Vrijdag A' den 19 Mei. P V-, N°. 4$ 2IERIKZEESCHE bekendmaking. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ZIERIKZEE en Poort-Ambacht Brengen bij deze ter bennis van de In- en Opgeze tenen dezer Stad en Poort-Ambacht Dat, ingevolge ecne bij hun Ed. Acbtb. omvrngene kennisgeving, het eerde suppletoireKohier, 93b der Wet van belasting op het Personeeldoor Zijne Excel lentie den Heer Gouverneur, vfn Zeeland, op den to dezer maand, is executoir verklaart, en aan den Ont vanger dier belasting, ter invordering is overgegeven; zullende dus een iegelijk, na bekomen kennisgeving van zijnen Aanslag, verpligt zijn, die, in voege als daar bij, in overeenkomst tnet art. 96 der geut. Wet zal zijn opgegeven, te voldoen, op poene van parate exe cutie; lerwijl de zoodanigen, die hun Aanslag-Biljet riet mogten hebben ontvangen, zich van een dubbcld van hetzelve, kosteloosten kantore van den Heer R. C. Ermcrinszullen kunnen voorzien; eu zij, die zouden mogen vermenen dat de Aanslag niet overeen- lcomflig is met hunne gedane opgave, of met de plaats gehad hebbende tauxuie, opneming en telling, zich deswegen schriftelijk, op ongesegcld papier, bij den Kontroleur der divisie, bunnen beklagen, binnen den tijd van eene maand, na de dagteekening van hun bil - ier- En zal deze in de courant dezer Stad rvordert ge plaatst, tot een ieders informatie en narigt. Zifiukzee, den 18 Mei I$s6. Burgemeester en Wethouders vncnoimd, VAN DOPER v. - Ter ordonnantie van dezelve De Stads Secretaris. W J. P. KR OEF. ZUID-AMER1KA. Pf. ruviaansciie republiek. Uittreksel pit het buitengewone gouvernements dagbladreen Maandag, den 0.7 Januari/. i8aó. KAPITULATie VAN CALLAO. De generaal en coef aan dén brigadier - generaal don Juan Seiazar, minister van oorlog en marine. Mijnheer de Minister. Ik heb de eer Uwer Excellentie re zenden de kapi- lulatie met den generaal don Ramon Rodil gefloten en door de twee parriien belrragtigd, opdat gij, aan den raad van het gouvernement dezelve tot deszelfs onder- zigring, bekend maakt. Ik ben enz- bartolome' salom. De kapitulatie is den aa Jinuarij geieekend en be krachtigd; ten gevolge van dezelve is het fort, aan tie belegeraars overgegeven, cn zijn de belegerden, die zich naar Europa zullen begeven, er uitgetrokken. Voor de inwoners is een pardon voor alle vroegere politieke daden of gedragingen toegedaan. IONISCHE EILANDEN. Corfu, den 11 April. Van NapoIi-di-Romani Wordt gemeld Het is waarschijnlijk dat de bijeenroeping der aationale vergadering van Griekenland in de aanftaan- de week bij Epidaurus zal plaats hebben. Verschei den opperhoofden der Moreoten, onder welke zich Petro-be'p bevindt, zijn daar reeds aangekomen. Het schijnt, dat de afgevaardigden vat; Oost - Griekenland naar eene Monarchie neigen, en dat het hunne begeer te is, om aan de grsote Christen - Mogendheden eenen Koning te vragen. De indructien, door de inwoners van Salons, Livadie, Tltebe en andere plaatsen ge geven, behelzen, dat Griekenland eenen Monarch be hoeft. Indien gij anders handelt, heeft men tot de afgevaardigden gezegdzoo verschijnt niet meer in ons midden." Goura van zijnen kant zweert, dar hij zich liever aan de Turken zoude onderwerpen, dan langer het juk der oligarchen van Morea te verduren. Onder inwachting van den donr de Grieken ge- vraagden Koning, moe: bet