m aERIKZEESCHE iLs C O U R A N T Billissll.lS siifl!H|.|p!Il§l i tr Ditigstlag &n i 3 Junij. fi - N*. 47- MEXICO. GüAtiMAtA, den 15 February, (pariikulitre Correspondentie van eeti Franseh dagbladI). Den 4 dezer is de kolonel H, W. Quartel, komfiiissaris van Z. M. den Koning der Nederlanden, aan den prelident voorgefteld geworden. I11 de aanspraak, wel ke de kolonel ie dezer gelegenheid deed, heeft hij aan den dag gelegd de begeerte zijner natie, om met al -de nieuwe republieken wederkaerige vriendschaps en han delsbetrekkingen te onderhouden. Hij heeft verklaard, dat de vlag van de republiek van Ceniraal-Atnerika (Guaiitnala) in al de havens zijner natie met dezelfde achting zou ontvangen wordengelijk hii zich vleide, dat de iNadeclandsehe schepen en consuls in het Ceti- .iraal-Amertka een dergelijke onthaal zouden te. beurt vallen. De heer Quartel wenschte den prefiden,t te vens geluk met de wiize maatregelen, door de repu bliek genomen, en zeide tot hem, dat de eeudragt en overeenftetmning van denkbeelden het geluk van het 'land zullen verzekeren, en dar het, door de centrale Jigging >-an die republiek, niet kon missen, om aan dezelyc, binnen weinigen tijd, te doen genieten al de Wootdeeien, welke haar, door de vracht baarheid van lieren grpnd, den rijkdom Van hare verschillende mij- ■aen en de verscheidenheid van hare luchiltreekeven gezond als aangenaamte gelijker tijd verzekerd Wor den. De prefident heeft hieropin weinige woordenge antwoord, dat het gouvernement van Centtaal-Amerika snet genoegdoening aanschouwde de gunrtige gezindheid van den Koning der Nederlandenjegens de natie, welke hij de eer had te prefideren; dat, daar de on afhankelijkheid van het land thans volkomelijk ver- kregen w3s, het gouvernement al zijne zorgen zou aanwenden, om met al de natiën des heelals betrek kingen van vrede en koophandel daar te ftellen, en datjde Nederlanden in het bijzonder op de vriendschap der Amerkanen konden rekenen; dat de heer Quartel •van een goed onthaal kon verzekerd zijndat de con suls der Nederlan den, met behoorlijke credentiebriev.en Voorzien, tot het uitoefenen hunner ambstverrigtingen jtouden toegelaten, en met alle megeliike achting be- fcarrdekl Worden; dat de Nederlandsche vlag in a! de havens van Centraal-Amerika onder de bescherming tier wetten zou ontvangen worden, De prefident ein digde tnet <e verzoeken, dat hij deze gevoelens zou doen geworden aan den Koning der Nederlanden, van welke deze zending, de achiing en de wenschenten bchoe- we van Amerika genoegzaam getuigde. DUIT SC H LAND. Hamburg, den 1 Ju.oy, Door buitengewone ge- Jggenbeid hebben wij heden de bedroefde tijding ont vangen dat hare Majesteit de Keizerin Elisabeth den jtj Mei, op-haren terugweg van Tanganrog naar Kaluga, te Belewharen dooiiuchtigen echtgenoot, c!en overleden Keizer Alexander, maar ai te spoedig is opgevolgd. H. M. de Keizerin-moeder wat Hoogs t- ^dezelve te gempet gereisd om haar in Kaluga aan te treffen en eenige dagen met haar door te brengen. Dan «dit wederzien mogt niet plaats hebben, in den raat) ,«)er Voorzienigheidvoor weiken zoo wel de hooglte als de laagfte bukt, was dit anders belloten. H. M. de overledene Keizerin Elisabeth Alexievtnavóór ftaar trouwen Prinses Louisa Maria Augusta, was de tweede dochter f»),van den, in jliot, overledenen Prins Karei Lodcwijk van Baden. Zij was den 24 Januarij 1779 geboren, en werd den «October)793 Uitgehuwd. Haar leven was flechts Kort, maar het Wag h.e.t leven eens Engels, vol bedrijven van zegen en weldadigheden. Begaafd met alle deugden van vrouwelijke voortreffelijkheid, zou de doorluchtige overledene den schiuerendsten troon waardig geweest zijn zelfs