re re re ro re TO a <V I? 2 o 5 7. re HI re O re o a - re oa o 3 cr a re *s*-f Q. "T. '-_ I Sf» 8" 5? a S S"i? hi 2 c\ra rr-SrB E- 3 - re s-y ri' o =s Oto a. £3- cd t~jt re 3 2 n> w 2. v> f~ C3 re S 2. 3 re ■u n 3 3 2 SF-^ 11' f-J-S-8" "1 n> re £3 fo rr w cr e-S re- O 3 re. O- w; »z co So." CO CD n St* 3 2 «0.3 a ia O 3 a-3 £L re a. n 1-3 ro fa* n, CO 3 o S fa-i ,--- 1 rt r3 1 3 03 ft. sis fr tr re "S' =^i C3 CJ ^3 O JT2-« 3 2-1 STS g o £"2.3 a 3 ST" 3 ti ers' cr =f- <r-. in g_ cr cr re a a Hi3 »-■ go ro S" O TO Sk CJ. 5 o1 - fï D 2 3 ctS <5" o -1 JS- 3" J* 2 r -• «•''L. 3 ÖL g. g ;»r« 3 o. g n. c.« S re - are ft C w 2 ps- a t So is a- 0 9 o.'sr 7 n> £L a» iy> •5 2. 3* el a -a V «ire c j - a ts |a£ïoS'S!>2r5? 5" a, g* ceo irr. ^r- 2 w OQ - re- c O O 1 B 3P CT3 cl re n> n zr O o n, 3 CT^ O- <n> »-» a e S s L a. s;« 1 i Cfa o CD n o" a S - cj a fai re •-• 3 prr s ro CL o 3 3 3 o a -5 i S o re re ii. a a irjN- re C aa kj O- O CO i s s r« 3" C S "ti-S-3 3 ?>g TO O n n- - - 2 2 rr m >^s re" J 3 GO-£b a 3 3'5 re re 3 8 8_®5 in P. ■"r 0 2 3 d. reC 3 a re 1 re a 2" ST 50 t ST) H s a re CSJ 2. P re re CfC) re. a- w"1 ,CL; O re O w -t S "3 1 3 a. v. p. a- 1 cr ré 2 re. 1 cr« 2- •O re O Cfcj a 3 N> - C° E. o- S 5" I cr re g 2 re 3 -Q is- rr^-- o o S ^2.2 O-TQ 3 2, CO O t! g 2 £- re 2 re J!* 3 -t V 2i O .*rt> re ST' w-B ;g s.« OP 2?^ c 5 He 5 f? re Z o re S. o 3 Ure n a» O. 5Ï? =.re s s- n- 3 n TO O. N B*|-«atn 4 &t» e s g 2 o pr 2 3 0- 3 a* re re >1! re 2 2»0o 5 a 2 c a. t>o iH: s - «2. 2.jfB ïs-s5 "2 re O. -re -* p O- re" re "t K jy O -33 o v "♦ntS O S I S c *r 55* -t* O CL 3 c *a o re a. aan «£5 3 re a 3 so a CD a a TO S"c 22 f a - O 2- re 2. - TO 5 7 2 2', 3 re a 3 2. co w to g - £.-3 3' P. re bj- ,£t re-ft - are S 09 3 7 n N ft B. 5, n> c: 5 rd a —TO 3 o OQ n re TO 3- re re JJ. 8S5S-?j|f S cr re' to to 2 O ti 3 a* c *3: n St to 2. ^L o 2.TO -rr-. a 3 :*s ">i" 3 re to n 5. 3 3-" ft £2, O 2 o 2' O re o 2 re ar a PC 3 w ^08 re' 9 9: 22 a d- - s' f» -O 7 o T 2 - *a pr, jsr »7 ■re -2 gJ O <3 -3 3 e a? i 1. g =- s -V 3* re "J= iti i r B Si S S Ci. ro 5 Ö3' s> E 2 - S «-;• n 5 S< rt a L,g ^-3 XS rr, C\ Tfl 'N, 'fca a '~Z èll I" -Clo n» 2 o rl 3 i c. w 3 -■■ o B - j rf .2 - D=| 3 it- re v~«. s. B 0 1 r3 -p> •S- :Q J5* 'ontliaal, ««egd hebbenten t unr na' middernacht naar her hotel, waar hij zijn verblijf had, begeven. He den ochtend heeft Z. K. H., door tenen aide-de-camp vergezeld, de werken van liet kasteel geïnspekteerd, en vertrok vervolgens naar Termonde, van waar bij zich naar Antwerpen begeeft. Gronings k., den 1 Mei. De beruchte Joanni Nikolai Leonidaszich noemende graaf van Spar ta en voorwende afgezonden te ziin door den Griek- schen senaatomten behoeve van de zaak des va derlands, in. Europa inzameling van bijdragen te doen is hedenbij vonnis van de regtbank van eerften aan leg hier ter (lede, in zake korrectioneelveroordeeld tot eene gevangenis van zes maanden en eene boete van vijftig gulden, ter zake van het vervaischen eener akte op den naam van eenen minister van het Grieksch gouvernement, en