I F I :~10$C,^ N°. 39 ZIERIKZEESCHE Dings dag TvI adr ip', den 27' April. De raad van Kastilie Éeejjt aan den Kpiling- een. adres gezonden otn het liét,- 'ftej cjer- inqntlinqne vragen. Z. M., welke ee.njgen tijd geleden va» den ftamsraad verboden, had, qm zich, iae- haive in ziine tegenwoordigheid, me dp qtjrierwerp bezig- te houdenheeft het adres aan dien raad verzan den waardoor deze zich ontftggen gercefnd heeft vati het, gjnoemd verluid en dadelijk titer genparjge ftetnmett Leeft befloten dat. het titer alleen readzsam, was om jee,.ij!(j!tifitie i:t te voeren, ntgar ook, rLc.de politie pifcst afgeschaft worden, 'ep olies in Spapjp worden gebrtgt', cp denzelfden voet, als voor de omwenteling "vsn i8to. den ï6 Mei. Hts? Iï COUR A N/TV Sf faU tó 1 I \j %- M -.'t-/"-'v,-ft Ml I 'Vift5h$Lfo BÉ. GOUVERNEUR, van de Provincie Zeeland-, Wil bij dezen slie belanghebbende Admiuiftra;tien en PardknUereij in: de -Provincie, herinnerd hebben aan cfcbepalingeiv der wet van den .8'November 1815.-, -no. Sb, Staatsblad no. .51 volgens wreMit alle dei Peet**» tien, ten laste van bet Rijk,.over 1825; de Rekeningen Merriorien of Pjec'a,rationjrdór of op' den laatften «ter maand Junij aanfhande; bij zóódanige; Adminifira.- liep CollegienAutoriteiten. of. Ambtenaren als wel ke de orders tot hei doen van Lever-meien, bf ander- zints. gegeven hebben beho.oiên te zijn. ingediendop j cene wan re worden gehouden voor Verjaard en ver- «i®igdSj met uitti ondiging .verder; om dit ttirerst tipJ- fiip, voor de indiening van voorz. Prdttntien••niet sf.be'- •waehtgn,; trtaar deze onverwijld te bevvfirkflel- |ij4nf:;v!t «bflo n«tll 'l™. Jo'-v. fi-s Middelburg &<tn ia Mei 182& a. De 'U o u ver ne u r vén tie Provincie Zeeland 9) v. a n D O- O R N. ;l(l pjmsh s:p A N J E. 103 Men verhardt, dat de. ministers den Koning hebben voorgehoudendat het beier w.are, om den opper-in- tendetltie van politie in een' ministerie .te veranderen •doch hun ■■voordel ingetrokken hebben, toen' M. ■verklaarde, daartoe we! gezind te zijn, en. dit .minister rïe te willen op.dr.jgen aait den tegfiuwonrdigen opper- iotendant Recacho, een. man, die door zijne ouver- jnoeiden iiver, reeds dikwijls de pogingen der verschil lend heetschende.factiën verijdeld heeft, en.wiens'; ver wijdering men benogde. De ftaatsraad zal, naar m.en verzekerteen onder zoek beginnen n,3Sr de .werkzaamheden en de zamerillel- ling der verschillende -mioisrerienten einde eenige be- langüike veranderingen in te voeren, Er is bevel gegevenooi liet vierde regement der Koninklijke garde waar van het kader en de officieren Sedert, lang beftaan 'eindelijk voltallig te maken, en «daartoe zijn sooo geweren -die te Vittoria'voorhanden waren, naar Martijd gezonden.. Uit de provinciën schrijft men, dat zich overal fooversbcnjci) vdrtoonen'; dat 'het gebrek aan werk en de-daar. uit voortspruitende armoede» dagelijks gtooier worden. I) V ITS C H LAN D. Eïjankuort, den 7 Mei- Brieven van Zante-, vsn den 10 April meldendat het Grieksche eskader dien dag voorbij 'dat eiland is gezeild, beltrand,e uil 5» ooi'pgsvaa,t.