1 it* ffl P3 a 25 p - 'P n S s --J? rï -jo «V C: - n> k cr Srt .- O lT Pl O r 3 5 üc» =3" Q. M O 3 S 9' 2 n> S v- -re O n - ;r £T ra »- §■- - Sf:^ tr« f I'o 5 s p-rs sol si*!-! s-g-s s ""^SÜesSoe.SSS" tr 3 04 §r 2 «•§Os-a?°-sS. cr 3' Z S l'Ö' 5. r,- ra s. cr--c; ^j-'» S. S rT - 3n,?J n-n n rïZ _r"- i O a1 5 - <"b o «3 «- N p OS W" *o 5 3-re w ra o '23 O-CTrt a. o' S '"1" a "5 n g =p =f j? e o p 2Zi- rtSpa§( re t—a 2 -r re Tt, 3 na Soo, O .KS Ü.oijaS tT N P5 H S3 CD '-?• 9 - <T> OS o 3 2- fej 3^ 03 C u A. CM 2 GIL •—-. SI O- C <5 Q- t .rti S C: rs - n J !L cr a O g fi 3-ff B 2L 3 -ï er P® a o 23 C* yr re 1/3 o 3 s o. o 3- 8 - <8 1 g. SSna.S|a5-. ►i ia ft O rp S- s B J"- - bQ|«sS®B a 3 Vi 5 T Q - 3 p 3 =r Ct, rt Q gaSsS'ISS a m re i re I c-* o 1 2 3 S' 2 3 2- Sr ;30§ S's. s^ss* o o 3 Os -• N jC cca. a.«; o ïuando der Sonnrsshe troepenaldaar bijeen gelrragt, op zich te nemen. Indien, van den anderen kant, de Engrlsche troepen ontschepen, en, over het Por- rugescbe grondgebied, op her vasteland trekken, kun nen zich wel verbannen Spanjaarden onder die bescher ming binnendringen. Va L la dol id, den r 2 Mei. trrfiikulierc kor- respondentia), I11 weerwil van den jjyer en de werk- danigheid der algemeene poiicie des Koningriiks, is zii ecliter te spade van de iieimeliike bewegingen tier vijanden van den troon van Ecrdinant nnderrigt ge worden,» en h .re geheitne agen en van Madrid uitge zonden, hebben de volgende, zeer naauwkaurige, in- Jichtingen bei? nnen. Merino, El RoyoCuevillas, Zabala en andere lio' toen der Guerillas, voor welke de misi eene liif- 4Iraf is, zijn allen gelijktijdig binnen deze ftad aange S 2 2 ■£-. s o ra S fo 3 O s --§ ?i- o. 5 s-s f=T ts S; fT" M w -i a U l«n 2. 3 a a 3 C n E,-* - B5 ts Q. 3 A n» 3. r ►A m K C7 1 O =r 3's s q. s-s. tv 2 o ^2 ,w - S» 5 r- X w O a n' b (7 2 CLP"Q.7Tcn a>rs n-üi ni £- a, v> -r- 3 i. 3 9 S - ~-r s 2:?^ - E S S-'§ CTQ* W r-c—Cr^TOVJ Q- Q, ?- m jo N Pü KI U3 O N I S. O O bomenzij werden bier vel om-vangen eR onthaald door den generaal Lon-ga kororoandant der provincie en den beruchten ex/-in;endant Perès. De inwoners dezer (lad hebben dit, voorwaar Koninklijke, aan hen gedaan onthaal, in het cersr, aan hunnen naam toe geschreven, en ora de waarheid hulde re doen, moe ien wij zeggen dar zij zelf war- in hun vermogen was tot den luister bijgedragen hebben Doch vervolgens bemerkten zij eene buitengewone beweging bij d'e gees telijkheid, veelvuldige nacht-vergaderingen in verschei dene kloosters, onder anderen in dat van St, Fran- ciscusde wsre vrienden van den wettigen Monarch begonnen argwaan op te vanen de hnndellirgen dier nieuwe gasieu werden bespied en alle goede Span jaarden waren op hunne hoede. Hun misvertrouwen wies aan, toen men on wazrde, dar er a:n d'en kolo nel Abrcuthans koromaudant yan een re^ttnent -C-' \\y. 11 -r k P w 'psarderrvolk te Palencia (wel bekend nis gewezen op- perlrvcfd vin den ftrsf van het gelnofsleger, hetwelk den inval der Fransclien is voorafgegaan), misdadige vomfteiieo waren ge.iaan, opdar hij door zijn krijgs volk de omworpene bewegingen tot opflandwelke deze heeren voor hadden, zou end' rfteunendoch sedert vernemen wij. dn: die opper-ufficier deze voor- ftellen >en fterkfte heeft afgekeurd; ter beiooning van dir b'eflaanwerd die officier, men weet niet door welken invloed', of door welke noodlottigheid, van ziin korps tiaar Alicanre gezonden, trct verbod om Madrid, of andere Koninklijke verblijfplaatsendoor re trekken. Het omwerp van deze, -or onPandgezinde., Junta niet ten uitvoer kunnende gehn.g. worden hrbbctr de bovengenoemde oppethoofden tic'? versi reHtot dar bet oogeublik dsar isdat zij hetgeen door hen be- .paaldelijk is^ befloten,. kunnen uitvoeren; air ontwerp bt-Raat daarin, cm bij den Paus den kerkban tegeur Ferdinand te verzoeken, vermits hij in het Koning rijk de ioflelling der poiicie heefr ingevoerden welkë geene geestelijken, wanneer zij regen de vastgeRelde orde van zaken handelenop eenigerlei wijs ontziet» Volgens eene bui, welke men onder de nand in ora- hrengtmoeten noch kunne» de leden der gets- teliikheid onder geene burgerlijke magr regispligtig zijn het hoofd der kerk wordt, ais boven alle Monarchen verheven, in dat Ruk Tertoond. Wij henben groots redenen te gelooven, dat er, in de andere provinci ën gelijks ortige pogingen ziin aangewend 'om der gelijk een ftelsel van omkeering van zsken tot fland t» brengen, Uit vervolg op it sdt binds, y

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1