ra 41.1 2IERIKZEESCHE Dings dag RUSLAND. Peteusiiuio, den 6 Mei. Z. M. de Keizer heeft den 3 dezer het navolgend m3nifest aan zijne ge- zatneliike onderdanen uitgevaardigd Van onze komst tot den tröon onzer voorvade* ren af aan, hebben wij, ons belastende met de zorg, welke het den Heere heeft behaagd, ons op te leggen, eri verlangende in zijn alvermogen en oneindige gena de onzen fleun en onze kracht te vinden, befloien, naar het voorbeeld der Monarchen onze voorgangeren, om de heilige zalving te Ontvangen de kroon op ons hoofd te plaatsen en onze welbeminde echtgenoote, de Keizerin Alexandriain deze plegiigheid te doen deelen._,. Mét het aankondigen van deze gebeurtenis, wel- he-j-mer-hulp, in de maand Junij 1026 in on ze boofdllad Moseou zal plaats hebben, vermanen wij 5.11e. on.ze getrouwe onderdanen., dat zij zich met ons in gebede tot den Heere verheffen, op dat, meude heilige zalving, zijne onuitsprekelijke genade zich over ons en ons Rijk verbreide; op dat deze heilige ve'r- rigting het-teeken-en onderpand worde van zijne goed heid ten orize opzigte, en he'. zegel van de liefde, die ons aan onze onderdanen verbindt; welker geluk deeds jiet onderwerp is vau onze gedachtenliet doel onzer vveoschende belooning van onzen arbeid en de eerste onzer pligten jegens den Koning der Koningen." ZM. heeft den senaat gelast, om de maarschal- ken van den adel, de hoofden van de burgerlijke beilu- ren in de gouvernement-derfenmet uitzondering van ■de verafgelegene gouvernementen, naar Mosc.ouw te roepen, ten einde de plegiigheid bij ie wónen. De tweede brigade, welke de kroonings plegiigheid fe Mnscoüsv moei biiworten, is dezer dagen, na door den Keizer in oogenschouw te zijn genomender? waans ttp motsch gegaan. De Keizer is de militaire koloniën vtm Novogorod gaan bezoeken, doch wortji binnen weinige dagen terug gewacht. De grootvdist Michael is gisteren avond vertrokken, en zal, ra den Keizer op dtszelfs ïeize te hebben begroetzjjisen togt naar Moseou ver» volgen. PORTUGAL. Lissabon, den sp April. De berigten uit Bra zilië meloen, dat, op'dén 3'Pebrua'rij, her schip don Pedro I, en de' fregatten Paraguassu en Piranga, van Rio'-Janeito naar Bahia onaer zeil ziin gegaan, aan boord hebbende den Keizer, hoogstdeszelfs fami- J:een ai de groote hoogwaardigheidbekleeders en amb tenaren van het Koninklijke huis. Het Frsnsche fre gat Arretkusaonder bevel van den beer Gauthitr als mede een Engelsch koopvaardijschip, vergezelden dtr smaldeel. Men vetvvaeht te Bahia ook het schip dl Sphnej aan boord hebbende fir Charles Staan, die met den Keizer eene samenkomst zou hebben. De coutier, naar Weenen afgevaardigd, om er de tijding van het overlijden van onzen Souverein over te brengen, is sedert den 24 binnen deze hoofd- ilad teruggekeerd. Naar diens verbaal, he'welk daar enboven door onzen gez3nr, den baton de Villa Sec ■ca, wordt bevestigd, werd- de Infant don Miguel door geweldige zenuwfluiptrekkiiigeu aangetast, op den 6 A Dril echter, den dag des ver'relts van den courier uit Weenenbevond zich Z. K H. veel be ter; zie hier den brief van dien Prins aan ziine door luchtige zuster, de Prinsesregentes van Portugal, ten antwoord aan dien, welke zij hem den 10 Maart, den (ferfdag van den Keizer en Koning schteef, en - lieui die rampzalige gebeurtenis bekend maakt! Mijne tecdcrgeliejde Zuster! Ten prooi aan de diepfie [smart, door het on- herftelbaar verlies, hetwelk wij geleden hebben veroorzaakt, zoo is noiju wenschin ons vaderland de rust te zien