I K n (^3 r N0 5d ZIERIKZEESCHE I T A L I E. Rome, den 3 Junij. Den 18 Mei beeft er le porji «ene vcitoeijeiijke, gebeurtenis plaits gehad, in die flad bevonden zich missionarissen, die op een open baar plein predikten. Op het oetenblifc dat de pt-ies- ter den zegen gaf, werd er nabij den predlkfloel een .donderbus afgetioken. De uitbarsting he-, ftte mid- fléjiTan eêhe uiirziggelijke menig e aan 3 personen het i"e- Ven gekost, en een groot aantal anderen zijn min of meer gekwetst geworden. Van..bet opgenhlik af, dat zic-i de missionarissen hi djejtad bevonden, had men schotschrif ten aangeplakt en de beelden der heiligen niet modder besmeerd. Elf personen zijn. gearresteerd. De missi onarissen wilden dadelijk na deze gebeurtenis de Itad verlaten doch hebben op liet dringend verzoek van den vice-Jegaar, van dit hun voornemen afgezi.-n. SPA N J E. Madrid, den 5 junij. (Partikuliere lorrespon- Aenticj. Er wordt wederom van bni'.enlandsehe geld- lecnitVgeri gesprekendoch de voorwaarden waarop dezelve zouden gedaan worden, zijn zoo zonderling, -rfst men aan die getuclnen weinig geloof kan hechten. Er is voor eenige dagen wederom eene nota van den Engelschen gezant, den heer Lambbij bet gnu- je'litfflent ingeleverd, waarbij <p de erkeniiing van de "onaf hanktlijltliêiri der Ziitd-Affieriknansche'republieken op lniéuw wordt aangedrnhgendoch men gtjqoft dat het antwoord, even als de vorige, ontkennende aal. zijn. Men spreekt ook van twee diplomatieke nota's aan den eerden minis er, door de ambassadeurs van frank flik en It tl sla rul overgegeven, omtrent de nood zakelijkheid, van ten spaedigfte, aan het gouverne ment eeVvaS; llandpunr re 'versrh. ffenwitsfdöór de partijen en de belangen van het Koningrijk kunnen overeengepragt worden. liet gerucht had zich, zoo alhier, ais meer bij- Zoiiderlijk té Aranjuezverspreiddat de Fransche troepen, met uhzondeiing der Zwitsers iri "Fransehcn dienstSpanje zouden, verlaten, doch dif -gerucht is onwaar bevonden, hoewel velen d..t veitr.k hsddgn gewenscht. Verscheidene herigien van Andalusië luiden, dat de benden van Corona zich bijzonderlijk op het beko-t HD'en van remomeerpaarden toelegt een honderdtalsan de Fransche, troepen behoorenrie, paarden, wcilte wer den afgeredenziin door ben npgeltgt. Nu zijn er 5 tot 6 kolommen troepen op'marseh, om hierover regt air ie oefenen. Alles is hier, gelijk ook in de provinciën, die deze lioofdflai! omringen, genoegzaam rustig. D U I T S C H L A N D. Vilbel, (aan de Nidda den 3 Junij. De uit werking van eeiien eiek'trieken flag heeft zich op de S-Ulgende. wijze geopenbaard. Den 1 dezer trok een awaar onweder over het tot dit dristrict behoorénde Vlek Sfamirheim. De bliksem (leeg aldaar in het huis van Jertmias Richholdverbrijzelde eenen balkdat de (lukken naar andere gebc-uwen vlogen, wierp de Vrouw rffs huizes bevvustelofs ter neder, smolt de koperen haken aan hare kleedereuen verbrandde haar het hemd op het lijf: doodde haar echter niet alleen Diet, maar gaf haar het sedert lang verloren geboot Volkomen weder. 