"r- -^£ re tó 8J re re s 'I 1 a c w 2 u 2 rT TT n i C- rt. n A r*-» a, O tg, Wj;'2a;llCflV5J *5 -a S f UlD *"d 4» »2f .i2 O C L n T5 S^O O 'O r. p ,'S 5 M ftt M fi O ft ft-'S a'»-. -p .tisajaw-vatMKi u. -*■•»■-- I I m e fg «o c -O v be «3 a o c <A r k'« nCi V- r? IS-0» 83 ré - i K - 5' ÖC OJ t3 *5 7 rc a> i T3 -O U 5 O 44 -Q U "C "E ft 5E* r '■J £J *n 3 0 .re U ^rc <y 8» T3 r- "J U "a 2 c c -m o o> X Q '2 cC c 5 <3J - ré c it .c M •- ®P *- u 00 x< C£ u i g- 6 1|-B E r if ré* 3 -.- .2-= - s A E u i "55 c •r; i: wj :«Z-£-o' 8J G O- if GJ C3 c? <U C O öXA. t: C -°- -A !c ?J O ®- U T3 C 2 O S 2 d c e*^ 0 Q> e> 53 a; -- -a -o È-S S •S'SfS 2 g 5 ao v o c CL "0 Gy -- C ro 83 w ex. c ea C M.SF s^f-sps^slJl as g s n 5; o o «?- oB: C -ë ci -Z Ji =s=ri-g«.r* B s"| .s £"5-s Ni z:l 1 i 5'- J cti r - f c --ttïS - «Ess-S^ ^-2=7, ü4S;^ c^ Ja: i w be 6» O >"i c tU -c tt<i 3 o Pf 2,2 1 1> <U OJ tx - ra ex O 5=SSSe c: S p 0 0 U S- 5 O w OJ .2 I C U, ■A fcr PO vi y wv a 5 "J "C P5 "C CP ».j O 4 (Jj c .2 N v - -c U s Jj p CJ a> «- ■-Ï» le. 83 C -P CT U a Oa O C c c S öx"S d 2 U aj !c:5 N -L, Ci dj 5 C til - JJ E N P ill it"M C r~ tJI U 83 5 "3 U o 5 F x o n> Ai .3d -c w T: w o c "c s> S - C 2 i3-c A Eco, -■= OJ eo S tu -= 6 ej <U r~ 7 8, - .C P re c. 5 p c '5j -a 01 o 83 .2 tu CU W o, "2 ft I 4Ss •c «- 5 S A aj c C 83 C C flj C JS C J= 8- £3. 133 CS 8j «J S> <y 8J i- O tL» C P S 5:^ 2-7 c' c "5; <L> R.- N -C P 83 'P -U S 83 5 W N c 3 - w ÖX N3 C c V c H O ~3 7 s '181 f 81 C) W M M w tt a u •- ►J es g S<S >5 tsj w c 25 a o -s: £3 c* a. <u C «r5 OO r-. O N. tr: oo •-* cc -+• xVD C« C4 i O T4- V 7 r7 it ^2. a\ S rt 2 \o >0 8j S= <2 s I i i i i i I i i i i r i O S 5 N 5 4T1 «8 mi c oc tu« o'0 - e 2 w ri S 2 «3 (U «S3 «P-Q 2 .5 y N r*« T: -u —- Ik JJ! S v g eM >a 83 03 03 #- «3 •-: -X-J ■- ,f iP 83 1= ÊS1 ^'tïS 'finêl s g-g CS - «3 C -ke •tot- 2 c «3 33 r— oO Ci-rC .2 !ii - 1 c o C fc -c S -o R bC i C R e CS S 83 "5 «- 5 V C ^2,-c S' KO c C ë?2' CL 1 aj o S M 3 a. s t g -5 V3 P 83 O n P O Q- O XSX 03 e C 03 r CO P A -P •c r t, 83 -£ S w 131 n r c r- Q- -n OS xr c 03 o ja- c si E. 6 •c •He 03 "P co N: c"3 *5 - l J*..?! S"S |s-| C ts V> B -T 83 .P J *E t Jl "c "C - C C £*£"£■-< C N - «o v- r .1'"^ V 3 03 ttj C r- "n C3 1.1 C 1—I p c «3 r: r* a> - 03 <13 tr3 5 03 X. 4» -* .P if< o i c c S OX 6j 5 Sg 03 83 "7™ C C s- s's -c C c c <j L »3 CO o. s-w c CO - t 5) O - J; L _c 03 -E 03 r— -E OI e o "IT c S S 6 r2 -c c5 c c 0,-g co V3 CT r 4- 2 s III? p bX «J -O c X- 03 W U I* 03 C r- «J 0J e 7 "5 c: "C "C g 2 Q -■§ SQ "E 43 u--° -C :e .P o» 7 c N «C M N T 75 - CJ 83 C ~03 C3 O Jjt •*i V. tlX) 03 c uT «reC L. W t3 i s c 7 5 p -i. C3— a *2 aj ■o S .