstigers van de zaak der Giieken hier te lande ont vangen hebben, vermelden, dar de volksvergadering van Epidaurus een betluif heeft genomen, waarbij zij den Brttschen gezanr in KouRantinopel magcigt, om en haren behoeve in het midden te treden, ten einde de Verhevene P -rte te bewegen tot het fluiten van een vre- desver bond roet Griekenland, re weten roet die landen en eilanden, welke zich in den tegenwoordigen flrjjd regen de Sultan hebben vereenigdt onder de navolgen de voorwaardenGriefctnland zal onafhankelijk we zen in zijn binnenlaudsch beduureene genoeg zame krijgs- en zeeroagr bezitten, om voor de zeker- heid des lands en der sgheepvaar: te zorgen. Geen Tttrk zal in Griekenland mogen wonen, of er eenig vast goed bezitten. Griekenland zal daarvoor aan Tur kije in eens of bij jaarlijtsche termijnen eene bepaalde schatting uitreiken." Het laa Re artikel van dit be- Run h rudt in, dat ren dien einde een vvapenllilRand zal worden tot Rand getragf, en dar, bij weigering van de zijde der Purte, de permanente kommisfie der volkveregenwoordigers zich zal mogen wenden tor al de Mogendheden van Europa, of tor de zoodanige, welke haar zouden toeschijnen de belangen van het Gneksch vaderland he1 best te kunnen bevorderen. Demetrius Hjffilanti heeft geprotesteerd tegen dit befluic, en hetzelve aangemerkt als der natie onwaardig. Zijne gronden hemsteden daarop, dat- men de onaf hankelijkheid van Griekenland in de waagschaal Relde dat men zich geenzins in de armen mogt werpen vati eene enkele mogendheidmaar tot dergelijke Rap wil lende overgaan, zich aan alle de Souvereinen van Eu ropa wenden, die voorzeker de gevraagde bulp zou den verleenen. Ten einde te vethoeden, dat dit pro test geene nieuwe verdeeldheden moge doen ontRaan, heeft het Grieksch gouvernement befloten dat deszelfs Heller voor a's nog met geene militaire, of burgerlij ke waardigheid mag worden bekleed. Men meent hier te lande, dat de Verhevene Purte, in deti tegenwoordigen fitoat der zaken, nier gezind zal zijti, om deze bemiddeling vin Engeland aan'ene. men; ten ware, dat Engeland dezelve met ecnige drei gementen wild? verzeilen, waarvan de waarschijnlijk heid nog in grenen deele is gebleken Den 17. Hei gerucht van de aanflaande komst van den Engelschen minister Canning schijnt ihtus ge heel vervallen. Men vleit zich, dat de kommisfie van onder, zoek van de kamer der pairs irs de volgende maand rapport zal kunnen uitbrengen. L»e graaf de Banald heeft hrt geschrift van den heer de Montlozier trachten te beantwoorden. Hij be hoort even als de heeren ie Marsellus en la Men- naistot de congregatie, en verwondert zich, dat, bij her bedaart van zoo veel geheime sociëteiten in de oude en de nieuwe wereld, wélke, naar zijn in zien, de omverrewerping van den troon en het altaar be doelen, men eene congregatie aanklaagt, welke niet dan vroorrie en godvruch'ige leden telt, die alleen den troon en den godsdienst willen behouden, zonder daar. bij eenig baatzuchtig oogmerk te koes'eren. Hij ont kent hoogeliikdat de congregatie zich met de (taal kunde zoude moeijen. Hij begrijpt, dat deze woelingen alleen moeten wor den-toegeschreven aan ónrustige Koningsgezinden dien het verdrietdal' zij niet op het ministeriele bussen