^itlK TC TC TC TC TC CT TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC re TC TC 2 w Tc* 2 3 TC tc tc" 3 3 3 TC tc TC 0 ?;e de 130 man, die zich in het hula verschanst had. vlen, en na den peheelért dag bunnen post verdeedigd ie hebben van vermoeijing en honger uitgeputzich an de lucht deédeti springen, op het'oogenblibdat zij Voor het Turksche geweid bezweken. Sedert bet gerucht van Vasealidi, liepen iyjna aiia IvekCil en sedert den 5 April aile dagen Engelsche «chejwn'Missoluttghibinnen. Sir F. Mems, heeft voor sijn vertrek aiies gedaan, vvst hij cis partiitulier per soon Itonrle doen; hij is als'middelaar tusschen de Had on Ibrahim opgetreden en heeft alle pogiugen aange wend, om eene soort van kapiiulatie te bedingen. De inwoners hkd'dén lóegeflemdom met wapenen, ïiagagïe a mm ups tie en fjaanrfe trom af te trekken hét- geen Ibrahim weigerde, die we) wiide beloven, dat zij het leven zouden behouden, maar elschte, dat het janschê garnizoen krijgsgevangen zijn zou. Dit weid der verontwaardiging afgeflagen door de inwóonders, die-hierop antwoordden, dat zij zich in de lucht zouden laten springen. In de laatHe 14. dagen zagen de En- gelschen, dat de plaats niette houden was en dat de vloot, haar onmogelijk ven levensmiddelen kon voor zien, en derhalve lieten zij niets onbeproefdom de be zetting tot overgaaf te bewegen, doch alles te ver- geels. Dagelijks zagen zij een gedeelte der bevolking van honger Herven en wei den door de wieede politiek verhinderd, om deze ongelukkigen hulp of onderfland te verleenen." De heer Eijnard zegt, dat door het innemen van MissolunghiWestelijk-Griekenland zonder verdeedi- ging is en dus niets de Albanezen kan tegenhouden; weshalve hij aanraadt, dat men alle hulp en bijfiand naar Napoli-diRomania en Korinthe zal zenden, waartoe hij reeds de noodige nanfinlien gemaakt heeft. Van Alexandria schrijft men, dat de Onderko. ning van Egypte, een gtoot gebrek aan geld onder vindt, en dat het hem, uit hoofde jvan de algemeen heerschende ellende, moeijelijk vallen zal, om daarin te voorzien. Dij heeft zelve het bevel op zich geno men over de vesting van Cario, en het garnizoen, dat uit Turken beHonddoor Arabieren doen «flos sen. De Turken heeft bij gelast, om zich in de geregelde ttoepeu ie laten inlijven, of het land te ver laten. Den 23. De Grieksche goelet Spartsate, welke behoorlijk in de haven van Marseille, op de reede vsn Poroegue, quarantaine gehouden had, heeft geen ver lof kunnen bekomen om de haven verder op te zei len. De kapitein en passagiers van dat schip hebben deswegens protest doen beteekenen aan den prefect vsn hei departement, san de aumiuifljarie van a)ge« meert gezondheid en aan het agentschap der bufFen- landsche betrekkingen, te Marsille gevestigd. De pas sagiers worden in bet Lazaretb, op last der hoogepo- itie, opgehoudenhoewel zij aan de gezondheids wetten voldaan hebben en zullen op iietzelfds vaar tuig, dat hen, heeft aanpebragt, moeten jterugkeerett-. :- Een schip, dat tien 16 te Marseille uit Alexandria - aangekomen is, aan boord hebbende 51 Turksche* f r passagiers, schijnt gelukkiger ie zullea zijn,. Oe-p-as» sagiers zijn in bet Lazareth ontscheept en worden er met de grootfle onderscheiding behandeld. Onder dé ze Turken zijn verscheiden jonge lieden, die met voor- weten van het ministerie naar Frankrijk komen,, 013. er hunne opvoeding te voltooiien; ooit zegt men, dae. «en zeer aanzienlijk persoon zich bij hen bevindt., (//ff vervolg oj> d( ids bknz.