N°. '49; ZIERIKZEESCHE X A4. i8ï6. COÜRA N T. 5i .2 s e 3 s -S B 5 ïl«.- 1.» I Bingsdag den 20 Junif. f L jg J. M .5 u c; M J: £j M 1» 3 4) W JZ J5 2 t D ox.:e> ft N g-g n P Q a 4» bfl C C4 C r W>J2 a ,tr 4» O re x *- 1— 2 ft S O fc#^S.'Sg 8éÖ... J="° C -E -O 0^9 - 2 M i S 5 s tai ft P a> a ft re X3 ft .3* B (j c c 41 N u x y 41 ay i_ c: CJI ">üs: It CI -O DC DC, E O r- 4r oj C O e t- 5 Sfg -a c oj o m 5 .a S "2 M - 2? J," -C O - c 03 c qj B '5 e 4J ^2 - WN <L> re <u t> C3 O r GRIEKENLAND. Salon a, den 17 Mei. De hoofden ven her garnizoen van Missolunghi aan de leden van het gou vernement salut! De ftadwelker verdeediging gij ons hebt toe vertrouwd, is in de handen onzer vijandendoch is te vens vetanderd in uitgeftrekte puinboopen, welke ver scheidene honderden onzer dapperen bedekken liggen de op duizende vijandelijke lijken. Wij hebben nie- Biand te berispen; al de Grieken hebben hunnen pligt gedaan, en wij hebben van de hoogte onzer muren de onmagtige pogingen onzer vloot, om ons rer hul- pe te.konten, aanschouwd. Doch de G'>d der Chris tenen had dit anders btftemd, Gedurende drie dagen ten prooi der ellenden van eene der verschrikkelijk!!» rampen, den hongersnood, namen wij het befluit de ftad te verlaten, liever als in de handen des vijands te vallen. Ünze vrouwen wilden ons verzeilen: he laas! hoe konden wij onze dierbaren de hoop op be houd weigeren: wij bewilligden in hare bede. De lnat- fte verdeediging der ftad werd toevertrouwd aan het edele pairio'ismns der grijsaards eu der gebweisie» welke zich niet fterk genoeg gevoelden om ons bij den 41» vtrh-t-e -vergezellen. Den. ia, des avonds ten. S uren, openden wij cle poorten der heilige ftad. Wij vonden, tegen alle ver wachting, de barbaren gereed om ons te ontvangen. Groot was onze verwondering, en wij zijn tot heden onbewust hoe de vijand met ons ontwerp is bekend geworden. Dit kunBen wij u verzekeren, dat geen der dappeten van het garnizoen zijne eer door verraad heeft geschandvlekt. Velen zijn den heldendood ge korven, anderen ademen nog; maar zij ademen nie-s dan wraak. Ofschoon op hunne hoede, waren de bajonnetten der barbaren niet beftand tegen ome de gens. De regelmatig zautengeftelde colonnes werden onder eene verschrikkelijke flagting doorboord, en wij bereikten het gebergte- Het grootfte gedethe onzer vrouwen en kinderen kwam in den ftrijd om; doch de barbaar heeft niets dan lijken gehadwant niet één Griek is hem levendig jn handen gekomen. In het naburig gebergte gekomen, namen wij eenige uren rust, en trokken, met het krieken van den dag naar Salons, aiivarr wij t ns sedert vier dagen, ten getale «tan 1800 man bevinden. Vele andere .onzer broeders hebben zich in het gebergte gered en verspreiden zul len zich weldra met ons vereenigen. Beftuurders vso Griekenland! gij, aan wien de tiatie de edele raak heeft toevertrouwd om hare be- öemming te regelen, verliest den moed niet. Zoo gij vertrouwen in" ons fielt, dan zijn wij er rrotsch op dat wii nog leven, om de vernielde grafsteden te wre ken van den orifterfelijken Marcos en den edelmceoi- Ren Engeischman, die ons zijné gezangen, ziine lief de en .zijn leven heeft gewijd, Missolunghi bezielt ons overals het bl. ed dat in onze aderen vloeit, is pog hetzelfde. Kinderen van Griekenland en van het ongeluk, zijn wij (leeds dezelfde mannen die dtszelfs prilheid en onze geheiligde: regten, zoow el op de llei- !e bergen van Suli, ais op de verbrijzelde muren van Missolunghi, hebben verdeedigd. Wij wachten uwe bevelen, en zijn gereed dezelve, ten koste van onzen laatfteft droppel bloeds, ten uitvoer ta brengen. De bevelhebbers vsn het garnizoen van Misso- liinghi, is 6e1, Kotbis Bozzaris. Kitzos Tsavtllas DUITSCHLAN0. Frankfort, den ir Juni;. Thans vindt men jn hel dagblad