-gtr'v'SS e*c 2 fa X c ir 03 t> r". e« re C2 r - - .E P. 03 ,u 03 <-. - wN SJ ~f: M P o Sir 03 «C J= O O 5: N rP S3 Z S.55 •p N "C E ■C P C O- 5. U 01 Gi. P •a - «3 O A? 03 -c c 83 C r aJ >-S 1 Ml C> T3 E CO 03 -C ti S^f s J* -^ Oj CO 03 03 0J -ü X P tc i~ .«■Ï5 TJ 2 o 5 -S s <3 s e> - 'P 83 S2§ ^e|E c öi (Ah c- cc 'bi B c0 83 7 ~n -C. XJ fc. at C tj 83 83 -G c 7 0 K: JZ 8J jX .re t 'rt erf "c CS e rê 83 c -g ët N! 83 taf. C •p c a> X .E "p 1 c}-6 03 5 X) 83 c T> 83 C P i'st-g- Si v ^•7 «5 w r- O •- W C - 83 i/ 3- _83 re" 1 C 8» JL L3 C e C J-t- O ox E 83 t: Cs> 8j *fr P 53 P n S; c t; w. -X ox 2 p X OJ.- 2 e C C - =rS< tf aC ei •- CS 83 03 S "5; 5t jv N .H o^ .2 i3 -c ep «ft - -=-»! c 'E2 c n A c k 1 P: 6t, 2 •p 2r, e ea" n el c 5 •- c Sr. a» 83 w A 9 c 43 :p x 4J x hE' &.S 8-9. N-P NEDEtR.L A N D E jN o rC.g -rs a to V) 45*EJ5 S.5.&5 -c P &x T3 C2 P e- ox P .«2 ■C CO .E fe l=e Si M u -e' 'z "e c« w g ^5X5" E w »- r- r. es o "7 5» y- i e 03 -C. VdL OO 83 Ic 83 QJ N 43 C C c öx c 7C C C «3 c- 83 CJ c 43 83 N c 3» Oft 83 c -> JZ 0 v; .re "c - - - c r c U HJ i. oj S""C c "t X .«3 P o *- t- ce v. «3 83 «.-83 r*- I" W C Ci r. TS c o 5 5r t*C S »."E'i e c f sf B-01 C2J| >43 83tPe5«w _|£-^S°ê£ C S c S3 «P r- - Cvb »5>E:i., - e C c «E.5 Ca OX 0> O fyj r. «■- Jr Z <u 83 -P U r X 3 03 x. 7 S a3 55 83 c Q «3. 83 83 -P CtJ Q 's G R A vEn h A G E <3f;n j 5 Jr.nij. Bij Koninklijk Gefluit, von den 5 Jiinii, isbtlieiid gemoaitt, dat de op i April 1825, 'usscbeti de Koningrijken der Neder- Auden en van Denemarken, gèf!o;enovereenkomsr,, ter vi-ederziidsche afzchafRiie van het Jns Ddraaus én van de Belasting of tie Landverhuizingen, in het Slaatblad zal worden geplaa-st. Gisteren fteefr Z. Exc. de bz.ron van der. Ca- pellen, laatst eriuvernenr-geiieraal van Neêriands-lndië, Éi) Zilne Majesteit den Koning gehoor gehad. Van i.issabon heeft men, dat H. K. H. de Prinses regentes, den 21 Mei li.een bijzonder gehoor heeft gegeven aan den heer Bareel, welke de eer ge had heeft, otn aan htingstdezelve zijne geloofsbrieven, ■plbuuetjgewcon