provilionee) gouvernement, door alle mogelijke middelenden oorlog onderhou den; terwijl het schijnt, dat men zich voordele, de volgende wijzigingen in het legenwoordigen vorm van let algemeen befiuur te brengen: Zes direkteurs en een prelident zullen aan het hoofd des befluurs (laan. Elke der drie groote nfdeelingen van Griekenland het ves'e land, bet schier - eiland en de eilanden), zal twee direkteuren benoemen. De prefident zal, ten einde alle partijdigheid voor Te komenen ook omdat zijne verplaatfing des te ge makkelijker zou zijn, tot geens dezer drie afdeeiingeii Miooren, C O U R A N Het schijntdat de Prins Tpfilanti tot prefident zal verkoren worden, Men verkiest hem boven Ma- vrocordatodie door de Romelioten wordt verfoeid; alzuo men hem beschuldigt van Griekenland aan de Engelschen te hebben verkocht en verdeeldheden ie hebben geftookt. De militaire opperhoofden dragen hem mede eenen grooten haat toe. Men voegt bier bij, dat het geial afgevaardigden te Epidaurus verzameld, Hechts 30 ii 36 zal zijn. Het geia) der niitiisieis zal ook, door de vereeniging van het minisierie van oorlog met dat der ut,nine, en dat van binnenlandsche zaken met dar van policie, verminderd worden. Het ministerie van den eerediensc zal door eene sijttode van bisschoppen worden vervan gen. De (jnamien zullen aan ecne kommisfie van drie leden worden toevertrouwd. Men zal nieuwe geld- leeningen doen; de geregelde troepen zullen vermeer derd worden en tnen zal op middelen bedacht zijn om schepen van flant te hebben. De vtijheid der druk pers zal volkomen zijn." SPANJE. Madrid, den 1 Mei. {Pariihtlicre lorrespon- dentieDe gebeurtenissen, welke de doud des Ro llings van Portugal kan aanbrengen, zullen verschei dene kabinetten onledig houden; het onze schijnt er een zeer werkzaam deel aan ie nemen, en er den aan drang door den Rusfischen gezant, te Parijsden heer Fozzo - di - Borgo van te hekomen. Het schijnt dat men zich, in dat (leisel, bedienen wil van de Ko ningin, weduwe van Ponugal en haar eene rol doen spelen, ongetwijfeld heeft men Spanje, met diezelfde inzigten tot die medewerking overgehaald. De Engelsc'ne gezant alhier moei «er de lucht van gekregen hebben; dezelve heeft eene nota ingeleverd, waarin hij betuigt, dat zijn hof redenen zou hebben, om zich te beklagen over de geringe achting, welke men heeft voor de laa'fie verklaring van het Bri sche kabinet, betrekkelijk Portugal gedaan. Deze diploma tische korrespondentie, waarin het Spaansche ministe rie de raadgevingen van den Rusfischen gezant volgt, is zoo ver gegaan, dat men zelfs bittere uitdrukkin gen heeft gebezigden daardoor de goede verftand- hoitding beeft doen ophouden, ten opzigte van het reglement, waarmede men zich, ter schadeloosdeJling voor de Engelsche onderdanen, onledig hield. Door den Eng eischen gezant zijn verscheidene cou riers naar Londen en naar Lissabon afgevaardigdhet Spaansche gouvernement heeft, van zijnen kant, aan de generaals van verscheidene provinciën orders afge zonden, waarbij dezelve gelast worden, beschikkin gen te maken otn de, onder hunne bevelen ftaatide krijgslieden, in gereedheid te doen brengen, zoo, dat zij zich op het eetlle bevel op marsch zullen kunnen begeven. Deze, zoo onverwachte als buitengewone, veran dering in de verfïaudhoudingwelke tusschen de ka binetten van Madrid en