kunnen geraken. Hij verklaart zich bij deze1 gelegen heid zeer voor het tegenwoordig minisurié hei welk hem én zijn talrijk geilacbt mét ambten en voordeelt se bedieningen heeft overladenen heeft tevens nog een klein geschrift uitgegevenren beroogé, dar de censuur (Ier dagbladen een uiiflekand middel zou atjii om dat ministerie, én daarmede de rust en het wei zijn van Frankrijk te behouden. De menigte moeit zich echter geenszins met zijnen arbeid; en zonder de door hem zoo fel beftredene dagbladenzouden misschien Weinige lieden weien, dat hij zich ten nutte van het alge meen zoo vee! moeite gafr Den li. Gisteren avond verhaalde men, dat de ministers met den telegraaf de tijding hadden bekomen, dat don Pedro, Keiier van Brazilië, afstand had ge daan van zijne tegien op den troon van Portugalten behoeve zijner dochter, en heden vermeldt bet minis- reriee) avondblad het navolgend berigt uit Rio-Janeiro, van den 5 Mei: De Keizer van Brazilië heeft, bij 3kte van den a Mei, afstand gedaan van de kroon van Portngal. en ziine rtgien op dat Rijk overgedragen aan zijne dochter Donna Maria da GloriaPrinses vati Eet vervolg op ie kent van de?t blad?,) v u es ge ra c *1 O o •ë-S' w *-» 0 2 O - c CTJ ej c - «3 O C u en S e <u <u> o v "O bJ)M a C 3" e £-5 V c £."2 5 c "5 a 2 -s c: -u ex.o - e X' te .2: *j -f- O» *S O N - "3 O .•3 C S N o -n -O T3 öj jij n "3 ÖJ fci' - c r~> m ÜJ 0 C SP.H c= ra -D c s u f fl m s s - aê - S _.«=ÜS ia te "3 C C x: n Z. 9 j - T ,N|S. u Sb c C Ortf C ÏJq S -S s, c :s o> - "O C ft» fc3 u 9 w 5 U' «- w OT 5 a aj «- o Om Ji W5 c -r, n n £3 P- _C «J jë z E 2 - 5 cal, o» te 9 l-J Mr a# e o £c JJt ft» aj Ji 3 'C 2 ra ar H >.ca C e w 2 t» T3 1 C-D Lj -1 trr. 4 3 6 - C >rnm1 éSt AB - o «3 L e ra cu c r— tfc, v «U - ai' a g tm i c p M w c: c vj jj aa 8)* t? 1 J* XP te VJL 9» 4> W 7? J £3 te r Li S te 3% qj - .5 tïr -es-6- jo'Ë .5 n <u v> m «2^1s 4J -0 ft» B *o y ëb] S'ë «-§ -ë 2 fl| i «3- S' a S 5 <0 3 »- •- <u c- r. - GD m O 6 - tl» J-f 4» to u w c r, •C .J» Ze tu 5» w xz lis" - ft» u. cr. e -5 O C n 1 te ïï3 t E V -«SS l'S cc - rrt hfl „ra. fl C o - c -Q ra N- ft» "q 5» -V - V) 35' 1 QL-O ft». C O rj 5 S ra W «i 3 w .te E" a t O E 2" - 1» til V- O Q*' 5 y-» 2 S bi - o- aj 'E 3 ra 4» |5 S' 3-"ö tes 'S a w - - "Ci V IE 8 s S s il» -O g 9 W-O u >»»5S ïSt? O -U r C5 -a= 4> =2 5 ad K c u a VT U- or r# J c Z 5 2 5 a a. s A- -te ©t,-3 4» t"3> a» JJ d Jï f- o£ c 5» u— «kv C. ra M «1 3» a.,5 ft» Q- - X. ft- X O» C rjl C2L c te ü3 w 1- 3» - u, u ft» -j jj u! ta *te fï. C -S3 *0° t" ?!lf ft> ra w z f I .§- "E 5 "S I _ft» o B g te G c te- O1 ft» S- -o c -afi J= js w i- O te. O c' C w o -te faC cv c Ote j e ft» cso - S S cs o e -B-EÏ ra c: Jte ."O -C '?.s c si 2 5 o. ft» ft» cx c - C q» si -«=• £'•5 "°S: _-Ü «JC ïX 1 2 .3 - t.« S g wee. dj u. ft» r k w i'-I te- TD - 3 c :sa JU v ft» xc N 1- ex.e- a» e öt 3 <U ft» S 0 1- öD .fc -5«2 41 r - ai C sa <5 te? ra <-» B K «J E te c t-S g C Cft-4-» J- te O C te- V 9 If V n S-S fi S1" - St Vu "I 1 3 V «I i. s g «5-0 Cg c*a te- t3 n «9 v»»a 0 as ca a 3 ÏVffl 5 i. S S sl* -SPi w te ft» te ft» G --S o x: c Xj K ts T ai -c J2 ft» te *32 e a - V te I— cd— f a te- h "3 te -Arf §6e S

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1