gezaai ep gevolmsgtigd minisier van Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, te over handigen* ®^e |'efr C. el. Ic Nor,mantopziener over het onderwijs in 'sRijks gevangenltuis re Gettd, lid- van verschillende geleerde genootschappen, enz. beeft de eer gehad, aan Z. M. een plan ter goedkeuring te ondfiwerpen, ter vestiging van eene school voor hand werkslieden in welke 400 jongelingen, aanhoudend in de kunsien en ambachten zullen onderwezen worden zonder iets aan den Staat ,e !k»sten. Het oogmerk van den Heller van dit plan iseene inrigting, welke in andere landen veel nuts heeft ge- (iicht en in Nederland ontbrak daar'te Geilen. In een volgend nommer zullen wrj omtrent dit belangrijk ontwerp in bijzonderlteden treden. Er is 'e Haarlem, in het Latijn en Prnnscb, ge- dtuki. eene verklaring jvan den aartsbisschop van Ut- 5 St fc* W Gt ka C) -ré^" fff .to J; tu ?c «5 er w -T-' P !E"- re t- rs ><g CL P D v 9 C Q 'tc 2 S £L co E? 5l u wx N te! P-n S3 Jt£ rrx» ■V tfi *p fÈ1 *a o en Q. §M A CU 83 JD °0 X C® w "O re sj CL O E 03 Tl tv O 'u •o O O O c 83 'O E bJ3 O c <r b3 flfSI -° fls^ r is* fid :p> ju O S.CcJ S! <5 Tk s—\ -" «J r- (i- «r "*3 r -è .5 8/10^55 tfi - 9»*" ■ra -x- - --S3 'f-: zt - f— t'c*. '7 .-v - -td tu ,fZ °S E - - J s -£ 5) a JU „5; S II ttJ tl a/3 83 fcj tü D "O O "W :f- X .O gtC c c c c -* .tt> C 0 °nd ;<K,a Z< W 'J c O,; CJE u rr-, C V O -■*7; -S ai c 3 2 - <13 W 3 •E Si=v :o 9 SP- P '83 <5* re re fr ?kei?o' £«-£0 H 'S 5 M P."-?. W c' c - V. 3 c ^S- 2 .5 to ,s o s§ "C Tï C "C *J- 3 I 01 S re C X r- r\ --pco> *^n P -C re -Q P -t p -j p; 83 c y- JJ C B 03 Q bb O C O O e «0 - t tX c gi w N 8/ 8—- 1_ T3 S 2 8 n 2^a - J5«0eg E A; cï;'c«~tP2-pN JS 83 re 'J tu 3. tu ^-£ tj- cc g -03o"° re K «-C-aCp. tl, c <- 2 c c ?-'w el:--- m - - E t> 5 2 - 5 kJ U -P S* -, at Va -- - tG L 'a U - - C E <a re Q 83 rr ev k-L- -= c U f; 'Si Z w c e fe ■- re hï D SO - o a.§ o S2 s E rk -J B UJ 83 <2 rs Q.0 S c° Q« lï1-! |°^igs£^ r- Kre r. tL. Q CO p 'CL C Cr! S vT 1 o,;S-a - S C 83 re C R 83 g e.p -M 83 L> "g E»- -U 83 fi S j. -?i es: a 5 3?5 03 uJ 2 i-bfv e S 0 -N.--0 J3 7 Oi 5 -5 g 't-' 'C C QX) .P C^C -kd "E w .5f r.53 -- 83 w. 3 7 ci C 'reC5:"='7'a3 ai r^ 2Ï ^c. A a i- S ^-oc 5SS<3e^=Ü«c S: 50 .2 |7 E^ f-rs J5 P Cr! CP re 83 £ïj lg'iai=^sfbs!?