danwanneer het lot haar niet tot denzel- «ten beroepen had, ;U't Petersburg verneemt menonder dagteekening -van den 20 Mei, dat hij eene, van hoogerhand be krachtigde, senaats-ukase, van den sg der vorige inaand aan alle buitenlanders van beiderlei geflacht, flaijgt zij zich hebben doen naturaliseren, en den eed van onderdaan hebben afgelegd, verlof gegeven-wordt, «m in f|e;t gilde yan kooplieden en ambachten de treden. frankfort, den 1 jurüi. In tenen brief uit JZante schrijft mendat men aldaar dep 6 Mei een ge- ideelte d.er Turksche vloot beeft zien passeren, zich raar den Archipel begevende, met oogmerk, zoo als tfiet zeggen was, om Hijdra te gaan aantasten. Ttare oodïie zuster -is ff -M. de Koningin-aveduwe van' Beij'eren. Iiare jongere zuster ^iin H. M de voormalige Koningin irjdcrita van Zwtid;u tu ïlyyww Je Ért-üwütiiertogiii Yan {Ursttt-DmtdtAt, SifBUTEN jGEWOON ^r-rSk G) 4 k O ttD 3- S 3 c i- o 13 o m j* Gl C 3 v t, 'R a G re «- <u cln u. ej.„E w*S 0 - S.SS r "C "S3 r- -<t» y IP - Ctf'-SP -- 8|;ij s .w e c* Er heeft zich voor Duitschland eeri nieuwe êh Vrij zonderlinge tak van handel geopendDoor Freiburg is des avonds van den 26 Mei een tweede transport van 80,672 bloedzuigers gepasseerdwelke met eeri voorspari van 4 postpaarden rtaar Parijs vervoerd wor den. Dit middel is in die hoofdfhd thans zoodanig in de mode, dat een Fr.ansch huis van koophandel het tnet voorspan van de paarden -posterij uit Bohè me Iaat komen. Men wachtte te Freiburg het door komen van nog vier aridere transporten. Frankfort, den 5 Junij. tn bijzondere berig- ten uit Konflatpiriope) van den 10 Mei wordt breed opgegeven van de algemeene schrikwelke dé vero vering van MissoJunghidoor de Muzelmannen, onder de Griékeninzondeiheid in Naupii en op het eiland Hydrazoude hébben te weeg gebragt. In deze berigren wordt niets nader gemeld ómtrent de onderhandelingen met Rusland, doch in brieven uit Bucharest van den 19 Mei wordt ftellig Vesiekerd, dat de Turkscbe soldaten, of zoogenaamde beschelis dien dag naar de Donau waren afgetrokken; dat de hospodar woningen in gereedheid had doen brengen voor de Turksche komriiissarissendat men verwacht te, dat deze met den 17 of 18 Meiden tijddoor het Rusfische ultimatum gefield, Konlfantinopel zon den verlaten en dat de Verhevene Porie alzoo mer dé daad aan de door haar aangeuomene voorwaarden zoude voldoen. F R A N K R 0 K. Pa ft ijs, den 6 fumj. Eergisteren heeft de Ko ning eene bijzondere audiëntie aan den Prins le Tallcij- rand verleend. de generaal Guilleminotheeft eene zeer lange au diëntie bij Z. K- H. den Dauphin gehad. Het hof der pairs heeft heden begonnen te betaad- (lagen over het contcept-vonnis door zijne kotnmisfie voorgedragen in de zaak van Ouvrard. 42 pairs heb ben reeds hunne Hemmen uitgebragten verscheidene hunne meening bieedvoérig ontwikkeld. De generaal Guilliminot beeft aan de kamer eenetï brief geschre ven, waariii hij verzoektdat zij zich competent verkla- renten einde des te beter ingelicht te worden, en de marschalk hertog van BeJIune zal, zegt men, in den. zelfden zin spreken en vragen, daf men zijn ïdmiiiiftra- tiefgedrag op nieuw onderzoete. Men verhaalt, dat de pairs, die willen, dat de kamer zich competent zal verklaren, hunne meetiing daarop gronden, dat het tioodig is deze. gewigtige zaak, ln den boezem der ka mer op te helderen; dat de publieke opinie en de pairs,- die daarin betrokken zijn, een nieuw onderzoek eischen; dat het genoegzaam isdat er pairs gewikkeld zijn im de zaakom de bevoegdheid van het hof te regtvaardi- gen; dat men de misdaad als boog verraad kan he- schouwen, en deze dus van de competentie v4u her Hof isen dat men moet vermijden, om