dezer ftad een diplomatieke nota van Z. ïistc. den beer baron Vcrjioik van Soclcnminister van fcoitenlandsche zaken van Z. M. den Koning der J^edetlanden, gedzgteekend den 112 April, in antwoord opdeéne nota vari den graaf van Mierbuitengewoon envoijé en mini.'ter plsnipotentaris van Qos enrijkaan liet hof der Nederlanden, van den 14 Februari), berek- k'tliik de Rijnvaart. In deze nota, die zeer uitgebreid jswo'rdr alles wederlegd, hetgeen door den graaf van Mier op dit punt is aangevoerd. Onder anderen wordt daarin eene wederlegging gevonden vsn een gezegde, sfe of de geallieerde.Mogendhcden aan het huis van Oran je-de Souvereiniteit over de Nederlanden hadden over gedaan, en de onwaarheid van deze uitdrukking, die honend, is-voor de waardigheid van de kroon en voor de-onafhankelijkheid der oude vereenigde provinciën der |j Nederlanden, door overtuigende bewijzen aangetoond. Reeds voor den vrede van Westphalen bad itrtners de Republiek, der Nederlanden, onder bescherming der Vërften van het huis van Oranje, ziine onafhankelijk- kid verworven en set de vreemds .Mogendheden be trekkingen aangeknoopten bij den vrede van Mun- fter, was zijne vrijheid door den ouden Souverein des lands erkend. Toen in 1795 de Fransche legers in haar grondgebied gevallen waren, werd dooreen trak. iaat met Ftznkrijk de Souvereiniteit des lands gewaar borgd, In Fenruarij 1810 waakte het Hollandsch mi nisterie voor de handhaving der intregiteit van het land, door een protest tegen den intnarsch van Fratiche troe- pen. Bij de akte van afstand van het hoofd van het Hollandsch gouvernementweinige maanden daarna, werd de Souvereiniteit van Holland uitdrukkelijk voor behouden, doch de uitoefening daar van werd d$ fac to door de inlijving van het Koningrijk in Frankrijk op geschort hoewel deze inlijvinghet gevolg van een enkel Keizerlijk belluit, de regten van Holland niet knn verkorten, en het de rampzalige uitwerkselen ondervond van het overwigt van het Frantche rijk en in her lotd el« de van alle de Mogendheden van het vcs e land. De (lag van Leipzigbaande aan de geallieerde legers den weg naar de landen russcben de Elbe en de grenzen der oude Veretoigde Nederlanden gelegen. Ntauwe- liiks hadden zich eenige troepen san den IJssel d en zien, of de Nederlanders hernamen hunne onafhanke lijk beid. De beweging berste eerst te Amfterdam en weinige uren daarna te 'sGravenhage uit, in tegen woordigheid van de Fransche bezetting. Te vergeefs had Holland in 1810 uitgezien naar eene Mogendheid, die bij den wil de krachten had om ziine vereeni- ging met Franitriik te beletten en in 1813 vonden de geallieerde legersnaar mate zij in de Nederlanden Voorrrttkten er een vrij volk. De belegering of blok kade van verscheidene vestingen die even als in Duitsch- land en elders nog in's vijands handen waren, werd aan de nationale krijgsmagt opgedragen. De opftand in de Nederlanden, opende aan de geallieerden den toe gang tot Holland en fielgiën in een oogenbiikwaar in -zij daarop zoo weinig gerekend hadden, dat toen de Hollandsche afgevaardigden bij de geallieerde bevel hebbers aankwamen, deze nog niet befloten hadden, om de Nederlanden binnen te trekken. Mogt er ook nog eenige twijfel kunnen overblijven aan de dienden door d? Nederlanden in 1813 en 1814 aan de aigetnee- ne zaak der natiën' bewezen, zoo hebben zij in den veldtogr van 1815 vee' nieer Hun hun pligt, toen zij de voorhoede van Europa uitmaakten, en door het getal troependie zij te veld bragten, door hun grond, die het tooneel des onrlogs was geworden, door het leveren van levensmiddelen zonder vergelding aan het meerendeel der geallieerde legers, die op hun nen grond vochten, door de organisatie der h -spiralen en vooral door het vergoten bloed des vetmoedelijken erfgenaams