'Berlijn, den 7 Junij. In het laatst van Mei, bedroegen de alhier voor de Grieken verzamelde gel den feeds over de loo.ooo rijksdaalders. Triest, den 6 Junij. Uittreksel van eenen brief vit Mêntz» van den to "junijIn weerwil van den flnijer, welke de beraadflagingen van den Duitschei) bondsdag bedekt, en er hel beiangrijkfle gedeelte vooi het publiek van veibergt, is er echter genoeg van uit gelekt, dat men te weten gekomen is,.dat die verga dering nog niet heeft kunnen overeenkomen tot liet bepaaldeh k nemen van befluiien, ten opzigte van ver scheidene belangrijke voorwerpen, die dezelve bezig Rouden. Onder die voorwerpen moeten in de eerfte plaats, de krijgsinrigtingen van het bondgenootschap geteld wordenwelke (heeds uit gefield wnrdt, ten ge- vplgen der betogenter bondsvergadering gedaan, door rie" kleine Duitsche Staten deze lltefckenjer vermin dering van de hoeveelheid van hunne respective aan- rieeien, als ook om ontheven te worden van het op den been brengen van paardenvolken het bezorgen van geschut,"welke eindelijk ten laste van grootere (la gen sjoti vcrblijyen. Het tvüeede, niet minder belangrijkvoorwerp, aj- -T' mhtió. C O U RAN T. den 23 Junij. mede Ier bondsvergadering ter tafel gebragf, Is bet d nar (lellen lusschen de aan den Rijnoever gelegene (laren, yan reglementaire grondbeginselen voor de Rijnvaart. De2e nioeijelijke zaak is zeer ingewikkeld geworden; want, eerfleliikheerscht er onder de Mo gendheden, welke daarbij een ontniddelijk belang heb ben, e?n verschil,van gevoelens, over de echte uit legging van verscheidene gropdnepalingen der akten te dien opzigte, in het algemeen knngres van Weenen riaargejjeid (Nederland, dpor Frankrijk en het Groot- hertogdom van Bade tmderfleundweigert zijne toe- (temming .te geven aan de vorderingen, door Pruissen, Beijer.en en het Groothertogdom Hessen, hieromtrent gedaan), en verders heeft Pruissen, tot hier toe, ont weken het doen van rekening, van den ontvang van het octrooi, hetwelk wordt geheven op den afstand waar üe Rijn des ze lts grondgebied doorloopten welks beloop in de algeateene kas-behoorde geflorr te wor den, opdat dezelve onder de respective gouvernemen ten verdeeld worde. Een derde voorwerp, waarmede de bondsvergade ring zich bezig houd-, is het 19 artikel der bondsak- f-ebehelzende, dat die vergadering moet voorzien in de middelen 101 het daarflellen van eenen vrijen han del in al de (laten van bet bondgenootschap, en tot her afweren van al de hinderpalen die er -aan rnegebragt z-uden kunnen worden. Niet alleen dat dit ar iktl niet ten uitvoer is gtbragtmaar, in openiiike regendtijtfigheid met den inhoud heeft het grtorile gedeelte der bondsllaten de kleinilen niet uitgefloten, continentale (leisels aangenomen, tut wel ker behoud zij zich het nemen van represailles tegen elkander veroorloven, met verachting van her open baar bondsregt; hetwelk dezelve wel uitdrukkelijk ver biedt Wijders is het er ver van af, dat de zaak der bonds- vestingen bepaaldelijk geregeld zij; Beijeren volhardr in zijne weigering tot het ontvangen van; een gemengd garnizoen van bonds'.roepen, te Landau; de Koning der Nederlanden, als Groothertog van Luxemburg, vaart vpqrtformeel te prctesteien tegen de bezetting der vesting van Luxemburg door de Pruisfi-che tree peude regering van Darmftadt, ofschoon, in de be zitneming der vesting van Mentz, door de, te dien einde, benoemde bonds-kotntnisfie, berustende heeft zich nogtans voorbehouden, tegen alle nadeel, het welk daaruit voor hare regten van souvereiai eit, die zij op die (lad heeft, zou kunnen voort vloeyenaan- (.tekeningen te maken. Al deze ingewikkelde punten, en de noodzakelijk heid, om aan al de venteeidhedeilwelke zij in den boezem der bondsvergadering berokkend hebben, een einde ie makenhebben de vereeniging van een Dui scb congres, gelijk aan dar, hevyetk in 1820, te Wee nen, gehouden werd, zeer wenscbelijk gemaakt; iu hetzelve zouden de Duitsche kabinetten, de belangen, die ben thans verdeelep, bij uitfluiting behandeld wor den. Dit congres