heersdienen de befiuiten van on- zen waarden vader en heer, die het Godé behaagd beefi tor 2ich re roepen, te eerbiedigen; en of- schoon de getrouwheid, welke de Portu'gesche na- fie jegens zijne Souvereinenaltoos heeft getoond, onveranderlijk zijzoo is het nogtsrs mogelijk dat kwalijk gezinden met fiinksche en wraakbare oogmetken, in dit Koningrijk misdadige bewegiu- gen trachten aan te hitsen, en zich misschien, ter bedekking van hnnne trouwiooze voornemens, van mijnen naatp bedienen. In die omflandighedenen, aangezien de afstand die nip van Portugal verwijderdheb ik vermeend, „.'dat het niet alleen welvoegelijkmaar ook volflrekt noodzakelijk zjj, dnpr het eenige, in mijne tnagt fiaande middel, te kennen te geven, dat verre van it pp e?ne .ipiij^ejhjkp of oiimjitótJJyk: vvijsespiaerJej ,éf> fiïWOON g T£ bj LzEOtr-ï# &V182 6. C O U RAN T. den 22 Mei oproerige aanflngende firekking hebbende, om de openbare rust van ons vaderland te verfloren, te magtigen, zoo verklaar ik Heilig bij dezen: dat nie- mand meerder dan ik in den laaiden wil van onzen doorluclttigen vader en heer meerder eerbied roe- drage, en dat ik te allen tijde zal aflteuien al het geen niet zal overeenkomstig zijn met de beschik- ,v kingen des decreets van den 6 Maart van dit tegen- woordige jaar, door hetwelk Zijne Keiz. en Kon. Maj. in het openbaar beffuur, zoo wijsseltjk, door bet daorfiellen van een regerings-junta voor deze Koningrijken, heeft voorzien; tot dat Hoogst- desztlfs wettige erfgenaam en opvolger, onze zeer waarde broeder en beer, de Keizer van Brazilië, naar hetgeen hem in zijne hooge wijsheid zal beha- gen, daarin nader zal voorzien hebben." Ik verzoek u dan, mijne waarde zuster, in het niet zeer waarschijnlijk geval, dat er niemand van mijnen naam, roekeloos zou willen misbruik maken om dien, aan ontwerpen, ten doel heboende^ de vernietiging van de goede orde en van liet wettig gouvernement, door dengenen, die er bet onbetwis- baar regt toe had, om zulks 1» doenvastgefield, tot schild te doen vetfirekken. Krachtens, dezen blief, de, in denzelven vervatte gevoelens, vrijwil- lig uit mijn hart door de getrouwheid en den eer- bied aan de nagedachtenis en aan den laaiden wil van onzen geachten vader en heer verschuldigdvoort- gevloeid, openbaar te maken en te verklaren, wan- neerhoedanig en op welke wijs het u zal beha* gen- Ik bidde God, zeer beminde zuster, dat Hij u nog vele jaren behoude, enz. (Ge#.) MIGUEL." ff'ctnin den 8 April 1826. GROOT- BRITTANNIEN. Lossen, den 17 Mei. Maandag ochtend zijn aan het bureau van Koloniën depêches ontvangen van den generaal - majoor Ponscnbijdie bij afwezigheid van air Frederik Adams, den post waarneemt van lord - opper - konitnissaris der Iönische-Eilanden welke melden, dat het lot van Missolunghi, des nachts tussehen den 22 en 23 April beilist is. Hei schijnt, dat bet garnizoenwanhopend geworden zijnde, door het dringend gebrek aan levensmiddelen en door het mislukken van de poging der Griekscbe vloot onder Miaulis om onderlland in de vesting te werpen belloten had, de plaats te verlaten. Diensvolgens werd er door Sco than, onder twee aanvoerders, een uitval gedaan, in.de hoop, om eene der batterijen op het (Irand te vermeesteren, welke door een fttik korps Arabieren verdedigd werd, tegelijker tijd (laken zij een gedeelte van de (lad in den brandmet oog merk, om de aandacht der belegeraars van hunne on derneming af te trekken. Zij hoopien door dezen aanval een weg te kunnen banen voor het overschot van het