^ot;-6a &fJ=d=§^-'a-c:?;£:£X.iS 83 *re CL C t= W.X t Q R re re OJ 83 C*830r»"P—re5>co >-spë-=^.sae:(gas.8ifc.M£SN tt u; - O n cO f lR - IreJ n. t= 0 Cr! ccgf ,2-So 5 m-5 - ^_3 ■S«2U,,> "i - 2 -2pz^E-<2ë ^ES-re^itba-f^si; O B W «U>": S?E Jjao cuajC-i-'r-^ g. «1 i Q." ois -oSisre^ neSc, - - .i, £'oen'^v> "C* t: s'- 35 v e s r Cd 3 t- B '2 c S^?£2g45lg-èl^N:l< •li'S."0* c£ nt ik z S® -S t^-a "?.«?;pOs r- ■|re SSfc^-swSblt^-ë-ël^ 3,s£ fel c frgs ff Cd- re- -gt-STE E 3: 2tSo;tS=|'-6:"|£f«^o' >i eegc S-Ja J. - S-'wSlKiag^ |£2S«.*B| O - rA""C.<a;* c^WiWcG, fc s e Ss CL v - CC O 2^J> 83^ C3 re s c -- Sw e *a» -J >83 - C X E 2 7 E o b*s e - -i £-ÉM R: re r- -u es E - «-"." - - 1 <r 53 fr <L> CX re -53 '-ë- W~' c x "1 re "r— ótla:^B^^ïïs 83 «1 rs -z C D re J aj «O recht en der bisschoppen van Haarletn en van Deven ter. Deze verklaring is gedaan aan ai de aar sbrssbhop- penbisschoppen prelaten en kapittels, ptstoors en doctores in de godgeleerdheid, aan al de geestelijkenCn leken der Kat holijke kerken in liet algemeen en aan die van het Koninklijk der Nederlanden in het bijzonder, zoo wel ter verdeediging van hun gedrag, als om zich openlijk te regtvaardigenten opzigte der twee bullen van den kerkban, tegfen hen, door Paus Leo X// uit gevaardigd. Het bliiftt uir die verklaring,, dar' zij ih sGravenhage eer.e bijeenkomst met den secretaris van dert nuntius van den Paus gehouden hebben, d' ch dat zii zekere verklaring, door gemelden nun-ius btin Voorgelegd niet hebben kunnen onderteeltenen: Dij (tuk bevat een geschiedkundig verhaal van de opkomst dier scheuring waar aan de gemelde geestelijken gaarne gewcnsctu hadden een «inde te maken,F 3 O a, O a 3 *6 T3 c* m wk O s ?c s N •bj t; M H RoTk-ERDAïr, den 16 Juni';. Te Utrecht be vindt zich een paar echtelieden Hendrik Kcsten en Katharina Meischen genaamd, wonenne te Amers foort welke te zamen 207 jateu tellen, zijnde de man 105 en de vrouw 102 jarrn oud, gen elde Hendrik liesten ts den 8 Maart 172! nabij Arnhem gebeten. Den 37 Maart heeft dit zeldzaam paar aan het huis ter Heide, nabij Zeist, deszdfs gt'uden bruiloft ge vierd, en voor weinige dagen nog een plaisier-reisj» tira'r AmilerJam gedaan. Beiden genieien de beste ge zondheid. Z E E-T IJ D I N G. ZlERttczER, den 20 Juni}. Den 4 Junij is k§- piteiti CDKNÊLiS van ntti MUSSEL.EN, van de ze, haysn de. Som gepasseerd.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 2