Vrijdag Middelburg den 23 Mei 1826. t)e Gouverneur van de Provincie Zeeland van D O O R N, ld y A". I8ïó. ?lÈ.n den 2 6Mei. Het vervolg op de kant van deze bladzf) CL QO XS _q w Vj «o V OB-~ E V 5 CJ .op xa QJ O o C- L— n L U <U O, 'Lr B C - Ai. 11 »- 'X 'O a u O a - Ic CJ of <u es. a -o - ~o f X2 A2 IZtU V s X n 'J i_ 5 u J?X V xc ■z? q2 c 5 'ij O o aj a z w i? a u <u p. U rij r 2 <u CS XO q LJ Cf „SU U :Q u x) <*1 O) QJ c* "o «c er,.« v. z ts: ox. cf, 1- -• W2 D. ea - -..is w N 5 *TJ r- <U o .S u r. ~a <S c.'. 'L# JJ x va o.» N'. 42- ZIERIKZEESCHE BE GOUVERNEUR van de Provincie Zetland-, Herinnert de ingezetenen zijner Provincie, aan de bepalingen voorkomende in art 2t van het nog vige rend Burgerlijk Wetboek, volgens welke ieder Neder- Sander, die, zonder autorisatie des Konings,in vreem den militairen dienst inogt gaan of lid mogi worden van eene vreemde Militaire Corporatie, zijne hoedanigheid van Nederlander verliest; buiten verwinning des Ku uiligs, niet weder in het Rijk raag terug keeren, en tie hoedanigheid van Nederlander niet kan terug be komen, dan onder vMdoe'ning aan de voorwaarden, den vreemdeling om Nederiandsch burger te kunnen worden, opgelegd. BEKENDMAKING. 'fTti tTs'T.N r\ &I 'D BURGEMEESTER en WETHOUDERS derStad ZIERIKZEE en Poort-Ambacht; Gezien de Publicatie van Hun Ed. Gr. Achtb. de Gedeputeerde Staten dezer Provincie, van den 24 Oc tober iS?i3, houdende bepalingen wegens het weerett van schadelijk gevogeite; Brengen bij deze ter kennis van de In- en Opge zetenen dezer Stad en Poort-Ambachtdatingevol ge de in bovengemelde Publicatie vervatte verordenin gen, in de maanden Mei, Jutiijfjulij en Augus tus aanftaande, door eéne wegens ons daartoe be noemde kommisfie, een» generale Inspectie, nver de weering van alle schadelijk? Vogelnesten, in Tuinen Hoven en Hoornen zal worden gedaanen dai bier toe zijn benoemd: PIBTER van NIEUIVENHUI- ZEN, WILLEM ten HAAF en JOHANNES plaating. E11 gelasten mitsdien alle de eigenaren van Tuinen, Hoven en Bocmcn dezelve van zoodanige Vogelnes ten te zuiveren, ofte doen zuiveren op poene, van te zuilen vervallen in d,e b/tewn bij. de hiervaien ge melde Puhiikatie bepaald en vastgeileld. 2ierikzf.e, den 24 Mei l8'cö.' Burgemeester en Wethouders voornoemd, VAN DOPFF, vt. Ter ordonnantie van dezelve, Be Stads Secretaris, W. J. TL KROEP. TURK IJ E. Konstantinopel, den 22 April. Met den Rusfischcn -post Aller blikken zijn op den 4 fi6) jVisi gerigimet welken dag de termijn, ter beantwoor ding van het Rusftsche ultimatum, ten einde loopt; tot diert tijd verdringt het eene gerucht het andere De Franken voorzeggen de bewilliging in a! de Rusfi- 4Che vorderingen, én meenet! reeds heden te weten dat de Servische afgevaardigden eerstdaags, tnet voor ziening in hunne bezwaren, naar huis zullen keeren de Grieken, daa/entegen, voeden andere wenschen eh hoop. Zoo veel is zekerdat de venoogen van den heer Stratford Canning en zijne voorttellenten voor- ■dtele der Grieken, tot dus verre geenen ingang ge- vs-nden hebbenen dat de reis efl'endi den heer Min- tikay nog geen schriftelijk antwoord medegedeeld, zbaar fiechrs mondelinge onhellissemïe, uitdrukkingen gedaan heeft. Inmiddels heeft de heer Mincikr.y ver- firoedcHik ten gevolge daar van, alle zich alhier ophou dende Rusfischeonderdanert opgeroepen, om morgen in het hotel zijns consulaat te verschijnenzoo men ver neemt, zal hij van hen vorderen, dat zij hunne za ken, voorzigtigheidshaiv'e, zoodanig inrigten, dat zij, des nnr.