van den troon en dat van hunne burgeren, in evenredigheid van buntts bevolking en middelen, zoo niet meerten minfteo zoo veel als elk ander volk, rot het hei) en de bevrijding vsn Europa hebben me degewerkt. Na dat op deze wijze de onafhankelijkheid der Ne derlanden in deze nota is aangetoond, wordt daarin voorts bewezen, dat de Koning zijne Souvereiniteit nier ie danken beeft aan vreemde Mogendheden en dé norit als zoodanig hebben aangenomen, en alle denkbeeld aan eene vergrooting van grondgebied van zich verwij. derd zou hebben indien hij deze ten koste van de waar- digheid van liet land, waar de assche-zijner voorvade ren rust maar dat de Koning zijne Souvereiniteitna de voorzienigheid, verschuldigd is aan het bloed door zijne voorouderen geftörr, aan den roem., die het ver worven, en aan de welvaart, die. het genoten heeft onder hunne bescherming, san de innigs betrekkingen in den loop der tijden.tusscben hen en de natie opgerigr, aan de onde regten van ziin huis eu aan het vertmur- weo even als aan de vrijwillige keuze van een vrij volk. Ten (lot wordr in deze.nota gezegd, dat zoo de ti. heraie vootdellen, door's Konings kommissaris,det) eö Maart en 18 Mei des vorigen jaars te Meniz gedaan, nog geen ingang gevonden hebben bij het Pruisfische kabinet men alle reden heeft vsn zich te vlijen, dat de torgevenheidreeds door het gouvernement.der Neder landen gemond, eindelijk alle de hinderpalen oir den weg zal ruimen, die tot nu toe het vervullen der be palingen van Wernen, over de vrije Rijnvaart hebl en belet, en dat als dan de leden der cenrrale kommisfie, de oplosfing van bet ingewikkeld vrasgfluk, haar opge geven, zullen vinden. Ook wordt de hoop geuit, dat eene kommerciele negoriatie met Prttissen en Keu- len wantin deze toegtftemd heeft, aanleiding zal kun nen geven, om aller belangen overeen te brengen, ter wijl het hof dei Nederlanden overtuigd is, dat beide conferentien van Keulen en Meintz tor een gewensch- ictl ui'ftagzullen leiden, zoodra de wederziidsche hoogs (//ei vervolg ets de kant van deze kladt-j t» OJ oj wj -ri dc-O 5 ft fr 1>2Z §^5 - JÜ L p. X cz k 5 "C b a m 1 o 2 V e p a >reï>r-aj(_'uCCaj - N .5 «CC£ 0£u i> i£? n oj Z re c v .3; c. gj 3 a. t= .SP e ft c Sïf c>c (-1 C éje/j r_- rj hïij «O O' C .S IS) I ■z*. o 6» S, 3 •C W n -3 c c 5 2 cï ca O fcj s u 5 - te u JX. r w- "O Wj QC T! O aj u -a -c - *1 c S 'z. g re i> o -i; U C. ft r 4? S ft c c i) N =>x JS2 -£ «5 •c '2 t: o u 3 E ft .E en e*-O 3 c S N 3 jj v i_ h. «j ca Z. 0£t -C qj (9 z fcj z z c E- f-i O O cc O 5 i I ■- k -c "o "c ft cS s S CL» T XJ 5 3 5 c x; x> ju 1» p r - e B - C S z 1u- - a» r JZ Q, C/3 tIL'I a .a 2 - "c 0<UCu.^w>t=ï J D. «3 OJ O o 1» E c 4» C xê i> po x; o -g 8J E Dij <l> ert "r "O ft n» pi Qa "~r. fl l CCu- c CL :e- 1_ S 4> 3 ft ft S3 I - u ft Oj 4) (Li E Dij <u "3 O tC 3 ft ■S P tr. c O E 4» «- n 3- u oc-c 01 4» «o ajÏT:--c - C Vi •-» 9 p e x3 - 62" - W «J 4J U oj E ft x Cr 2 co .-x-, s s S s p- i— oa e~ 3 e H 2 r T3 O 41 4» C X) »- l- 41 tu re a> O m c w xd S$2 4» e e u s? 3 -va S -55 - S a 3 Jé 5|c ÏQi 5 - go ie s Bj tic s c-, e« O ea "Ba :=r- ft ai o '3 u. --.^2 *-> E CSU-pUL'UCi rc3* -a u. re C2 CO' -O L. JO V) JZ c *3 a X) £2 x; L- ft L- re E O E c V C 4< X 2 e. o -O Ni iy o B r 4» je jd ft ft 3 «t u N «e o -ïï -o x S 4» E 'qj C3 b; 4» E »J 4Z c re Le— 54 qj -O GÜ JZ- O S CL C r O JE re y "F c tstsz 3 c E 4» c*c .E J= C-Nt OJ «D r.ft .Cs 3 s-— 3^3 -■o e re e x; Oi D (Z Jj* -o q, C e?c5 re _4j x; reft 66 sS-' O "O dJt o -x tr. 5 G DC -- S c ft g 04 rsj w 4» 4» J= r- re °-> S. g-je n ift] s 3 - J .5,3 -vt 3 3 dj 4» w rs re O -■SztJtd t» .i 3 C XX 1 -r-a •- r- B E -E re U qj O) n U W s» 3» -g G S -p 44 -x E bi O X s» E 2d 10 ir

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1