de zaak naar het Koninklijk geregtshofte verzenden, wsareene nieu we inflructie nieuwe ergernis iet) gevolge zon künnen hebben. Morgen wordr deze beraadflagrng voortgezet. De tiiscusfie over liet budget van oorlog ig giste ren geëindigd. De heer Benjamin Conjlantheeft aan den minister van oorlog ftellig afgevraagd, of eronder de officieren, die in Egypte dienen iet) voor Missolun- ghi de Afrikaansche troepen hebben aangevoerd f ook zijn, die nog op de corróte der Fransche armee ftaan en Fransche soldij trekken Hierop is door den heer de Villlle geantwoord, dat de ministers in Griekenland geen anderen Franschnian dan den generaal Roche ken nen, welke gelden uit de schatkist van Frankrijk ont vangt. De generaal Rochc is yan wege het .Grieksché genootschap te Parijs, tiaar Morea gezonden. Bij de kamer is eene petitie jpgekomen door een groot aantal inwoners van Parijs onderteekenden (Lek kende, om baar te verzoeken van den Koning te sme ken, om de vrijheid dër dagbladen, de eerftc weldaad, die zijne regering gekenmerkt heeft, aan Frankrijk te behouden. Hét.tweede ligioen der Parijsche nationale garde, zal eene inschrijving openen waar van het bedrag' moet .dienen om een vetdftuk té koopen, dat het als den geschenk aan de Grieken zal zenden. De overige le- gioers zollen waarschijnlijk dit edelmoedig voorbeeld volgen. NEDERLANDEN B r s s e iden 3 Junij. De bejigten welke men nopens dé ,'verwoestingen ontvangt, in Heiiegi uwen door de laai He onwedefs .onder de veldvruchten a,an- gerigrzijn zeer bedroevend. Den 31 Mei II., des namiddags omtrent 4 uren {liet vervolg te de katif >W dfse jrlads.) •c *3 -O J B S 5 tu u jes' a. y* O g M. I S g ."5 s iïfo S -3 C A" 2 cSa|ïs!a -"2-o iï k ïeo k«^5»5J "7;.i;su 2g7;<*„ -S - s. ■o Sg S:!§|-a S|»S' ,i5-s anvils! -5 s.sf>°*4J s c c zz 2 3 H M"ua2'S.O 2' O O 3 u C u U ,1 <U W3 J2 TJ w z kdjAA, O-'O a JG JZ At •P-G 2f' -a C3 N S c -S --S O f?-=a (T 0 0 3 •O O <u W 'cc 0 flj Tü U. «Li ra *t3 i? Ja er. cC fcT cr .e 47^: a> 1-5 (U K T3 e; T77 - tL. 2^. .u; a S. M J=V S CkD O 5 3 o tV5 <u "O TT ■6 <u .25 Z Cu- - S CU C «G n. CJ «N tf t A QJ <U eg "n* g x: S e c es a» lëë s L C S g S C3 «I V c Ag -■ C« - J> e£T; ei; •-» «J »- to B e ra "TS r: c S ic tu K H 10 bi (I B L y bC O t*- 5 s to 3 •i e I -ó s gf' C 5J C r - O, a> a r a. o E Z Ti .T» ej w «o -, G. 2?»" fe V Z O es c O o 3 Ci SUS S3 e zi Jz z: |S»-N5S„rï jïf5.1-S S '5° o 'Z et» l tL iZ <SJ «1 CJ e I .«-v fc- C C O c w C C U Al cz qj rZ tu "r •O 3 O M -u Q -p *3)' O es lij s cÓ".2 S s S'-S-a O 'fO tt r, -1- fe S7 .£7-, aj - S" S rr 2 <i "O; s§ 1 s - -O TAL dz 3 n' er W g «L. c OJ r- C -C Cas-M-S IS - ra u» ei tt J3 öti O 5 B 3 f fcjB O C O C. co -1 /O B D"z K g SOJ tiSf g-o.wus •c o S' a 1 S I I.--3 S A c 'o i: - s .0 ec ra n C - a°f Sï Jv sil -Si?"3 p -c v. C O *5 ai ^3 s CU Wd? .SU CT ^3 r g .25 c és, e 5 'at vcc«; <U Cd» O O'?*0 s 3aj ar Tl u c O rs v; o 0 3 -o «- g W C c O -TT et' es OL U T3 eg SjA-s A SS g-anaA ss. 4- Mö=-EQ3 c r G._^ - Ci .S c« - CU X> Cr M cu H - 'GJ «T KJ -3 C ra C tu ra nö E 2 CD e o n t> UB Al B one <u wn T~ Jn r,f-i r—. Cï. r~\ ns ra S-1 Oi 'SÏ?OQ,ue'lö^èO'u^,itJfr l< ses êfi-, c s tu C o_ s-ïnss S otj-- 2 -s - T3 C C ►S 4J to a M Ü"§PG3 4j _T C -- - i~* Q C 5 c* «C3 =1 X3 at u a i-w «4 eu -a w F.-a-SP f 5 cc, sSEÏF 3 r ra or kj QJ öD •5 c <u O tD O .rr -o o c'a «3 O -n gkj i? eo cj <U Vj. of, cd c-r- OJ c u. aj c aj es •- c y 51 -S3 -c C -C p S-^rw. ~T3 CS J- W.2 s c a> w t: c c O ■k- u «j u 23 •r'Sa n i~ ie a ja s :y '5 s Jl -S ri "g. w. e as e» w e S 5 a e -• f £c|fS4!-a«sa igaioig^irisfss^ 2 c «1 «^<5 „gs^„ ??,§3««,5«,3v«g;gh9,gpi

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1