[uigen8 .branders en 12 mjstiken, en koers zet'eden naar Missolunglii. Volgens, de. j jngfte berigten uit Prevesp, van den 19.Apr.il, bevond er zich Rcsehid-pacha., die bij ^.'jtsspluiighi zeer gevaarlijk gekwets' is. j^ljiés t >nnf s;a dat' de onderneming van Ibrahim - pafba. tegen' die yesting volkomen misluk; is. Zijde laatfte aanval d kort voor de aankomst der Grieksche vloot van Miaulis plaats, van wiens aannadering hij. d.oor een Europescheri scheeps - kapitein tjnderrigt was. De vlooi, waarop hij een gedeelte zijner troepen inge scheept had, die den aanval atoestcn doen, werd door tegenwind op de zandbanken der lagunen, onder de muren van Miss tlu'nghfgedreven, en hiervan maak ten de belegerden gebruik, om de landings treepen r'oor hun geschut schrikkelijk te teisieren, terwijl Goura en Fcbv'ter de verschanschingen der Turken veroverden en door hunne aankomst het alarm tot bij Arta verspreidden. De brieven van Corfu., van den 15 April, noemen eenparig Noto Botzarisden kommandaiit van Missolungliien Miaulis de'redders van Griekenland. Op den 9 April zag men van de W&jietl van Missnlnnghi, op 'de hoogte yan Patres, eeni ge scbep'eo in den brand, en geloofde' men,- dat' AU- en/lis de Egyptische vloot aangegrepen had. De ia- tv oners van Misaolunghihebben aan de Grieksche ïegerh'g frlegtig hunnen dank betuigd voor de toezen ding van kjygs- ca mcndbelwefttu j sa et de ï«ize»e- ring bijgevoegddat zij niets meerder noodig hadden out Missoiungbi te bewaren. Te Livorno heeft m.eu verscheiden brieven uit Misr soiunghi, waaronder zelf een van den dapperen Noto Botzdrisdie hoog uitwjjdt over den moed en vader landsliefdewelke de Sulioteu anti den dag leggen, Td:'kinderen van liet) jaren bépft oten op de wallen van de vesting zien vechten, en vele vrouwen de ge- yaren hunner echtgenotnpi en vaders zien deelen. Toen de lord'opper-kotpmjsswj der Ionische-Eilanden zij ne bemiddeling kvyam aanbiedenen den belegerden racdde, 'nta zich bij verdrag ovpr te geven", zou heió Naf.o,..httzaris.\en antwoord: gfgeren hebbeu, dat. men op die, wijze zijnq. belangfielliog in het lot der onge lukkige, Grieken tiiqt moest to.onén, dat men hun hulp had moeten verkenen; dar,, dewijl zij misdadig sche nen in de oogeii der Europescbe roogendtieden, oa dat zjj het Turksche jukwaaraan het bloed hunner vrienden kleeft, terug ie nemen., maar liever, oto als waardige voorilanders der vrijheid en trouwe verdedi gers van het kruis te fterven. Van Nappli-di-i^ojiianie heeft Djeu ook goede ty.