Londen beilond, heeft eene andere, niet minder aanmerkelijke, te weeg gebragt in de onderhandeling, welke de heeriocie, door den heer Canningtof liquidatie der schadelousftelling, aan de Britsche onderdanen verschuldigd, onlangs ge zonden. Hei schijnt dat deze agent dia omfbndig- heid ais zeer ernfiig kunnende worden moet beschouwd Hebbenwant hij heeft plotseliik het befiuit genomen, om eene, reet den hertog dc Infantadoreeds ver gevorderde onderhandeling in de Heek te latenen is ook onverwachts naar Londen vertrokken. Men zegt, dat hij te kennen zon hebben gegeven, dat zijn gou vernement aan deszelfs onderdanen, de beledigde par tij tegen Spanje brieven van represailles zal geven, om zich zelve bet geen hier verschuldigd is ie verschaf fen. Dit toeval, in een landwaar de (laatsbeiangente allen tijde, zoo langzaam gaan, heeft den loop van verscheidene andere zaken geflremd, en bijzonderlijk die der ontworpene schikking tot consolidering van de schuld met Nederland. Het te dien opeiste ge vormd ontwerp, is in de bureaux van het ministerie van finantien, zonder dar men er de beweegreden van heeft kunnen te weten krijgen, opgehouden. Dege nen welke de reden vertneeneri te wetenof dezel ve willen raden, zeggen, dat die vertraging veroor zaakt is, dewijl men een nieuw voorstel wilde afwach ten. Overigens heeft het Fransche gouvernement zij ne goede diensten aangewend, tot eene schikking met de Barbarijsche Mogendheden. ZWEDEN. Stockholm, den 08 April. H- K. H. de Kroon- (//ér vervolg op do kant van deze bladzl) vy. w-~ co n tu n Pi s 2 3 o' L I z C/) bij (3 c cd etr/=j* oj cj JeT Cd T" 03 t-i. a c (•8 c Ssj to -a r> ••-7. CO 73 £3 jj S ,5f - -Ï S o "MC D.O u ~X O c* *- <u -C -O cn S 0 o 2 bc - t- .2^ u S C O m - /~\-Q OJj 10 ia 5 ~2 '2 o 5 OJ CJ mij u - c -g V. :~-.f y 2 Jj n ■- c tl J a"o -7 V-/TD Sea 13 cj >j ■u 9, Os C 5» c CV 13 13* H xe cu o G e:; OJ «v o - s a m C -Ü s C5 'S Ol) 2 _C* "O SB 00 QL *5 co tü W -c - C '13-13 c :=1' w t, 5 C*c (U ,W aj i/ «J1-1 c o :cu w li er (VJ "C -r, V X CL 3! jo rr 03 /-> OL Ctls U. ^|g-| s H W O, y r .3 ;.i fi N s s .O ta 5.S.ïo"U^"'=*:-cï oo-a rS dj 1-H - <U C5 3 x; ca -a c -c w U CL» -r: O OO öb-a JT1' c O, cn Xe .2 S a th dj dj U g ss- Ij - 2 ^3 a GC - 2 p .S 0 5! 5 B 15 S.2 S - Kt" ra r* 6 S w 5 2 C-> "O OJ 2 S L_ c >5 JO oj QQ '3 "2 .if c C "O CO ctL _rr t. ro -u' "g <u ca -o •r OJ C c 2 6,6 r: co 415^ N -en U u X= -2 S è'tó e= -r M ÖC r 2, x: «V QJ co o C2 "O «u n 1* g s O) c- 2 «>c C 75 - CC QJ H JJ Ml g öD-ë Sr - in o c S «t CU CJ- QJ -a 3 co 2 o j; -o co N u ju fc- V3 <U dj CU m R3 fe O 1. - CU C tr O XI na -~- C Bf- - O c C! Tl C* 2. C.0 C O co Xü u p -o 9 so ai" cu N üü-a w jc» _1T r -ö R: y u u cd o m c O -g-,c2 n- TL "a r? O. cj co CJ S wS n C N e>3 g o «U O a -a m ei p CJ E CU *-r oD oj OD ca S s ^-2 a S •s 1 .'2 .2 ClC ra o ^3 C..2: N cu e -ai O cc: tlC O. u o. 13 TJ - O *1 C a B W aj 5j 53 QJ S - 2- 0 B r c -c 'E „ïecv o opg cu <U '2 «l «j O "«3-3 c -"3 CX' «j 5 -C -<3 X HirrJO c N y J «J CO V3 cu c. o a s -s S. - 1 X) B U. t cn E-<v 5 O 73 OJJ C2 C S3" s- cu c. 'e- - - S -O W c o -2 ^1." x: =5 ej t- to 3 B aj 1 Q W if. fer ~C cj ea .SF <u C a vo H2 1 co D -C cu w r-> -a 2 N 2 «j tri C-5 r"5 G W -u 5J Br,"0 O cs "3 bL B! C CD 2 r- C- Cd. 7 'Cf cu o

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1