23ERIKZEESGHË Dat ivij Hechts dan God beminnen wanneer Wij met menschlievendheid bezield zijndit leert ons de heili ge schrift overal. Dat onder tnensch, evenroetisehevennaasten en broederniet alleen Israelite» verdaan wordenmaar rHe rrenschen begrepen zijn, die met ons leven, Welken godsdienst zij ook belijden, tot welk een volk zij ook behooren, dit is mede uit vele -plaatsen der heilige schrift te bewijzen. Dit bnek der boeken noemt zelfs diegenen, die onze voorvaderen met hardheid en gruwel behandelde, 'onzen evennaasten, onze mede- oiensChen. Op de edele en merisch'ievende hartenop de aan coij zelve gegevene bewijzen van liefde in het huis van Israel bouwende, zoo roep ik de gemeenten en hare voorftanders op, tot milde bijdragen voor onze onge lukkige raedemenschen de Crieksche Christenen, dia in zoovele opzjgten ons medelijden bijzonderlijk ver dienen. Welke Israëliet kan de dagbladen, betrekkelijk de Turksch-Grieksche aangelegenheden lezen zonder een traan van gevoel van medelijdenaan deze waarlijk ongelukkige rnenschen, te wijden? Aan soortgelijke vervolgingen waren onze onderdruk te voorouderen, in de dagen der duisternis, prijs ge geven. Godsdiensthaat, verkeerde denkbeelden van menschlievetrdheid hadden eenen onverbreekbare scheids- muur tusschen Niet-Israëliten en Israëliten opgerigt en Fanatisme zwaaide met onbegrensde gruwelijkheid destelfs bloedige geesel over vele rnenschen. Laat ons daarom, gij racli'.enden vader der liefde hartgrondig danken, dewijl Hij het voor u, in het grootfte gedeelte van Europa dag liet wordenalwaar wij de regten der menschheid genieten Niet aidus is het ten deel gevallen aan onze broeders den Christenen in Griekenland, onder hunne belieerschers. Zij, deze Turken, branden, moven, schenden en moorden de Christenen, hun, door onzen aller Vader, onder hunns bescherming, toevertrouwd; hun blind vooroordeel, Eelt deze ongelukkigen verre beneden de waarheid van een goddelijk schepsel, verklaard hen allen zonder on derscheid, als verdoemd. Gelijk razende wolvendoor verkeerden godsdienftjjver ontdoken, vallen zij aan op hunne medemenschendie geen ander kwaad bedre ven dan - dat zij als Grieken geboren en op ge- bragt zijn. II; roep, hierbij ten dringendde, alle Israëliten op, tot het doen van milde dijdragen voor de genoemde ongelukkige Christenen. Dat iedere gemeente, in een daartoe beftemd register inschrijve'; dat een ieder naar evenredigheid, van den zegen, hem door den eeuwi gen geschonken, offere. Laten de voordanders der gemeenten de bijdragen verzamelen, en mij dezelve toe zenden. In de openlijke dagbladen zal verilag worden gedaan van de hoeveelheid van de opbrengst, en van hetgeen waartoe bet beileed zal zijn. Bedenkt, mijne broeders! liet treurige lot dezer on gelukkige Christenen, aan welken de harde (lagen der trotscbheid en des gewelds, des spotlust en der ver- achting, der ontneê loogenheid en der onderdrukking, te beurt valt. Bedenkt de wet: 5 boek Mozes,X: 19. Bemin den Vreemdeling.'''' Haat de zonde des harten; vereert de deugd der liefde. Dat God allen, die zich de onderkenning dezer on gelukkige rnenschen aantrekken, zijnen bijftand en ze- gen schenke, en hunne wegen doe voorspoedige zijn. Amen. IFerl, inhethertogdom Westfalendenzt Met 1826. heli.witz; Otper-Voorji ander. Frankfort, den 8 Junij. Van Petersburg wordt omtrent den dood van de Keizerin, nog het volgende gemeld: Weinige dagen vóór het vertrek van de Keizerin uit Taganrog, hadden de inwoners dier Bad aan hoogstdezelve een verzoek gedaanom hare goedkeu, ring te verlenen, tot bet oprigten van een gedenk- teeken, ter nagedachtenis van den Keizer Alexander, in hnn midden overleden; den a Mei, en dus 14 da gen vóör haren doodheeft zij aan de flads regering een antwoord doen toekomen, waarbij zij hare gevoe ligheid over dit blijk van liefde te kennen geeften tevens de som van 10,000 roebels er bij deed voegen, om dat gedenkteeken te helpen tot fland brengen. GROOT- BRITTANNIEN. Londen, den 7 Junij, De Noord-Amerikaansehe konsul te Buenos-Avtes, heeft aao den Braziiiaatische admiraal Lobo een protest ingeleverd, omtrent de 00- regtlmatige wijs waarop de, door Keizer Pedro in (Iaat van blokkade verklaarde havens van Buenos-Ayrcs liet vervolg 00 de kant van deze blads-) PORTUGAL. 