- dingei). De nationale vergadering: te tvlethona, zet met be daardheid hare beraadllagingen voort, en heeft reeds verscheiden maatregelen vasigefield, ooi zoo veel mo gelijk her getal der geregelde troepen te vermeerderen. Nog, heeft zij in de konftitytis zeer gewigtige veran deringen gemaakt. Volgens allen schijnzal liet wet gevend ligchaam niet meer gedurende liet geheele jaar Vergaderen" blijven. Het getal der leden van het. uit voerend bewind zal verminderd worden, gil dtaraan alle noodige vrijheid in ztine verrigting,en worden ge gevendoordien de conflicten v«n jurisdictiedie zoo veel nadeel aan de algemene zaak hebben toegebragt, ,ea uit de iangwijligheid der beraadllagingen voort, kwaaien, geheel zullen verdwijnen. De grootfte zwa righeid blijft nog het benoemen van een geschikt per soon tot profiflènt'raetv wM, dat de tegenwoordigs voor.zirrgr,. George Ctnduriatlishoewel _.egn. i«t achtingwaardig wan, .de noodige kundigheden voor dezeii'zóó tnoeijelijketi post niet bezit; dat het Ma- v rocorda'tt niet aan 'dé b.élt waimbéiii daartoe ontbreekt', 'doch, dat de zachtheid van ztjaen inborst, hem som wijlen te zwak maakt om; aait het hoofd der natie te flaanen uien derhalve h«t oog geworpen beeft op Viaro Capo d'Istria, den broeder van den gewe zen Rusfischeti minister en dezen uitgeuoodigd heeftom (iie hooge waardigheid te wilien aanvoarden. De Grieksche regering heelt, ten einde in het be- ilaande, geldgebrek te voorzien, befloten, eene jeening te doen ovi;r de gehcel.e uirgeftrektheid van liet Grret- sche .grondgebied ten beloop van niet meer dan een miliio'eu Spaansche talaris. Deze lecning zal in, ver scheiden. aandee'en verdeeld wordenen gewaarborgd rloor een hypotheek op .de, nationale goederen, gelijk- ftaande met de integralen waarde van elk aandeel. De geiden, door die ieenitig op te brengen, zullenfirek- Iten voor de behoeften van de vloot., van hei leger en tot onderhoud der vestingen. De leening duur! Hechts zes jaren, ns' 'verloop, va* welken tijd her gouvernement de geheele geschoten som moet aflos sen, "mee bijbetaling van een iirerest van zebt ten honderd voor elk jaar, en zoo het in gebreke mogt blijven, daar aan te voldoen worden de verpande na tionale goederen het eigendom der geldschieters. Den 9. Brieven van, Corfu van, den 17 der vorige maand, bevestigen het buitengewoon verlies, dat tie Egyptenaren bij bunnen laarfieif aapval op Missoiun gbi hebben geleden. Ibrahim-pacha heeft .daarna het leper .verjtijen tn is naar Mprea terug gekeerd, waar ColocetroviTr.ipolitza bit kapitulstie heeft ingenomen, (volgens Erangche berjgten was-het door den renegaat Selves op last va» ïbxaliim ontruimd). De Sersskier Reschid pacha ligt zwaar gekwetst te.Ptevesa. Miaulis, die Missolunghi wederom voor eenige maanden gepro viandeerd heeft, kruist op de hoogte van die fiad, eu heeft een konvooi van 30 Europesche transportschepen, niet ammunitie en.levensmiddelen geladen, dat, uit Alex andria) kwamen naar Morea beflemd was, prijs ge maakt;'.r. Men heeft hier.lijdingen uit Konibntinopeltot dett 10 April volgens vyeike de gezanten van Engeland, Oostenrijk' én