het daarvan door hem gemaakt ge bruik. Ha rl ing en, den 3 Mei. Den 30 April, des morgens ten 6 uren, arriveerde alhier kapitein Jan Klazen, voerende her kofschip de vrouw Altdavan de Pekel-A, met hout, van Christiaansandin Noor wegen, deze kapitein wss den 12, tusschen 10 en 11 uren, van hier in ba.'lasr vertrokken, en gisteren we der in het Vlie binnen gekomen, zoodat hij de reis uit en weder terug het Vlie, heeft afgelegd in zeven etma len; men herinnert zich bijna geen zoodanige voor spoedige reis, die, wel is waardoor bijzondere om- ifandigheden begunHigd is geweest, maar tevens on twijfelbaar moet toegeschreven worden aan groots vigi lant ie en goede zeevaartkunde van genoemde kapitein, doende dezelve reeds sedert verscheidene jaren voorbeei- rielooze spoedige reizen, zijnde dit ook reeds in dit voorjaar zijne derde reis. Zierikzee, den 9 Mei. De zestiende verjaring van H. K. H' de Prinses Marianneis heden op de gebruikelijke wijze gevierd. TENTOONSTELLING van voortbrengselen van SchilderTetken-, Graveer- en Beeld, houwkunstdoor levende Meesters te Amjlcr- dam voor den jare 1826, De heer Burgetreesrer en VVethouderen dezer (fsd, onderGeund door heeren leden der vierde klasse van Jiet Koninklijk Nederlandscbe Inftitunt van Wegen- Het vervolg «9 de kant van deze iladz AANBESTEDING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ZIERIKZEE, zullen op Woensdag den 31 dezer maand, des middags ten twaalf uren, ten Raadhuize binnen gemelde Stadin bet openbaar aan de minst- verlatenden aanbefleden: Her cp- en ontgraven van ten gedeelte Iioute Btschoeijingbenevens bet maken en ftcllen van 70 Nederlandscbe Ellen nieuwe dito met de leverancie van alle de benoedigde materialen transporten en arbtidsloonen; het aanvullen van de nieuwe Beschoeijing hier onder begrepen. Van welke te doetie aanbeflediog de konditien en voorwaarden voor een ieder ter Secretarii van gemelde Stad iet lezing liggen, en inmiddels nadere informatie te bekomen bij den Stads - Fabriek A. Ribbe, Senior. Zjkrikzee, den 5 Mei iss6. Burgemeester en Wethouders voornoemd, VAN DOPFF, vt. Ter ordonnantie van dezelve, De Stads Secretaris, W. J. P. KROEF. 134de Koninklijke Nederlandsciie LoVeiuj. Tweede Klasfe. Getrokken prijzen en premien van duizend gulden ea daar boven. Lijsten. 5de 33966 een prijs van 19333 25081 r6tc8 687^1 6Je 1x344 ■- 11749 7de 8968 3V59 - 19396 8de 7274 9de 11559 eeni Premie van Prijzen f ÏOOO. 3 icco. 25000. e iooo. icoo. O IOOO. 9 iooo. 9 IOOO. 9 iooo. 9 «50O. 9 5000. 9 50CO. MAR KT-PRIJZEN der MEEKRAP Te Zierikzee den 5 Mei ïSqö Teelt 1825. Tvveeen een, eerde kwaliteit. Twee en een, middelbare dito. Een en een, eerde kwaliteit. Een en een, Middelb. dito. Onberoofde re kwaliteit. Onberoofde Middelbare dito. Racine verkoopbaar Muilen ie soort f 18 S 10 9 15 k 17 9 18 o '5 A 16 18 li «o 9 14 A 17 00 i oo 9 03 i 04 .2» 'S Middelb. dito oi A 02 Midden?rijzen van de volgende Artikelen Te Zierikzeevan den 11 Mei 1826. De Nederl. Mudd Oude Tarwe4 60: 4 80 Nieuwe dito' 9 4 90: A 5 40 Rogge r 3 60: A 4 oo Winter Gerst, 2 90: A 3 10 Zomer Dito 2 20: A fl 50 Haver30: i 1 Paarde Boomn. «2 70: A 2 90 Witte Boonett. 