()«5 r,a iiet verloop van den termijn voor het ultimatumnier hem Konflantinopel kunnen verlateu. RUSLAND. Petersburg,, den 3 Mei. Z. M. de Keizer zai, iii den loop dezer week naar het gouvernement van Nogovorodeen inspectiereis naar nl de'militaire koloniën, dpen. De Grootvorst Michael begeeft zich hintten eenige dagen op'den weg naar Moseou, bij de detachementen der garde du korps, onder zijne bcv'elen ttaaude, en zn) den ƒ3 juhij 2ijnen plegtigen intogt te Moscouw doen. Den 7 dezer vertrekt de Keizetinne-moeder naar genoemde flad. Het vertrek der Keizerin Elizabeth van Taganrog, is tot liet be gin van Juttij ubgefteld. .Het buinetiiandsche beduur van het RnsGscbe Keizerrijk, rs thans aan nvee generate kriipsgouver- Teu'rs,. te (,'eteisburg en 4s Moseou hun verblijf hou- «e« I dj u «- ^5: «J Z i= O r» aj di m O a COURA NT. pendetoevertrouwden verder aan drie krijgsgou- vetnturs, te weten: die van Orenburg, klein Rus land en Lithauwen, alsmede aan zeven gouverneurs- generaal. De kosten van alles beioopen 550,000 roe. bels. Te Moseou worden groote toebereidselen tot liet krooningsfeest gemaakt. Twee der scboonfte hotels, zijn aldaar voor 50,000 en voor 30,000 franks, maan delijks, aan de Fiansche en Engelsche gezanten ver huurd. Bit eene nkaze van den ei dezer maand heeft het Z. M. de Keizer behaagd, tot opper-marechalk bij de krooniug te benoemen, den ftaa sraaJPrins Toussoupoff; de cpper-niarschnIR za! het voorzhter- schap fekleeden bij de kommisfie, belast met alle toe bereidselen en a.lle noodige schikkingen voor deze plegtigheid; deze kommisfie zal zijn zamergefleld uit eenen groot-ceremoniemeester, door Z. M. den Keizer nader te benoemen uit den senateur Prins Ouroussoff en de ttaatsraden Kamaroff en Akhlopkoff. Onlangs is te M seen een iiifti uut voor de oogziekten opgerigt aanvankelijk zullen er twintig lijders in opgenomen worden. SPANJE. Madrid, den 8 Mei. Partikulierc korrespon- ilcntic.') Het gouvernement houdt ziclt zeer erntttg onledig roet de middelen, door den heer Burgos, in zijnen brief aan den Koning voorgeüeld, om in den tegenwoordige» ftaa;van Spa-je te voorzien. Men heeft item zijn ontwerp van financiën afgevraagd Het schijnt, dat de verlichtfte ftaatslieden over dit onderwerp zijn geraadpleegd gewordensommigen keuren de inzigten des (tellers goed, terwijl anderen, en bovenal eenige leden van den geestelijken iiand, dezelve als gevaarlij ke nieuwigheden beschouwen, doord'en zij, door den tijd, de oude gebruiken, waaraan de Spain aarden ge- becht zijn, zouden vernietigen; gebruiken, welke de (beun van het gouvernement fteeds uitgemaakt hebben. Ook zijn velen gefiemd tegen het riaarfiellen van een ministerie van binnenlandsche zaken, en. echter kan hetzelve het beiangrijufte en misschien wel thans het eenige noodzakelijke ministerie worden; want de ande re roiitisterien en bovenal, dat der overzeesche zaken» hebben bijna geene bezigheden. De geestelijkheid ver langt mede, dat er voor den ftaat hulpbronnen wor den geopend doch zonder dat hunne goederen wor de» aangeslagen; zie daar de klip, waaraan het ont werp van tien heer Burgos schipbreuk zai lijden. Men zal hem dit nimmer vergeven, en hii heeft er zich vele vijanden door op den hals gehaaid het ware be ter geweest, dezen brief niet openbaar te maken; wan: ai ware het, dat het voordel