± 'X £8l Sa*1 gl'-f f j cuK' S- S S ;3 -» CD 5a* CO TT a. S" g* 5- g 2 -n 5- i° 3 2 o g S g- o. a E?. O O -g g-olro-g ■?«b.SÖ.2.S re C) tc CD «1 "1 reso as O o 5 T 7? ,Q-y 5' a a Jj: 3 re c O "<5r* c e--2 TS TO :cr 5 3, r-r re cd o a TT ^^2 Cu M ,m 2 s n 5. a da -I Si. - o Lfq 3 CS -1 'CD r-f 3 P3 3 TT tc cd O t— l ro q, w 3 O tl w U r tl en rv a 2. rr jfS O, a cö 3 vO CL t— fT» fN 3 O 1 PP CU cj rz TT W O- 51 5' - tq 2 n 5 ,u r g- 73 t 5. s? re O. n c C£)_ D>" CD 3 cx. o" rc a fii 3 CTQ S CT' 9 - - a. n S ^5 Ui I CT CD •Sl'f ex era £1 ?•&'- O N 0. Q o 0 CD Cö -t Cl -7Q n> o CJ -t cd - 2;' ro srH cc -t Cl 3 0 u C- c. re o s C3 CT «O 2 O. CL f C CD l a 3 rt N f CD C? - c re o M O C CL 1—4 f C CD cr n TT .Cu TT' CT". EL 3" VCT: Sa CL O 3 O - T CT" O CD re 3' CJ CL TC 3 ,'1 TC* CD c/a 3 O. C CD <i cro O O CL O CL res CD c N TC TC* 0 CL CL Cl —t' 3 a 2 5 ES 3 re 2 O 3 tra 5 "g s o t5 -tn O CD fD 3-CTQ i 5 Ui N iï ro 2 O g* cl 3 rv oV ?r a o Cu C3 CD 3 C=: o ta CL o er ro cl M rs 1 3 fj a- cu o I ga g3 2.1 C. en - re a i =r 3 B 2 w 5' S 03 S°g C TC E r- a E a ro 3 2 c co rr I s ra tc cd CD -* 3D <8 5.3 a a C/3 O r a X 1-1 Q. re rê o 4, era o" o 2- El 7r re c c CT (yo -1 O O >- O CO TC 3 re a> rf crew Cl! tc L ÏO C j« rr> D 3 - 14 -1 R I 2 ro CP"® 2 rr rV cd Cl 2 D 2 CD o ■es; aHr G C ff- O* c n w W 2 0 C! f «5 O 3- TC j hs' TC X1 t« 3- rt - 3 w. er M fj O GR}' 9* 5* -2 s»? g 2 re TC CL 3 2 3" 3 CO o j3 "E. £U re T3 ►1 TC D' cïo CD .- CL n? _u s £.<8 TC 2* i TO t Tc -1 - cr O 2 - 3 5 mSi: .»-§" 9* CL 1 3 CU TC TC S D. 3'S-a o- r» S 1 5 o: g a. i O TC 1 O V - CL 3j 1. 2- a. S\T' t TC 2 5 c °<:«CLacó"'cici'- tq o 2.tc 00 w =5" re - tc 5 tc g - ■3 S i 0.3 S3 2-i N zr 1=5 TC g-aasjr-.;»; g =r3 3- -r- TC TO TC. TC TC TC 5. O D -t - m r TC TC a N 11 cd 3 3 v» CL- TC 3 s g 5 U O Ch c/r O, 0 B - 'tq' S?2. |KP i3 CL TC TC CD 3Q CD O" CT IP \J' co D C 3 3 g Hi. CL TC li 5 v>« CD T. r 1 H. CfO D cr O re cr cro TC CL CD Cu CD TC TC CT" LL -TO1 a3<TCHa'^^i n. 3 TC j- TC O. TC CD D 13 O CD O sv;5i - e! M 2 O. W 3 TC 3 o 3 U D CL C3 - D"(JO s» s- ag 2. TC CL cd 3 «rj OT T 2 TC S re: 3 S M O W 2 -. C3 CL VP TC 3 S ZptL rf I 3 n> O I v>. CD ^2 tc n 1 0 "re 9* tc a* 3 c cro g CD TC 2* °- a 3 w 00 <2 TC g. 5l"co 3 FT C r Ei. ,J~- 3-^ S S- 2 CS 3 5 S.-ZO "S 0 TC CD 1 53 o r 2 oq u Tk; D CD CO CD 3 CL TC «b 3 3" Sr r g 3 CL 2^30 i S g TC 2" o 7 tc 3- c w 2 -_'ro S Scé^ "af» a J* o. 3 W j TC 3 2. CL CD TC re g 2 CTQ S- s si o 3 era so- CD TT" CT" O* CD tp? gg TC S f- tT TC G S 3 C Q. &9 >s c/a Q. 0,0 co TC ct" 3* TC TC a -y- t 8"3 O a - CT* CT CL CW TC ro S2.5 9 n cd P- re 3 - M o a cj n cj M 3 3 1—r-H as co cd: 3 CfO CU 3" TC TC CD D

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1