3 00: A 4 o„ Bruine dito9 3 oot 4 00 Graauwe Erwten, 9 3 10: A 3 40 Groette Erwten60: 4319 Geele dito3 40: A 3 8o Koolzaad9 5 60: A 6 00 Zaai - Lijnzaad9 0 00: A o era Slag-Lijnzaad - 4 00. A 5 0® Raap -Glic te Z. Zoo ƒ30 A 00 per Aam Lijn Olie 35 A 00 per dito. Raapkoeken - «40 de 1040 fluks Lijnkoeken 980: "V Eene VVEIjE TE PACHTEN, onder Kerkwervb laatst gebruikt door wijlen LEENDERT be KOK; adres bij W. LOCKER, te NoordweLEE. 'V" Met perrnisfie, zal er op Maandag, den Tweeden PINKSTERDAG, de3 namiddags, bij J. H. BUK» EER, een prijs van ACHT GULDEN te winnen zijn act het klimmen naar een MAST, nog geen 303 voeten hoog; de winner fcriigr den Prijs prezent.-Een ieder zal het in order bevinden. V UIT DE HAND TE KOOP de BUITENPLAATS genaamd Bieikzicht, onder NoOjiogowwe oves deszelfs BOSSCHEN en WEILAND, of het HUIS op de Plaits, voor AFBRAAK; adres bij j. HUISMANS» ■op de Oude Haven, Lett: 1), no 37a. ZUIVE KING VAN LEGALE HTPOTHEKEN, naar aanleiding yan Artikel *193 en 2194 van het Burgerlijk Wetboek. Bij exploit, ha dato den 29flen April j I.van ABRAHAM BEKET, Deurwaarder fay de Regtbank vais Eerüen Aanleg te Brielle, - en Bij exploit, in dato den tafteu April ]L, van J. SWEMER, Deurwaarder, bij de Regtbank van Eer» ften Aanleg, over het Arrondissement Zierikzee, zijnde beide exploiten behoorlek geregiflreerd is ten ver» aoeke van GABRIEL. QUAKKELAAR, opzichter 'bij den Watefffaatwonende re St. Marrtensdstk Kanton Tholen, door eerstgemelden Deurwaarder, aan den Heer JAN JACOB be GRUSGN Heel-en Vroed» meester, woonachtig te Oolsensplaat, Eiland FlakkéProvincie Zuid-Holland en bii exploit ia dato «a April meergemeld, aan JAN GEENSE, Schipper, wonende te St. Maartensdijk voornoemd..— Aan den Wel Edel Geftrengen Heer j. C. KROEF, in betrekking van Officier van Juftitie, bij de Regu ■bank van Eerften Aanleg, over bet .Arrondissement Zierikzee, betcekend en copieüjk overgegeven, eene Aets van depöt, gepasseerd ter Griffie der gemelde Regtbank-, den 17Aen April jlbehoorlijk geregiftreerd, van ■eene Acte verleedtn, voor den Notaris HENDRIK DIRK TER BRAAK en getuigen, redderende m Sc'Bsrpeïhssb Kantan Thalen, in dato 3 December 1825, (en welke Acte mede behoorlek is geregi streerd}, waar bij door gezegden Heer Jan Jacob de Gruson en Jan Geensein hunne bij gedachte Acte, omschreven betrekkingen, aan den Requiram is verkocht; Een 'HUISSCHUUR en ERVE, ftiande en gels- gen te .St. Maartensdijk voornoemd, op de Markt,'gemerkt numero 14voor eene somma van /"3855e - onver minderd de verdere lasten en.conditiën., bij het voorsz. Koopcontract hepaaid; van welken Verkoop-Acte op •den 18 April ijl, het vereistht Extract ter audiëntiezaal, der gemelde "Regcbanlt is geaSigeerd, en ter Grif fie dier kegt.bank., Inzage .kan worden genomen. J- •N* KALEN, Procureur •ot de fJUBJKZP.Jt. fog ARRAHAJi ats VOS |z.s Staüsdu&ta «p de Oxide ïlayeu, xfsS. f A

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 2