geene hinderpalen had ont moet, zoo z.ou de verkoop, uit gebrek aan geld en aan vertrouwenniet doorgegaan zijn. Men beschul digt den heer Burgos nu reeds van heerschzuchtals of hij naar dien nieuwen post (baar. Men heeft reden tegelooven, dor, in den Hech ten ftaat waarin de finantien. van Spanje ftaan, de reis van den heer Locke te Madrid, tot het terugvor deren der 40 miilioenenaan deit Engeischeu koop handel verschuldigdfleclus een voorwendsel van het kabinet van Londen zij, om zich van de Ha«>ana méés ter te maken. Men wil dat de heer Locke dit te ver- ttaatt zou gegevenen dat verscheidene Engelschen dit oogmerk bevestigd hebben. DUITSCHLAND. Berlijn, den ia Mei.' 'De heer Ilufelaiïd heeft doen. aankondigen, dat de inschrijvingen, teo behoeve der Grieken, dagelijks toenemen. Prins August, zoon van den Koning, heeft daartoe 200 daaloets ge geven, en de ftaatsministtr Humbold 20 fredèriks d'or en 4 dukaten. Op de lijst der inteekenihg vindt men ook Prins Albert, zoon van den Koning, den bur gemeester van Berlijn en de aanzienlijke ambtenareh; Te Maagdenburg, St'eftin, Breslau, Koningbergen en in vele anderen plaatsen, zijn genootschappen voor de Grieken opgerigt. Den 13, De ftads dagbladen van Koningbergen en van Daotzig bevatten deze verordening Doordien, naar nieuwe en eclv.e berigten, de pest in Moldavië en in Waila'chye wederom zou uit- gebersten zijnzoo vinden' wij ons genoodzaakt, ook in deze regeringsdistfitken de noodige maatrege len, tegen het indringen van dit onheil, te bevelen." Van 'Breslau schrijft men, dat de Silefische ri vieren uit hunne oevers' ftrdoroen. De Oder is tot zulk eene- boogie gerezen, dat bet water over de wallen in de laagte stort; al de velden ziin in meten t=i Mg Q. -T3 (8. "O c ,r c jlj "ij "5 g T3 Wcj o r; <u ELCÜ r 3 - o. o s 2 "i J c C= oc a -g 5 e 1'5_S J -5 g a Stjggyccc - g 0 s O C f s-c s cc oa a n u c c EJ G; Q-i :s» DICT! C 3 0.» 3 <l» c e r. it U L ej :5"- a> aj 'C i -o c - o aj 1 3 j w (U 2 5t u P u —j C .■ÖN&d ir -c Xi 'Eu 02 JC a c aj u t- r; 1) t<3 r w (p c c s* a - s t3 s 3 cc -3 N s --T Mr S 0 s 'C OC OD M re C 2 3 "O 0\ =J T3 - U r: - u ij O 5T W o c Seel U C3 -a g .S c o> -- aj ÖC - sx, u 3 -s Öt ZZ EJ> -r co 5 R- "vt 00 C r«o r: est. .2i' Si. c E '3 .3 cj l «J <U TZ 3 o -c. ^3 qj c Cu r- Oi -o tof 2r .3 i a S w a o* .3 -o 2 3 "2 n 1 J— rr cj o «u 1 M J 2r w _a JU cr n u o t_ 00 u *-» aj _c 5 3 3 S s S.J ^5 O 5t '3 •s a, J2 U u OB 13 u c aj 3 3 ra Q dj 3 w cüK tu w c: cd ra u m fb t3 to x 5"|Sj ca 5 - -T o a> CÖ q n r N oj -E.H 6 j 5SJ OB - e f> T. T 3 1 60-e -g et ,2fig ra •- 3 "E QX; 01 O •o "O I- c^, Tl -.—-IG. u .y sSi l_ -L L, gj Si r-> -• 2 S c 2 E n u R 11 "5 s g I 3 S. -c qj -o fc- t3 io 5 aj jr 0£'^ 3 y g a-vT 3 *-1 1 5 '>1 "3 Oi <u aj h - "O n 5 fiu cj IC ca «l» q, l. o -ö 1 o T 00 <li c g«sï' "SB S-°l "2 c Cl - &S 6 U tu O nj 0 v c; i -O "U S C s g ~a 5-3 S w. ca O -o 5 i_cS 9 C ca u P> ■C C ca O) X ca db c "n bo.5 CC -3 i. 5"° 'n oj c e 'ra O L. W C O QJ V- T3 3 IO c CJ tu_ iü r o E 3 •D -ti -a c cq S w '5 H U «-»- w ca Ir; 0 ïf n L o r|. gtg u a> "F. •O! U «CC fc 'ZZ cc-2 'O c u 't qj ifs I o o S c W3 9 SB -a -Li C *- ox ;'S "O ij CJ C C CJ Ti O tJ i QJ .0 1 2 o O OJ u CJ -C -* to ir 0 c r l 00 o, oj ca o te ~c 10 c Lil ca fcC ca E O PO £3 i s.» C —-s <u -3 x. c oc E "K s o u. wj - .25 ■ïLja T «-.& 5 o» o cj 4» tfl

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1