garnizoen; doch de Turken hadden dit plan voorzien en hunne posten zoo zeer verflrekr, dat, na te vergeefs beproefd te hebben, om zich een doortngt te bezorgen door het innemen der batterij, het korps, door de twee kapi- teinen geleid, uil een geraakte, en ziebzeive door de vlug; naar de bergen poogde te redden. De Turken drongen daarop de ilad binnen en hie- wen allen, die tegenweer boden, ter neder of tnaak- rert hen gevangen. Het verlies der Turken bij die gelegenheid wordt niet opgegevendoch men kan na gaan hoe bloedig het gevecht geweest is, daar, hoe zeer er tussehen de twee en drie duizend Grieken in de ilad en aan den voet van den berg omgekomen zijn, fiechts honderd vijftig levend in handen hunner vijanden zijn gevallen. Men zegt, dat een aanzien lijk getal vrouwen en kinderen zich zeiven het leven hebben benomen of verdronken Zijn; doch volgens opgaaf zouden er meer dan drie duizend gevangen ziin. Het alarm, door het verspreiden der troepen, dia den uitval deden, veroorzaakt, fioeg spoedig over tot diegenen, welke hen op deze gevaarlijke onderneming moesten volgen; zij verlie-en toen hunne postén en nanten in kleine getallen de wijk in tie plaatsen in de- nabijheid der ilad die het meest geschikt schenen sm verdedigd te worden, en te mtdden dezer verwarring, droomden de Tarksche troepen van de land-en zee zijde de vesting in, en namen bezit van de fortifica tiën, d:e zii, tot een teeken van overwinning, in den brand doken. Den a April hadden de beide Opperbevelhebbers Ibrahimpacha cn de Sersskier, naar bet schijnt, de ilad doen npeiscben en eene kapitulntia aangeboden, Ua vcryolpp ob de Wd W co ÈS) 5 S3 O 73 bC 1- O - O k 2 C S us w.2f cd CD C c "O C_ cj C o a "y Jj O n 2 O) 1 dj r- - dj -r? Z o c 5 g -c C tl S - c (L», v S c <u - a» <u. *t3 C QC 2 N-) f3 OD 3 -u 73 ft 5 m 77 CU «O 2 dJ C "O Si JA O 9 c 7S i? 2 u nJ N O Pü •OjS:^>T3c> I S-l I s I S-s co C 1 15 I O S MM co B Ï.S o ■- -ci aj jo ci c -c Tc Z - O.-3 s je c ra S u c? s O C3 •-.S S o 5= dj dJ <u O.-r? c •7D n 1 r |r O .s C Cl *5 - - eo "O ZJ ï.g||5a c -ó' 5 -g li O O. -0 c: _Q "O sz O 5 a ir c y SS 0 CU MJ Cj CO w n j- <0 S cs c Si g .2 JJ N 73 S, V. Z~~ ci c Q yï SüS i M o u e d. "O a.J' olS - SS 73 C - O M O uj Ci o CS 5 eu vo q dj cu a» 4> o 2 *a - «j sa mm t <u a P2- .52 S ?r! tfcÜ 1 .0 8g" 7r> CLI «5 N n O - r*-. o z c OJ Cx^; C3 D5 p c »- CU <XJ73 t** I_ Si ai _p cu 0 1.2^ I Se«-»' --cl, §.5, 2^ ^>s:Q p-i x -jm s 5 ai jc S ^5 rr u. i CSJ. C O WJ «u <t> q aj aj 73 s •uss!s.ai£ s -Ta (U N T r 1. r "c S*5 C £2.^ 9 o «SS o» v w O* h S Z c 2 F W) 2 p «j J Ct/j aj .O _t-- dj lp»-»-. 7" )-■ J; OJ 1- 4J T-. T? dj -3 S -éi qj r: o d-1 - IJ •ooc£c 5 J- c 0 5 Ut h c i g Ml 2 ü-s S g s -£ g - 5 -3 "o *r? 'S m J3 g c| f s: OJ 3 1 Q L f-l s- B c oj c n c <u N re U «J c CD o - C JJ •O 53 c N 5 S g m CJ cc >^•0 O"0 erb "*5 W ol o isa-. P- w w cr-- - "'O w - n_ m XJ c e - u »- d f o m 3 O -e a U-. P G t)X> 7- Q S 2 C= o. i- U. o oa 2S - c; SS rui Si "E S S 5 ra B p O. U S 5 S ».2J s? AS 5 5 5 I •3 - S R ai U m v -a -G T e bfi c-p-c 2 u u cu *xd ClD dj W) y T" cp G co O B Q - o a - -0 -P S er <u ■C E v 1> u w -5 •<r (LI G M OJ t J2 cy: aj ou v q g "C5 .K c o c S M O 00 i n 3 d> ss a p. 1 S O .S? 2 1 s s %,-ëf c te -s "S c op 2 K w. <u c G ca u s«.S"H5?arisi öD w r. G (L, •1 IT éz- 2 P 5 a "S E S-8 3 T7 V Cl n ^rirlra w b {S3 C H w 2 Z n«j=«^?r05 2 O .2 n^g t c nrn 0 o- to ,?J "2 >2 o 3 3 y y r «JT R <D I 3 C J W O =5 Ml '1

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1