'Lissabon, den 23 Mei.. Eergisteren heeft men Lier brieven van Rio-Janeiro., van den 31 Maar.t, ont vangen. Men kon den dood van den Koning JoaO VI. aldaar nog niet weten; de Keizer had vertrouwelijke berigten van den hopeloozen toedand der gezondheid van den K°tiing, zijnen vader, bekomen. 'Poen werd cr eene buitengewone laadsvezgadering gehouden waar in befloren is, dat, ingeval van onverhoopte tijding des afstervens van, dqn Koning,, dé Keizerin met den, voor eenige maanden geboren' Prinszich naar Por tugal zou begevenom het regentschap op zich te nemen en zulks op liet voetspoor van vroegere ge beurtenissen, - - Intusschen beeft de Koningin-weduwe, van Portu gal, eénigesedert 18S4'verwijderdenvoorname per- sonaadjen gelast, zien,, ter volvoering van eene bij zondere zending, naar Parijs te begeven. S P A N J E. Madrid, den 79 IVjei. (fertlkuliere. lorres- pondentie). Er is door den minister van oorlog eene konspiratie tegen den Haat ontdekt; de hoofden noe men zich Concepciottistashitn doel is nog onbe kend; de zetel moet te Valladolid zijn.- In de iioofd- ftad zijn, den 26, vier geestlijken in hechtenis geno men; talrijke patrouilles zag men dienende volgenden dag, doch er is niet6 uitgelekt-. Men verzekertdat ec 5poq man gardes naar Cas- tilië andere zeggen tiaar de grenzen van Portugal, op rnarsch gaan. Men zegt,'dat de desertie onder dat korps en onder de grenadiers -der provinciale mi litie, zeer llerk is. Verscheidene bljeenscholingen van konditutioneleti welke men eerst voor benden ftruikróovers had aan gezien, baren thans onger nstbeid aan den kapitein- generaal van Valencië; hij heeft den. kolonel Montc- verder het kemmando V3n eene kolom opgedragen, belletnd om dezelve re vérfirooijen. DUITSCHLAND. Hamburg, den 6 .Jnpij. Van Petersburg ver neemt men, van den 54 Mei, dat het kroningsfeest, lire1 Junij bepaald, uit hoofde van liet overlijden van Keizerin Elizabethtot September uitgefteld is. De Rusfi&cbe gezant bij de Porie, de betr de Ribcau- prerremaakt toebereidselen, om naar zijn gezant schap, te Konfiantinopel, te vertrekken. Van Sokholm wordt geroeid, dat de graaf van Sedingk. den «4 Mei, zich aan boord van het fre gat Eurydicc bad begeven, en dat den volgenden dag hetzelve schip in zee was gelloken, vergezeld van de Nootweegscbe korvet Alten, welke, tot oefening der kadettcn, in de oost-zee zal kruisen. Te Stokholm js eene kotnroisfie ten voordede der Grieken opgerigt. Er zijn reeds 6,000 rijksdaalders bijeengebrag't. Van Koppenbage wordt geschreven dat de verlo ving van HH, KK. HB. Prins Frerlrik Ka/el Chris - Haan en de Prinses fVil/ielmina Maria den 28 Mei ten hove werd bekend gemaakt. Des avonds was de gansche flad verlicht. Van Berlijn schrijft men, van den 3 Junij, dat de Prinses Liegnitzgemalin des Konings, tot den Evsn- gelischen godsdienst is overgegaanen het H. Avond maal naar de Evangelische kerkgebruiken had bijge woond. Deze gebeurtenis was des te aangenamer, de wijl dezelve met een gevolg is vart bedingingen nog bepalingen, die het huwelijk waren vooraf gegaan, maar uit eigene beweging, na innerlijke overtuiging veroorzaak r is. De inzamelingen voor de Grieken gaan (leeds roet grooten ijver voort; ooder andere giften is et eene, ten bedrage van t,2oo stuks Fredriks-d'or. Den 8, L)e Israelite» hebben, ter onrierdeuningder Grieken, eene oproeping, tot het bijdrage van geldsom men gedaan, dezelve is van den volgenden inhoud! ondersteuning voor de grieken Hebben wij dan niet éénen vader schiep ons niet din God? waarom zou de broeder trouwloos jegens den brooder zijn? cn het verbond onzer voorvaderen ont- heiligen? Maleachi li. 10. De heiligde pligt van ieder roensch isden lijdenden Saedentnensch hulprijk de hand te bieden; zijn toeftand 2oo veel in zijn vermogen is, te verbeteren; hem met liefde, roet vriendelijkheid te behandelen en heen, ais Gods evenbeeld, achting en toegenegenheid te bewij- 2en. Slechts daardoor verdienen wij waarlijk Góds barmhartigheid; fiechts daardoor kunnen wij ons met het denkbeeld verheugen: Wij hebben God, wij hebben onzen evenmensch gelijk ons zeiven bemind!"

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1