Frankrijk op den 7 en S couriers haaf hunne, hoven bebbtn afgezond.n, n et re: berigt vart bet overgeven van het ultematum van Rusland, en zonder, dat de Rusfische chargé-d'affairesde heer yon Rlin- clali, 'béd hiertoe Uitgenoodigd lieeft, die zélfs ver klaarde daar toe.geene orders, te hebben, voorluopige pogingen bij den reis-effendihebben aangewend, om het liet vervolg t» de i<rW Vin hst bladz, «5, t sp-O'^s g s rs m «j 2 g■S'S'lf 3 IÊ Jü O u x: .*E -» >-r\sA ci. cj et, da r- ai -Oi <u Vé r~ <U J O JU C c cn V. U C ra s - £3 T3 c S S c •-c -C o ig.2 o *0 <aj- 2 -s 2 "c 5^^ •c t= w a 3 T3 C Z -J- JJ.ee: o' v a «y n C "CL •- ot rr! 00 «j c ïd ÖJO C -- •"O rt vu «U eo t3 s» "a u 'i ra x T3 *- ""O - <u tiL co T5- 'fZ Ji J rt c 5 ►- o S c w o 2 -m ofl .yi ^"£N>o «j 5 o "0 e() P-B. 3 T3 O 1* qj tkO o C 2, -- JT OJ t C O ;&T t" 5 g s -s a <U e X -ss-ï^ig-a .3-, o u ev -q ',J o 5 2 E S e - 3 O <jr_tlh«esc3cl<> §u B 2 'Jv N S fcJO C w •v— t3 qc r- .u bo Cl. qj aj. _o a S u c c uj evex: E c i-rjWlUmtU 'UilU •P wG J3 c/3 qj T5 *j j= -3 ,0 -a c "r X o c 3 r p;, n )p Q ."2 S-5T g f-o 2 "K. N"«£V T CJ ir O.- e - 4J ,'fu OD XL JU C y. en tj o E; 'O o c c c Ei u OJ - s .0"= 0 s- <U -C T3 «J r. aj s b '.6 ,-q cj *r* H '«ai ■G c »- u o sS'-2i -c 'itfó fc w -O c3 "u jo <n c.*£J o c o c <u j: 3 e S Jê o is 5 .y -tj 5 C N E- - a s C T3 U .-■-So K oe ts "O JE üj 1> ."tr 0» .0. "o g—= si CJ C 1 S; g 11 oa_*^ cu q X- 2 - 60 "S o- e „*Sb: 5J Ei O- JTJ t 2 -G «-«je a.^c uv a fcc c ra wj TE cj cn o c -- QJ rj T3 «U ncjg c -u «j »y ïet •o 5 -5 r "5 'B B'-BC.L e ta o rt tu o ra e2 tj ei a s2.tr« r-1 o» 3 •3 <u 2 3- 2-t3 2^ s h-Q O -fct - O 2 :0? U A o I Hl tn J. t 3 O O C r< c CS. oj en s «r c£§'j§ öc*" o, O' n c •o S <3 fa "3 c3 1? ts.ïï o t: T. d ir P J. JE O c=2 :S cT ia3 S|^ u o .3 t w c - 'J u «j ra o 3 J» 6 iH t«. ctx. n. 42 C a cu co C f. -t-t c -3 u 'ti 8l v R. O u OO ra C "3 p, ra QJ 0 12 c ra C S &a-a -i <u - Si JS a S -r <x, e*--. o o "3 OJ 3 «u Sr C j; M k r ra li n ft -"2:: Si'13 P "t. E he - a a> .r* -5? ra 3: .2.5 o wi- -3 c w e - cc rrv 3 *3 -2 5 2 -r Z M O S V.! o. S. ïi,S e - -ïj w *i •-t -"3 5 g.§>£ è63 S1-9 S v 2". e ij c „c«.e '<v c ra N 3. <L> t -o 52 <u <n ra .5 N T3 C U CL) *-> - qj "O «j G r r!" D ECj jr e» J2 c 3 - cj» ti - - jr e 5 a. «- so' C 3 eu' G "5 I'S oa |r 1 f» 1 o c. c c w c N U fjjJ <u r> ra »-« "3 C cu c qj r ca M C c E O 3 S C zj. OJ -r. c ra: ra ra T3 "3 'j-r m C W - C Ê-Ic.nl- w C CU5 - S® -ë S==«H - c c. CO. C -C cj u 5:.c re t= n ra ri. -c-"ij j b: - e-ij *rï o.e QJ ra .1'- 0 - H* x n. 3 3. cco c o ra. W N -U J c.Q-^-o ra a ft S C - R v QJ P_' O •3 M C 'O «j *J 3 c j= w ra 3 n 6C i? '2 3i 1 c j- g «3 N E'-ÏO-. ïij-vl 5-= .5 X)- *D TJ qj .2 S "E c c et {3 -■ cj (d o V r 5 £0 o£ - c -g t- - O cj C -4-a N "3 2:"S-»- - 2 gé. s w S -D:cv M tT u r3 o c3 TJ cj 5? S n -c u€' rt o serf 'tl

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1