zal werkelijk in de aanfbande inasnd Juli': plaats-hebben-,--op-het tijoftip dat de Vorst tost Metternich zich op deszelfs, landgoed van Johannings- berg, aan den Rijn, zal begeven. Al de'andere Duit sche gouvernementen zullen er door 'de ministers vail huitenlandsche zaken vertegenwoordigd worden. Frank- tijk en de Nedetlamien zullen derwaarts gevolmagtig- dett zenden, dewijl zij, wat de Rijnvaart betreft, aan die beraadflagingen deelachtig moeten, zijn. Men is reeds onderrigt, ener is niet meeraan te twijfe len, dat he; verblijf van den Viinsvon Metternich tejohan- uigsberg, gedurende de maanden J11 iij tn Augustus zal verlengd worden; ook zijn de toebereidselen, tot den ontvangst van een tohijk diplomatiek corps noodza- kelyk, zoo in het kasteel zelve, als op de omiiggen- de dorpen, beyolen, dewijl bet kasteel geen genoeg zaam ruim lokaal aanbiedtom al'de ministers tnet hun gevolg esn gemakkelijk verblijf te verschaffen' Frankfort, den 16 Junij. Van Petersburg meldt mendat H .K. H. de Grootvorstin Helena Paulona gemalin van den Grooivorst Michael, in Morkwa gelukkig van eene Prinkes bevallen is, welke den naam van Elizabeth Michailov/na dragen za). Volgens brieven val) Napoli-di-Romanie, van den 4 Mei, over Cephalonia ontvangenhad de nationale vergadering te Pinda, dadelijk na de tijding van Misso- lunghi's valhare werkzaamheden gefiaakt en twee pro- vifioneie autoriteiten benoemd, wier vnlmagt zich even wel flechts tot heteinde van Septemberuitflrekt wan- neer.de vertegenwoordigers der natie tot afdoening hun ner zaken, weder te zamen geroepen zullen worden. liet vervolg op de l-Qttt van deze bladz.j tel •ai e -0 c =0 I; .ré? o. <r> 0 S c.~, "OiÜ-ï §1 I S3 la- O- CiL ölw "C -O w c =3 ?-• m rz ei t£ <U i c E tl p* t si CU 2 a i_ <u rs - 0 t u. G •e c =4- c C !J »- rZ -2 éC eft -= 5 S 5 iZ O Cl ca «t:"s e CJ QJ Oj- S N o* O u. iïc rl" eft oa c .2 'C aj dX. - CS_ 5 1J <3J .5 J -c Cl -^8 - c s C- •c co Ci x: CL-'ii o ré c 5 - c c I- D u U - 3 v E 'A B "O C tx Ct aio. W) ë- ré» OJJ 5 tU "u <u <5 *0 <w öO z c S i "u 5 s -6 CL - O w v- 'e» :S» 0 t:. jz eg to <u "5 c3 10 c- ss- C ré» «j 2 0 6 c Cl rér az W ^3 ac 5 ïr c: ir - u ci ca O 2 c "O 1 CU. Cs. ré» *o S <u i, G "O .e <x ta - c-. ut S- 3 t= zf 3 O) u s jc c. "cj U. a. 3 C ré» t réj E 2c® ra 5 o» I c M Kr c n 'a.-jo e a je i» B °-J J m •- -2 - C- ré» S ts-ü .2- K 11 U C £-5 ré» G. n, BI. X jz: oré» ré» "C w cj G. OJ. 3 CL ,C> 4» -r u. -c -O w c .2? a r ré> BS C" -Z> Q~ a «'5 J s 5 c '5 f-f 'Ü-B^ ré k o ks» 5 O. réi V» I 1"S, S - - S te" V) - '3 "E a 5 a o CD C Ï7 C .C G H S..S - .2 ,êa r .3 'X 'O ré» ^5 OJ G - :ci ré? O. N O c C -C 3 C ré» O iu •t.' jr <7\ 1-^ OJ c oc 5 <U c «j n L ."S E '3 c o: ci er 2 I 3 P-- a ré" •- et» <d r- ca .ré; 1- CréD U "W .ré» ta o. •o O - ré» ré» -o 's- c.i 6 .ré» >5 ts6 e N .e s s - 7J °p 3) t) ré» ré» JZ -er - Z «-•; - 5#^ S J ré» c? J ok - "2 Ci ca S tL ^3 cd £2 ré) 0 lj G u D 3 ré» tu 15 Ol» D. 4» O. F - o r» ré» -» 5S .25 eg s3 •- <4. - 0. V, '5|| tu ru "C5 U», -T, 0 -v; -r* ca ij m.'K ■iss-sd. - -s tio'a Q« c «j - •o *3 ré»C tX cfl 6 u S u "O O 5* F 3 0 o» tu fc£ i.F -2 N 5 5 "S 8 ré d ré» 3 6 Ir1 I L ca C «L a 2 J= O 5s ^3 'Z aj 1- er. oj "C "C - c F, - CU _pj .3 cj o> O 'g c: .5 t= ■C 3 5 -56 ÏC: tu -as .tu tu)'. 10 3 <3, ca i; O p: - «j z (J c CD ré» O- S ré» C X 00 ql ré» .E o ré» 23 ï- bf: -i cu.^ cl, q cs s BI Z 5.^ £4 G o» 3 -C S r7 Ni ré» co ré» N n OJ - -S Q cj CL cs "-O e» S - 2» 5-» i -5-s 5 N n» 23 s N.ïatsc; -ö

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1