In de Etoile van eirgisteren leest men, dat Soli- man Bey (de renegaat Selves') van Ibrahimbevel heeft bekomen, om Tripolitza te ontruimen; hij heeft dit ten uitvoer gebragt, en de Bad in brand geïloken. In het dagblad le Conjlitutionncl vindt men den brief van den Koning van Prutssen aan zijne zuster geschreven, en Wordt voorafgegaan door de volgen de aanmerking, deze brief is te Leipzig: in een werkje, tdh titel voerende: waarom noemen wij ons Protestantenuitgekomengeplaatst; H. K. H. de hertogin van Anhalt-Coethinzus'er des Konings van Pruissen, gaf er bij hare geloofsveranderingaan Z. M. kennis vanwaaróp dit antwoord door den Ko ning werd gegeven. In den brief, welken gij mij toezendt, om mij San te kdndigtfn, dat gij in den schout der Katho- lijfce kerk zijt terug gekeerd, noemt gij mij U'.verj raadsman en uwen vaderlijken vriend; ik kan hierniets dan schijnheiligheid in vinden, want alvorens den g«- wigtigfien ftap des levens te doen raadpleegt men ge woonlijk zijnen vaderlijken vriend. Ik heb u te Parjjs gezien, op een tijriftip (1825), dat Rij uv* beüuit reeds genomen hadt, en gij hebt mij hetzelve ver borgen. Ik heb riipelijk de belangrijk He gebeurtenissen des menschenlijken levens overwogen; ik heb den Bij bel en het Nieuwe Testament, als ook de Symboli sche boelten doorlezen, en ben al'ijd ten flerkfte over tuigd geweestdat de Evangelische kerk de eenige ware, en Gode aangenaam is, en ik zal in dit geloof flerven. Maar wat zal er van de liefde en het ver trouwen der onderdanen, wier moeder gij moet ziiri na den ftap, dien gij hegaan hebt en men niet genoeg betreur» kan, worden? Waar zullen zij bescherming

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1